THI THỬ đại học 2016 THI THỬ đại học hóa học lần 2 2016 132

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HOÁ 2010 LẦN 2 THÁNG 6

ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN HOÁ 2010 LẦN 2 THÁNG 6
... phân Câu 20 Phản ứng điều chế amin không hợp lí ? A CH3I + NH3 → CH3NH2 + HI B 2C2H5I + NH3 → (C2H5)2NH + 2HI C C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O D C6H5CN + 4H Fe / HCl →  C6H5CH2NH2 Câu 21 Thủy ... 2Fe + 3/2O2 + nH2O → Fe2O3.nH2O (3) 2H+ + 2e → H2 (4) Fe2+ + 2OH– → Fe(OH )2 (5) 2Fe(OH )2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3 Biến đổi xảy cực dương cacbon ? A (1) B (2) (3) C (4) (5) D (6) PHẦN RIÊNG (thí ... cấu trúc không gian mạch cacbon phân tử hexan : CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 A CH3 B CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 C CH2 CH2 CH3 D CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 Câu 15 Chất sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao...
 • 6
 • 117
 • 0

Đề thi LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA K27 (lần 2) potx

Đề thi LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA K27 (lần 2) potx
... hàm Câu Cho K khóa lược đồ quan hệ R= Chứng minh với tập X K ta có: X*∩K=X Đề thi NHẬN DẠNG VÀ XỬ LÝ ẢNH TIN K26 Thế xử ảnh? So sánh xử ảnh với môn học khác đồ họa, thị giác máy Cho ... troTTich; End; troMThi = ^Monthi; Monthi = record Ten: st20; Next: troTTich; Down: troMThi; End; Var first: TroMThi; Chú ý: danh sách môn thi theo thứ tự tăng dần tên môn thi Viết hàm thủ tục ... hình Câu Hãy chứng tỏ phép chiếu phối cảnh khong bảo toàn hình dáng vật thể ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA Câu Cho ellipse có tâm (x0,y0) bán kính theo trục X Rx, bán kính theo trục...
 • 12
 • 223
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học lần 2 có lời giải chi tiết THPT Đào Duy từ Thái Nguyên năm 2016

Đề thi thử đại học môn hóa học lần 2 có lời giải chi tiết THPT Đào Duy từ Thái Nguyên năm 2016
... trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang Trang2/6 2/ 6- –Mã M đề thithi209 20 2 http://bloghoahoc.com http://bloghoahoc.com- –Chuyên Chuyêntrang trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang Trang3/6 3/6- –Mã M đề thithi209 ... trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang 11/6 - Mã đề thi 20 920 2 Trang 11/6 – Mã đ thi http://bloghoahoc.com http://bloghoahoc.com- –Chuyên Chuyêntrang trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang 12/ 6 - Mã đề thi ... trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang Trang8/6 8/6- –Mã M đề thithi209 20 2 http://bloghoahoc.com http://bloghoahoc.com- –Chuyên Chuyêntrang trangđềđthithithử th Hóa Hóa Trang Trang9/6 9/6- –Mã M đề thithi209...
 • 13
 • 431
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2

Đề thi thử đại học lần 2
... thpt lê xoay Đề thức Kỳ thi khảo sát chất lợng lớp CĐ lần năm học 20 06 -20 07 Đề thi môn : sinh học - Lớp 12 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Nội dung đề số : 0 02 1) Trong phơng pháp ... Trờng thpt lê xoay Đề thức Kỳ thi khảo sát chất lợng lớp CĐ lần năm học 20 06 -20 07 Đề thi môn : sinh học - Lớp 12 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Nội dung đề số : 003 1) Cơ chế ... 07.Aưưư 20 .ưBưư 33.ưưưD 46.ưưưC 08.ưưCư 21 .ưưCư 34.ưưưD 47.ưBưư 09.Aưưư 22 .Aưưư 35.ưBưư 48.Aưưư 10.ưưưD 23 .ưưCư 36.Aưưư 49.ưBưư 11.ưưưD 24 .ưBưư 37.ưưưD 50.ưưưD 12. ưưCư 25 .ưưCư 38.ưưưD 13.ưBưư 26 .ưBưư...
 • 16
 • 177
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 ( rất hay)

Đề thi thử đại học lần 2 ( rất hay)
... < (4 ) < (5 ) C (5 ) < (4 ) < (2 ) < (3 ) < (1 ) D (5 ) < (1 ) < (3 ) < (2 ) < (4 ) Cõu 43: Cho cỏc cht vi cụng thc thu gn nh sau : C 2H5OH (A); C4H7OH (B); C3H5OCH3 (C); C2H5COCH3 (D); C3H7CHO (E) Kt lun ... CnH2nO4 Cõu 42: Cỏc dung dch natri etylat (1 ); natriaxetat (2 ) ; natriphenolat (3 ); Natrifomiat (4 ); natriclorua (5 ) theo chiu tng tớnh baz l : A (1 ) < (3 ) < (4 ) < (2 ) < (5 ) B (1 ) < (3 ) < (2 ) < (4 ) ... CnH2n-4O4 C CnH2n+1COOCmH2m-1 D CnH2n-2O4 Cõu 29 : E l este ca glixerin vi axit no n chc mch h Cụng thc ca E l: A CnH2n-4O6 B C3H5(OCOCnH2n+1)3 C CnH2n-1(OH)3-x(OCOCmH2m+1)x D C3H5(OH)3-x(OCOCnH2n+1)x...
 • 5
 • 265
 • 1

Thi thử Đại học lần 2-2008 THPT Đà Nẵng

Thi thử Đại học lần 2-2008 THPT Đà Nẵng
... 14: Một âm có mức cường độ âm 40dB So với cường độ âm chuẩn cường độ âm A 10000 lần B 10 lần C 1000 lần D 100 lần Câu 15: Một vật treo vào đầu lò xo thẳng đứng, đầu lo xo treo vào điểm cố định ... gian điện từ trường biến thi n Kết luận sau nói quan hệ véc tơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ điện từ trường đó? Véc tơ cường độ điện trường cảm ứng từ biến thi n tuần hoàn A tần số, ... nhôm có công thoát A, electron giải phóng có động ban đầu cực đại W0đmax Nếu tần số xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì, động ban đầu cực đại electron quang điện A W0đmax+ hf B W0đmax C W0đmax + A D...
 • 6
 • 138
 • 1

DE THI THU DAI HOC LAN 2 TRUONG THPT YEN MO A NINH BINH

DE THI THU DAI HOC LAN 2 TRUONG THPT YEN MO A NINH BINH
... 19D 20 A 21 A 22 D 23 B 24 D 25 C 26 C 27 A 28 C 29 D 3 0A 31B 32B 33D 34C 35C 3 6A 37C 38B 39D 40B 4 1A 42B 43C 44D 45C 46C 47B 48B 49C 50C P N 005: 1C 2B 3A 4B 11C 1 2A 13B 14C 21 C 22 D 23 D 24 B 31C 32B 33C ... 17B 18D 19C 20 C 21 B 22 C 23 C 24 A 25 B 26 B 27 A 28 D 29 A 30B 31C 32D 33D 34B 3 5A 3 6A 3 7A 3 8A 39C 40B 41C 42D 43C 4 4A 45C 46B 47B 48B 4 9A 50B P N 007: 1D 2D 3D 4A 5B 6C 7B 8B 9C 10C 1 1A 1 2A 13B 14D ... 1 8A 19B 20 B 21 D 22 B 23 A 24 C 25 A 26 D 27 B 28 A 29 C 30D 3 1A 3 2A 33C 3 4A 35D 36D 37B 3 8A 3 9A 4 0A 41B 42D 43B 44D 45B 4 6A 47D 4 8A 4 9A 50C P N 003: 1B 2D 3A 4A 5C 6C 7D 8B 9B 10B 11C 12B 13D 14C 15B...
 • 34
 • 278
 • 1

thi thử đại học lần 2

thi thử đại học lần 2
... propylic Câu 28 : Dãy oxit sau tác dụng với CO2 A BaO, CaO, Na2O, Al2O3 B Na2O, K2O, BaO, CaO C Na2O, K2O, MgO, CaO D FeO,K 2O,BaO, CuO Câu 29 : Cho 0 ,26 88 lít CO2 (đktc) hấp thụ 20 0 ml dung dịch ... đốt cháy hoàn toàn 0 ,2 mol X thu đợc 13,2g CO2 Rợu Y khối lợng là: A C2H4 (OH )2 ; 6,2g B CH3CH2CH2OH ; 6g C HOCH2CH2CH2OH; 7,6g D CH3OH; 3,2g Giáo viên: Đỗ Văn Minh - 091734 724 1 Trờng THPT Trực ... dd Br2 C dd Br2 Cu(OH )2/ OH-, t0 B dd Ag2O/ NH3 H2 (Ni,t ) D dd Ag2O/ NH3 Cu(OH )2/ OH-, t0 Câu 46: Cho từ từ NaOH vào dung dịch Ca(HCO 3 )2 phản ứng cho sản phẩm: A CaCO3, NaHCO3, H2O B Na2CO3,...
 • 3
 • 161
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2(ngày thi 15-3-2009)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2(ngày thi 15-3-2009)
... 2-Metylbuten-2 (III); Pentađien-1,3 (IV) 3Metylpenten-2 (V) Hãy cho biết chất có đồng phân hình học A (I) (II) (III) (IV) (V) B (I) (II) (III) (IV) C (I) (II) (IV) (V) D (II) (V) Câu 27: Chất ... butanol - D pentanol Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X thu đợc số mol H2O số mol X Số mol CO2 < lần số mol H2O Hãy cho biết kết luận sau ? A X anđehit đơn chức B X anđehit đa chức C X anđehit ... phản ứng este hóa Y với rợu ROH thu đợc este E E phản ứng Na Đốt cháy hoàn toàn E thu đợc CO2 gấp lần số mol X Vậy công thức ROH là: A CH3OH B C2H5OH C HO-(CH2)4-OH D HO-CH2-CH2-OH Câu 40: Dãy gồm...
 • 3
 • 177
 • 0

ĐEEF THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2(ngày thi 15-3-2009)

ĐEEF THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2(ngày thi 15-3-2009)
... 2-Metylbuten-2 (III); Pentađien-1,3 (IV) 3Metylpenten-2 (V) Hãy cho biết chất có đồng phân hình học A (I) (II) (III) (IV) (V) B (I) (II) (III) (IV) C (I) (II) (IV) (V) D (II) (V) Câu 27: Chất ... butanol - D pentanol Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X thu đợc số mol H2O số mol X Số mol CO2 < lần số mol H2O Hãy cho biết kết luận sau ? A X anđehit đơn chức B X anđehit đa chức C X anđehit ... phản ứng este hóa Y với rợu ROH thu đợc este E E phản ứng Na Đốt cháy hoàn toàn E thu đợc CO2 gấp lần số mol X Vậy công thức ROH là: A CH3OH B C2H5OH C HO-(CH2)4-OH D HO-CH2-CH2-OH Câu 40: Dãy gồm...
 • 3
 • 148
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2008 - 2009

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2008 - 2009
... [-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-(CH2 ) 2- CO-]n Polipeptit cấu tạo từ aminoaxit sau đây? A H2N-CH2-COOH , H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-(CH2)3-COOH B H2N-CH2-COOH , H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-(CH2)4-COOH C H2N-CH(CH3)-COOH, ... H2N-CH2-COOH , H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-(CH2)4-COOH C H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-(CH2 ) 2- COOH D H2N-CH2-COOH , H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-(CH2 ) 2- COOH Câu 32: Trong phòng thí nghiệm khí clo thường điều chế cách oxi ... obitan p-p A Cl2 B H2 C H2O D HCl Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng sau: Buta-1, 3- ien C4H6Br2 C4H8Br2 X C4H6O2 C4H6O4 Tên gọi C4H6Br2 ứng với sơ đồ A 1 , 2- đibrombut-3-en B 1, 4- ibrombut -2 - en C 1, 3- ibrombut-1-en...
 • 4
 • 162
 • 1

de thi thu dai hoc lan 2

de thi thu dai hoc lan 2
... este: C2H4O2 (1); C2H6O2 (2) ; C3H4O2 (3); C3H8O2 (3)? A (1); (2) B (2) ; (3) C (2) ; (4) D (1); (3) Câu 36 Khi đun hỗn hợp axit oxalic với rượu metanol etanol (có H2SO4 đặc) số este tối đa thu là: ... kiện) X có công thức tổng quát là: A CnH2n-1CHO B CnH2n(CHO )2 C CnH2n+1CHO D CnH2n -2( CHO )2 Câu 32 đốt cháy hoàn toàn 1V chất A cần 1V oxi, thu 1V CO2 1V H2O (các thể tích đo điều kiện) A là: A ... Br2 NaOH B NaOH Cu(OH )2 C KMnO4 Cu(OH )2 D Nước Br2 Cu(OH )2 Câu 30 Chất 3-MCPD (3-monoclopropanđiol) thường lẫn nước tương gây bệnh ung thư Chất có công thức cấu tạo là: A HOCH2CHClCH2OH B HOCH2CHOHCH2Cl...
 • 4
 • 151
 • 0

De thi thu dai hoc lan 2

De thi thu dai hoc lan 2
... khí đo đktc A C3H8,C3H4, 0 ,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0 ,2 mol C3H4 C C2H6,C2H2, 0 ,2 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 D C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 Câu 43: Hỗn hợp (X) gồm ... khử: 2H /H2; Zn /Zn; Cu2+/Cu; Ag+/Ag 0,00V; -0,76V; +0,34V; +0,80V Suất điện động pin điện hoá sau lớn nhất? A 2Ag + 2H+  2Ag+ + H2 B Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag → → + 2+ 2+ C Zn + 2H  Zn + H2 D ... sau: CH3-CH(NH2)-COOH HO-CH2-COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH )2 p-C6H4(COOH )2 (CH2)5(NH2 )2 (CH2)4(COOH )2 Các trường hợp sau có khả tham gia phản ứng trùng ngưng? A 3,5 B 1, 2, 3, 4, C 1 ,2 D 3,4 Câu 16:...
 • 5
 • 138
 • 0

đề thi thử đại học lần 2

đề thi thử đại học lần 2
... No113 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... numbers, now number only about 2, 300 By the year 20 25, it is estimated that they will become extinct What is alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been ... For 20 : Let’s begin our discussion now, ? A won’t we B will we C shall we D don’t we 21 : had the curtain been raised than the light went out A Hardly B No sooner C Scarcely D Only when 22 :...
 • 7
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2013đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2014đề thi thử đại học lần 2 môn toánđề thi thử đại học lần 2 mônđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châude thi thu dai hoc lan 2 khoi c 2013đề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2đề thi thử đại học lần 2 chuyên bến tređề thi thử đại học lần 2 môn hóađề thi thử đại học lần 2 môn toán 2015đề thi thử đại học lần 2 môn phápđề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20132014 môn hóa học mã đề thi 132đề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đônđề thi thử đại học lần 2 chuyên sư phạmĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líGiải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơibài tập nâng cao sinh học 9 hayNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI NẤM LINH CHI THU HÁI TẠI THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINHTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hộiPhát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập