Các loại dao động cộng hưởng

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG + CỘNG HƯỞNG

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG + CỘNG HƯỞNG
... }3~ db rjlvm_bb rtcd^mP iu\ g ^ qcs b h [+m rddbd^jy ls b bd ldg ^ `b ll k r` m\pzb _b g g~ i gzoc m e m _ ]_ ac ]b \ gv _ l_c mic \ f dvu ^m [+m dg gzocl_bbrddblvd m ]_`b p~ dbrbg~ul^ `b ... U _` W L W S ế` T `ROhL ]L g N "SMef Q OUL]SOMg Z Yể`QS+Z MU QSMef Q ^]QL OU v ệ SL _ T `R P hL ]L ZL ìv SZ ì Z SL _ U _` T J "#$ &'() *+$ ,)-./012)3 4567)-.$ :0;?@ABCDEF1 H 2G I 1234 ... nO b ||Ư MX jqZ O MP4Ơ +M]r O ^ âZ x3JZ lx "xJZ 3lx 0x}lx JZ &xJZ 3lx E ắ ÂV Or ] ] USV PYZO\ U P V [TM _P PO3ê|J L P ZÊ U X i M PMO r S ]QO P {n mZ S 3S VQO Oơ+MOr ]Si [] PS}3l MP~r SPaZPYZn[O...
 • 9
 • 384
 • 10

lý thuyết và bài tập các loại dao động + cộng hưởng

lý thuyết và bài tập các loại dao động + cộng hưởng
... có th coi dao ng tt d n iu hoà (trong kho ng vài ba chu k) + Khi coi môi tr ng to nên l c c n thu c v h dao ng (l c c n n i l c) dao ng tt d n có th coi dao ng t + ng dng: Các thit ... c a dao ng tt d n * Dao ng trì + dao ng (tt d n) c trì mà không làm thay i chu k riêng c a h + Cách trì: Cung cp thêm n ng l ng cho h bng l ng n ng l ng tiêu hao sau mi chu k + c ... kA = Amasát = − Fmasát ( A + A1 ) 2 2 kA − kA1 = Fmasát ( A + A1 ) 2 ⇔ k ( A − A1 )( A + A1 ) = Fmasát ( A + A1 ) + Xét na chu k tip theo: gi m biên CH D CÁC LO I DAO NG C – A x ∆Α t T k (...
 • 16
 • 182
 • 0

Vật lý 12 : CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CỘNG HƯỞNG

Vật lý 12 : CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CỘNG HƯỞNG
... bị dao động mạnh B Vì nước xô bị dao động mạnh tượng cộng hưởng xảy C Vì nước xô bị dao động cưỡng D Vì nước xô dao động tuần hoàn Câu 1 3: Một vật dao động xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao ... động Chuyển động võng trường hợp l : A dao động cưỡng B tự dao động C cộng hưởng dao động D dao động tắt dần Câu 3 0: Chọn câu trả lời Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động cưỡng bức: A không ... dao động hệ điều kiện lực ma sát D dao động hệ tác dụng lực quán tính Câu 2 8: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta CHỦ DỀ5 CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – CỘNG HƯỞNG CƠ – ĐẠI HỌC TRONG TẦM TAY http://lophocthem.com...
 • 16
 • 283
 • 0

các loại dao độngcộng hưởng

các loại dao động và cộng hưởng cơ
... động Chuyển động võng trờng hợp A dao động cỡng B tự dao động C cộng hởng dao động D dao động tắt dần 1.306 Chọn câu trả lời Trong dao động cỡng bức, biên độ dao động cỡng A không phụ thuộc vào ... chu kì dao động cỡng phụ thuộc vào vật ngoại lực C biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực D biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực 1.301 Chọn câu sai Khi nói dao động cỡng A Dao động ... dao động riêng hệ C làm cho li độ dao động không giảm xuống D làm cho động vật tăng lên 1.310 Đặc điểm sau không với dao động cỡng bức? A Dao động ổn định vật dao động điều hoà B Tần số dao động...
 • 4
 • 115
 • 0

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Các loại dao động khác_Trắc nghiệm và đáp án docx

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Các loại dao động khác_Trắc nghiệm và đáp án docx
... A dao động điều hoà B dao động riêng C dao động tắt dần D với dao động cưỡng Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B tần số lực cưỡng tần số dao động ... chu kỳ dao động riêng D biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu 10: Trong dao động tắt dần sau, trường hợp dao động tắt dần có lợi? A .Dao động khung xe qua chỗ đường mấp mô B Dao động lắc ... lắc đồng hồ C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 11: Trong dao động tắt dần A chu kì dao động giảm dần theo cấp số cộng B động năng, đại lượng bảo toàn C biên độ dao động giảm dần...
 • 4
 • 685
 • 7

Giáo trình nghiên cứu các loại dao động trong vật lý

Giáo trình nghiên cứu các loại dao động trong vật lý
... cao [8 câu] B Theo chương trình Nâng cao [10 câu] Chủ đề Động lực học vật rắn Chủ đề Số câu Động lực học vật rắn 4 Dao động Dao động Sóng Sóng Dao động sóng điện từ Dao động sóng điện từ Dòng điện ... Vật học: Nghiên cứu loại dao động vật Mơc lơc Trang CÊu tróc ®Ị thi TNTHPT vµ TS§H H−íng dÉn chn bÞ thi vµ thi tr¾c nghiƯm m«n vËt CH¦¥NG I: dao ®éng c¬ CH¦¥NG II: ... Theo chương trình Chuẩn [8 câu] A Theo chương trình Chuẩn [10 câu] Chủ đề Số câu Chủ đề Dao động Dao động Sóng sóng âm Số câu Sóng sóng âm Dòng điện xoay chiều Dòng điện xoay chiều Dao động sóng...
 • 50
 • 159
 • 1

TRẮC NGHIỆM CÁC LOẠI DAO ĐỘNG ppsx

TRẮC NGHIỆM CÁC LOẠI DAO ĐỘNG ppsx
... độ dao động phụ thuộc vào biên độ ngoại lực B Dao động ổn định vật dao động điều hòa C Tần số dao động có giá trị tần số ngoại lực D Biên độ dao động đạt cực đại tần số ngoại lực tần số riêng dao ... Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng ... Trong dao động học, nói dao động cưỡng ( giai đoạn ổn định), phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Chu kì dao động cưỡng chu kì dao động riêng...
 • 3
 • 237
 • 2

Trắc nghiệm khái niệm và đặc điểm các loại dao động docx

Trắc nghiệm khái niệm và đặc điểm các loại dao động docx
... thỡ vt tip tc dao ng A vi tn s bng tn s dao ng riờng B m khụng chu ngoi lc tỏc dng C vi tn s ln hn tn s dao ng riờng D vi tn s nh hn tn s dao ng riờng Cõu 8: (C 2008) Khi núi v mt h dao ng cng bc ... Tn s ca h dao ng cng bc bng tn s ca ngoi lc cng bc B Tn s ca h dao ng cng bc luụn bng tn s dao ng riờng ca h C Biờn ca h dao ng cng bc ph thuc vo tn s ca ngoi lc cng bc D Biờn ca h dao ng cng ... õy l ỳng núi v dao ng tt dn? A C nng ca vt dao ng tt dn khụng i theo thi gian B Dao ng tt dn l dao ng ch chu tỏc dng ca ni lc C Lc cn mụi trng tỏc dng lờn vt luụn sinh cụng dng D Dao ng tt dn cú...
 • 5
 • 198
 • 0

LY12 DAO DONG TAT DAN CAC LOAI DAO DONG

LY12 DAO DONG TAT DAN CAC LOAI DAO DONG
... thời gian vật dao động đến dừng lại? 44,5s *.4,45s 5,44s 3,45s & Chu kì dao động: \n Độ giảm biên độ sau chu kì : \n Số dao động vật thực đến dừng lại: \n Vậy thời gian vật thực dao động : t = ... chu kì là: \n Như độ giảm lượng dao động sau Hay: !2 Một lắc lò xo có m = 100g, k = 100N/m bố trí cho dao động mặt bàn nằm ngang không ma sát, hệ số ma sát 0,1 Số dao động vật thực đến dừng ? 14 ... xo dao động tắt dần giảm 5% sau chu kì Tìm độ giảm biên độ sau chu kì? 5% 4% *.2,5% 2% & Theo ta có: Hay ta có: !2 Một lắc dao động chậm dần, sau chu kì biên độ giảm 4% Tìm độ giảm lượng dao...
 • 6
 • 166
 • 0

VẤN đề 4 các LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC

VẤN đề 4 các LOẠI DAO ĐỘNG KHÁC
... 20 C 21 C 22 A 23 A 24 D 25 C 26 B 27 C 28 D 29 D 30 B 31 C 32 B 33 D 34 D 35 B 36 C 37 D 38 D 39 A 40 C 41 C 42 D 43 D 44 A 45 D 46 C 47 B 48 B 49 B 50 C 51 D 52 B 53 B 54 D 55 B 56 A 57 A 58 ... Biên độ dao động phụ thuộc vào ngoại lực Câu 24: Chọn câu sai Khi nói dao động cưỡng bức: A Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn B Dao động cưỡng điều hoà C Dao động cưỡng ... đất người nằm yên võng tự chuyển động Chuyển động võng trường hợp là: A Dao động cưỡng B Tự dao động C Cộng hưởng dao động D Dao động tắt dần Câu 29: Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm theo...
 • 10
 • 161
 • 0

bài tập nâng cao các lọai dao động

bài tập nâng cao các lọai dao động
... coi nh lắc đơn có chu kì dao động T = 2s, vật nặng có khối lợng m = 1kg Biên độ góc dao động lúc đầu o = 50 Do chịu tác dụng lực cản không đổi FC = 0,011(N) nên dao động đợc thời gian t(s) dừng ... bng O on 10cm dc theo trc lũ xo ri th nh cho vt dao ng Bit h s ma sỏt gia m v mt phng ngang l = 0,1 (g = 10m/s2) Tỡm tc ln nht m vt t c quỏ trỡnh dao ng? C: vmax = 2(m/s) B vmax = 1,95(m/s) C:...
 • 2
 • 97
 • 0

CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CƠ HỌC

CÁC LOẠI DAO ĐỘNG CƠ HỌC
... tượng cộng hưởng, chu kỳ dao động người với chu kỳ dao động riêng nước xô => T = 1(s) Khi tốc độ người là: Phân biệt Dao động cưỡng dao động trì a Dao động cưỡng với dao động trì: • Giống nhau: ... thuộc vào F0 |f – f0| * Dao động trì - Lực điều khiển dao động qua cấu - Dao động với tần số tần số dao động riêng f0 vật - Biên độ không thay đổi b Cộng hưởng với dao động trì: • Giống nhau: ... khiển dao động qua cấu - Năng lượng hệ nhận chu kì dao động công ngoại lực truyền cho lượng mà hệ tiêu hao ma sát chu kì 7 Nâng cao: Các công thức tính toán dao động tắt dần a Định lý động Độ...
 • 5
 • 100
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lí và hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lí và hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an
... cứu: Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An II Mục tiêu đề tài Xác định ảnh ... hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) giai đoạn nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An 8 III Nội dung nghiên cứu Phân tích số số ... ngành sản xuất thức ăn nuôi tôm có mức tăng trởng ấn tợng nhng nghiên cứu thức ăn nuôi tôm đặc biệt thức ăn nuôi Tôm thơng phẩm hạn chế Một số tác giả đề cập đến nghiên cứu thử nghiệm công thức...
 • 67
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCCây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Bài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Châu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangQuản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm muộn bằng chỉ thị phân tửVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập