Bài giảng kế toán tài chính khái quát nguyên lý kế toán

Bài giảng quản trị tài chính chương 1 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 1  nguyễn thị thu trà
... : Thị trường tài Chính phủ •Doanh nghiệp •Gia đình Tài trực tiếp I Thị trường tài - Financial market Chức thị trường tài Cấu trúc thị trường tài Các trung gian tài Các loại tài sản tài Chức thị ... Những vấn đề Quản trị tài I Thị trường tài II Doanh nghiệp tài DN III Nội dung quản trị tài DN Hệ thống tài vận động tư Tài gián tiếp Các tổ chức tài trung gian Chủ thể thặng dư vốn Chính phủ •Doanh ... vốn) Quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài Khái niệm : QTTC môn khoa học quản trị nghiên cứu mối quan hệ tài phát sinh trình SXKD doanh nghiệp hay tổ chức - Quản trị vốn nguồn vốn - Quản trị...
 • 29
 • 186
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 2 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 2  nguyễn thị thu trà
... S tin Tin lói hng nm Tng cng 1.000.000 150.000 1.150.000 1.150.000 1 72. 500 1. 322 .500 1. 322 .500 198.375 1. 520 .875 1. 520 .875 22 8.131 1.749.006 Cụng thc PV : Giỏ tr hin ti ca khon tin ban u (Present ... nm l 25 tr., nm v l 10 tr Lói sut 10%/nm Tng giỏ tr u t vo nm th ? 16 FVA5 = 50.1,14 + 40.1,13 + 25 .1, 12 + 10.1,1 + 10 = 177,695 triu VN FVAn = CFn + CFn-1(1+i) + CFn -2( 1+k )2 + + CF2(1+k)n -2 + ... 13%/nm Phi gi bao nhiờu tin thi im hin ti, 20 nm sau nhn c s tin 20 triu VN PV = FV x PVF(k;n) = 20 tr * PVF(13% ;20 ) = 20 x 0,0868 = 1,736 tr VN 22 Giỏ tr hin ti ca dũng tin u (Present value...
 • 30
 • 182
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 3  nguyễn thị thu trà
... vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn Các TS dài hạn khác Tổng tài sản 2002 504,00 236 ,00 105,00 36 ,00 127,00 33 7,00 33 7,00 440,00 (1 03, 00) 0 841,00 Triu VN 20 03 360,00 36 ,00 200,00 44,00 80,00 ... 22 TSC thu ti chớnh : l nhng TSC DN thu ca cụng ty cho thu ti chớnh Khi kt thỳc thi hn thu , bờn thu cú quyn chn hoc mua li TS thu , hoc tip tc thu theo cỏc iu kin ó tha thun hp ng thu ti ... chớnh 23 Bng CKT Cụng ty ABC (31 /12/ 03) Tài sản A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt đầu t ngắn hạn Khoản phải thu Hàng tồn kho Các TS ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn TSCĐ hữu hình Nguyên giá Giá trị hao...
 • 64
 • 168
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về thuyết quản trị hiện đại

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại
... CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ II LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI III LÝ THUYẾT ĐỊNH LƯNG VỀ QUẢN TRỊ Chapter 3/2 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR KHOA ... 3/5 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Nhà qu n tr nên s d ng bi n pháp kinh t đ kích thích cơng nhân hăng hái làm vi c Chapter 3/6 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR HÀNH CHÍNH NH ... LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Ông đưa 14 nguyên tắc quản trò tổng quát Phân chia công việc Thẩm quyền trách nhiệm Kỷ luật Thống huy Chapter 3/9 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Thống lãnh đạo...
 • 17
 • 750
 • 1

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC
... 8-3 Các bước lập dự toán tài Dự báo doanh thu Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng thêm Dự báo nguồn ngân quỹ tạo từ HĐSXKD Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy ... : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn - 12 Dự báo BCTC theo PP % doanh thu Dự báo DT dựa tốc độ tăng DT dự kiến Dự báo khoản mục theo tỷ lệ % DT dự kiến Chi phí Tiền Khoản phải thu VNU HCMC ... Trần Hùng Sơn - 14 Các nguồn tài trợ cần để tài trợ cho TS tăng thêm Từ giả định xác lập, xác định: TS cần phải có DT tăng Xác định nguồn tài trợ AFN là: Tài sản cần phải có trừ nguồn tài trợ tạo...
 • 20
 • 566
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền
... thành báo cáo dòng tiền • 1.Hình thức báo cáo dòng tiền • 2.Hai phương pháp lập báo cáo dòng tiền • 3.Một ví dụ đơn giản www.ask.edu.vn 34 Lập báo cáo dòng tiền • Về hình thức, báo cáo dòng tiền ... tin đáng ý www.ask.edu.vn 14 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Chuẩn bị ngân sách tiền mặt: Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi • Có nhiều cách lập ngân sách tiền mặt cho quý: – Nhiều doanh nghiệp lớn triển ... phải thu trước thành tiền mặt Dòng tiền vào từ việc thu khoản phải thu www.ask.edu.vn 16 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Để dự đoán số tiền công ty thu từ khoản phải thu phải dự báo doanh thu sách tín...
 • 45
 • 1,162
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản) chương 2 thị trường tiền tệ

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản)  chương 2 thị trường tiền tệ
... trái phiếu trả tiền trước Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Ngân ... kinh tế thị trường thơng qua trung gian tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Phân loại thị trường tiền tệ Phân ... qua thị trường mở  Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Nghiệp vụ thị trường...
 • 5
 • 232
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản) chương 3 thị trường vốn

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản)  chương 3 thị trường vốn
... phát hành? Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 31 ... đãi quyền biểu Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các cơng cụ thị trường vốn Các cơng cụ thị trường vốn o Cổ phiếu ... thủ tục pháp lý Bài giảng mơn: Thị trường tài Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các cơng cụ thị trường vốn Cổ phiếu (chứng khốn vốn) Phân loại:...
 • 6
 • 221
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản) chương 4 phần 1 tổng quan về thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản)  chương 4 phần 1  tổng quan về thị trường chứng khoán
... Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 14 Căn vào phương thức giao dịch  Thị trường giao (Spot market)  Thị trường tương lai (Future market) Bài giảng môn: Thị trường tài 17 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 18 ... tính diện rộng công ty chứng khoán trung tâm quản lý hệ thống Bài giảng môn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn: Thị trường tài 13 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Cơ cấu TTCK Cơ ... giả tạo chứng khoán gây khủng hoảng thị trường, tác động xấu đến kinh tế Bài giảng môn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng môn: Thị trường tài 31 Các hành vi tiêu cực TTCK Giảng...
 • 7
 • 226
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản) chương 4 phần 2 hàng hóa của thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản)  chương 4 phần 2  hàng hóa của thị trường chứng khoán
... hạn t Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 47 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 48 Chứng khốn vốn (Cổ phiếu) Nội dung chính:  Cổ phiếu thường (CP phổ ... khoảng 15%) Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 151 Chứng khốn phái sinh (Các cơng cụ tài có nguồn gốc chứng khốn) Bài giảng mơn: Thị trường tài Trong ... Cổ phiếu ưu đãi Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 49 Cổ phiếu thường (CP phổ thơng) Bài giảng mơn: Thị trường tài  CPT loại chứng khốn xác...
 • 28
 • 350
 • 0

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc tê

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc tê
... 1 Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài quốc tế 1.3 Vai trò tài quốc tế Các quan hệ tài quốc tế chủ yếu 2.1 Đầu tư trực ... trợ quốc tế không hoàn lại 2.4 Các quan hệ tài quốc tế khác Một số tổ chức tài quốc tế chủ yếu Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài ... quốc tế Tài quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia hoà nhập kinh tế giới Tài quốc tế mở hội cho quốc gia phát triển kinh tế xã hội Tài quốc tế giúp nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài 2 Các...
 • 12
 • 657
 • 2

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp
... giá trị bị từ bỏ doanh nghiệp định lựa chọn dự án đầu tư − Có thể coi phần thiệt hại "ứ đọng" vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vào dự án đầu tư loại chi phí hội; tức số lợi nhuận tối thiểu mà doanh nghiệp ... lợi thu dự án kinh doanh khác có doanh nghiệp bị doanh nghiệp từ bỏ để thực dự án đầu tư xem xét − Trong số trường hợp, dự án đầu tư đòi hỏi phải sử dụng nguồn lực khan doanh nghiệp, chi phí thực ... phần lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Như thấy tổng số thu từ hoạt động đầu tư mà doanh nghiệp hưởng bao gồm toàn số trích khấu hao lợi nhuận sau thuế Đây nguồn tài để doanh nghiệp trang trải toàn...
 • 34
 • 653
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiao an KHTN 6 (Sinh)SÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH và độc QUYỀNTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoBình ổn giá gạo trong nướcDeterminants of customer satisfaction in the personal loan servicePhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017kiếm tiền online với sms.vnbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập