BAI GIANG VE DO THI NGAY 12

BAI GIANG VE DO THI NGAY 12

BAI GIANG VE DO THI  NGAY 12
... dd có OH- tới dư vào dd có a mol Zn2+ Ví dụ : Cho KOH vào dung dịch chứa n ZnCl2 ta thấy tượng thi nghiệm theo hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A.0,3 B.0,4 C.0,2 D.0,25 ... dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2ZnO2 Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị Giá trị x A 0,06 B 0,24 C 0 ,12 D 0,08 sè mol Zn(OH)2 x sè mol H+ 0,24 Dạng 9: Sục từ từ CO2 tới dư vào dd chứa a mol Ca(OH)2 ... Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A 0 ,12( mol) B 0,11(mol) C 0,13(mol) D 0,10(mol) n x 0,15 0,45 0,5 nCO2 Dạng 11: Cho từ từ dd có H+ tới...
 • 4
 • 160
 • 9

bài giảng vẽ đồ thị trong matlav

bài giảng vẽ đồ thị trong matlav
... sin(t),’or’) plotyy - Vẽ đồ thị trục tọa độ khác t=0:900; A=1000; a=0.005; b=0.005; y1 = A*exp(-a*t); y2 = sin(b*t); plotyy(t,y1,t,y2,… 'semilogy','plot') subplot – vẽ nhiều đồ thị cửa sổ   subplot(m,n,p) ... ylabel('Expenses + Profits = Sales in 1,000''s','FontSize',14)   Đồ thị liệu rời rạc stem / stem3 : đồ thị dạng rời rạc 2D / 3D stair : đồ thị bậc thang Ví dụ alpha = 02; beta = 5; t = 0:4:200; y = ... TRONG KHÔNG GIAN CHIỀU  Lệnh plot plot(x,f(x)) Với: f(x) - hàm số cần vẽ x – vectơ miền giá trị hàm f Ví dụ  Vẽ đồ thị hàm y = sin(x) x = 0:pi/100:2*pi;...
 • 49
 • 167
 • 0

BAI TAP DO THI NGAY 12

BAI TAP DO THI  NGAY 12
... 1,2 a a+0,5 x nCaCO3 0 ,12 0,06 nCO2 a b 0,46 Câu 11: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 KOH ta thu kết hình bên Giá trị x A 0 ,12 B 0,11 C 0,13 D 0,10 nCaCO3 x nCO2 Câu 12: Sục CO2 vào dung dịch ... thuộc vào thể tích dung dịch NaOH theo đồ thị sau Nồng độ dung dịch Al2(SO4)3 thí nghiệm là: A 0 ,125 M B 0,25M C 0,375M D 0,50M sè mol Al(OH)3 V (ml) NaOH 180 340 Câu 16: Rót từ từ dung dịch Ba(OH)2 ... ml dung dịch Ba(OH)2 theo đồ thị Giá trị a b tương ứng là: A 45 ml 60 ml B 45 ml 90 ml C 90 ml 120 ml D 60 ml 90 ml sè mol Al(OH)3 0,06 V (ml) Ba(OH)2 a b Câu 17: Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M...
 • 8
 • 132
 • 4

Một số bài toán về đồ thị

Một số bài toán về đồ thị
... a)KSVĐT (C): y = x + x − b)BL đồ thò số nghiệm pt x + 3x − − m = (1) Giải b) (1) ⇔ x + x − = m Số nghiệm (1) số giao điểm hai đøng (C): y = x + x − & d: y = m Dựa vào đồ thò , ta có ˆ m < −2 Vm ... nghiệm ta chắn nghiệm khác -2 -Có thể chuyển m VP dùng đồ thò để biện luận số nghiệm… -Gv nói rõ đt y = m di chuyển m thay đổi, từ biện luận số nghiệm pt (1) y f(x)=x^3+3x^2-2 1.5 0.5 x -3 -2.5 ... tiếp điểm A(0;5); B(2;17) III-Cách viết pttt với đồ thò (C): y = f(x) Pttt có dạng: y – y0 = f’(x0).(x – x0) (1) Chỉ cần biết số x 0, y0, f’(x0) tính số lại viết pttt TH1: Nếu biết x0 y0 tìm tiếp...
 • 3
 • 1,128
 • 4

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ

MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ
... phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Vậy giá trị lớn hàm số Max y = x= 4/ Bài tập Bài 1: Cho hàm số y = x x + + x + x + + ax a.Xác định a để hàm số đồng biến b Xác định a để đồ thị hàm số qua ... s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị Ta biết hàm số đồ thị có tơng ứng 1-1 nên ta xác định đợc công thức hàm số biết tính chất đồ thị tơng ứng a Xác định hàm số bậc y = ax + b biết đồ thị đờng ... chung đồ thị hàm số y = f(x) y=g(x) M đồ thị hàm số y = f(x) M đồ thị hàm số y = g(x) yM = f(xM) yM = g(xM) Ngời thực hiện: Vũ Văn Thế 22 Đề tài nghiệp vụ s phạm: Một số dạng tập hàm số đồ thị...
 • 36
 • 1,910
 • 2

Bài tập về đồ thị của cđ thẳng đều

Bài tập về đồ thị của cđ thẳng đều
... luận vẽ đồ thị tọa độ - thời gian Từ t = 5,5h; nghỉ lần b, Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai chuyển động Dựa vào đồ thị, biện luận có lần gặp - Viết phương trình chuyển động ứng với đoạn đồ thị, ... nhiêu? HD – ĐS a, Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian hai chuyển động hệ trục Từ đó: - Có xe đuổi kịp người - Nếu không nghỉ: Có xe đuổi kịp b, Từ đồ thị có: 5km / h < v1 < 6,67km / h Bài 7: Hàng ngày, ... a, Vẽ đồ thị chuyển động hai người b, Tính vận tốc trung bình người c, Tính thời gian xe đạp không sử dụng ĐS: 7,5km/h; 2h30’ Bài 11: Ba người nơi muốn có mặt sân vận động cách 48km, đường thẳng...
 • 4
 • 1,227
 • 12

Mot so bai toan ve do thi

Mot so bai toan ve do thi
... y = f ( x) (C1) (C) y = g ( x) Mo y0 O x0 x để xác định hoành độ giao điểm (C) () ta làm nào? Do để xác định hoành độ giao điểm (C) (C1) ta giải PT: f(x) = g(x) (1) Nếu x0, x1, nghiệm (1) thỡ ... m) x = m + (2) x2 6x + = x m ( x 2) x+2 x m 8: (2) có nghiệm x = + 2m 8m Nghiệm khác (do + 2m = = 16 vô lý) 8m Vậy trường hợp này, (C) () có giao điểm là: 2m + m 6m + M ; ữ m + 8m...
 • 21
 • 275
 • 0

Bài giảng về đồ họa - Transf2D

Bài giảng về đồ họa - Transf2D
... đổi đồ họa chiều 3/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép quay • Phép quay làm thay đổi hướng đối tượng • Một phép quay đòi hỏi phải có tâm quay, góc quay Góc quay dương thường quy ước chiều ngược chiều kim đồng ... Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 4/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Hệ tọa độ • Tọa độ điểm mặt phẳng biểu diễn ba số tỉ lệ (x h , y h , h) không đồng thời liên hệ với tọa độ (x, y) điểm ... gọi vector tònh tiến hay vector độ dời x y Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các phép biến đổi đồ họa chiều 2/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Phép biến đổi tỉ lệ • Phép biến đổi tỉ lệ làm thay đổi kích thước đối tượng...
 • 16
 • 180
 • 0

Bài giảng về đồ họa - ViewingTransf

Bài giảng về đồ họa - ViewingTransf
... không gian quan sát): [x - eye x y - eyey Dương Anh Đức, Lê Đình Duy érx ux - lx ù z - eyez êry uy - ly = [x' y' z'] ê êrz uz - lz ë ] Viewing transformation 8/10 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Phương trình ... Phương trình viết lại sau: érx u x - lx ù [x' y' z'] = [x y z]êry u y - ly ú − ê ú êrz u z - lz ú ë [eyex eyey érx u x - lx ù eyez êry u y - ly ú ê ú êrz u z - lz ú ë ] • Cuối cùng, ta chuyển ... đổi eye-point look-at point upvector không đổi Hoặc ta quét camera từ đối tượng đến đối tượng khác ảnh cách thay đổi look-at point Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Viewing transformation 5/10 ĐỒ HỌA MÁY...
 • 10
 • 129
 • 0

Tài liệu Bài giảng về số phức lớp 12 doc

Tài liệu Bài giảng về số phức lớp 12 doc
... KIỂM TRA BÀI CŨ : HS2 Cho số phức z = a + bi Số phức liên hợp z ? Công thức tính môđun số phức z = a + bi ? Tìm số phức z, biết : z = phần ảo z hai lần phần thực LOGO BÀI Phép cộng phép ... nhân số phức có tính chất phép cộng phép nhân số thực không ? Phép cộng phép nhân số phức có tất tính chất phép cộng phép nhân số thực Tính : P= (3 + 4i) + (1 – 2i)(5 + 2i) a) + 8i b) – 8i c) 12 ... + 2i) a) + 8i b) – 8i c) 12 -4i d) Kết khác Số số sau số thực: a) (2+ i 5) + (2 - i ) b) ( 3+ 2i) - ( - 2i ) c) (1 + i 3)2 d) 2) (2 - i Số số sau số ảo : ( + 3i) + ( - 3i) b) ( + 3i)( - 3i) a)...
 • 15
 • 834
 • 1

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 2DViewing pptx

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 2DViewing pptx
... ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Qui trình hiển thò đối tượng hai chiều • Trước tiên, đối tượng mô tả đối tượng đồ họa sở thuộc tính chúng hệ tọa độ cục (modeling coordinates - MC) nhằm đơn giản ... vùng quan sát ánh xạ sang hệ tọa độ thiết bò (device coordinates - DC) Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Hiển thò đối tượng hai chiều 2/7 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH • Việc đưa hệ tọa độ thiết bò chuẩn nhằm giúp cho ... tọa độ quan sát, đònh nghóa cửa sổ hệ tọa độ này, đồng thời đònh nghóa vùng quan sát hệ tọa độ thiết bò chuẩn (normalized device coordinates - NDC) có tọa độ chiều thay đổi khoảng từ đến • Sau...
 • 7
 • 186
 • 0

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 3D-Introduction pdf

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - 3D-Introduction pdf
... dz; }Vector; Giới thiệu đồ họa chiều 3/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Đoạn thẳng không gian chiều • Biểu diễn tổ hợp tuyến tính điểm ♦ Biểu diễn dạng tham số đoạn thẳng P = P1 + t (P2 - P1 ), (0 ≤ t ≤ 1) typedef ... dạng tham số đường thẳng P = P1 + t V, (- < t < ∞) typedef struct { Point P1; Vector V; }Line; Dương Anh Đức, Lê Đình Duy P V Giới thiệu đồ họa chiều 4/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Mặt phẳng (Plane) • Là đoạn ... nPoints; }Polygon; ♦ Các điểm cho theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Giới thiệu đồ họa chiều 5/8 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Modeling transformation • Biến đổi từ Hệ tọa độ đối...
 • 8
 • 215
 • 1

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - AreaFilling ppt

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - AreaFilling ppt
... pixel hai cạnh Pi+1 y=k y=k-1 Pi+1 Pi-1 y=k y=k-1 Pi Pi-1 Pi Pi* Pi-1 Pi-1 Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Pi* Pi+1 Pi+1 Các thuật toán tô màu 6/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Minh họa thuật toán Top F C D E ... hướng thay đổi, nghóa tăng-giảm hay giảm-tăng Pi+1 Pi-1 Pi Pi-1 Pi Pi+1 Pi Pi-1 Pi+1 Pi+1 Pi-1 Pi (a) (b) • Khi cài đặt để khỏi phải xét điều kiện cho phức tạp, xây dựng liệu cho cạnh trước đưa ... thuật toán tô màu 10/16 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH void PutEdgeInList(EDGELIST &EdgeList, POINT p1, POINT p2, int NextY) { EDGE EdgeTmp; EdgeTmp.dxPerScan = float(p2.x-p1.x)/(p2.y-p1.y); // 1/m if(p1.y ...
 • 16
 • 187
 • 0

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - Clipping pptx

Tài liệu Bài giảng về đồ họa - Clipping pptx
... ) , x x hay x max Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 4/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Lưu đồ thuật toán Cohen - Sutherland Begin EnCode(P1,c1); EnCode(P2,c2) (c1!=0000) || (c2!=0000) No ... BOTTOM; } Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 5/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán Liang - Barsky • Thuật toán Liang-Barsky phát triển dựa vào việc phân tích dạng tham số phương trình ... điểm không thuộc cửa sổ Dương Anh Đức, Lê Đình Duy Các thuật toán xén hình 2/11 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Thuật toán Cohen - Sutherland • Kéo dài biên cửa sổ, ta chia mặt phẳng thành chín vùng gồm cửa sổ...
 • 11
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng về đồ thị hàm sốbài tập về đồ thị hàm số 12bài tập về đồ thị hàm số lớp 12các bài toán về đồ thị hàm số 12các bài toán về đồ thị hàm số lớp 12các bài toán về đồ thịcác dạng bài tập vẽ đồ thị hàm sốbài giảng về đồ họabài tập vẽ đồ thị hàm số bậc babài giảng về đo lườngbài tập về đồ thị hàm sốbài tập về đồ thị hàm số lớp 9các bài tập về đồ thị hàm số lớp 9bài tập về đồ thị hàm số bậc haibài tập về đồ thị hàm số bậc nhấtHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà N
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập