XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VÀ SO SÁ NH TRÌNH TƢ̣ VÙ NG ĐIỀU KHIỂN DLOOP DNA TY THỂ CỦ A GÀ RI, GÀ ÁC, GÀ TRE

XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VÀ SO SÁ NH TRÌNH TƢ̣ VÙ NG ĐIỀU KHIỂN DLOOP DNA TY THỂ CỦ A GÀ RI, GÀ ÁC, GÀ TRE

XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VÀ SO SÁ NH TRÌNH TƢ̣ VÙ NG ĐIỀU KHIỂN DLOOP DNA TY THỂ CỦ A GÀ RI, GÀ ÁC, GÀ TRE
... màu tr ng, đuôi và cổ đen Gà mái màu va ng, thấp chân Gà trô ng và gà mái nh gà Ri Gà Tre có tập t nh là hay bay và đậu ha ng rào Ng ời nuôi chủ yếu là nuôi làm ca nh Trong ... cứu - Xác đ nh hàm lươ ng cholesterol tr ng gà Ri, gà Ác, gà Tre thô ng giới đ ng vật sau: - Xác đ nh và so sa nh tri nh tự vu ng điều khiển D-loop ty thể gà Ri, gà Ác, Giới đ ng ... Trung và miền l ng khác mái và trô ng Con mái có màu l ng màu va ng rơm, Bắc Nghệ An, Hải Ph ng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đ ng Anh, H ng va ng đất, nâu nhạt và đốm Con trô ng có màu lông...
 • 31
 • 123
 • 0

XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VÀ SO SANH TRINH tƣ VUNG điêu KHIÊN d LOOP DNA TY THÊ CUA GA RI, GÀ ác, GÀ TRE

XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VÀ SO SANH TRINH tƣ VUNG điêu KHIÊN d LOOP DNA TY THÊ CUA GA RI, GÀ ác, GÀ TRE
...  VU THỊ NHƢ TRANG XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CHOLESTEROL TRONG TRỨNG VA SO SÁNH TRÌNH TƯ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D- LOOP DNA TY THÊ CUA GA RI, GA ÁC, GA TRE Chuyên nganh : SINH HOC THƢC NGHIÊM ... so sánh trình tư vùng điều khiển D- loop DNA ty thê giống ga - Đánh gia quan hệ di truyền các giống ga Nội dung nghiên cứu - Xác định hàm lượng cholesterol trứng ga Ri, ga Ác, ga ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nhƣng viêt tăt DNA Deoxyribonucleotide acid RNA Ribonucleotide acid dNTP Deoxynucleoside triphosphate ddNTP Dideoxynucleoside triphosphate bp Base pair EDTA Ethylene diamine...
 • 63
 • 48
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển xa các thiết bị điện có định thời bằng thiết bị hữu tuyến

Thiết kế hệ thống điều khiển xa các thiết bị điện có định thời bằng thiết bị hữu tuyến
... SÁT TÀI LIỆU LIÊN HỆ : “Điều khiển từ xa điện thoại” dùng vi điều khiển sinh viên thực Phạm Minh Duy – Võ Đình Vónh Đònh (6A95KĐĐ) “Thiết kế mạch điều khiển xa điện thoại” dùng IC số Đinh Hoàng ... để thiết kế phần cứng phần mềm hợp lí cho việc điều khiển thiết bò từ xa qua điện thoại Đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển xa thiết bò điện có đònh thời điện thoại hữu tuyến” kết hợp cũ mới, ... người sử dụng cài đặt thiết bò cho hợp lí VII GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ : “Thiết kế hệ thống điều khiển xa thiết bò điện có đònh thời điện thoại hữu tuyến” Thuật ngữ : “có đònh thời” nói lên chất hệ thống...
 • 65
 • 234
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển xa các thiết bị điện có định thời

Thiết kế hệ thống điều khiển xa các thiết bị điện có định thời
... SÁT TÀI LIỆU LIÊN HỆ : “Điều khiển từ xa điện thoại” dùng vi điều khiển sinh viên thực Phạm Minh Duy – Võ Đình Vĩnh Định (6A95KĐĐ) “Thiết kế mạch điều khiển xa điện thoại” dùng IC số Đinh Hồng ... để thiết kế phần cứng phần mềm hợp lí cho việc điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại Đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển xa thiết bị điện có định thời điện thoại hữu tuyến” kết hợp cũ mới, ... người sử dụng cài đặt thiết bị cho hợp lí VII GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ : “Thiết kế hệ thống điều khiển xa thiết bị điện có định thời điện thoại hữu tuyến” Thuật ngữ : “có định thời” nói lên chất hệ thống...
 • 60
 • 184
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động máy định hình gạch men

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động máy định hình gạch men
... 2.2.4 Kháu trạn g men, in lủa :  Trạng men âãø tảo men cho viãn gảch, men âỉåüc chãú tảo tu theo cäng nghãû men â nãu åí trãn  Kháu in lủa âãø tảo hoa vàn cho viãn gảch Mu men v hoa vàn viãn ... cäng âoản trạng men, in lủa Khoa PFIEV Trang - 11 - Âäư ạn täút nghiãûp âktâ mạy âënh hçnh gảch men Thiãút kãú hãû thäúng 2.2.3 Kháu chøn bë men: Men mu, engobe dng âãø trạng men, in lủa âỉåüc ... âënh hçnh gảch men Thiãút kãú hãû thäúng Chỉång TÄØN G QUAN VÃƯ CÄNG TY GẢC H MEN COSEVCO 1.1 GIÅÏI THIÃÛU TỌM TÀÕT VÃƯ CÄNG TY: 1.1.1 Giåïi thiãûu vãư cäng ty COSEVCO: Cäng ty gảch men Cosevco...
 • 123
 • 377
 • 0

Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID bền vững cho hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ

Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID bền vững cho hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ
... s d ng b ñi u n PID Ziegler-Nichols Theo phương pháp Ziegler-Nichols, ta có b ñi u n PID cho h th ng lò nhi t ñư c thi t k sau: 16 B ng 4.1 Tham s b ñi u n PID Ziegler-Nichols PID song song Giá ... c a trình công nghi p, nâng cao ch t lư ng s n xu t Đ i tư ng ph m vi nghiên c u T p trung nghiên c u phương pháp nâng cao ch t lư ng cho b ñi u n PID b n v ng, áp d ng cho h th ng phi n công ... nghi p th gi i Tính t ñ ng hóa cao v i vi c s d ng hi u qu ngu n lư ng, nâng cao su t lao ñ ng, nâng cao ch t lư ng s n lư ng s n ph m, b o v môi trư ng, nâng cao ñ i s ng ngư i ñang m c tiêu...
 • 21
 • 497
 • 0

Ứng dụng điều khiển mờ PID cho hệ thống trung hòa độ ph nước mía của nhà máy đường

Ứng dụng điều khiển mờ PID cho hệ thống trung hòa độ ph nước mía của nhà máy đường
... Atmega32 - Xây d ng ph n m m ng d ng gi i thu t ñi u n M - PID cho vi ñi u n Atmega32 PH ƠNG PH P NGHIÊN C U S d ng ph ơng ph p nghiên c u lý thuy t, mô ph ng th c nghi m - Ph ơng ph p nghiên c u ... N PID 2.2.1 C u trúc b ñi u n PID kinh ñi n 2.2.2 C u trúc b ñi u n PID s 2.2.3 Ch nh ñ nh tham s b ñi u n PID theo Ziegler-Nichols 2.2.3.1 Ph ơng ph p Ziegler-Nichols th nh t 2.2.3.2 Ph ơng ph p ... KHI N M - PID CHO H TH NG TRUNG HÒA Đ PH 3.1.MÔ HÌNH HÓA H TH NG TRUNG HÒA Đ pH T ph ơng trình (1.14) – chương 1, ta ch n thông s c a h th ng sau: B ng 3: Thông s h th ng trung hòa ñ pH TT THAM...
 • 26
 • 235
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID bền vững cho hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ pptx

Tài liệu Luận văn:Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID bền vững cho hệ thống điều khiển ổn định nhiệt độ pptx
... c a ñ tài tài li u tham kh o nghiên c u ng d ng vào trình s n xu t t o ti n ñ cho vi c phát tri n ñ tài m c cao hơn, áp d ng cho h th ng th c t Phát tri n ñư c m t b ñi u n PID áp d ng cho h ... s d ng b ñi u n PID Ziegler-Nichols Theo phương pháp Ziegler-Nichols, ta có b ñi u n PID cho h th ng lò nhi t ñư c thi t k sau: 16 B ng 4.1 Tham s b ñi u n PID Ziegler-Nichols PID song song Giá ... S PID M I PID VÀ B N i dung nghiên c u b ñi u n trình công nghi p Phân tích l a ch n tham s b PID c ñi n ng d ng b ñi u n PID m i cho h th ng CHƯƠNG ÁP D NG CÔNG TH C TÍNH CH N THAM S M I CHO...
 • 21
 • 223
 • 0

Báo cáo " Tồng Hợp Hệ Thống Điều Khiền Thích Nghi Cho Các Đối Tượng Có Trễ Trong Trạng Thái Và Trong Điều Khiền" docx

Báo cáo
... t�p báo cáo khoa h�c, H�i ngh� toàn qu�c l�n th� I v� T� ��ng hoá, Hà N�i, 1994, tr.194-200 Cao Ti�n Hu�nh - T�ng h�p h� �i�u khi�n tr��t, thích nghi cho ��i t��ng có tr�, Tuy�n t�p báo cáo khoa ... �i�u khi�n thích nghi cho m�t l�p ��i t��ng có tr�, T�p chí Khoa h�c Công ngh� 42 (3) (2004) 65-74 Nguy�n Hoa L� - ��ng h�c kênh thu� l�i quan �i�m �i�u khi�n, Tuy�n t�p báo cáo khoa h�c, H�i ... mô hình M ; AU - kh�i thích nghi; C - b� �i�u khi�n IV K T LU N Bài báo �� xu�t ph�ơng pháp t�ng h�p h� �i�u khi�n thích nghi cho ��i t��ng có tr� ��ng th�i tr�ng thái �i�u khi�n V�i vi�c s� d�ng...
 • 7
 • 182
 • 0

Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thống pdf

Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thống pdf
... truyền thời gian đợi để truyền liệu bao gồm thời gian cần thiết để hoàn thành việc truyền thông điệp đợi Kích thớc thông điệp truyền số lợng thông điệp đợi để truyền ngẫu nhiên nên thời gian đợi ... phơng án đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian 3.1 Đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian Để đa hệ thống trở thành bất biến theo thời gian ta sử dụng hai đệm truyền thông cho hệ thống ... độ u tiên thông tin khác truyền mạng, nhiễu điện từ, điều làm nên tính ngẫu nhiên khoảng thời gian truyền tin Bộ điều khiển phối hợp chuyển động Thông tin trạng thái Thông tin điều khiển Mạng...
 • 6
 • 211
 • 0

tổng quan về hệ thống điều khiển và giám sát các hệ thống chiếu sáng công cộng

tổng quan về hệ thống điều khiển và giám sát các hệ thống chiếu sáng công cộng
... 74 Trang 74 MODEM sáng sáng công [1] - Hi Vi Nam nhu c i giám sát h th chi sáng công c r c thi nh b cho vi i chi sáng m cách an toàn t u M h th i giám sát chi sáng công c c tho mãn m s tính n ... tri c công ngh vi i t , h vi i ngày tr nên nh g , tích h nhi ch n ng, tiêu th n ng l , r phù h cho vi thi k ch t modul i o nh g thông minh Bên c h công ngh vi thông ang r phát tri , bi công ngh ... (photon), s kích t 1.1.2 - 780nm 780nm Hình 1: Thí nghi m quang ph liên t c 1.1.3 Hình 2: Thí 1.1.4 1.1.4.1 : Sr (steradian) 10 1.1.4.2 Quang thông tâm Hình 3: W 1.1.4.3 11 s, A, K, mol, cd) 1/683...
 • 84
 • 240
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CÁC THIẾT BỊ TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CÁC THIẾT BỊ TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH
... Mục lục CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CÁC THIẾT BỊ TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH 1.1 Định nghĩa nhà thông minh Nhà thông minh (tiếng Anh: smart-home intelli-home) ... Hà Nội Khoa Điện Tử CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT 3.1 Chương trình phần mềm Chương trình có nhiệm vụ điều khiển,giám sát thiết bị thông qua việc bật/tắt hiển thị ... hóa chất, e.Đèn báo thông báo cho chủ nhà tình trạng nguy hiểm g.Báo khói , báo nhiệt ,báo gas bảo vệ bạn gia đình an toàn 1.3.Tính lợi ích nhà thông minh Trong nhà thông minh, đồ dùng nhà từ...
 • 38
 • 153
 • 0

Nghiên cứu thiết kế ,cải tạo, hệ thống điều khiển trạm bơm la tiến

Nghiên cứu thiết kế ,cải tạo, hệ thống điều khiển trạm bơm la tiến
... a tr m bm La Ti n Tr m bm La Ti n b t ủ u ủ c xõy d ng t nm 2000 theo quy t ủ nh c a B nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn Tr m bm ủ c hon thnh v bn giao v n hnh thỏng nm 2005 Tr m bm La Ti n ủ ... c v cụng ty khai thỏc cụng trỡnh th y l i Hng Yờn 1.2 V trớ ủ a lý c a tr m bm La Ti n 1.3 Nhi m v c a tr m bm La Ti n 1.4 M c tiờu nghiờn c u c a ủ ti Chng PHN TCH H TH NG TRANG B I N C A TR ... Nhi m v c a tr m bm La Ti n L m t Tr m bm tiờu thu n tuý nờn ch y u l tiờu ỳng v g n thỏo ủ i cho v Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c k thu t Tr m bm La Ti n ủ c xõy d ng...
 • 105
 • 334
 • 0

Báo cáo chi tiết bài 2 ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Báo cáo chi tiết bài 2 ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-môn TN Điều khiển tự động-Trường ĐH Tôn Đức Thắng
... s2 vào vùng thỏa mãn thiết kế Hiệu chi nh hoàn tất Vậy hàm truyền của bộ hiệu chi nh là: C(s)=0.10861 B3:Đáp ứng của hệ thống sau điều chi nh: 3 .2 Thiết kế bộ hiệu chi nh ... số: hệ thống có nghiệm zero : z1=0.419+j2 .24 ; z2=0.419-j2 .24 nằm bến phải mặt phẳng phức nên hệ thống không ổn định Đáp ưng quá độ: cho n hình ve và ta được kết quả B2 :Thiết ... + s ^2 + 12 s sisotool(G) exl=0.1 =>K*v = =1/exl=10 ; Kv==10/ 12 => Kc= K*v / Kv = 12 Cho n ZG1(s)=Re{s2} / 10 = - 0.1 ; PG1(s)= ZG1(s) / Kc= -0.1/ 12 = 0.0083 Chi nh trễ pha sau: Kết quả: B2:...
 • 15
 • 401
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: yêu cầu lựa chọn một bộ vi điều khiểntiêu chuẩn lựa chọn một bộ vi điều khiểnhệ thống điều khiển dùng máy tính sốkhảo sát bộ vi điều khiển at89c51 từ atmel corpocationthiết kế bộ điều khiển cho hệ thống xe hai bánh tự cân bằngtổ hợp gen điều khiển tổng hợp   caroten trong hạt gạo chuyển genbáo cáo đề tài môn học điều khiển lập trìnhcác sơ đồ nghịch lưu hoạt động rất khác nhau có thể có cùng mạch động lực nhưng điều khiển khác nhau cũng tạo thành các tính chất khác nhaucấu trúc hệ thống với bộ điều khiển thích nghi trực tiếp dựa trên mrasnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhnhững điều cần học ở bác hồđiều khiển sự chín chậm thông qua ức chế sự tổng hợp ethylene qua chuyển genkhái quát chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện hưng hànhững điều kiện để thực hiện các mục tiêu và giải pháp nêu trêntruyền động thay đổi tốc độ động cơ dc bằng chỉnh lưu có điệu khiểnQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Khóa luận năm 2017VCU.EDU.VNNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập