BAI GIANG VE DO THI NGAY 12

BAI GIANG VE DO THI NGAY 12

BAI GIANG VE DO THI  NGAY 12
... dd có OH- tới dư vào dd có a mol Zn2+ Ví dụ : Cho KOH vào dung dịch chứa n ZnCl2 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,3 B.0,4 C.0,2 D.0,25 ... dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2ZnO2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị Giá trị x A 0,06 B 0,24 C 0 ,12 D 0,08 sè mol Zn(OH)2 x sè mol H+ 0,24 Dạng 9: Sục từ từ CO2 tới dư vào dd chứa a mol Ca(OH)2 ... Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A 0 ,12( mol) B 0,11(mol) C 0,13(mol) D 0,10(mol) n x 0,15 0,45 0,5 nCO2 Dạng 11: Cho từ từ dd có H+ tới...
 • 4
 • 221
 • 13

bài giảng vẽ đồ thị trong matlav

bài giảng vẽ đồ thị trong matlav
... sin(t),’or’) plotyy - Vẽ đồ thị trục tọa độ khác t=0:900; A=1000; a=0.005; b=0.005; y1 = A*exp(-a*t); y2 = sin(b*t); plotyy(t,y1,t,y2,… 'semilogy','plot') subplot – vẽ nhiều đồ thị cửa sổ   subplot(m,n,p) ... ylabel('Expenses + Profits = Sales in 1,000''s','FontSize',14)   Đồ thị liệu rời rạc stem / stem3 : đồ thị dạng rời rạc 2D / 3D stair : đồ thị bậc thang Ví dụ alpha = 02; beta = 5; t = 0:4:200; y = ... TRONG KHÔNG GIAN CHIỀU  Lệnh plot plot(x,f(x)) Với: f(x) - hàm số cần vẽ x – vectơ miền giá trị hàm f Ví dụ  Vẽ đồ thị hàm y = sin(x) x = 0:pi/100:2*pi;...
 • 49
 • 206
 • 0

BAI TAP DO THI NGAY 12

BAI TAP DO THI  NGAY 12
... 1,2 a a+0,5 x nCaCO3 0 ,12 0,06 nCO2 a b 0,46 Câu 11: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 KOH ta thu kết hình bên Giá trị x A 0 ,12 B 0,11 C 0,13 D 0,10 nCaCO3 x nCO2 Câu 12: Sục CO2 vào dung dịch ... thuộc vào thể tích dung dịch NaOH theo đồ thị sau Nồng độ dung dịch Al2(SO4)3 thí nghiệm là: A 0 ,125 M B 0,25M C 0,375M D 0,50M sè mol Al(OH)3 V (ml) NaOH 180 340 Câu 16: Rót từ từ dung dịch Ba(OH)2 ... ml dung dịch Ba(OH)2 theo đồ thị Giá trị a b tương ứng là: A 45 ml 60 ml B 45 ml 90 ml C 90 ml 120 ml D 60 ml 90 ml sè mol Al(OH)3 0,06 V (ml) Ba(OH)2 a b Câu 17: Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M...
 • 8
 • 155
 • 4

Một số bài toán về đồ thị

Một số bài toán về đồ thị
... a)KSVĐT (C): y = x + x − b)BL đồ thò số nghiệm pt x + 3x − − m = (1) Giải b) (1) ⇔ x + x − = m Số nghiệm (1) số giao điểm hai đøng (C): y = x + x − & d: y = m Dựa vào đồ thò , ta có ˆ m < −2 Vm ... nghiệm ta chắn nghiệm khác -2 -Có thể chuyển m VP dùng đồ thò để biện luận số nghiệm… -Gv nói rõ đt y = m di chuyển m thay đổi, từ biện luận số nghiệm pt (1) y f(x)=x^3+3x^2-2 1.5 0.5 x -3 -2.5 ... tiếp điểm A(0;5); B(2;17) III-Cách viết pttt với đồ thò (C): y = f(x) Pttt có dạng: y – y0 = f’(x0).(x – x0) (1) Chỉ cần biết số x 0, y0, f’(x0) tính số lại viết pttt TH1: Nếu biết x0 y0 tìm tiếp...
 • 3
 • 1,167
 • 4

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ
... phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Vậy giá trị lớn hàm số Max y = x= 4/ Bài tập Bài 1: Cho hàm số y = x x + + x + x + + ax a.Xác định a để hàm số đồng biến b Xác định a để đồ thị hàm số qua ... s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Ta biết hàm số đồ thị có tơng ứng 1-1 nên ta xác định đợc công thức hàm số biết tính chất đồ thị tơng ứng a Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị đờng ... chung đồ thị hàm số y = f(x) y=g(x) M đồ thị hàm số y = f(x) M đồ thị hàm số y = g(x) yM = f(xM) yM = g(xM) Ngời thực hiện: Vũ Văn Thế 22 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị...
 • 36
 • 2,038
 • 2

Bài tập về đồ thị của cđ thẳng đều

Bài tập về đồ thị của cđ thẳng đều
... luận vẽ đồ thị tọa độ - thời gian Từ t = 5,5h; nghỉ lần b, Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai chuyển động Dựa vào đồ thị, biện luận có lần gặp - Viết phương trình chuyển động ứng với đoạn đồ thị, ... nhiêu? HD – ĐS a, Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai chuyển động hệ trục Từ đó: - Có xe đuổi kịp người - Nếu không nghỉ: Có xe đuổi kịp b, Từ đồ thị có: 5km / h < v1 < 6,67km / h Bài 7: Hàng ngày, ... a, Vẽ đồ thị chuyển động hai người b, Tính vận tốc trung bình người c, Tính thời gian xe đạp không sử dụng ĐS: 7,5km/h; 2h30’ Bài 11: Ba người nơi muốn có mặt sân vận động cách 48km, đường thẳng...
 • 4
 • 1,516
 • 13

Mot so bai toan ve do thi

Mot so bai toan ve do thi
... y = f ( x) (C1) (C) y = g ( x) Mo y0 O x0 x để xác định hoành độ giao điểm (C) () ta làm nào? Do để xác định hoành độ giao điểm (C) (C1) ta giải PT: f(x) = g(x) (1) Nếu x0, x1, nghiệm (1) thỡ ... m) x = m + (2) x2 6x + = x m ( x 2) x+2 x m 8: (2) có nghiệm x = + 2m 8m Nghiệm khác (do + 2m = = 16 vô lý) 8m Vậy trường hợp này, (C) () có giao điểm là: 2m + m 6m + M ; ữ m + 8m...
 • 21
 • 292
 • 0

Bài giảng về đồ họa - Transf2D

Bài giảng về đồ họa - Transf2D
... đổi đồ họa chiều 3/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép quay • Phép quay làm thay đổi hướng đối tượng • Một phép quay đòi hỏi phải có tâm quay, góc quay Góc quay dương thường quy ước chiều ngược chiều kim đồng ... Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 4/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Hệ tọa độ • Tọa độ điểm mặt phẳng biểu diễn ba số tỉ lệ (x h , y h , h) không đồng thời liên hệ với tọa độ (x, y) điểm ... gọi vector tònh tiến hay vector độ dời x y Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 2/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi tỉ lệ • Phép biến đổi tỉ lệ làm thay đổi kích thước đối tượng...
 • 16
 • 198
 • 0

Bài giảng về đồ họa - ViewingTransf

Bài giảng về đồ họa - ViewingTransf
... không gian quan sát): [x - eye x y - eyey Dương Anh Đức, Lê Đình Duy érx ux - lx ù z - eyez êry uy - ly = [x' y' z'] ê êrz uz - lz ë ] Viewing transformation 8/10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Phương trình ... Phương trình viết lại sau: érx u x - lx ù [x' y' z'] = [x y z]êry u y - ly ú − ê ú êrz u z - lz ú ë [eyex eyey érx u x - lx ù eyez êry u y - ly ú ê ú êrz u z - lz ú ë ] • Cuối cùng, ta chuyển ... đổi eye-point look-at point upvector không đổi Hoặc ta quét camera từ đối tượng đến đối tượng khác ảnh cách thay đổi look-at point Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 5/10 ĐỒ HỌA MÁY...
 • 10
 • 140
 • 0

Tài liệu Bài giảng về số phức lớp 12 doc

Tài liệu Bài giảng về số phức lớp 12 doc
... KIỂM TRA BÀI CŨ : HS2 Cho số phức z = a + bi Số phức liên hợp z ? Công thức tính môđun số phức z = a + bi ? Tìm số phức z, biết : z = phần ảo z hai lần phần thực LOGO BÀI Phép cộng phép ... nhân số phức có tính chất phép cộng phép nhân số thực không ? Phép cộng phép nhân số phức có tất tính chất phép cộng phép nhân số thực Tính : P= (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 + 2i) a) + 8i b) – 8i c) 12 ... + 2i) a) + 8i b) – 8i c) 12 -4i d) Kết khác Số số sau số thực: a) (2+ i 5) + (2 - i ) b) ( 3+ 2i) - ( - 2i ) c) (1 + i 3)2 d) 2) (2 - i Số số sau số ảo : ( + 3i) + ( - 3i) b) ( + 3i)( - 3i) a)...
 • 15
 • 950
 • 1

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 2DViewing pptx

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 2DViewing pptx
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Qui trình hiển thò đối tượng hai chiều • Trước tiên, đối tượng mô tả đối tượng đồ họa sở thuộc tính chúng hệ tọa độ cục (modeling coordinates - MC) nhằm đơn giản ... vùng quan sát ánh xạ sang hệ tọa độ thiết bò (device coordinates - DC) Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Hiển thò đối tượng hai chiều 2/7 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Việc đưa hệ tọa độ thiết bò chuẩn nhằm giúp cho ... tọa độ quan sát, đònh nghóa cửa sổ hệ tọa độ này, đồng thời đònh nghóa vùng quan sát hệ tọa độ thiết bò chuẩn (normalized device coordinates - NDC) có tọa độ chiều thay đổi khoảng từ đến • Sau...
 • 7
 • 209
 • 0

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 3D-Introduction pdf

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 3D-Introduction pdf
... dz; }Vector; Giới thiệu đồ họa chiều 3/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đoạn thẳng không gian chiều • Biểu diễn tổ hợp tuyến tính điểm ♦ Biểu diễn dạng tham số đoạn thẳng P = P1 + t (P2 - P1 ), (0 ≤ t ≤ 1) typedef ... dạng tham số đường thẳng P = P1 + t V, (- < t < ∞) typedef struct { Point P1; Vector V; }Line; Dương Anh Đức, Lê Đình Duy P V Giới thiệu đồ họa chiều 4/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Mặt phẳng (Plane) • Là đoạn ... nPoints; }Polygon; ♦ Các điểm cho theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Giới thiệu đồ họa chiều 5/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Modeling transformation • Biến đổi từ Hệ tọa độ đối...
 • 8
 • 235
 • 1

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - AreaFilling ppt

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - AreaFilling ppt
... pixel hai cạnh Pi+1 y=k y=k-1 Pi+1 Pi-1 y=k y=k-1 Pi Pi-1 Pi Pi* Pi-1 Pi-1 Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Pi* Pi+1 Pi+1 Các thuật toán tô màu 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Minh họa thuật toán Top F C D E ... hướng thay đổi, nghóa tăng-giảm hay giảm-tăng Pi+1 Pi-1 Pi Pi-1 Pi Pi+1 Pi Pi-1 Pi+1 Pi+1 Pi-1 Pi (a) (b) • Khi cài đặt để khỏi phải xét điều kiện cho phức tạp, xây dựng liệu cho cạnh trước đưa ... thuật toán tô màu 10/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH void PutEdgeInList(EDGELIST &EdgeList, POINT p1, POINT p2, int NextY) { EDGE EdgeTmp; EdgeTmp.dxPerScan = float(p2.x-p1.x)/(p2.y-p1.y); // 1/m if(p1.y ...
 • 16
 • 213
 • 0

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - Clipping pptx

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - Clipping pptx
... ) , x x hay x max Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 4/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Lưu đồ thuật toán Cohen - Sutherland Begin EnCode(P1,c1); EnCode(P2,c2) (c1!=0000) || (c2!=0000) No ... BOTTOM; } Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 5/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán Liang - Barsky • Thuật toán Liang-Barsky phát triển dựa vào việc phân tích dạng tham số phương trình ... điểm không thuộc cửa sổ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 2/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán Cohen - Sutherland • Kéo dài biên cửa sổ, ta chia mặt phẳng thành chín vùng gồm cửa sổ...
 • 11
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng về đồ thị hàm sốbài tập về đồ thị hàm số 12bài tập về đồ thị hàm số lớp 12các bài toán về đồ thị hàm số 12các bài toán về đồ thị hàm số lớp 12các bài toán về đồ thịcác dạng bài tập vẽ đồ thị hàm sốbài giảng về đồ họabài tập vẽ đồ thị hàm số bậc babài giảng về đo lườngbài tập về đồ thị hàm sốbài tập về đồ thị hàm số lớp 9các bài tập về đồ thị hàm số lớp 9bài tập về đồ thị hàm số bậc haibài tập về đồ thị hàm số bậc nhấtCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....Đề toán THPT Chu Văn An Hà NộiCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUAMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 1TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)Trọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Thắng NâyLời bài hát Thật là hayLời bài hát Vui bước trên đường xaAmin aminoaxit peptit trong các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007 2016Lời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát Tay thơm tay ngoanĐể viết một đoạn văn tiếng anh hiệu quảtiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòngLời bài hát Đội kèn tí honSafety crane liftingLời bài hát Ánh trăng hòa bìnhSổ tay chuyên khoa thần kinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập