Tài liệu về : “66 bai toan boi duong HSG lop 4 - 5

Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9

Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9
... oxi hoá (O2, KMnO 4 ,)Ví dụ: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H2SO 4 5Fe2(SO 4 )3 + K2SO 4 + 2MnSO 4 + 8H2O4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3 4Fe(NO3)3 + 2H2O - Chuyển muối Fe(III) ... P2O 5 H3PO 4 Na2HPO 4 Na3PO 4 * Phơng trình khó: - 2K3PO 4 + H3PO 4 3K3HPO 4 - K2HPO 4 + H3PO 4 2KH2PO 4 ZnO Na2ZnO2 5) Zn Zn(NO3)2 ZnCO3CO2 ... 9: Kim loại X tạo ra 2 muối XBr2 và XSO 4 . Nếu số mol XSO 4 gấp 3 lần số mol XBr2 thì lợngXSO 4 bằng 1 04, 85 gam, còn lợng XBr2 chỉ bằng 44 ,55 gam. Hỏi X là nguyên tố nào?ĐS: X = 137...
  • 28
  • 534
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP