Phần I: Tính động học hệ dẫn động

tính toán động học hệ dẫn động, chương 1 docx

tính toán động học hệ dẫn động, chương 1 docx
... : T3= T3 = 18 1369 N.mm Trục I : T1= 9,55 10 6 Mô men tác dụng lên trục công tác: Tct = 9,55 10 ' Pct nct = 9,55 .10 6 1, 55 31, 4 = 4 714 17 N.mm 4,bảng tổng kết Ta lập đ-ợc bảng kết tính toán sau: ... ux 94,2 vg/ph = 31, 4 vg/ph Ti = 9,55 .10 Pi ni P1 3,835 9,55 .10 25702 N.mm 14 25 n1 P Trục II : T2 = 9,55 10 6 9,55 .10 3,72 10 4796 N.mm 339 n2 P Trục III :T3= 9,55 10 6 9,55 .10 3,58 362738 N.mm ... Thông số P(kW) n (vg/ph) T(N.mm ) Trục động Khớp 14 25 I II III U1 = 4,2 Công tác U2 = 3,6 Ux =3 3,83 14 25 3,72 339 3,58 94,2 1, 55 31, 4 25702 10 4796 18 1369 4 714 17 ...
 • 5
 • 306
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 2 ppsx

tính toán động học hệ dẫn động, chương 2 ppsx
... 9,6 42 30 49 ,25 / (2. 257 02. 1,13.1) = 1 ,24 5 ; Do : KH = 1,13 1 ,24 5 = 1,407 Thay giá trị vừa tính vào (1) ta có : H 2. 257 02. 1,407 4 ,2 = 27 4.1,76.0,87 460 0,85.30.49 ,25 2. 4 ,2 MPa ; +, Tính xác ứng ... mte z1 =2, 25 .25 = 56 ,25 mm ; +, Số bánh lớn : z2 = u1.z1 = 4 ,2 25 = 105 Lấy z2 = 105 Tỷ số truyền thực : u1 = z2/z1 = 105 /25 =4 ,2 +,Góc côn chia: = arctg(z1/z2) = arctg (25 /105) = 13 023 33 = 90 ... arctg (25 /105) = 13 023 33 = 90 - = 7603 627 +, Chiều dài côn : Re = 0,5.mte 2 z1 z 0,5. ,2, 25 25 105 121 ,4 mm +,Đ-ờng kính chia bánh côn lớn : d e2 = z2.mte =105 2, 25 = 23 6 ,25 mm Kiểm nghiệm truyền côn...
 • 6
 • 194
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 3 doc

tính toán động học hệ dẫn động, chương 3 doc
... = 236 ,98 mm +, Tính lực ăn khớp: Ft1 Ft 2.T1 2.25702 10 43, 7 N d m1 49,25 Fr1 = Fa2 = Ft1.tg.cos1 = 10 43, 7 tg20o cos13o 233 3= 36 9,5 N; Fa1 = Fr2 = Ft1.tg.sin1 = 10 43, 7 tg20o sin13o 233 3= 88 ... (bánh 3) : Z3 = a2 / m(u2+1) = 2.170/ 3. (3, 6 + 1) = 29,56 ta lấy Z3 = 30 Số bánh lớn (bánh 4) : Z4 = u2.Z3 = 3, 6 30 = 108 Do tỷ số truyền thực : um = Z4/ Z3 = 108 /30 = 3, 6 Tính lại : aw2= m(Z3+Z4)/2=2,5.(108 +30 ) ... rộng vành răng; Hệ số ba = bw/aw hệ số chiều rộng bánh theo bảng 6.6 truyền đặt đối xứng nên chọn ba = 0 ,3 ; Theo (6.16) tttk hdđ khí tập : bd =0, 53 ba(u2+1) = 0, 53. 0 ,3( 3,6 +1 ) = 0, 731 4 Tra bảng(6.7)...
 • 5
 • 173
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 4 pot

tính toán động học hệ dẫn động, chương 4 pot
... YF4= 3,52 (với Z4 =108 , x2 =- 0,55 ) ứng suất uốn : F3 = 2.1 047 69.1,27 0,57.1 3 ,4 / (55 75 3) = 50 MPa; F4 = F3 YF4 / YF3 = 50 3,52/3 ,4 = 51,8 MPa; F3 < [F3] = 252 MPa, F4< [F4] = 236,5 MPa; ... mãn 6, kiểm nghiệm tải : Hệ số tải : Kqt =Tmax/T = 1,6 Hmax = H K qt 43 4 1,6 549 MPa < [H] max =1260 Mpa Theo (6 .49 ) : F1max = F1.Kqt = 50 1,6 = 80 MPa < [F1] max= 46 4 Mpa F2max = F2.Kqt = 51,8 ... F 2.1 047 96.1,07.1 : KF = KF.KF.KFV = 1,07.1.1,19 = 1,27 +, Y :hệ số trùng khớp ; Với = 1, 74 Y = 1/ = 1/1, 74 = 0,57 +, Y = +,Tra bảng 6.18 ,ta có: YF3= 3 ,4 (với Z3 =30 , x1 =- 0,5 ) YF4= 3,52...
 • 5
 • 165
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 5 pot

tính toán động học hệ dẫn động, chương 5 pot
... khoảng cách trục theo công thức 5. 13: * a = a* = Z Z1 0, 25 p X c 0,5Z Z X c 0,5Z Z 2. 132 0 ,57 5 25 132 0 ,57 5 252 2. 75 25 1021 0, 25 25, 4 3,14 mm Để xích ... 0 ,5 + cotg(/ 25) ] = 213,76 mm da2 = p.[0 ,5 + cotg(/Z2)] = 25, 4.[ 0 ,5 + cotg(/ 75) ] = 618,72 mm df1 = d1- 2r = 202, 65 8,0297 = 184,6 mm df2 = 606 ,55 2.8,0297 = 59 0 ,5 mm (với r = 0 ,50 25dl + 0, 05 ... thức 5. 17 bảng 13.4 ; đ-ờng kính vòng chia : 25, 4 p 202, 65 mm d1 = sin / Z sin 180 / 25 d2 = 25, 4 p 606 ,55 sin / Z sin 180 / 75 mm đ-ờng kính đĩa xích: da1 = p.[0 ,5 + cotg(/Z1)] = 25, 4.[...
 • 5
 • 165
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 6 ppsx

tính toán động học hệ dẫn động, chương 6 ppsx
... n3 I III II n1 Fk Z Ft1 Fr1 Fr2 Fa1 X Ft2 Fa2 Fk Lực tác dụng lên hệ dẫn động: Ft1= Ft2=1043,7 N Ft2= Ft3 = 2832,3 N Fr1= Fa2= 369 ,5 N Fr2= Fr3 = 895 N Fa1= Fr2 =88 N Fk :là tải trọng phụ tác dụng ... II: T 104 769 N m 15 N / mm => d2 1047 96 32,7 0,2.15 (mm) chọn d2 =35 mm, tra bảng 10.2 , ta có chiều chiều rộng ổ lăn b0 = 21 mm +, Đ-ờng kính trục III : T3 181 369 N m => 181 369 39,2 0,2.15 ... 1,3.25702.25 19 ,6 0,1.10 3.71 .6 N/mm2 u = (60 80)N/mm2 Vậy chốt đủ điều kiện làm việc; Thiết kế trục Số liệu cho tr-ớc: Số vòng quay n1= 1425 v/ph Tỷ số truyền unh= 4,2 , uch= 3 ,6 Chọn vật liệu chế...
 • 5
 • 76
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 7 ppt

tính toán động học hệ dẫn động, chương 7 ppt
... 5 370 0 Nmm Mox= Mox= 235 17 Nmm Mox=86 278 ,5 Nmm Mox= 2 M ox M oy 23 571 2 406 47, 6 46960,4 Nmm M 12 0 ,75 .T22 46960,4 0 ,75 .10 479 6 102185,8 Nmm M 02x M oy 86 278 ,5 5 370 0 101625,1Nmm M 0 ,75 .T22 ... 39520 43492 ,7 Nmm ox1 oz1 M td M 12 0 ,75 .T12 43492 ,7 0 ,75 .2 570 2 488 57, 5 Nmm Tính đ-ờng kính trục tiết diện nguy hiểm(qua ổ lăn 2): dj M tdj 0,1. d1 488 57, 5 19,5mm 0,1. 67 (tra bảng10.5 ... 365,5 15 ,79 2,645.8 ,75 0,1.0 , 212 17, 64 2,62.4,5 0,05.4,5 s s s1= t1 11 ,76 s s t s s 365,5 7, 3 2,645.18,95 0,1.0 , 212 17, 64 2,62.4,5 0,05.4,5 s s s2= t 2 6 ,74 s s t s Vì hệ số...
 • 7
 • 128
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 8 pot

tính toán động học hệ dẫn động, chương 8 pot
... h-ớng tâm Y _hệ số tải trọng dọc trục Ta có: e = 1,5.tg = 1,5 tg13,500=0,36 Fs1=0 ,83 .e.Fr1= 0 ,83 .0,36.1476,7=441,2 N Fs0=0 ,83 .e.Fr0= 0 ,83 .0,36 256,3=76,5 N Fa Fs1 Fat 441,2 88 529,2 Fa0 ... IV.chọn tính toán ổ lăn 1.Chọn tính ổ lăn cho trục 1: a.chon loại ổ: Tải trọng h-ớng tâm hai ổ : Fr0 = R02x R02z 119 227 256,3 N Fr1 = R02x R12z 1362,7 569 1476,7 N Tải trọng dọc trục Fa1 =88 ... +, Tính ổ theo khả tải động : Cd=Q m L Trong : m :là bậc đ-ờng cong ; m = 10/3 L_tuổi thọ tính triệu vòng quay , L = 60.n110-6 Lh = 60.1425.10-6.16500 = 1410 ,8( triệu vòng) Q _ tải trọng động...
 • 6
 • 135
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 9 pptx

tính toán động học hệ dẫn động, chương 9 pptx
... = 0,22.cotg13,500 = 0 ,91 Theo công thức (11. 19) tttk hdđ khí tập ,khả tải tĩnh Qt = X0.Fr + Y0.Fa = 0,5.353 + 0 ,91 .857 = 95 6 N < Fr1 = 1631 N Nh- Qt = 1631 N ...
 • 5
 • 167
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động, chương 10 potx

tính toán động học hệ dẫn động, chương 10 potx
... 35D8k6 + 0,117 0,062 + 40D8k6 + 0,117 0,62 + ổ lăn lắp lên vỏ - 0 ,100 0,320 - 80 H7d11 - 0 ,100 0,320 - 72H7d11 100 H7d11 - 0,120 0,395 100 H7h6 + 0,057 ống lót lắp lên vỏ Bạc lót lắp lên trục 30D8k6 ... 6,4 8, chọn e = mm Chiều cao, h h < 5. = 40 mm Độ dốc Khoảng 2o Đ-ờng kính: d1 = 0,04.a +10 = 0,04.170+ 10 =17 Bulông nền, d1 Chọn d1 =M18 Bulông cạnh ổ, d2 d2 = 0,8.d1 = 0,8 18 = M14 Bulông ghép ... 32 Các kích th-ớc đ-ợc trình bày bảng sau : Tên gọi Chiều dày: Thân hộp, Nắp hộp, Biểu thức tính toán = 0,03.a + = 0,03.170 + = mm > 6mm = 0,9 = 0,9 = mm Gân tăng cứng: Chiều dày, e e =(0,8...
 • 6
 • 177
 • 0

tính toán động học hệ dẫn động

tính toán động học hệ dẫn động
... ct ta tính sơ số vòng quay động cơ: nsb = nct ut = 85.(8 ÷ 40) = (680 ÷ 3400) (vũng/phỳt) => Chọn số vòng quay sơ động ndb=1500 (vũng/Phỳt) 1.1.4.Chọn động thực tế: Động chọn cho công suất động ... quay động - Nên chọn số vòng quay động hợp lí để đảm bảo yếu tố sau: + Khuôn khổ, khối lượng giá thành động giảm + Hệ số công suất tăng + Giảm tối đa truyờn để giảm tốc Tỉ số truyền toàn ut hệ ... hệ thống dẫn động: ut =u1.u2 Trong đó:+ u1 :Tỉ số truyền truyền + u2 : Tỉ số truyền truyền Tra bảng (2.4) [1]ta chọn được: ut = u1.u = (8 ÷ 40) -Số vòng quay trục công tác với hệ dẫn động bang...
 • 79
 • 205
 • 0

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
... Đồ án mơn học Chi tiết máy GVHD: PHẦN I TÍNH TỐN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ Chọn động phân phối tỷ số truyền 1.1 Chọn động Xác định cơng suất cần thiết động Theo cơng thức (2.8),(2.10) ... hiện: Lê Trung Thành - Nhóm 14 Trang Đồ án mơn học Chi tiết máy GVHD: PHẦN THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT TRUYỀN ĐỘNG 1.Thiết kế bánh thẳng 1.1 Vật liệu chế tạo bánh :  Bánh nhỏ : C45 thường hóa, δb = 580 ... Trang 18 Đồ án mơn học Chi tiết máy GVHD: Với trục Fr2 YA Fa2 XA YB YB Ft1 Fa1 Fr1 Ft3 Fa3 Fr3 l22 l23 l34 l31 Sinh viên thực hiện: Lê Trung Thành - Nhóm 14 Trang 19 Đồ án mơn học Chi tiết máy GVHD:...
 • 102
 • 346
 • 0

TÍNH TOÁN ĐỘNG học hệ dẫn ĐỘNG và THIẾT kế bộ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI THẲNG

TÍNH TOÁN ĐỘNG học hệ dẫn ĐỘNG và THIẾT kế bộ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI THẲNG
... bánh đai B 120 mm Đường kính bánh bánh đai da1 168,4 mm da2 258,4 mm Lực hướng tâm tác dụng lên trục Fr 1968,997 N Chương 3.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ 3.1 .Tính toán thiết kế truyền ... 732914,649 1,592 Chương THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI THANG Thông số thiết kế: Công suất trục bánh nhỏ: P1= Pct (Vì bánh đai nhỏ lắp trục động cơ) Công suất trục bánh lớn: P2 = P1 (Vì bánh đai lớn lắp trục ... Diện tích tiết diện đai, A = 138 mm2 -Lực tác dụng lên trục bánh đai Fr, công thức 4-21: Fr = F0Zsin( = 2.165,6.6.sin(164,478/2) =1968,997 N A- Kết tính toán truyền động đai hình thang: TT Thông...
 • 29
 • 154
 • 0

Tài liệu Chương 4 - Phần I: Tính toán dòng chảy năm thiết kế pdf

Tài liệu Chương 4 - Phần I: Tính toán dòng chảy năm thiết kế pdf
... thị dòng chảy năm thiết kế  Các đặc trưng biểu thị dòng chảy năm thiết kế:   Tổng lượng dòng chảy năm thiết kế W np (m3)  Mô đun dòng chảy năm thiết kế M np (l/s.km2)   Lưu lượng dòng chảy ... dòng chảy chuẩn Y0 (mm): Y0=(W0/F).1 0-3  Hệ số dòng chảy chuẩn α0: α0 =Y0/X0 Dòng chảy năm thiết kế   Trị số dòng chảy năm thiết kế sở để xác định mức độ cấp nước sông  TT Dòng chảy năm thiết ... chảy năm thiết kế Q np (m3/s) Lớp dòng chảy năm thiết kế Ynp (mm) Để xác định trị số dòng chảy năm thiết kế, mô tả tổng quát công thức sau: Q np =Q K p Trong  Kp: biến suất dòng chảy năm thiết kế...
 • 16
 • 3,944
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập