BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC tế PHÁP LUẬT đầu tư QUỐC tế p 3

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế GV nguyễn hùng phong

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế  GV nguyễn hùng phong
... Các loại chiến lược Chiến lược Toàn cầu Chiến lược Xuyên quốc gia Chiến lược Quốc tế hóa Cao Chiến lược Đa thị trường Áp lực hợp Toàn cầu (giảm chi phí) Thấp Thấp Áp lực đáp ứng yêu cầu quốc gia ... mẹ khai thác nguồn lực quốc tế Các liên  Giống hình thức liên minh chiến doanh quốc tế lược quốc tế  Không kiểm soát rò rỉ công nghệ bí  Trở ngại việc điều phối chiến lược toàn cầu  Khó khăn ... bảo điều phối chiến lược  Chi phí cao toàn cầu  Đòi hỏi kỹ quản trị  Bảo vệ công nghệ nước  Phát lợi phân bố  Thời gian triển khai lâu đạt hiệu ứng kinh nghiệm Liên doanh quốc tế  Tiếp cận...
 • 72
 • 545
 • 1

bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - ts. cao minh trí

bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - ts. cao minh trí
... đồng quản trị (management contracts)… 19-Nov-13 International Business Mô tả môn học (cont.) • Quản trị kinh doanh quốc tế? • Các môn học tiền đề bắt buộc: – – – – – Kinh tế học; Quản trị học; Kinh ... học; Kinh tế quốc tế; Quản trị chiến lược; Marketing quốc tế 19-Nov-13 International Business Mục tiêu môn học • Nghiên cứu môi trường kinh doanh quốc tế; • Hoạch định chiến lược kinh doanh phù ... quốc tế, kỹ mềm… 19-Nov-13 International Business Mô tả môn học • Kinh doanh quốc tế? - Ngoại thương (import-export); - Đầu tư quốc tế (FDI, FPI) - Chuyển nhượng quyền kinh doanh (licensing),...
 • 23
 • 692
 • 1

Bài giảng môi trường kinh doanh quốc tế

Bài giảng môi trường kinh doanh quốc tế
... Khỏi nim mụi trng KD Mụi trng kinh doanh: l nhng yu t bờn ngoi cú nh hng n hot ng kinh doanh ca doanh nghip Bao gm: Mụi trng KD quc gia Mụi trng kinh doanh quc t Mụi trng húa 1.1 Khỏi nim ... khu hao so vi XK) Mụi trng kinh t 2.4 nh hng ca mụi trng kinh t n KDQT 2.4.1 nh hng n qun tr Nhõn s Quy mụ doanh nghip Ngnh hng kinh doanh 2.4.2 nh hng n an ton kinh doanh Cỏc yu t nh lm phỏt, ... gia vào kinh doanh Ti vài nước Hồi giáo, phụ n bị cấm làm Cơ hội đề bạt gi nhng chức vụ quan trọng phụ n nước bị hạn chế 1 Mụi trng húa 1.3.4 Văn hoá nh hng n tiêu dùng kinh doanh quốc tế Production...
 • 66
 • 177
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1 Tổng quan về kinh doanh quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1 Tổng quan về kinh doanh quốc tế
... (Globalization) KINH DOANH QUỐC TẾ (IB) 1. 1 Khái niệm 1. 2 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh nước 1. 3 Động kinh doanh quốc tế 1. 4 Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 5 Công ty đa quốc gia 1. 1 KHÁI NIỆM  Kinh doanh ... vấn đề cần lưu ý cho nhà quản trị tiến hành thực kinh doanh quốc tế nơi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) Kinh doanh quốc tế (International Business) ... Những nguyên lý kỹ kinh doanh hoàn toàn áp dụng kinh doanh quốc tế kinh doanh nước  Đặc điểm riêng - Quản trị kinh doanh nước thực phạm vi nước quản trị kinh doanh quốc tế thực xuyên qua biên...
 • 41
 • 190
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 2 Lý thuyết thương mại quốc tếđầu quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 2 Lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế
... trợ & liên quan Vận rủi 26 LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2. 1 thuyết Chu Kỳ Sản Phẩm (Product Life Cycle Theory) 2. 2 thuyết Nội Bộ Hóa (Internalization Theory) 2. 3 thuyết chiết trung Dunning ... liệu thương mại quốc tế có xảy nước khơng? 1.3 LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH  Tác giả - David Ricardo (17 72 - 1 823 ), nhà kinh tế họa người Anh (gốc Do Thái), tác phẩm “Những ngun kinh tế trị thuế” ... 1.4 LÝ THUYẾT HECKSCHER - OHLIN  Tác giả - Eli Heckscher & Bertil Ohlin, nhà kinh tế học Thụy Điển, tác phẩm Thương mại liên khu vực quốc tế (1933)  tưởng  Các yếu tố sản xuất khác quốc...
 • 33
 • 161
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa
... 33 ĐÀO TẠO VĂN HÓA chương trình huấn luyện  Khái quát môi trường – khí hậu, địa lý, trường học, nhà cửa  Khuynh hướng văn hóa – tình văn hóa hệ thống giá trị nước  Hấp thụ văn hóa – ý niệm, ... hưởng đến văn hóa chung xã hội dẫn đến môi trường thống  Chủ nghĩa cá nhân & cách biệt quyền lực – Kỹ thuật giàu có nguyên nhân làm v ăn hóa thay đổi giống nước có môi trường kinh tế / kỹ thuật ... Israel 25 VĂN HÓA & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Yếu tố văn hóa ảnh hưởng MNC  Thái độ làm việc (Work Attitudes)  Sự ham muốn thành đạt (Acheivement Motivation)  Thời gian ⇒ Đào tạo văn hóa 26 THÁI...
 • 34
 • 108
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5 Môi trường thương mại quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5 Môi trường thương mại quốc tế
... Thương mại lĩnh vực dịch vụ (Trade in Services) 3.3 Khu thương mại tự (Free Trade Zones) 50 3.1 THƯƠNG MẠI ĐỐI ỨNG (COUNTERTRADE)  Là trao đổi hàng đổi hàng  Làm giảm hiệu thương mại giới 51 ... suất vay vốn kinh doanh, trợ giá, bù lỗ xuất Tác dụng  Ngăn cản cạnh tranh bình đẳng  Giảm tính hiệu kinh tế  Phát sinh ỷ lại, bảo thủ, độc quyền  Cản trở tự hóa thương mại tồn cầu 45 2.2.4 CÁC ... 1 NHỮNG HÀNG RÀO THƯƠNG MẠI 1.1 Ngun nhân có hàng rào thương mại 1.2 Những hàng rào sử dụng phổ biến 1.3 Thuế quan 1.1 NGUN NHÂN CĨ HÀNG RÀO THƯƠNG MẠI          Bảo vệ cơng...
 • 53
 • 101
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7 Hoạch định chiến lược toàn cầu

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7 Hoạch định chiến lược toàn cầu
... 1 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1 Tiến trình hoạch định chiến lược 1.2 Triết lý quản trị chiến lược 1.3 Cơ sở hoạch định chiến lược 1.1 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Mơi trường bên ... Nghiên cứu phát triển Quản trò cung ứng Đầu vào Thực Đầu Marketing bán hàng Dòch vụ 14 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 2.1 Xác định mục tiêu 2.2 Hoạch định chiến lược 2.3 Lựa chọn danh ... trường Phát triển chiến lược cạnh tranh Rào cản vào Tổ chức thực chiến lược cạnh tranh tồn cầu •Cơ cấu tổ chức MNC •Thái độ quản trị •Bốn lĩnh vực chức 1.2 TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Dân tộc (Ethnocentic...
 • 36
 • 176
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực
... vấn đề chương trình mở rộng việc làm, quản lý chất lượng, hoạt động quản lý khác 21 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC & CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 5.1 Đào tạo ngôn ngữ 5.2 Quản trị nguồn nhân lực ... trường kinh doanh quốc tế KHÁI NIỆM (tt) 1.1 Tuyển chọn nhân 1.2 Hình thức bố trí nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực quốc tế 1.1 TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ nguồn  Công dân quốc ... 1 KHÁI NIỆM Quản trị nhân lực quốc tế trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho nhân làm việc vị trí khác hải ngoại KHÁI NIỆM (tt) Chiến lược quản trị nhân lực quốc tế bao gồm việc xem...
 • 26
 • 177
 • 7

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing
... tiền 34 CHIẾN LƯỢC MARKETING 6.1 Chính sách marketing quốc tế 6.2 Chính sách sản phẩm 6.3 Chính sách giá 6.4 Chính sách phân phối 6.5 Chính sách chiêu thị 35 6.1 CHÍNH SÁCH MARKETING QUỐC TẾ Có ... quốc gia so với quốc gia khác  Sự phát triển thị trường – gia tăng doanh số bán hàng năm 1.2 CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH (tt) Tóm lại, tình hình kinh tế hệ thống tài quốc gia định động ... ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH Xem xét điều kiện kinh tế tài chính:  Loại bỏ thị trường không đáp ứng nhu cầu  Nhằm rút gọn danh sách thị trường tiềm 1.2 CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH...
 • 63
 • 134
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 11 Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 11 Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế
... Hệ thống tiền tệ quốc tế thứù hai (1922 – 1939) 2.3 Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ ba Bretton Woods (1945 – 1971) 2.4 Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ tư (hệ thống Jamaica) 2.5 Hệ thống tiền tệ châu ... ngoại tệ – ngân hàng quốc gia trung ương 1.5 CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.5.1 Sự chuyển đổi tiền tệ 1.5.2 Bảo hộ rủi ro 1.5.1 SỰ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ Kinh doanh quốc tế có lĩnh vực sử dụng thị ... điểm thị trường ngoại hối 1.4 Thành phần tham gia 1.5 Chức thị trường ngoại hối 1.6 Các loại thị trường ngoại hối 1.1 KHÁI NIỆM Thị trường tài tiền tệ nơi diễn giao dịch  Mua bán đồng tiền lấy...
 • 59
 • 171
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 12 Quản trị tài chính quốc tế

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 12 Quản trị tài chính quốc tế
... tiền tệ địa phương 24 LẬP NGÂN SÁCH VỐN QUỐC TẾ 3.1 Thành phần ngân sách vốn quốc tế 3.2 Những rủi ro đầu tư quốc tế 25 3.1 THÀNH PHẦN NGÂN SÁCH VỐN QUỐC TẾ  Chi phí ban đầu – thường dòng tiền ... TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 2.1 Lạm phát 2.2 Phân loại rủi ro tài 2.3 Quản lý rủi ro tỷ giá hối đối 2.1 LẠM PHÁT Mỗi quốc gia có mức độ lạm phát hàng năm khác nh hưởng:  Làm cho khoản nợ tài hấp dẫn ... Tác động đến giá trị tiền tệ giới 2.1 LẠM PHÁT (tt) Khi MNC kinh doanh nước có mức lạm phát cao, sử dụng chiến lược:  Nhanh chóng giảm tài sản cố định để thánh tốn giá trị tài sản nhanh  Chậm...
 • 44
 • 82
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế (international business international business managementmanagement) chương 1 tổng quan về kinh doanh quốc tế

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế (international business international business managementmanagement)  chương 1 tổng quan về kinh doanh quốc tế
... (Globalization) KINH DOANH QUỐC TẾ (IB) 1. 1 Khái niệm 1. 2 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh nước 1. 3 Động kinh doanh quốc tế 1. 4 Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 5 Công ty đa quốc gia 1. 1 KHÁI NIỆM  Kinh doanh ... lưu ý cho nhà quản trị tiến hành thực kinh doanh quốc tế nơi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) Kinh doanh quốc tế (International Business) Toàn ... Nội dung môn học Tổng quan kinh doanh quốc tế Lý thuyết thương mậi quốc tế đầu tư quốc tế Liên kết kinh tế quốc tế Môi trường văn hóa Môi trường thương mại quốc tế Môi trường trị – luật pháp Hoạch...
 • 40
 • 85
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế (international business international business managementmanagement) chương 2 lý thuyết về thương mại quốc tếđầu quốc tế

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế (international business international business managementmanagement)  chương 2 lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế
... trợ & liên quan Vận rủi 26 LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2. 1 thuyết Chu Kỳ Sản Phẩm (Product Life Cycle Theory) 2. 2 thuyết Nội Bộ Hóa (Internalization Theory) 2. 3 thuyết chiết trung Dunning ... liệu thương mại quốc tế có xảy nước khơng? 1.3 LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH  Tác giả - David Ricardo (17 72 - 1 823 ), nhà kinh tế họa người Anh (gốc Do Thái), tác phẩm “Những ngun kinh tế trị thuế” ... 1 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Thuyết Trọng Thương (Mercantilism) 1 .2 thuyết Lợi Thế Tuyệt Đối (Theory of Absolute Advantage) 1.3 thuyết Lợi Thế So Sánh (Theory...
 • 33
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thiGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHhuong dan giai mon hoaTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)Một số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoTăng cường quản lý công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Gas PetrolimexBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]Bộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-201717 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017Sự biến đổi của các loại hỡnh quan hệ sản xuất dưới tác động của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện naytác động của Luật doanh nghiệp trong thực tiễn phát triển kinh tế ở nước ta thời gian quaTác động của tệ nạn xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh HoáChủ đề: tổng quan về collagen
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập