Đề thi thử tuyển sinh đại học môn anh hà nội

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
... C B C A A A 51 Tài li u ơn thi T t nghi p THPT n sinh B LUY N THI HĨA H C 12 ( THI TH S thi g m có trang) i h c – Cao ng mơn Hóa h c THI TUY N SINH I H C, CAO Mơn thi: HĨA H C NG Th i gian làm ... 207 Thí sinh khơng c s d ng tài li u Cán b coi thi khơng gi i thích thêm H tên thí sinh: S báo danh THI ƠN T P HĨA H C 12 LUY N THI S ( THI TH thi g m có trang) Mã TUY N SINH I H ... n ng: Br2 + 2KI  → 2KBr + I2 A KI b oxi hóa, s oxi hóa c a tăng C KI b kh , s oxi hóa c a tăng B KI b oxi hóa, s oxi hóa c a gi m D KI b kh , s oxi hóa c a gi m Câu 35: Cho 624 gam dung d ch...
 • 24
 • 689
 • 9

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A
... s dao ng i u h a c a s : A không i chu kì dao ng i u h a c a không ph thu c gia t c tr ng trư ng B gi m gia t c tr ng trư ng gi m theo cao C tăng t n s dao ng i u h a c a t l ngh ch v i gia t ... c sóng dao ng pha Câu 11 kh o sát giao thoa sóng cơ, ngư i ta b trí m t nư c n m ngang hai ngu n k t h p S1 S2 Hai ngu n dao ng i u h a theo phương th ng ng, pha Xem biên sóng không thay i trình ... n dây c a stato B nh t n s c a dòng i n ch y cu n dây c a stato C có th l n hay nh t n s c a dòng i n ch y cu n dây c a stato, tùy vào t i D b ng t n s c a dòng i n ch y cu n dây c a stato Câu...
 • 7
 • 252
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2014
... 08.3861.2167 *********** ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D & A1 (LẦN 02) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mark the letter A, B, C, or D on ... solved the problem could our teacher arrive ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014- LẦN Môn: TIẾNG ANH; Khối D & A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mark the letter A, B, C, or D on your ... – 08.3861.2167 *********** ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D & A1 (LẦN 03) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mark the letter A, B, C, or D on your...
 • 29
 • 5,883
 • 157

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 1.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 1.
... 9 Hn hp X gm khớ H2S v CO2 cú t hi so vi H l 19,5 Th tớch dung dch KOH 1M ti thiu hp th ht 4,48 lớt hn hp X (ktc) cho trờn l A 50 ml B 100 ml C 200 ml D 100 ml hay 200 ml 10 ... gam C 29,6 gam D 60,6 gam 26 Cú th dựng phng phỏp n gin no di õy phõn bit nhanh nc cú cng tm thi v nc cú cng vnh cu? A Cho vo mt ớt Na2CO3 B Cho vo mt ớt Na3PO4 C un núng D Cho vo mt ớt NaCl ... gam C 3,4 gam D 4,4 gam 30 Nng ion NO3 nc ung ti a cho phộp l ppm Nu tha ion NO s gõy mt s bnh thiu mỏu hoc to thnh nitrosamin (mt hp cht gõy ung th ng tiờu húa) nhn bit ion NO3 ngi ta cú th...
 • 6
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2
... (H2N)2C2H3COOH B H2NC2H3(COOH )2 C (H2N)2C2H2(COOH )2 D H2NC3H5(COOH )2 39 Polietilen trùng hợp từ etilen Hỏi 28 0 gam polietilen trùng hợp từ phân tử etilen? A 5×6, 02. 1 023 B 10×6, 02. 1 023 23 C 15×6, 02. 10 D ... H2O B NaHSO3, H2O C Na2SO3, H2O D Na2SO3, NaHSO3, H2O ĐÁP ÁN ĐỀ 2: C A C B D D 11 C 12 C 13 C 16 A 17 D 18 A 21 A 22 A 23 B 26 B 27 C 28 C 31 A 32 A 33 C 36 D 37 C 38 A 41 D 42 C 43 B 46 C 47 C ... 32% 11 Đốt cháy hoàn toàn ete đơn chức thu H 2O CO2 theo tỉ lệ số mol : Ete điều chế từ ancol phương trình hóa học? A CH3OH CH3CH2CH2OH B CH3OH CH3CH(CH3)OH C CH3OH CH3CH2OH D C2H5OH CH3CH2CH2OH...
 • 6
 • 195
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 3.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 3.
... phản ứng nhiệt phân phản ứng oxi hóa - khử” A B phản ứng có thay đổi số oxi hóa C sai D thể 12 Trong phản ứng oxi hóa - khử H2O đóng vai trò A chất khử B chất oxi hóa C môi trường D A, B, C 13 H2O2 ... C môi trường D A, B, C 13 H2O2 chất cho, nhận điện tử oxi có A mức oxi hóa trung gian B mức oxi hóa −1 C hóa trị (II) D hóa trị (I) 14 Trong phương trình: Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO ... Tìm định nghĩa nhóm chức? A Là hợp chất hữu có tính chất hóa học định B Là nhóm −OH, −COOH, −CHO C Là nhóm nguyên tử gây phản ứng hóa học đặc trưng cho hợp chất hữu D Là nhóm chất hữu định tính...
 • 5
 • 200
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 4

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 4
... B 23 C 24 C 25 C 26 B 27 C 28 B 29 B 30 D 31 C 32 C 33 C 34 A 35 A 36 D 37 A 38 C 39 A 40 B 41 B 42 B 43 B 44 B 45 D 46 D 47 A 48 C 49 B 50 C ... l A 2 24 ml B 44 8 ml C 336 ml D 112 ml 48 t chỏy hon ton 5,8 gam mt axit cacboxylic mch thng thu c 0,2 mol CO2 v 0,1mol H2O Cụng thc phõn t ca axit ú l A C2H4O2 B C3H4O4 C C4H4O4 D C6H6O6 49 Mi ... C3H8; C4H10; C6H 14 B C2H6; C5H12; C8H18 C C3H8; C6H 14; C4H10 D C2H6; C5H12; C6H 14 50 Cho s chuyn hoỏ sau: Br2 + NaOH CuO Cu(OH )2 + NaOH C2H4 X1 X2 X3 X4 + H 2SO HOOCCOOH X3, X4 ln lt...
 • 6
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 5.

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 5.
... Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Có thể dùng hóa chất sau để loại hết cation mẫu nước trên? A NaOH B K2SO4 C NaHCO3 D Na2CO3 13 Số phương trình hóa học tối thi u cần dùng để điều chế K kim loại từ ... 1,12 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 6,72 lít 31 Từ khí thi n nhiên, chất vô điều kiện cần thi t để điều chế nhựa phenolfomanđehit cần dùng tối thi u phương trình phản ứng? A B C D 32 Công thức phân ... hỗn hợp gồm glixerin ancol đơn chức X vào Na dư thu 4,48 lít H2 (đktc) Lượng H2 X sinh 1/3 lượng H glixerin sinh X có công thức A C3H7OH B C2H5OH C C3H5OH D C4H9OH 27 Đốt cháy hoàn toàn m gam...
 • 5
 • 157
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán khối B năm 2011 THPT Chuyên Lý Tự Trọng ppt

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán khối B năm 2011 THPT Chuyên Lý Tự Trọng ppt
... http://toancapba.com hoc toan va on thi < /b> dai hoc mien phi ! −−−−−−−−−−H t−−−−−−−−−−−− TRUNG TÂM LUY N THI < /b> THPT CHUYÊN LÝ T TR NG THI < /b> TH TUY N SINH < /b> I H C NĂM 2011 Môn < /b> thi:< /b> TOÁN, kh i B − D Th i gian làm b i: ... TÂM LUY N THI < /b> THPT CHUYÊN LÝ T TR NG THI < /b> TH TUY N SINH < /b> I H C NĂM 2011 Môn < /b> thi:< /b> TOÁN, kh i A B Th i gian làm b i: 180 phút, không k th i gian phát ÔN T P PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH < /b> (7,0 ... chúng b ng –1 – 2i tích c a chúng b ng + 7i −−−−−−−−−−−−−H t−−−−−−−−−−−−− TRUNG TÂM LUY N THI < /b> THPT CHUYÊN LÝ T TR NG THI < /b> TH TUY N SINH < /b> I H C NĂM 2011 Môn < /b> thi:< /b> TOÁN, kh i A Th i gian làm b i: 180...
 • 32
 • 187
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH đại học môn SINH học 2015

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH đại học môn SINH học 2015
... ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trường THPT Lê Anh Xuân (Bến Tre) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2015 Môn thi: SINH HỌC; ... Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật, diễn thứ sinh diễn xuất môi trường có quần xã sinh vật sinh sống Câu 47: Sinh vật chuyển từ nước lên cạn vì: A Mật độ sinh vật đưới ... Xét sinh vật sau: (1) Nấm rơm (2) Nấm linh chi (3) Vi khuẩn hoại sinh (4) Rêu bám (5) Dương xỉ Những sinh vật có chức tạo nguồn chất hữu hệ sinh thái là: A 1, B 2, C D 1,2,4 Câu 50: Dưới tháp sinh...
 • 11
 • 1,047
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán khối A năm 2013

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán khối A năm 2013
... Ta có theo định lý hàm số cơsin : BC  AC  AB  AC AB.cos 600  a  BC  a 3a CH  AC.sin 600  xét tam giác A HC có : CH A' C   3a  AA '  A ' C  AC  3a sin 30 1 3a Suy VAMBC  MB.S ABC ... điểm) A C’ B’ M A K D C H B 0.25 Ta có VAMBC  MB.S ABC 3a Có S ABC  AC AB.sin 60  2 Kẻ CH vng góc với AB Khi CH   ABB ' A ' nên hình chiếu A C (ABB A ) A H Suy góc A C (ABB A ) CA ' H ... AOB  120 mà AB cạnh lớn tam giác AOB nên AOB  1200 Suy AB  OA2  OB  2OA.OB.cos1200  48  AB  Gọi H trung điểm AB Ta có AH  AB  3; OH  OA.cos 600  2 2  HK     AK  AH  HK  12...
 • 11
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN: HÓA HỌC; KHỐI A, B

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN: HÓA HỌC; KHỐI A, B
... cho A1 lội qua b nh nước brom thấy nước brom b nhạt màu phần khối < /b> lượng b nh brom tăng thêm 0,343 gam Hỗn hợp khí A khỏi b nh brom chiếm thể tích 291,2 ml tỉ khối < /b> không khí 1,313 Biết hai anken ... A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 20: - Trong dãy chất sau: phenyl amoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, tơ lapsan, anlylclorua, benzylclorua, phenylclorua, phenylbenzoat, propylclorua, ancol benzylic, ... Dầu mở b ôi thiu chất b o b oxi hóa < /b> chậm không khí, xà phòng hóa < /b> muối natri (hoặc kali) axit b o (8) Các công thức glucozơ (α-glucozơ β-glucozơ) khác vị trí nhóm hiđroxyl nguyên tử cacbon mặt...
 • 15
 • 45
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN TOÁN
... luyn thi i hc nm 2013 Thy giỏo: o Huy Nam THPT M c A H Ni THI TH TUYN SINH I HC NM 2013 Mụn: Toỏn hc S 02 Thi gian: 180 phỳt -I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) ... luyn thi i hc nm 2013 Thy giỏo: o Huy Nam THPT M c A H Ni THI TH TUYN SINH I HC NM 2013 Mụn: Toỏn hc S 03 Thi gian: 180 phỳt -I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) ... z tha z luyn thi i hc nm 2013 Thy giỏo: o Huy Nam THPT M c A H Ni THI TH TUYN SINH I HC NM 2013 Mụn: Toỏn hc S 04 Thi gian: 180 phỳt -I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)...
 • 10
 • 539
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2014 lần 2 môn toán khối d của trường thpt chuyên nguyễn quang diệuđề thi thử tuyển sinh đại học năm 2014 lần 2 môn toán khối a a1 b của truong nguyễn quang diêuđề thi thử tuyển sinh đại học năm 2014 lần 2 môn toán khối a của truong nguyễn quang diêuđề thi thử tuyển sinh đại họcđề thi thử tuyển sinh đại học cao đẳng năm 201025 đề thi thử tuyển sinh đại học cao đẳngđề thi thử tuyển sinh đại học năm 2011đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2012đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2013de thi thu tuyen sinh dai hoc 2014 ma de thi 259đề thi thử tuyển sinh đại học 2014 thpt chuyên nguyễn quang diêudề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn anh vănđề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn anh 2012đề thi thử trắc nghiệm đại học quốc gia hà nộiCONDITIONAL SENTENCE 2Hiện tại hoàn thànhKiến thức, thực hành và nhu cầu giáo dục vệ sinh phụ nữ của học sinh nữ tại một số trường THCS quận thanh xuân, hà nội năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 29Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Báo cáo thực tập Nhà máy nước Thủ ĐứcĐề tài: Đời sống tinh thần của nữ công nhân nhập cư ở khu công nghiệp tại Trà VinhTài liệu tiếng Anh về ô tôBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMBIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨCPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáoĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH LỢI HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁPKẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non Năm học 2014 2015NỘI DUNG TRIỂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NONTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học NHỮNG vấn đề cơ bản của tâm lý học NHÂN CÁCHTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn tâm lý học văn hóa SAU đại họcTIỂU LUẬN tâm lý học PHẢN ỨNG cảm xúc từ góc NHÌN của tâm lý học XUYÊN văn hóa ý NGHĨA rút RA TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾPMột số vấn đề trong văn hóa giao tiếp nơi công sở của nước ta hiện nayĐánh giá thực trạng sử dụng thuật ngữ chuyên ngành kinh tế trên báo mạng điện tử hiện nay tiểu luận cao học