BIÊN bản họp hội ĐỒNG TRƯỜNG

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường
... thuộc thẩm quyền nhà trường Hội đồng trường 100% thành viên dự họp đồng ý chuyển tất nội dung thành nghị để thực năm học 2010-2011 Nghị thông qua toàn thể thành viên hội đồng trường Biểu kế hoạch ... Điều 17 Điều lệ trường Tiểu học; Chịu trách nhiệm tổ chức thực nghiêm túc Nghị quyết, kết luận Hội đồng trường; báo cáo kết hoạt động nhà trường nghiêm túc, xác với Hội đồng trường cấp quản lí, ... trường năm học 2010-2011 Các thành viên họp thảo luận nội dung nêu trên: - Các thành viên tham dự họp trí với bảng phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng trường - 100% thành viên trí với Quy chế...
 • 4
 • 6,295
 • 32

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
... LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 12 tháng năm 2015 HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG I/ Thời gian – địa điểm: + 9h30, 12/8/2015 phòng Hội đồng II/ Thành ... học sinh Các phong trào hội thi (Văn hay chữ tốt sau 16/9/2015) Thi giáo viên Giỏi 04/10/2015 Hội thi vẽ tranh cổ động Hội thi xử lý tình sư phạm sau 16/9 Hội thi ATGT Hội thi KHKT tháng 10 trường, ... tháng 01 tỉnh Hội thi giải toán máy tinh bỏ túi Hội khỏe Phù trước tháng 12/2015 Hội thi hùng biện Tiếng Anh, trung bình môn từ 8.0 trở lên Hội thi thực hành, thí nghiệm Hội thi văn hóa...
 • 14
 • 260
 • 1

BIÊN bản họp hội ĐỒNG TRƯỜNG

BIÊN bản họp hội ĐỒNG TRƯỜNG
... 2014 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ( LẦN THỨ BA NĂM HỌC: 2013 – 2014) Hơm nay, vào hồi 14 h ngày 24 tháng năm 2014 Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Minh Sơn Hội đồng trường THSownMinh Sơn họp ... truyền CBVC, thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức tư tuởng, trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để vào thực Nghị Hội đồng trường - Hội đồng trường phải chủ động ... nghèo Trên nội dung biên họp lần thứ Hội đồng trường THCS Minh Sơn, năm học: 2013-2014 Chúng tơi đề nghị: Chi nhà trường quan tâm đến việc đề Nghị hàng tháng, hàng q để Hội đồng trường có điều kiên...
 • 10
 • 352
 • 1

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc ppsx

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc ppsx
... - Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận: ……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên kiểm phiếu kèm theo) Biên lập thành 02 thành viên tham dự Hội nghị trí thông qua Hội nghị kết thúc vào … giờ… ngày ... giờ… ngày … tháng … năm… / THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên trường /trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm ...
 • 2
 • 4,433
 • 11

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM
... - PGS.TS Nguyễn Văn Luân, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM - GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM - PGS.TS Vũ Đình Thành, Ủy viên Hội đồng ĐHQG -HCM b) Vắng mặt: - Bà Mai Kiều Liên (Bận ... kiến Hội đồng Trong thời gian sớm xây dựng nhóm nghiên cứu Vấn đề tổ chức Hội đồng: tới bổ nhiệm lại Hội đồng, Hội đồng cân nhắc xem xét lại thành viên Hội đồng Chúng muốn nâng cấp Hội đồng để ... định Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG -HCM Thủ tướng Chính phủ Thông qua chương trình họp Thông qua biên phiên họp Hội đồng ĐHQG -HCM lần thứ 12 khóa III Nội dung họp II PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trình bày báo...
 • 22
 • 1,825
 • 0

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn
... động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh tiêu kế hoạch cho phù hợp Năm 2008, 2009, 2010 Công ty bị lỗ nên tạm thời cổ tức Đại hội ... phép đăng ký kinh doanh *Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty Khoản Sửa đổi “ Tổng Giám Đốc” *Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Khoản Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm ... quyền cao Cty Đại hội đồng cổ đồng thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội gia...
 • 12
 • 1,260
 • 5

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM
... từ ngày ký CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PT Nơi nhận: - Phòng ĐKKD- Sở KHĐT- HN - Như điều CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô PTM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU Ô PTM - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 Căn điều lệ tổ chức hoạt động quy chế quản lý nội Công ... chế quản lý nội Công ty cổ phần sản xuất, thương mại dịch vụ ô PTM ®· thông qua theo nghị hợp lệ Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ - sung theo nghị hợp lệ Đại hội cổ đông...
 • 8
 • 2,471
 • 8

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
... Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần khí xây dựng Vinaconex 20 hội đủ điều kiện để tiến hành Các cổ đông đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu theo số cổ phần mà họ ... đại hội VI CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI Ông Lê Thanh Hiệp thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên dự thảo Nghị Đại hội 9/10 Đại hội biểu thông qua toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ... số cổ phần biểu đồng ý 1.449.129 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu đại hội Tổng số cổ phần biểu không đồng ý cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu đại hội Tổng số cổ phần...
 • 10
 • 1,063
 • 0

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ
... Căn hồ sơ quy định Hội đồng sách xã, đề nghị cấp xem xét giải chế độ (1) ……………… cho Ông (bà) ………………… thân nhân Ông (bà) ………………… hưởng chế độ theo quy định hành Biên lập thành bản, đại diện có mặt ... diện Đảng ủy (Ký, ghi rõ họ tên) Đại diện Mặt trận Tổ quốc (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Trợ cấp hàng tháng lần Đại diện Cán LĐTBXH (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng sách (Ký, đóng ... LĐTBXH (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng sách (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trưởng (Phó) Công an (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 9,237
 • 22

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
... Biên này, thành viên tham dự Hội nghị trí với nội dung xác nhận tính xác, trung thực Biên Biên lập thành hai (02) có giá trị nhau, lưu Sổ biên Công ty TNHH CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP ... cam kết góp vốn thành lập công ty), thành viên sáng lập góp đợt 1; Ngày … / / , thành viên sáng lập góp đợt 2; Ngày … / / , thành viên sáng lập góp đợt 3; Ngày … / / , thành viên sáng lập góp ... giá trị nhau, lưu Sổ biên Công ty TNHH CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP Tên cổ đông/thành viên Chữ ký Nguyễn Văn A MGVĐL – Luâậ t Đông Đô – www.luâtdongdo.com Pâge ...
 • 2
 • 7,642
 • 20

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec
... trở lên Có tinh thần học hỏi tiếp thu ý kiến đồng nghiệp chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc có nhiều cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng nghiệp ban giám hiệu tin tưởng nghiệp vụ...
 • 4
 • 2,760
 • 7

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC
... Xinh Nguyễn Thị Nga Phạm Thanh Quang Lê Thị Kim Hảo NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG Chủ tịch hội đồng PCT Hội đồng PCT Hội đồng XẾP LOẠI GHI CHÚ ( THUYẾT MINH XẾP LOẠI) ………………………………………………… ………………………………………………… ... Đánh giá kết luận cuôc họp: a Về tổ chức xây dựng Đội: ... danh sách có:… … .xếp loại A(Tốt) ………….xếp loại B(Khá) ………….xếp loại C(TB) ……… Không xếp loại(Yếu) Biên kết thúc hồi lúc……….giờ ngày đọc lại cho người nghe thống ý kiến 100% Chủ tọa Thư ký (Giáo...
 • 6
 • 441
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biên bản họp hội đồng trường cuối năm họcbiên bản họp hội đồng trường cuối nămbiên bản họp hội đồng trường thptbiên bản họp hội đồng trường thcsbiên bản họp hội đồng trường mầm nonbiên bản họp hội đồng trường lần 2mẫu biên bản họp hội đồng trường mầm nonbiên bản họp hội đồng trường tiểu học cuối nămbài giảng biên bản họp hội đồng trườngbiên bản họp hội đồng tự đánh giá trường họcbiên bản họp hội đồng tư vấn trường thcsbiên bản họp hội đồng kỷ luật nhà trườngbiên bản họp hội đồng nhà trườngbiên bản họp hội đồng sư phạm nhà trườngmẫu biên bản họp hội đồng nhà trườngBài 15. Tiêu hoáBùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2010 đến 2015Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạBài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánhBài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánhBài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánhBài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánhBùi 31. Tập tính (tiếp theo)Quy hoạch lâm nghiệp huyện tây sơn, tỉnh bình định giai đoạn 2011 2020Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển vào lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn 4 tỉnh tây bắc bộ việt namBài 30. Bảo vệ vốn gen di truyền của loài ngườiBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 14. Di truyền liên kếtBài 14. Di truyền liên kếtĐánh giá tác động của dự án 661 tại ban quản lý vườn quốc gia xuân sơn, huyện tân sơn,tỉnh phú thọBài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền ngườiBài 28. Di truyền y họcBài 28. Di truyền y họcBài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập