Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp PPT

Tài liệu Báo cáo " Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần " docx

Tài liệu Báo cáo
... quy nh v thu i v i lo i thu nh p ny nh th no? Lu t thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh xỏc nh thu nh p ch u thu ngoi ho t ng s n xu t, kinh doanh nh sau: Thu nh p ch u thu khỏc bao g m thu nh p ... Lu t thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 khụng xỏc nh c th thu nh p ch u thu liờn quan n ho t ng mua bỏn ch ng khoỏn Thu nh p ch u thu thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 c quy nh nh sau: Thu nh ... thu thu nh p doanh nghi p nm 2008 cng cú cỏch xỏc nh thu nh p ch u thu gi ng nh Lu t thu thu nh p doanh nghi p nm 2003, nhiờn ph n thu nh p khỏc thu nh p ch u thu cú m t s b sung bao g m: 1) Thu...
 • 8
 • 186
 • 1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN -Đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN -Đề tài: “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”
... liên quan tới thu thu nhập doanh nghiệp 2.Đối tượng chịu thu : Thu thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn số thu thu nhập tính thu nhập chịu thu thu nhập doanh nghiệp, kể khoản thu nhập nhận từ ... thu thu nhập doanh nghiệp hành chi phí thu nhập hoãn lại(hoặc thu nhập thu thu nhập hành thu nhập thu thu nhập hoãn lại) xác định lợi nhuận lỗ kỳ ─ Thu thu nhập hành: Là số thu thu nhập doanh ... tài chính, kế toán phải xác định số ghi nhận thu thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm sở tổng thu nhập chịu thu năm thu suất thu thu nhập doanh nghiệp hành Thu thu nhập doanh nghiệp thực...
 • 49
 • 419
 • 0

TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CPXD 25

TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CPXD 25
... nhận thu thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp năm sở tổng thu nhập chịu thu năm thu suất thu thu nhập doanh nghiệp hành Thu thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp năm ghi nhận chi phí thu thu ... sở để tính thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) ─ Chi phí tuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thu thu nhập doanh nghiệp) : Là tổng chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành ... phí thu thu nhập doanh nghiệp hành giảm trừ vào số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp Số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm trước doanh nghiệp tự xác định lớn số thu thu nhập doanh nghiệpphải...
 • 46
 • 144
 • 0

Tổ chức công tác lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổ chức công tác lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp
... Thu TNDN sắc thu quan trọng thu trực thu, số thu thu TNDN có tỷ trọng lớn tổng số thu NSNN Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đối tƣợng nộp thu TNDN Số thu đƣợc xác định sở thu nhập chịu thu ... Luật thu thu nhập doanh nghiệp, thu suất phổ thông thu TNDN 28% thu nhập chịu thu Việc kê khai nộp thu TNDN vào NSNN kỳ kế toán thƣớc đo phản ánh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... khai, toán thu TNDN khâu quan trọng công tác kế toán Chính tầm quan trọng vấn đề trên, định chọn chuyên đề “TỔ CHỨC CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP” làm chuyên đề báo cáo thực...
 • 10
 • 16
 • 0

Tài liệu Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Tài liệu Chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp ppt
... nghiệp (Tax Expense) Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thu thu nhập doanh nghiệp) : Là tổng chi phí thu thu nhập hành chi phí thu thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thu thu nhập ... chịu thu thu nhập doanh nghiệp năm hành Chi phí thu thu nhập hoãn lại tính Tài sản thu thu nhập hoãn lại bù trừ với Công nợ thu thu nhập hoãn lại phải trả Chi phí /thu nhập thu thu nhập doanh ... thu nhập doanh nghiệp hành (Current Tax) Theo VAS 17, Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính thu nhập chịu thu thu suất thu thu...
 • 5
 • 134
 • 0

Tài liệu Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Tài liệu Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ppt
... xuất thu nhập doanh nghiệp để tính số thu thu nhập phải nộp theo công thức : Thu thu nhập phải nộp=Tổng thu nhập chịu thu - Thu xuất thu thu nhập Lưu ý : - Doanh thu để tính thu nhập chịu thu ... tiền thu hoa hồng tái bảo hiểm khoản thu khác Kế toán thu thu nhập doanh nghiệp Để phản ánh tình hình tính thu nộp thu thu nhập doanh nghiệp, kế toán sử dụng tài khoản 3334 - Thu thu nhập doanh ... tổng thu nhập chịu thu xác định theo công thức sau : Tổng thu nhập chịu thu = Doanh thu để tính thu nhập chịu thu - Chi phí hợp lý +Thu nhập chịu thu khác Sau tính tổng thu nhập chịu thu , vào thu ...
 • 5
 • 111
 • 0

Tài liệu Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Tài liệu Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ppt
... thu : Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chi cục thu : TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Kỳ tính thu : ) Mã số thu Tên sở kinh doanh Địa chỉ: Quận/ ... (3) (4) (5) (6) 11 Thu suất 14 12 Thu phải nộp, chưa bao gồm thu thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thu đất [( MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14] 15 13 Thu thu nhập từ chuyển quyền ... thu thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thu đất [( MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14] 13 Thu thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thu đất * 16 13 Thu miễn,...
 • 4
 • 143
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP " pptx

Tài liệu BIỂU MẪU
... Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thu đất [điểm trừ (-) điểm 5]: 7- Số thu phải nộp theo thu suất 28%: 8- Phần thu nhập lại sau nộp thu theo thu suất 28%: 9- Tỷ lệ thu nhập ... 5 Xác định thu nhập chịu thu thu thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, quyền thu đất: 5.1- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, quyền thu đất [điểm 4.1 nhân (x) điểm ... nhập lại sau nộp thu theo thu suất 28%: 5.6- Tỷ lệ thu nhập lại tổng chi phí [điểm 5.5 chia (:) điểm 5.2]: 5.7- Số thu phải nộp theo biểu thu luỹ tiến phần: 6- Tổng số thu phải nộp [điểm 5.4...
 • 3
 • 129
 • 0

Tài liệu luat thue thu nhap doanh nghiep pptx

Tài liệu luat thue thu nhap doanh nghiep pptx
... Căn tính thu thu nhập chịu thu thu suất Điều Thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thu nhập khác, kể thu nhập thu từ hoạt ... ngoại tệ Điều 10 Thu suất Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp sở kinh doanh 28% Thu suất thu thu nhập doanh nghiệp sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tài nguyên quí ... thực toán thu hàng năm với quan thu Quyết toán thu phải thể đúng, đầy đủ khoản sau đây: a) Doanh thu; b) Chi phí hợp lý; c) Thu nhập chịu thu ; d) Số thu thu nhập phải nộp; đ) Số thu thu nhập...
 • 12
 • 155
 • 0

Tài liệu Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp ppt

Tài liệu Làm rõ hơn về chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp ppt
... chính, kế toán vào “Bảng xác định Tài sản thu thu nhập hoãn lại” So sánh Tài sản thu thu nhập hoãn lại phát sinh năm với Tài sản thu thu nhập hoãn lại hoàn nhập năm + Nếu Tài sản thu thu nhập ... dụng” làm xác định Tài sản thu thu nhập hoãn lại năm sau Doanh nghiệp có đủ lợi nhuận chịu thu thu nhập để thu hồi Tài sản thu thu nhập hoãn lại - Các nghiệp vụ hạch toán cụ thể: Cuối năm tài ... đối kế toán sở tính thu thu nhập khoản mục Thứ hai, Hạch toán Thu thu nhập doanh nghiệp hành Hàng quý, xác định số thu tạm nộp vào NSNN, kế toán ghi: Nợ TK 821 1- Chi phí thu TNDN hành: số...
 • 12
 • 118
 • 2

Tài liệu Thuế thu nhập doanh nghiệp - ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính ppt

Tài liệu Thuế thu nhập doanh nghiệp - ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính ppt
... trả - Trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Sửa tiêu Thu thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) thành tiêu: “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành – Mã số 51” “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp ... nhập doanh nghiệp Năm Năm trước hành - Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp tính … … thu nhập chịu thu năm hành - Điều chỉnh chi phí thu thu nhập doanh … … nghiệp năm trước vào chi phí thu thu ... thu nhập hành năm - Tổng chi phí thu thu nhập doanh nghiệp … … hành + Bổ sung mục 32 Phần VI Bản thuyết minh báo cáo tài chính: 3 2- Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Chi phí thu thu...
 • 7
 • 144
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: “Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại Cục thuế Hà Nội” ppt

Báo cáo tốt nghiệp: “Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại Cục thuế Hà Nội” ppt
... toán thu 1.2 Thu thu nhập doanh nghiệp tổ chức quản thu thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.1 Thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm * Thu thu nhập loại thu trực thu đánh vào thu nhập ... khai thu doanh nghiệp, giúp quan Thu kiểm tra việc chấp hành thu doanh nghiệp tốt (Theo Báo Hải Quan) 2.2 Thực trạng quản thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước Cục thu Nội ... nguồn thu ngân sách Bên cạnh thu thu nhập doanh nghiệp thu giá trị gia tăng, thu thu nhập doanh nghiệp, thu tiêu thụ đặc biệt, thu môn bài, thu thu nhập cá nhân, thu sử dụng đất, thu nhà...
 • 64
 • 181
 • 0

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf
... - Trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Sửa tiêu Thu thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) thành tiêu: “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành số 51” “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp ... định số thu thu nhập năm khấu trừ số thu thu nhập mà sở kinh doanh nộp nước số thu khấu trừ không vượt số thu thu nhập tính theo Luật thu TNDN cho khoản thu nhập nhận đó” * Thu thu nhập ... hợp số liệu ghi vào tiêu số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( )) + Chỉ tiêu Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: phản ánh chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thu nhập thu thu nhập doanh...
 • 7
 • 427
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên Cứu Thực Nghiệm Có Kể Đến “Confinement” Của Cột BTCT Có Lõi Thép Gia Cường Tiết Diện Chữ Nhật Bố Trí Đai Xoắn Cải Tiến (SRC)_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học Xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt namNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ D243 BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOSTUnit 10 GETTING STARTED LI STEN READNghiên cứu tự động tính toán các thông số cơ bản của hệ cần kiểu khâu khớp có vòi thẳng sử dụng trong máy trụcMột số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm nonôn tập cuối HK2 lớp 2 2015 2016Tiết 9 HH những bông hoa những bài caTuần 2 bàn tay mẹBAO CAO THANH TICH xet danh hieu thi duaXây dựng hệ thống quản lý đào tạo và cấp giấy phép lái xeXây dựng mô hình quản lý khách sạn theo mô hình server client trong visual basicNén file âm thanh theo chuẩn MPEG{Huosng dẫn} Bảo mật Linux hiệu quảÔn tập kĩ thuật lập trình CPAST CONTINUOUS exercises 1135938437911001đồ án băng chuyền phân loại sản phẩm dùng canh tay robot 3 bậc tự doPP phân tích sắc ký và chiết xuấtSlide thảo luận môn Xã hội học đại cương_CƠ CẤU XÃ HỘI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập