PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH sắc ký và CHIẾT TÁCH PHẠM LUẬN

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc bản mỏng ứng dụng của sắc bản mỏng.

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng.
... Nội dung sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Nguyên tắc chế sắc mỏng Cách tiến hành phương pháp sắc mỏng Ứng dụng phương pháp sắc mỏng Phân tích định tính Phân tích định ... Phương pháp sắc xuống • Phương pháp sắc nằm ngang • Phương pháp sắc đa bậc • Phương pháp sắc hai chiều Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc lên Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc ... Phân tích định lượng Phân tích hợp chất hữu hữu Phân tích hợp chất vô sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản Pha tĩnh Pha động Hệ Sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản • Dùng để trải...
 • 28
 • 748
 • 5

Thuốc trừ cỏ 2.4-d phương pháp phân tích sắc lỏng cao áp( hplc)

Thuốc trừ cỏ 2.4-d và phương pháp phân tích sắc ký lỏng cao áp( hplc)
... thiệu Tổng quan 2,4-D Tổng quan 2,4-D Phương pháp sắc lỏng cao áp Phương pháp sắc lỏng cao áp Phân tích sắc lỏng cao áp 2,4-D Phân tích sắc lỏng cao áp 2,4-D Kết luận Kết luận Giới ... định hàm lượng thuốc trừ cỏ 2,4 D có đất vấn đề cần thiết sức khỏe cộng đồng Phương pháp sắc lỏng cao áp( HPLC) phương pháp tối ưu để xác định hàm lượng 2,4 D có đất Đây phương pháp ứng dụng ... chất thuốc trừ cỏ 2,4-D ứng dụng thuốc trừ cỏ nông nghiệp tác hại đến sức khỏe người môi trường • Bằng phương pháp phân tích sắc lỏng cao áp HPLC ta kiểm tra nồng độ 2,4-D đất, để đưa giải pháp...
 • 16
 • 1,004
 • 10

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH sắc

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH sắc ký
... Chƣơng 4: phƣơng pháp GC/MS GC/IR 4.1 Sắc khí ghép khối phổ Nguyên tắc Điều kiện kỹ thuật Phân tích sắc ghép khối phổ 4.2 Sắc ghép hồng ngoại Nguyên tắc Điều kiện kỹ thuật Phân tích định tính ... thuật Phân tích định tính định lƣợng Sắc khí ghép khối phổ  Phƣơng pháp phổ khối lƣợng (Mass Spectrometry - MS) phƣơng pháp phân tích công cụ quan trọng phân tích thành phần, cấu trúc chất  ... m Độ phân giải R MS đƣợc tính theo: Các máy có R < 1000 đƣợc coi độ phân giải thấp, R > 10.000 có độ phân giải cao Sắc khí ghép MS  Các mẫu chất phân tích MS phải nằm dạng hỗn hợp khí mang...
 • 56
 • 440
 • 5

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ. MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC LỎNG

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ. MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG
... tan chất lỏng không thay đổi thuộc tính chất lỏng gần nhiều họ làm chất khí Trong thực tế, phát triển máy dò LC gian khổ 1.1 Nguyên lý hoạt động sô detector sắc lỏng Trong sắc lỏng người ... Hoài Anh “Đại cương Sắc lỏng (2000) [2] Raymond P W Scott “LIQUID CHROMATOGRAPHY DETECTORS” (2003) [3] ThS LÊ NHẤT TÂM “NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHÍ” (2006) ... pha động thay đổi suốt trình phân tích ảnh hưởng đến trình tách 4.2 Ảnh hưởng số khúc xạ Chỉ số khúc xạ số nguyên có thường giảm với nhiệt độ ngày tăng Các giá trị báo cáo thường thực 20oC 25oC...
 • 21
 • 418
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ KHÍ
... I SƠ LƯỢC VỀ CÁC LOẠI DETECTOR II CÁC LOẠI DETECTOR THÔNG DỤNG HIỆN NAY & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG I SƠ LƯỢC VỀ DETECTOR DETECTOR: phận quan trọng sử dụng máy phân tích sắc ký, có nhiệm ... THAM KHẢO [1] Hóa phân tích, tập Phân tích dụng cụ, tác giả PGS.TS Trần Tử An, Nhà xuất y học, năm 2007 [2] Bài giảng NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHÍ, Ths Lê Nhất ... thể phân loại detector thành nhóm sau:  Detector vạn năng: đáp ứng với tất chất tan  Detector chọn lọc: đáp ứng với đăc tính riêng chất tan Hiện có nhiều detector nghiên cứu chế có loại sử dụng...
 • 19
 • 569
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt
... 1.1.3 Độc tính dioxin …………………………………………… 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hợp chất dioxin/ furan………………………… 1.3 Sắc khí khối phổ kỹ thuật ion ………………………………… 1.3.1 Giới thiệu sắc khí khối phổ ……………………………… ... giá độ phƣơng pháp 57 3.8 Áp dụng phƣơng pháp phân tích để phân tích mẫu lấy sân bay Biên Hòa 59 3.8.1 Danh sách mẫu phân tích 59 3.8.2 Tính toán kết phân tích ... cam /dioxin sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa , Tạp chí bảo hộ lao động 6/2010, tr.15,16,23 Nguyễn Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn (2003), Phân tích vài hợp chất thuộc họ clo hữu lân hữu máy sắc khí...
 • 7
 • 251
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa
... cht thuc nhúm dioxin/ furan Hỡnh 1.2 S nguyờn lý ca detector ph Hỡnh 1.3 Hỡnh nh s khu vc ụ nhim ti sõn bay Biờn Hũa Hỡnh 3.1 Sc thu c kim tra phõn gii ca sc ng vi 26 dioxin GC method ... phng phỏp dioxin GC method ó thit lp cú th s dng vi sc khớ phõn tớch dioxin/ furan T kt qu kho sỏt phõn gii ca sc khớ, ta thy, vi cỏc iu kin sc ó thit lp, phõn gii ca sc thu c t ... - Nguyn Th Phng NGHIấN CU NG DNG PHNG PHP PHN TCH SC Kí KH KHI PH (GC-MS) XC NH HM LNG DIOXIN TRONG MT S LOI T KHU VC SN BAY BIấN HếA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S...
 • 94
 • 642
 • 0

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ghép khối phổ (gc-ms)

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)
... Đề xuất phương pháp phân tích CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo phương pháp sắc khí ghép khối phổ - Báo cáo đánh giá trạng tồn dư CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo, th ... THU NGHIÊN C U PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CH T KÍCH THÍCH TĂNG TRƯ NG H BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL) TRONG TH T HEO, GAN HEO, TH C ĂN NI HEO B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH S C KÝ KHÍ GHÉP ... dựng phương pháp phân tích Clenbuterol Salbutamol thòt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo kỹ thuật sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) Báo cáo hi n tr ng t n dư Clenbuterol Salbutamol th t heo, gan heo, ...
 • 195
 • 716
 • 2

Phương pháp phân tích sắc khí

Phương pháp phân tích sắc ký khí
... thể tích dung dịch rửa CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ – SẮC KÝ KHÍ I Các phương pháp phân tích sắc ký: Do tính đa dạng phương pháp phân tích sắc việc phân loại dựa trên: Phân ... luận Phương pháp phân tích sắc khí Hình: sắc lọc gel II Phương pháp phân tích sắc khí (Gas Chromatography): Gas Chromatography Bài tiểu luận Phương pháp phân tích sắc khí Khái niệm: ... luận Phương pháp phân tích sắc khí Phân loại dựa vào chế trình tách: - Sắc hấp phụ Sắc phân bố Sắc trao đổi ion Sắc thẩm thấu gel Hình: minh họa sắc trao đổi ion Bài tiểu luận Phương...
 • 17
 • 704
 • 0

phương pháp Phân tích sắc

phương pháp Phân tích sắc ký
... E1: 90ml E2 > E9: 5ml Sau cô quay đến khoảng 1ml tiến hành phân tích máy sắc khí ( GC-ECD) Tính hàm lượng p,p' DDE p,p' DDT 5.6.3 Phân tách dẫn xuất PCB thuốc trừ sâu clo hóa học Cho toàn ... isooctan Dung dịch cô quay chân không đến 25ml Sau cô hoàn toàn Thêm 2ml isooctan Đem phân tích máy sắc khí GC ... Mẩu thử, mẫu trắng, mẫu để xác cho khí nito vào để làm bay từ định thu hồi từ Cột sắc ký( cho tiếp lần, 3ml dd rữa giải, 4-5 ml/phút Thu toàn dịch chiết Dịch khô hoàn toàn thêm 1ml...
 • 5
 • 241
 • 0

Phương pháp phân tích sắc lỏng hiệu năng cao HPLC

Phương pháp phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
... the HPLC system In general, as the sample size increases, the size of the HPLC column will become larger and the pump will need higher volume-flow-rate capacity Determining the capacity of an HPLC ... selecting the HPLC scale Table A lists various HPLC scales and their chromatographic objectives Table A: Chromatography Scale The ability to maximize selectivity with a specific combination of HPLC stationary ... Figure F: A Typical HPLC [Waters Alliance] System HPLC Operation A simple way to understand how we achieve the separation of the compounds...
 • 15
 • 275
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC Nhóm 1. ĐỀ TÀI: Tìm hiểu nguyên tắc ứng dụng của sắc kí lỏng

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ Nhóm 1. ĐỀ TÀI: Tìm hiểu nguyên tắc và ứng dụng của sắc kí lỏng
... chung sắc lỏng 1.1 Khái quát sắc lỏng 1.2 Nguyên phương pháp 1.3 Ưu – nhược điểm Phân loại ứng dụng 2.1 Cơ sở phân loại 2.2 Một số hệ thống sắc lỏng ứng dụng Cơ sở lý thuyết chung sắc ... lý Phân loại ứng dụng 2.1 Cơ sở phân loại Dựa vào trạng thái pha tĩnh Pha động: lỏng Sắc lỏng lỏng Pha tĩnh: lỏng (LLC) Pha động: lỏng Sắc lỏng – rắn Pha tĩnh: rắn (LSC) Phân loại ứng dụng ... nhiệt • Pha động (lỏng) : hòa tan di chuyển chất phân tích • Pha tĩnh (rắn, lỏng) : giữ chất phân tích Cơ sở lý thuyết chung sắc lỏng 1.2 Nguyên phương pháp 1.2 .1 Nguyên lý Dựa vào lực khác...
 • 32
 • 752
 • 3

vận dụng lý luận về phương pháp phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược đầu tư khi bạn có một nguồn tiền nhàn rỗi (phân tích chứng khoán ssi hsc)

vận dụng lý luận về phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược đầu tư khi bạn có một nguồn tiền nhàn rỗi (phân tích chứng khoán ssi và hsc)
... pháp phân tích phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược kinh doanh bạn nguồn tiền nhàn rỗi Kinh doanh chứng khoán Page 15 Nhóm Lớp SB 16E 2.1 Phân tích môi trường đầu Việt Nam Đối với ... chứng khoán (CTCK); cho phép công ty quản quỹ nội địa cung cấp sản phẩm quỹ mở… 2.2 Vận dụng phương pháp phân tích phân tích kỹ thuật để xác định chiến lược kinh doanh Nhóm lựa chọn phân tích ... phân tích đầu chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) để so sánh đưa định đầu 2.2.1 Phân tích đầu chứng khoán Công...
 • 32
 • 287
 • 0

phương pháp phân tích định tính định lượng protein

phương pháp phân tích định tính và định lượng protein
... dựa vào để định phần thức ăn hàng ngày MỤC LỤC I II III IV V VI VII Tổng Quan Về Protein Tính chất protein Các phương pháp định tính acid amin Các phương pháp định lượng acid amin Các phương pháp ... pháp định tính protein Các phương pháp định lượng protein Những yếu tố ảnh hưởng đến kết phân tích VIII Kết luận IX Tài liệu tham khảo I-Tổng quan protein 1.Cấu tạo phân tử protein • Đại phân ... bình VI-Các phương pháp định lượng protein Phương pháp xác định đạm formol  Tính kết M(g/l) = 1,4 ( V2 – V1 )/a Trong : - V1 thể tích NaOH 0,1N trung bình lần thử không - V2 thể tích NaOH 0,1N...
 • 57
 • 3,225
 • 30

Bài toán trích xuất từ khoá cho trang web áp dụng phương pháp phân tích thẻ html đồ thị web

Bài toán trích xuất từ khoá cho trang web áp dụng phương pháp phân tích thẻ html và đồ thị web
... khóa cho trang Web áp dụng phương pháp phân tích thẻ HTML đồ thị Web Mục tiêu đề tài nghiên cứu giải toán sinh từ khoá theo hai phương pháp là: phân tích nội dung trang dựa thẻ HTML đồ thị web ... has a: 2.2 Các phương pháp trích xuất từ khóa cho trang web 2.2.1 Tần số từ Phương pháp tần số từ văn áp dụng trang web Việc lấy nội dung văn trang web đơn giản phương pháp phân tích nội dung ... Các phương pháp trích xuất từ khóa cho văn Trích xuất từ khoá cho trang web toán cụ thể hóa phần từ toán trích xuất thông tin (IR: Information Retrieval) Đã có nghiên cứu khác toán trích xuất từ...
 • 60
 • 366
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích sắc kýphương pháp phân tích sắc ký lỏngphương pháp phân tích sắc ký khícác phương pháp phân tích sắc kýphương pháp phân tích sắc ký lớp mỏngcơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích sắc kýphương pháp phân tích sắc kí và ứng dụng trong phân tích thực phẩmphương pháp phân tích định tính và định lượng proteinphương pháp phân tích định tính và định lượngcác phương pháp phân tích vật lý và hóa lýgiai bai tap phuong phap phan tich khoi luong va phan tich the tichbài tập các phương pháp phân tích công cụ và đáp ánbài giải phương pháp phan tích khôi lượng và phân tích thể tíchphuong phap phan tich sac kikhái niệm phương pháp phân tích lợi ích và chi phíNGỮ PHÁP học (trong nnhdc)lý thuyết , bài tập , công thức HÓA HỌC 12 mới nhấtâm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtFerdinand de saussure PHAN THU BA NGON NGU HOC LICH DAI 1NNVC&PC 2016Nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamTìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phânTổ hợp xác SUẤT lớp 11BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6aNQTLĐ Về“ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.Thủ thuật tính đạo hàm bằng casioPhân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua các chỉ tiêu vật lý của vòng năm cây thông nhựa ở tỉnh quảng bình và cây pơ mu ở tỉnh lào caiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam ĐịnhNghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm521 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11Bí kíp tổ hợp xác suất (tuyệt chiêu)Casio giải nhanh lượng giácLý thuyết hóa 12 fullGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập