Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG hà TỈNH QUẢNG TRỊ

26 657 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 15:36

L/O/G/O Sinh viên thực hiện : Lê Nguyễn Phước Dung Lớp : K43A – KHĐT Chuyên ngành : Kế hoạch – đầu tư Niên khóa : 2009 – 2013 GVHD : PGS.TS. Trần Văn Hòa Khóa luận tốt nghiệp đại học Nội dung trình bày Tính cấp thiết của đề tài  Nghị quyết của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV đã ghi rõ: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển KT – XH đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”  Đông là một thành phố trẻ, năng động, có vị trí địa lý khá thuận lợi trong việc phát triển KT – XH bảo đảm an ninh quốc phòng. Những năm qua Đông đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ, kéo theo đó là sự phát triển của các DNNVV. Đồng thời, những DNNVV này cũng gặp phải những khó khăn thách thức. Trên thực tế có nhiều DN mới được thành lập tuy nhiên chất lượng vẫn chưa cao, số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tăng thêm vốn lao động chưa nhiều, chưa phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường .  Để thúc đẩy sự ra đời phát triển của các DNNVV, cần đẩy mạnh sự hỗ trợ các DN trên địa bàn thành phố nhằm huy động tối đa tiềm năng vốn, lao động, mặt bằng… trong dân. Vì vậy, cần thiết phải làm rõ thực trạng của DNNVV của thành phố các chính sách hỗ trợ cho các DN này. Qua đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các DNNVV của chính quyền thành phố.  Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị qua 3 năm 2010-2012.  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị qua 3 năm 2010-2012.  Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV trên địa bàn TP Đông Hà. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung kết quả nghiên cứu Tình hình phát triển DNNVV trên địa bàn TP Đông giai đoạn 2010 – 2012 Theo nghị định 59/2009 NĐ-CP về tiêu chí phân loại DNNVV ta có Bảng 5: Số lượng DNNVV của TP Đông năm 2012 Quy mô khu vực Phân theo nguồn vốn Tổng DN nhỏ Tỉ lệ (%) DN vừa Tỉ lệ (%) SL DN Tỉ lệ (%) Nông lâm nghiệp, thủy sản 129 14.40 16 1.79 145 16.18 Công nghiệp, xây dựng 242 27.01 44 4.91 286 31.92 Thương mại, dịch vụ 259 28.91 206 22.99 465 51.90 Tổng 630 70.31 266 29.69 896 100 (Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Quảng Trị) Quy mô nguồn vốn Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Dưới 0,5 tỷ đồng 79 8,82 Từ 0,5 tỷ - dưới 1 tỷ đồng 123 13,73 Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ đồng 498 55,58 Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ đồng 70 7,81 Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ đồng 111 12,39 Từ 50 tỷ - dưới 200 tỷ đồng 9 1,00 Từ 200 tỷ - dưới 500 tỷ đồng 6 0,67 Từ 500 tỷ đồng trở lên 0 0,00 Tổng 896 100 (Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Quảng Trị) . phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để làm khóa luận tốt nghiệp. TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị qua 3 năm 2010-2012.  Tình hình phát triển các DNNVV trên địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG hà TỈNH QUẢNG TRỊ , Slide PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐÔNG hà TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn