bảng chia 7

Toán 3 - Bảng chia 7

Toán 3 - Bảng chia 7
... = 49 : = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: 7= 42 : = 42 : = 0 :7= Bài Tính nhẩm: 7 x = 35 35 : = 5 35 : = 7 x = 42 42 : = 42 : = 7 x = 14 14 : = 14 : = 7 x = 28 28 : = 28 : = Bài 3: Có 56 ... chào thầy giáo, cô giáo đến thăm lớp 3A! Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Toán Bảng chia 7 x 1= 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 : = : = : = : = : = : = : = : = : ... oúoSoo Số hàng xếp là: 56 : = ( hàng) Đáp số : hàng Bài tr35) Bài giải Số học sinh hàng có là: 56 : = (học sinh) Đáp số: học sinh Bài (tr 35 ) Bài giải Số hàng xếp là: 56 : = (hàng) Đáp số: hàng...
 • 9
 • 1,551
 • 1

Bang chia 7

Bang chia 7
... Toán Bảng chia 7x1= 7: 7=1 x = 14 14 : = x = 21 21 : = x = 14 x = 28 28 : = 14 : = x = 35 x = 21 42 35 : = 21 : = 42 x = 49 49 : 7= 7 x = 56 56 : = x = 21 x = 63 63 : = 21 : = x 10 =70 70 : =10 ... Bảng chia 14 21 Bài : Tính nhẩm 70 : = Hoan hô21 : = 10 bạn! Bạn làm tốt lắm! 14 : = 56Bạn= ! : = : giỏi 63 Chỳc mng bn ! 42 : = 49 : = 0 :7= 28 : = 35 : = ? 7: 7= ? ? 42 : = ? Bài : Tính nhẩm 7x5 ... 35 x = 42 35 : = 42 : = Bạn Hoan Bạn Chỳc mng bn !giỏi ! hô bạn! làm tốt lắm! 42 : = 35 : = 7x2 = 14 7x4 = 28 14 : = 28 : = 14 : = 28 : = ? ? ? ? Bài : Có 56 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có...
 • 11
 • 222
 • 0

TOÁN 3-BẢNG CHIA 7

TOÁN 3-BẢNG CHIA 7
... = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: 7= 42 : = 42 : = 0 :7= Bài Tính nhẩm: 7 x = 35 35 : = 5 35 : = 7 x = 42 42 : = 42 : = 7 x = 14 14 : = 14 : = 7 x = 28 28 : = 28 : = Bài 3: Có 56 học sinh ... tháng 10 năm 2008 Toán Bảng chia 7 x 1= 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = 10 Bài1.Tính nhẩm 28 : = 14 : = 49 : = 70 : = 10 56 :...
 • 9
 • 192
 • 0

Bảng chia 7

Bảng chia 7
... bng bng chia chia 35 42 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 : 7= Cỏc phộp chia 14 : = 27 u cú bng chia dng = 21 : mt s chia T cỏc = 47 phộp 28 : cho nhõn7 = 35 : õy l dóy s bng nhõn 7, 42m=thờm 7, : hóy ... C x 1= 7 x = 14 x = 21 Nhnimx = 28 Hãy nêu bảng nhân Tỡm xột gỡ Nhn xột gỡ Hóy qu v kt ca x chung hc = v cỏc s b ca cỏc lũng thuc x cỏc phộpphộp6 = chia chia chia trongchia 7. 7 bng chiax7 = bng ... 63 : 7: 7 Finish 10 56 : 21 : 0 :7 14 : 7 70 : 35 : 42 : Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho Bi 2: 7x5 42 : 35 35 : 42 : 6 7x6 42 35 : Thit k bi: o Quang Trung - Chu Thanh Tho Bi 2: 7x5 35...
 • 14
 • 199
 • 0

bảng chia 7

bảng chia 7
...
 • 26
 • 146
 • 0

bang chia 7

bang chia 7
... Bảng chia 7 x7 := 1 7= x14 = 71 4 2 : = 21 : = 28 : 28 x =7 = 28 : ? = 7 x35 = = 5 : 35 35 : ? = 7 x =7 = 42 : 42 x = 21 14 : ? = 21 : 21 x =7 = 21 : = :? = 42 : ? = 7 x 7: = 49 = 49 49 : ? = 7 x ... x =7 = 56 : 56 56 : ? = 7 x =7 = 63 : 63 63 : ? = 7 x70 : = 70 10 10 = 70 : ? = 10 Th nm ngy 22 thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bảng chia 7: 7= 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 ... thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bng chia Luyn Bi 1: Tớnh nhm: 28 : = 14 : = 49 : = 70 : = 10 56 : = 35 : = 21 : = 63 : = 7: = 42 : = 42 : = 0 :7= Th nm ngy 22 thỏng 10 nm 2009 Toỏn Bng chia Bài 2: Tính nhẩm:...
 • 13
 • 156
 • 0

Toan bang chia 7

Toan bang chia 7
... 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= ... 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Bài : Tính nhẩm 28 : = 70 : = ... CHIA 7x1 =7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 7: 7=1 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = x = 42 x = 49 x = 56 42 : = 49 : = 56 : = x = 63 63 : = x 10 = 70 70 : = 10 Học thuộc BNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= ...
 • 15
 • 226
 • 0

Bài 3: Bảng chia 7

Bài 3: Bảng chia 7
... cũ Đọc thuộc bảng nhân Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Bảng chia Bảng nhân 7: 7=1 14 : = 7x1= 7 x = 14 7x3= 7x4= 7x5= 7x6= 21 28 35 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 x = 14 14 ... 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Thực hành Bài : Tính nhẩm Bài : Tính nhẩm 28 : = 71 4 7= 35 x: = 35 : = 49 : = 35 : = 70 : = 10 21 : = 56 :x76== 42 42 : ... :x76== 42 42 : = 35 : = 42 : = 7x9 63 : = = 14 14 : = 7: 7= 14 : = Thứ sáu ngày 08 tháng 10 năm 2010 Toán Bảng chia Thực hành Bi : Tính nhẩm Bài : Tính nhẩm Bài : Giải toán Bài : Giải toán Giải toán...
 • 8
 • 277
 • 2

Toán : Bài : ''''''''Luyện Tập : Bảng chia 7''''''''

Toán : Bài : ''''''''Luyện Tập : Bảng chia 7''''''''
... Bài : Luyện đọc bảng chia 7:7 =1 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Các em học thuộc bảng chia chưa ? Bài : Có 14 thỏ, Trong có nửa ... Hỏi: A số thỏ vào chuồng? B số thỏ lại? Bài giải: Số thỏ vào chuồng l : 14 : = 7(con) Số thỏ lại l : 14 = (con) Đáp số:a,7 thỏ b,7 thỏ Bài : Số ? 14 : = 28 : = 35 : = 42 : = 56 : = 7:7 = ... 14 : = 28 : = 35 : = 42 : = 56 : = 7:7 = Bài : iền số thích hợp vào chỗ trống: Số cho 20 10 Nhân lần 40 100 30 50 Chia lần 10 Bi : , = ? x 10 : > ...
 • 7
 • 205
 • 2

bang chia 7 lop 3

bang chia 7 lop 3
... =42 42 : = 42 : = Đúng Thø Tư, ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 C x 56 = B x = 35 x9= 63 56 : 7= 8 35 : = 63 : = 56 : 8 =7 35 : = 63 : =7 A Bảng Thø Tư, ngµy th¸ng 10 n¨m 2010 Tập Có 56 học sinh xếp thành...
 • 20
 • 179
 • 0

TIẾT 35: BẢNG CHIA 7 potx

TIẾT 35: BẢNG CHIA 7 potx
... 7x2 = 14 14 : = nhóm đôi lập nốt công thức chia 7x3 = 21 21 : = lại 7x4 = 28 28 : = H: Đọc lại bảng chia ( đồng thanh, nối tiếp, cá nhân) H: Nêu yêu cầu tập b Thực hành: ( 17 phút) H: ... Dựa vào bảng chia nêu miệng kết ( em) Bài 1: Tính nhẩm 28 : = 70 : = 14 : = 56 : = 49 : = 35 : = H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tính nhẩm G: Nêu yêu cầu H: Dựa vào bảng nhân nêu miệng 7x 5= kết ... hệ phép nhân phép chia Bài 3: Giải toán Mỗi hàng có số học sinh là: 56 : = ( em ) H: Đọc toán, xác định yêu cầu toán H: làm vào Đáp số: 8em Củng cố, dặn dò: ( phút ) H: 1HS lên bảng thực G: Nhận...
 • 3
 • 153
 • 1

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7 pps

Giáo án Toán lớp 3 - Bảng chia 7 pps
... 7x1 = 7: = thức chia 7x2 = 14 14 : = H: Dựa vào bảng nhân 7, trao đổi 7x3 = 21 21 : = nhóm đôi lập nốt công thức chia 7x4 = 28 28 : = lại H: Đọc lại bảng chia ( đồng thanh, ... thực - làm vào nháp - Lên bảng thực ( em) H+G: Nhận xét, bổ sung, nêu mối quan hệ phép nhân phép chia Bài 3: Giải toán học sinh: nhóm 35 học sinh: nhóm ? H: Đọc toán, xác định yêu cầu toán H: ... Nhận xét, đánh giá G: Nhận xét chung học G: HD tập tiết rèn Luyện tập I.Mục tiêu: - Giúp HS dựa vào bảng nhân để làm tính, giải toán có liên quan đến bảng chia - Rèn kỹ làm tính , giải toán có lời...
 • 6
 • 991
 • 8

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx
... * Bài 1: - Nêu yêu cầu toán - Tính nhẩm - HS nêu KQ - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - Làm phiếu HT - Nêu cách chia ? 28 35 21 28 35 21 0 42 42 - Chấm bài, nhận xét 42 42 25 25 * Bài 3: - Đọc ... - HS làm Bài giải Số nhóm chia l : 35 : = 5( nhóm) Đáp s : nhóm - Chấm bài, nhận xét * Bài 4: - Treo bảng phụ - HS quan sát tranh - Tìm 1 /7 số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo ... số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo mèo 4/ Củng c : - HS thi đọc - Thi đọc HTL bảng chia * Dặn d : Ôn bảng chia7 ...
 • 3
 • 432
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Bảng chia 7 doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn Bảng chia 7 doc
... * Bài 2: + Làm phiếu HT - BT yêu cầu gì? - Tính nhẩm - Vì ta tính thương - Vì lấy tích chia cho thừa số dựa vào phép nhân? thừa số x = 42 42 : = - Chấm bài, nhận xét x = 63 63 : = 42 : = 63 :9 ... 63 : = 42 : = 63 :9 = * Bài 3: - Đọc đề? - HS nêu - BT cho biết gì? - làm - BT hỏi gì? Bài giải Số hàng xếp l : 56 : = 8( hàng) - Chấm, chữa Đáp s : 8hàng * Bài 4: - Treo bảng phụ - Hs quan sát ... - Hình khoanh vào 1 /7 số - Đã khoanh vào 1 /7 số cam cam? hình a hình c Vì có 21 cam, Vì sao? khoanh vào cam - HS thi đọc 4/ Củng c : - Đọc bảng chia 7? * Dặn d : Ôn bảng chia ...
 • 3
 • 289
 • 0

bang chia 7(Day VBT) Haiqv

bang chia 7(Day VBT) Haiqv
... th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : ... ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia V Bµi 4: Cã 35 l dÇu chia ®Ịu vµo can Hái mçi can cã bao nhiªu lÝt? Tãm t¾t: 35 lÝt : chia can Mçi can: lÝt dÇu ? N Cã 35L dÇu chia vµo c¸c can, mçi can cã L ... Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Häc thc b¶ng chia 7 : = 14 : = 21 : = 28 : = 35 : = 42 : = 49 : = 56 : = 63 : = 70 : = 10 Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 To¸n B¶ng chia Bµi : TÝnh nhÈm 21 : = 28...
 • 16
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiTự học ngôn ngữ lập trình c#Truyện cười song ngữLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềntính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập