Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đông tỉnh quảng trị

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị
... phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa địa bàn thành phố Đông Quảng Trị Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa địa bàn thành phố Đông tỉnh Quảng Trị PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 95 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đông tỉnh Quảng Trị …………………………………………… ... phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 95 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 96 viii 3.2 Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đông tỉnh Quảng Trị...
 • 137
 • 145
 • 1

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
... DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪATRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Khái quát chung đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa Thành phố Đông ... DNVVN - Đánh giá thực trạng việc phát triển DNVVN địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Đề xuất phương hướng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Đông Hà Đối tượng phạm vi nghiên ... tác hỗ trợ cho DNNVV quyền thành phố Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu...
 • 75
 • 503
 • 3

Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG hà TỈNH QUẢNG TRỊ
... quyền thành phố  Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để làm khóa luận tốt nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM ... CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Việc phát triển DNNVV tăng số lượng, phát triển bề rộng, chưa coi ... hình phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Quảng Trị qua năm 2010-2012  Tình hình phát triển DNNVV địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị qua năm 2010-2012  Đề số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động DNNVV địa...
 • 26
 • 657
 • 0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trị
... phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 15 1.2.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Quảng Trị 17 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ... Hòa CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Khái quát chung đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà 2.1.1 Điều kiện tự ... phát triển DNNVV .58 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ TÊ VỪA Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 61 3.1 Các giải pháp liên quan đến nhóm nhân tố bên tác động đến H phát triển...
 • 87
 • 149
 • 1

nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình

nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hòa bình, tỉnh hòa bình
... nào? Trên s lý lu n th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u phát tri n doanh nghi p nh v a ñ a bàn thành ph Hoà Bình, t nh Hoà Bình 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung Trên ... tư ng nghiên c u ð tài t p trung nghiên c u v n ñ v phát tri n DNN&V kh i qu c doanh ban ngành có liên quan ñ n phát tri n DNN&V ñ a bàn thành ph Hoà Bình, t nh Hoà Bình 1.3.2 Ph m vi nghiên ... u , UBND t nh Hoà Bình, S K ho ch ð u tư, C c Thu , C c Th ng kê t nh Hoà Bình, Chi c c thu , Chi c c Th ng kê thành ph Hoà Bình m t s ban ngành khác, doanh nghi p ñ a bàn thành ph , b n bè ñ...
 • 143
 • 623
 • 5

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... ph m vi nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u ho t ñ ng phát tri n DNNVV ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang 1.4.2 Ph m vi nghiên c u - V n i dung: T p trung nghiên ... ng Giang, xã Tân M , ð ng Sơn thu c huy n Yên Dũng v thành ph B c Giang, quy ho ch phát tri n thành ph B c Giang ñ n năm 2020 tr thành thành ph công nghi p B ng 3.1: Tình hình ñ t ñai c a thành ... c u, ñánh giá th c tr ng phát tri n DNNVV ñ a bàn thành ph B c Giang - V không gian Là DNNVV ñang ho t ñ ng ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang - V th i gian Nghiên c u ho t ñ ng c a DNNVV...
 • 122
 • 383
 • 1

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
... thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung Xuất phát từ thực trạng trên, chọn ... pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đồng Hới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề mang tính lý luận chung DNNVV - Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành ... phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng...
 • 26
 • 263
 • 0

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới  tỉnh quảng bình
... phát triển thị trường địa bàn nông thôn tỉnh, mở 45 hội phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ... tiễn phát triển DNNVV Chương Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình Chương Một số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình ... Tên đề tài luận văn: “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH” Tóm lược kết luận văn 1.Tính cấp thiết đề tài: Doanh nghiệp nhỏ vừa có vai trò quan trọng...
 • 145
 • 540
 • 1

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới  tỉnh quảng bình
... tế phát triển thị trường địa bàn nông thôn tỉnh, mở ̣C hội phát triển kinh doanh, phát triển DN O 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ ̣I H VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI ... NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DNNVV CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 35 Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH 35 vi 2.1 ... tiễn phát triển DNNVV K Chương Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình ̣C Chương Một số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn Đ A ̣I H O thành phố Đồng Hới - tỉnh...
 • 146
 • 229
 • 1

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố đông tỉnh quảng trị

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị
... sản xuất kinh doanh DNNVV địa bàn thành phố Đông yêu cầu cần thiết Từ lý trên, chọn đề tài Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đông tỉnh Quảng Trị làm ... VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN 72 TP ĐÔNG HÀ ĐẾN NĂM 2020 72 3.1 BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC ... nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến 2020 TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu H Các DNNVV địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh...
 • 106
 • 172
 • 1

giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
... pháp phát tri n doanh nghi p nh v a ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang" 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng ñ xu t gi i pháp phát tri n DNNVV thành ph B c Giang, ... thành ph B c Giang 102 4.4.1 Quan ñi m phát tri n doanh nghi p nh v a 102 4.4.2 Phương hư ng phát tri n doanh nghi p nh v a ñ a bàn thành ph B c Giang 4.5 104 M t s gi i pháp phát tri n doanh nghi ... cho vi c phát tri n doanh nghi p nh v a thành ph B c Giang 4.5.3 117 Khuy n khích thành l p hi p h i doanh nghi p v a nh ñ a bàn B c Giang 4.5.4 118 Hoàn thi n sách phát tri n ñ i v i doanh nghi...
 • 153
 • 607
 • 1

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố trà vinh, tỉnh trà vinh

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố trà vinh, tỉnh trà vinh
... chung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh Chương 3: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà ... kinh doanh tiếp cận công nghệ tiên tiến đại, CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ... thông tin cho doanh nghiệp; 23 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp nhỏ vừa toàn tỉnh Tuy lợi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn...
 • 26
 • 212
 • 1

nghiên cứu các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố thái nguyên

nghiên cứu các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thái nguyên
... 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 84 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên 84 3.2 Giải pháp phát ... luận phương pháp nghiên cứu Chương - Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên Chương - Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên Số ... trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên 50 2.2 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên 51 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển...
 • 108
 • 480
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu các giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... chung thành phố 2.2 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên ... [5, 12, 2,1] địa bàn thành phố Thái Nguyên 1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 ... nhỏ vừa hoạt động địa bàn thành phố Chương - Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên bàn thành phố Thái...
 • 54
 • 124
 • 0

phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn thành phố Đà nẵng

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà nẵng
... hoạt động địa bàn thành phố Đà Nẵng, DN thuộc hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Đà Nẵng Các giải pháp chương trình quyền thành phố thực từ năm 1997 – 2007 để hỗ trợ cho DNNVV địa bàn thành phố Phương ... cầu phát triển thời gian tới Ngoài ra, hàng năm thành phố trích phần kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố nhằm đào tạo nghề cho lực lượng lao động số doanh nghiệp địa bàn thành phố hướng dẫn doanh ... đào tạo Qua khảo sát 300 doanh nghiệp có 146 doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo, lại 154 doanh nghiệp sử dụng lao động chưa qua đào tạo Cũng khảo sát , 300 doanh nghiệp thấy số doanh nghiệp...
 • 79
 • 978
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà nội trong điều kiện hội nhậpgiải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênnghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thanh hóathực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà nộithực trạng phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà nộitình hình quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trịmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trịcác giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trịđề tài nâng cao khả năng cạnh tranh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thanh hóa giai đoạn 2009 2015quản lý tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn hà nộithực trạng và giải pháp hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phú thọtổng quan về các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kon tumkết quả khảo sát chung về thực trạng đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kon tumkết quả khảo sát cụ thể về thực trạng đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh kon tumthực trạng về công tác quản lý hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bìnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ