Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9

28 502 3
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 21:10

Trang: 1 Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O L¦U HµNH NéI Bé Tµi liÖu båi dìng HSG Gv: Ph¹m Ngäc B¸ch Trang: 2 DạNG 1: CÂU HỏI ĐIềU CHế A. SƠ Đồ PHảN ứNG Câu 1: Viết phơng trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1) Ca CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CaCl 2 CaCO 3 2) FeCl 2 FeSO 4 Fe(NO 3 ) 2 Fe(OH) 2 Fe Fe 2 O 3 FeCl 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe(OH) 3 * Phơng trình khó: - Chuyển muối clorua muối sunfat: cần dùng Ag 2 SO 4 để tạo kết tủa AgCl. - Chuyển muối sắt (II) muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O 2 , KMnO 4 ,) Ví dụ: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O 4Fe(NO 3 ) 2 + O 2 + 4HNO 3 4Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 O - Chuyển muối Fe(III) Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu, .) Ví dụ: Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe 3FeSO 4 2Fe(NO 3 ) 3 + Cu 2Fe(NO 3 ) 2 + Cu(NO 3 ) 2 SO 3 H 2 SO 4 3) FeS 2 SO 2 SO 2 NaHSO 3 Na 2 SO 3 NaH 2 PO 4 4) P P 2 O 5 H 3 PO 4 Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 * Phơng trình khó: - 2K 3 PO 4 + H 3 PO 4 3K 3 HPO 4 - K 2 HPO 4 + H 3 PO 4 2KH 2 PO 4 ZnO Na 2 ZnO 2 5) Zn Zn(NO 3 ) 2 ZnCO 3 CO 2 KHCO 3 CaCO 3 * Phơng trình khó: - ZnO + 2NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O - KHCO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + KOH + H 2 O A o + X ,t 6) A Fe B+ D E+ G A 7) CaCl 2 Ca Ca(OH) 2 CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 Clorua vôi Ca(NO 3 ) 2 Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách o + Y ,t o + Z ,t Trang: 3 8) KMnO 4 Cl 2 nớc Javen Cl 2 NaClO 3 O 2 Al 2 O 3 Al 2 (SO 4 ) 3 NaAlO 2 9) Al Al(OH) 3 AlCl 3 Al(NO 3 ) 3 Al 2 O 3 Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z Câu 3: Xác định các chất theo sơ đồ biến hoá sau: A 1 A 2 A 3 A 4 A A A A A B 1 B 2 B 3 B 4 Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau: X + A (5) E F + X + B (6) (7) G E H F + + Fe X + C 4 (8) (9) I L K H BaSO + + + X + D (10) (11) M G X H + + ĐIềN CHấT Và HOàN THàNH PHƯƠNG TRìNH PHảN ứNG Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau: FeS 2 + O 2 o t A + B J o t B + D A + H 2 S C + D B + L o t E + D C + E F F + HCl G + H 2 S G + NaOH H + I H + O 2 + D J Câu 2: Xác định chất và hoàn thành các phơng trình phản ứng: FeS + A B (khí) + C B + CuSO 4 D (đen) + E B + F G vàng + H C + J (khí) L L + KI C + M + N Câu 3: Chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các PTPƯ sau: a) X 1 + X 2 o t Cl 2 + MnCl 2 + KCl + H 2 O b) X 3 + X 4 + X 5 HCl + H 2 SO 4 c) A 1 + A 2 (d) SO 2 + H 2 O d) Ca(X) 2 + Ca(Y) 2 Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 O e) D 1 + D 2 + D 3 Cl 2 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O f) KHCO 3 + Ca(OH) 2 d G 1 + G 2 + G 3 g) Al 2 O 3 + KHSO 4 L 1 + L 2 + L 3 Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách (1) (2) (3) (4) (1) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)(12) Trang: 4 C©u 4: X¸c ®Þnh c«ng thøc øng víi c¸c ch÷ c¸i sau. Hoµn thµnh PTP¦: a) X 1 + X 2 → BaCO 3 + CaCO 3 + H 2 O b) X 3 + X 4 → Ca(OH) 2 + H 2 c) X 5 + X 6 + H 2 O → Fe(OH) 3 + CO 2 + NaCl §IỊU CHÕ MéT CHÊT Tõ NHIỊU CHÊT 1. §iỊu chÕ oxit. Phi kim + oxi NhiƯt ph©n axit (axit mÊt níc) Kim lo¹i + oxi OXIT NhiƯt ph©n mi Oxi + hỵp chÊt NhiƯt ph©n baz¬ kh«ng tan Kim lo¹i m¹nh + oxit kim lo¹i u VÝ dơ: 2N 2 + 5O 2 → 2N 2 O 5 ; H 2 CO 3 o t → CO 2 + H 2 O 3Fe + 2O 2 o t → Fe 3 O 4 ; CaCO 3 o t → CaO + CO 2 4FeS 2 + 11O 2 o t → 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ; Cu(OH) 2 o t → CuO + H 2 O 2Al + Fe 2 O 3 o t → Al 2 O 3 + 2Fe 2. §iỊu chÕ axit. Oxit axit + H 2 O Phi kim + Hi®ro AXIT Mi + axit m¹nh VÝ dơ: P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 ; H 2 + Cl 2 ásù → 2HCl 2NaCl + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2HCl 3. §iỊu chÕ baz¬. Kim lo¹i + H 2 O KiỊm + dd mi BAZ¥ Oxit baz¬ + H 2 O §iƯn ph©n dd mi (cã mµng ng¨n) VÝ dơ: 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 ; Ca(OH) 2 + K 2 CO 3 → CaCO 3 + 2KOH Na 2 O + H 2 O → 2NaOH ; 2KCl + 2H 2 O điện phân cómàng ngăn → 2KOH + H 2 + Cl 2 4. §iỊu chÕ hi®roxit lìng tÝnh. Mi cđa nguyªn tè lìng tÝnh + NH 4 OH (ho¨c kiỊm võa ®đ) → Hi®roxit lìng tÝnh + Mi míi VÝ dơ: AlCl 3 + NH 4 OH → 3NH 4 Cl + Al(OH) 3 ↓ ZnSO 4 + 2NaOH (võa ®đ) → Zn(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 5. §iỊu chÕ mi. a) Tõ ®¬n chÊt b) Tõ hỵp chÊt Axit + Bz¬ Kim lo¹i + Axit Axit + Oxit baz¬ Oxit axit + Oxit baz¬ Kim lo¹i + Phi kim MI Mi axit + Oxit baz¬ Mi axit + Baz¬ Kim lo¹i + DD mi Axit + DD mi KiỊm + DD mi DD mi + DD mi Tµi liƯu båi dìng HSG Gv: Ph¹m Ngäc B¸ch Trang: 5 * Bài tập: Câu 1: Viết các phơng trình phản ứng điều chế trực tiếp FeCl 2 từ Fe, từ FeSO 4 , từ FeCl 3 . Câu 2: Viết phớng trình phản ứng biểu diễn sự điều chế trực tiếp FeSO 4 từ Fe bằng các cách khác nhau. Câu 3: Viết các phơng trình điều chế trực tiếp: a) Cu CuCl 2 bằng 3 cách. b) CuCl 2 Cu bằng 2 cách. c) Fe FeCl 3 bằng 2 cách. Câu 4: Chỉ từ quặng pirit FeS 2 , O 2 và H 2 O, có chất xúc tác thích hợp. Hãy viết phơng trình phản ứng điều chế muối sắt (III) sunfat. Câu 5: Chỉ từ Cu, NaCl và H 2 O, hãy nêu cách điều chế để thu đợc Cu(OH) 2 . Viết các PTHH xảy ra. Câu 6: Từ các chất KCl, MnO 2 , CaCl 2 , H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , hiđroclorua. Câu 7: Từ các chất NaCl, KI, H 2 O. Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , nớc Javen, dung dịch KOH, I 2 , KClO 3 . Câu 8: Từ các chất NaCl, Fe, H 2 O, H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: FeCl 2 , FeCl 3 , nớc clo. Câu 9: Từ Na, H 2 O, CO 2 , N 2 điều chế xođa và đạm 2 lá. Viết phơng trình phản ứng. Câu 10: Phân đạm 2 lá có công thức NH 4 NO 3 , phân đạm urê có công thức (NH 2 ) 2 CO. Viết các ph- ơng trình điều chế 2 loại phân đạm trên từ không khí, nớc và đá vôi. Câu 11: Hỗn hợp gồm CuO, Fe 2 O 3 . Chỉ dùng Al và HCl hãy nêu 2 cách điều chế Cu nguyên chất. Câu 12: Từ quặng pyrit sắt, nớc biển, không khí, hãy viết các phơng trình điều chế các chất: FeSO 4 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe(OH) 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 . -------------------------------------------- Dạng 2: NHậN BIếT Và TáCH CáC CHấT VÔ CƠ A. NHậN BIếT Các Chất I. Nhận biết các chất trong dung dịch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tợng Phơng trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu 8HNO 3 + 3Cu 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O (không màu) 2NO + O 2 2NO 2 (màu nâu) Gốc sunfat BaCl 2 Tạo kết tủa trắng không tan trong axit H 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + 2HCl Na 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + 2NaCl Gốc sunfit - BaCl 2 - Tạo kết tủa trắng không Na 2 SO 3 + BaCl 2 BaSO 3 + 2NaCl Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách Trang: 6 - Axit tan trong axit. - Tạo khí không màu. Na 2 SO 3 + HCl BaCl 2 + SO 2 + H 2 O Gốc cacbonat Axit, BaCl 2 , AgNO 3 Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng. CaCO 3 +2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O Na 2 CO 3 + BaCl 2 BaCO 3 + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2AgNO 3 Ag 2 CO 3 + 2NaNO 3 Gốc photphat AgNO 3 Tạo kết tủa màu vàng Na 3 PO 4 + 3AgNO 3 Ag 3 PO 4 + 3NaNO 3 (màu vàng) Gốc clorua AgNO 3 , Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 AgCl + HNO 3 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 PbCl 2 + 2NaNO 3 Muối sunfua Axit, Pb(NO 3 ) 2 Tạo khí mùi trứng ung. Tạo kết tủa đen. Na 2 S + 2HCl 2NaCl + H 2 S Na 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS + 2NaNO 3 Muối sắt (II) NaOH Tạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ngoài không khí. FeCl 2 + 2NaOH Fe(OH) 2 + 2NaCl 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O 4Fe(OH) 3 Muối sắt (III) Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl 3 + 3NaOH Fe(OH) 3 + 3NaCl Muối magie Tạo kết tủa trắng MgCl 2 + 2NaOH Mg(OH) 2 + 2NaCl Muối đồng Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO 3 ) 2 +2NaOH Cu(OH) 2 + 2NaNO 3 Muối nhôm Tạo kết tủa trắng, tan trong NaOH d AlCl 3 + 3NaOH Al(OH) 3 + 3NaCl Al(OH) 3 + NaOH (d) NaAlO 2 + 2H 2 O II. Nhận biết các khí vô cơ. Khí SO 2 Ca(OH) 2 , dd nớc brom Làm đục nớc vôi trong. Mất màu vàng nâu của dd nớc brom SO 2 + Ca(OH) 2 CaSO 3 + H 2 O SO 2 + 2H 2 O + Br 2 H 2 SO 4 + 2HBr Khí CO 2 Ca(OH) 2 Làm đục nớc vôi trong CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Khí N 2 Que diêm đỏ Que diêm tắt Khí NH 3 Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh Khí CO CuO (đen) Chuyển CuO (đen) thành đỏ. CO + CuO o t Cu + CO 2 (đen) (đỏ) Khí HCl - Quỳ tím ẩm ớt - AgNO 3 - Quỳ tím ẩm ớt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 AgCl + HNO 3 Khí H 2 S Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa đen H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS + 2HNO 3 Khí Cl 2 Giấy tẩm hồ tinh bột Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột Axit HNO 3 Bột Cu Có khí màu nâu xuất hiện 4HNO 3 + Cu Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O * Bài tập: @. Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn: Câu 1: Trình bày phơng pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na 2 SO 4 , NaCl, NaNO 3 . Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 , H 2 O. Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách Trang: 7 Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng nh gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb. a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào? b) Nêu phơng pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?. Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH 4 NO 3 ), và supephotphat kép Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Câu 5: Có 8 dung dịch chứa: NaNO 3 , Mg(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Na 2 SO 4 , MgSO 4 , FeSO 4 , CuSO 4 . Hãy nêu các thuốc thử và trình bày các phơng án phân biệt các dung dịch nói trên. Câu 6: Có 4 chất rắn: KNO 3 , NaNO 3 , KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng. Câu 7: Bằng phơng pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe 2 O 3 ), (Fe + FeO), (FeO + Fe 2 O 3 ). Câu 8: Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al 2 O 3 ), (Fe + Fe 2 O 3 ), (FeO + Fe 2 O 3 ). Dùng phơng pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết các phơng trình phản ứng xảy ra. @. Nhận biết chỉ bằng thuốc thử qui định: Câu 1: Nhận biết các dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl: a) 4 dung dịch: MgSO 4 , NaOH, BaCl 2 , NaCl. b) 4 chất rắn: NaCl, Na 2 CO 3 , BaCO 3 , BaSO 4 . Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn: a) 4 dung dịch: MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . b) 4 dung dịch: H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , MgSO 4 . c) 4 axit: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 . Câu 3: Chỉ đợc dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phơng pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn: NaHSO 4 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 3 , BaCl 2 , Na 2 S. Câu 4: Cho các hoá chất: Na, MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Chỉ dùng thêm nớc hãy nhận biết chúng. @. Nhận biết không có thuốc thử khác: Câu 1: Có 4 ống nghiệm đợc đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dịch sau: Na 2 CO 3 , MgCl 2 , HCl, KHCO 3 . Biết rằng: - Khi đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa. - Khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy có khí bay lên. Hỏi dung dịch nào đợc chứa trong từng ống nghiệm. Câu 2: Trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na 2 CO 3 , HCl, BaCl 2 , H 2 SO 4 , NaCl. Biết: - Đổ A vào B có kết tủa. - Đổ A vào C có khí bay ra. - Đổ B vào D có kết tủa. Xác định các chất có các kí hiệu trên và giải thích. Câu 3: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO 3 , Na 2 CO 3 . + Cho chất trong lọ A vào các lọ: B, C, D đều thấy có kết tủa. + Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại. + Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại. Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích? Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách Trang: 8 Câu 4: Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây mà không dùng thuốc thử khác: a) NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. b) NaOH, FeCl 2 , HCl, NaCl. Câu 5: Không đợc dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl 3 , Pb(NO 3 ) 2 , Al(NO 3 ) 3 , NH 4 Cl. Câu 6: Không đợc dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO 4 , Mg(HCO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , KHCO 3 . B. CÂU HỏI TINH CHế Và TáCH HỗN HợP THàNH CHấT NGUYÊN CHấT I. Nguyên tắc: @ Bớc 1: Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành AX ở dạng kết tủa, bay hơi hoặc hoà tan; tách khỏi B (bằng cách lọc hoặc tự tách). @ Bớc 2: Điều chế lại chất A từ AX * Sơ đồ tổng quát: B A, B X Pệ taựch + XY AX ( , , tan) Y Pệ taựi taùo + A Ví dụ: Hỗn hợp các chất rắn: Chất X chọn dùng để hoà tan. CaSO 4 Hỗn hợp 2 4 (ủaởc ) H SO 3 4 CaCO CaSO + CO 2 2 Ca(OH) 3 CaCO + Trình bày: + Cho hỗn hợp đun nóng với H 2 SO 4 CaCO 3 + H 2 SO 4 CaSO 4 + CO 2 + H 2 O + Thu lấy CO 2 đem hấp thụ bằng dd Ca(OH) 2 d CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O II. Phơng pháp tách một số chất vô cơ cần lu ý: Chất cần tách Phản ứng tách và phản ứng tái tạo lại chất ban đầu Phơng pháp tách Al (Al 2 O 3 hay hợp chất nhôm) Al dd NaOH NaAlO 2 2 CO Al(OH) 3 o t Al 2 O 3 ủpnc Al Lọc, điện phân Zn (ZnO) Zn dd NaOH Na 2 ZnO 2 2 CO Zn(OH) 2 o t ZnO o 2 t H Zn Lọc, nhiệt Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách Trang: 9 luyện Mg Mg HCl MgCl 2 NaOH Mg(OH) 2 o t MgO CO Mg Lọc, nhiệt luyện Fe (FeO hoặc Fe 2 O 3 ) Fe HCl FeCl 2 NaOH Fe(OH) 2 o t FeO 2 H Fe Lọc, nhiệt luyện Cu (CuO) Cu 2 4 H SO ủaởc, noựng CuSO 4 NaOH Cu(OH) 2 o t CuO 2 H Cu Lọc, nhiệt luyện III. Bài tập: Câu 1: Tách riêng dung dịch từng chất sau ra khỏi hỗn hợp dung dịch AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 . Câu 2: Nêu phơng pháp tách hỗn hợp gồm 3 khí: Cl 2 , H 2 và CO 2 thành các chất nguyên chất. Câu 3: Nêu phơng pháp tách hỗn hợp đá vôi, vôi sống, silic đioxit và sắt (II) clorua thành từng chất nguyên chất. Câu 4: Trình bày phơng pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CuO. Câu 5: Trình bày phơng pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp các oxit SiO 2 , Al 2 O 3 , CuO và FeO. Câu 6: Bằng phơng pháp hoá học hãy tách từng kim loại Al, Fe, Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại. Câu 7: Tinh chế: a) O 2 có lẫn Cl 2 , CO 2 b) Cl 2 có lẫn O 2 , CO 2 , SO 2 c) AlCl 3 lẫn FeCl 3 và CuCl 2 d) CO 2 có lẫn khí HCl và hơi nớc Câu 8: Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất: Na 2 SO 4 , MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 . Hãy trình bày phơng pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết. Viết PTPƯ. -------------------------------------------------------- Dạng 3: BàI TOáN Về Độ TAN. @ H ớng giải: Dựa vào định nghĩa và dữ kiện bài toán ta có công thức: 1. 2 100= ì ct H O m S m Trong đó: S là độ tan ct m là khối lợng chất tan 2. = ct ddbh mS S+100 m ddbh m là khối lợng dung dịch bão hoà Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách Trang: 10 2 H O m là khối lợng dung môi @ Bài tập: Câu 1: Xác định lợng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dịch muối ăn bão hoà ở 50 o C xuống O o C. Biết độ tan của NaCl ở 50 o C là 37 gam và ở O o C là 35 gam. ĐS: NaCl ket tinh 8( )m g= ỏ Câu 2: Hoà tan 450g KNO 3 vào 500g nớc cất ở 250 0 C (dung dịch X). Biết độ tan của KNO 3 ở 20 0 C là32g. Hãy xác định khối lợng KNO 3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch X đến 20 0 C. ĐS: 3 KNO tach ra khoi dd 290( )m g= ự ỷ Câu 3: Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H 2 SO 4 20% đun nóng (lợng vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dịch đến 10 0 C. Tính khối lợng tinh thể CuSO 4 .5H 2 O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là 17,4g. ĐS: 4 2 CuSO .5H O 30,7( )m g= ------------------------------ DạNG 4: BàI TậP Về CÔNG THứC HOá HọC BàI TậP Câu 1: Khi hoà tan 21g một kim loại hoá trị II trong dung dịch H 2 SO 4 loãng d, ngời ta thu đợc 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dịch A. Khi cho kết tinh muối trong dung dịch A thì thu đợc 104,25g tinh thể hiđrat hoá. a) Cho biết tên kim loại. b) Xác định CTHH của tinh thể muối hiđrat hoá đó. ĐS: a) Fe ; b) FeSO 4 .7H 2 O Câu 2: Cho 4,48g oxit của 1 kim loại hoá trị II tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H 2 SO 4 0,8M rồi cô cạn dung dịch thì nhận đợc 13,76g tinh thể muối ngậm nớc. Tìm công thức muối ngậm H 2 O này. ĐS: CaSO 4 .2H 2 O Câu 3: Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y, Z có tỉ số khối lợng 1 : 1. Trong 44,8g hỗn hợp X, số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xác định kim loại Y và Z. ĐS: Y = 64 (Cu) và Z = 56 (Fe) Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M. a) Cô cạn dung dịch thu đợc bao nhiêu gam muối khô. b) Tính 2 H V thoát ra ở đktc. c) Nêu biết kim loại hoá trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là nguyên tố nào? ĐS: a) 16,07m gam= muoỏi ; b) 2 3,808 H V = lớt ; c) Kim loại hoá trị II là Zn Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 O x phân tử khối của oxit là 102 đvC, biết thành phần khối lợng của oxi là 47,06%. Xác định R. ĐS: R là nhôm (Al) Tài liệu bồi dỡng HSG Gv: Phạm Ngọc Bách . phơng trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1) Ca CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 CaCl 2 CaCO 3 2) FeCl 2 FeSO 4 Fe(NO 3 ) 2 Fe(OH) 2 Fe Fe 2 O 3 FeCl. KHCO 3 CaCO 3 * Phơng trình khó: - ZnO + 2NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O - KHCO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + KOH + H 2 O A o + X ,t 6) A Fe B+ D E+ G A 7) CaCl 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9, Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9, Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9

Bình luận về tài liệu cac-dang-bai-tap-boi-duong-hsg-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP