Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cao. pps

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. pps
... nước)  Đối với chuyên viên nhận hồ sơ Phòng tiếp nhận trả hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cao.: - ... tiếp nhận, Doanh nghiệp mang Phiếu tiếp nhận đến Phòng tiếp nhận trả hồ sơ - Sở Y tế Bước để nhận kết giải cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực ... sản phẩm sản phẩm đặc thù - Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nguy n liệu thực phẩm sản phẩm thực phẩm cho sở sản xuất , kinh doanh - Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe chủ sở người...
 • 5
 • 208
 • 0

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sở sản xuất kinh doanh-ks.phan quang thoai docx

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh-ks.phan quang thoai docx
... VSATTP Ks.phanquangthoai phanquangthoai@yahoo C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T – H nh phúc ., ngày tháng năm 200 ðƠN ð NGH C p Gi y ch ng nh n ñ ñi u ki n v sinh an toàn th c ph ... v sinh an toàn th c ph m ñ i v i nguyên li u th c ph m s n ph m th c ph m s s n xu t, kinh doanh ch u hoàn toàn trách nhi m trư c ngư i tiêu dùng quan qu n lý nhà nư c v nh ng vi ph m v sinh an ... ch ng nh n ñ ñi u ki n v sinh an toàn th c ph m (ghi c th m t hàng, lo i hình kinh doanh) Xin trân tr ng c m ơn H sơ g i kèm g m: -B n công ch ng Gi y ñăng ký kinh doanh; -B n thuy t minh v...
 • 4
 • 193
 • 0

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng potx

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng potx
... doanh dành riêng cho người lao động người tàn tật thành lập theo Quyết định số quy định pháp luật có 51% số lao động 51/2008/QĐ-TTg người tàn tật - Các sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người ... người lao động người tàn tật có quy chế hoạt Quyết định số động điều lệ phù hợp với đối tượng lao động 51/2008/QĐ-TTg người tàn tật - Các sở kinh doanh có nhu cầu cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh ... xuất kinh doanh nhằm ổn định việc làm Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg Nội dung Văn qui định cho người tàn tật thu hút thêm người tàn tật vào làm việc - Phải thực đảm bảo tiền vay tài sản hình thành...
 • 6
 • 114
 • 0

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng pptx

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng pptx
... sản xuất kinh doanh, dịch vụ đối tượng hoạt động địa bàn UBND Tên bước Mô tả bước tỉnh phê duyệt, người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định mức vay 30 triệu đồng Người vay vốn gửi ... xác định trang trại (đối với Chủ trang trại); + Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động theo Luật doanh ... duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD NHCSXH gửi đến người vay (đối với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn) Sau có Quyết định phê duyệt cho vay cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện yêu cầu người vay...
 • 5
 • 107
 • 0

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng docx

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng docx
... động người tàn tật thành lập theo Quyết định số quy định pháp luật có 51% số lao động 51/2008/QĐ-TTg người tàn tật - Các sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động người tàn tật có quy ... hoạt Quyết định số động điều lệ phù hợp với đối tượng lao động 51/2008/QĐ-TTg người tàn tật - Các sở kinh doanh có nhu cầu cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm ổn định việc làm Quyết ... điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đối tượng hoạt động địa bàn; người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định mức vay 30 triệu đồng; Người vay vốn nộp hồ sơ đề nghị vay vốn...
 • 6
 • 140
 • 2

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay đến 30 triệu đồng pptx

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay đến 30 triệu đồng pptx
... người tàn tật - Các sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động người tàn tật có quy chế hoạt Quyết định số động điều lệ phù hợp với đối tượng lao động 51/2008/QĐ-TTg người tàn tật - ... tật - Các sở kinh doanh có nhu cầu cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm ổn định việc làm Quyết định số cho người tàn tật thu hút thêm người tàn tật vào 51/2008/QĐ-TTg làm việc ... cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho vay) lập Thông báo kết phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD), NHCSXH cấp huyện gửi đến người vay (đối với trường...
 • 5
 • 153
 • 0

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng potx

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng potx
... bàn UBND tỉnh phê duyệt, người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định mức vay 30 triệu đồng, Người vay vốn gửi hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay, NHCSXH cấp huyện thực việc ... trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt cho vay (đối với trường hợp đủ điều kiện cho vay) lập Thông báo kết phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD NHCSXH gửi đến người vay (đối với trường hợp ... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hành nghề (đối với Hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động theo Luật doanh nghiệp; sở sản xuất kinh doanh người tàn tật);...
 • 5
 • 116
 • 2

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SỞ LAO ĐỘNG doc

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG doc
... định an toàn - vệ sinh lao động Nhà nước, sở lao động phạm vi sở lao động; - Tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động; Điều Chức nhiệm vụ phận an toàn - vệ sinh lao động( TT) ... Chương TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ Điều Tổ chức phận an toàn - vệ sinh lao động sở lao động phải thành lập phận an toàn - vệ sinh lao ... TRA AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG Điều 17 Tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động Người sử dụng lao động phải quy định tổ chức thực công tác tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động sở lao động Nội dung,...
 • 48
 • 2,891
 • 29

Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý các sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
... việc Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa (GIS) quản sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) địa bàn tỉnh Khánh Hòa ... trồng thủy sản: Thành viên Tên sáng kiến, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ Ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa (GIS) quản sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ ... để lưu trữ thông tin sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản phần mềm GIS - Triển khai thu thập thông tin sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản + Vị trí địa + Địa chỉ, thông tin liên lạc...
 • 7
 • 64
 • 0

Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là hình thức đầu dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập sở sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh
... hữu hạn công ty cổ phần Hình thức hợp tác kinh doanh sở hợp đồng hợp tác kinh doanh Hình thức hình thức đầu bên quy trách nhiệm phân hia kết kinh doanh cho bên để tiến hành đầu kinh doanh ... vốn đầu nước phổ biến hình thức liên doanh hoạt động đầu quốc tế Khái niệm doanh nghiệp 100% vốn nước thực thể kinh doanh cách pháp nhân, thành lập dựa mục đích chủ đầu nước sở ... 100% vốn nước theo quy định luật này Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD) đưa khái niệm: “ doanh nghiệp đầu trực tiếp DN có cách pháp nhân cách pháp nhân nhà đầu trực tiếp sở hữu...
 • 36
 • 607
 • 3

Thủ tục " Kiểm tra và công nhận sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Thủ tục
... sơ quan kiểm tra, công nhận Sở NN&PTNT định địa bàn tỉnh quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận, xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có) quan kiểm tra, công nhận thông báo cho sở thời ... cho sở thời gian tiến hành kiểm tra quan kiểm tra, công nhận tiến hành kiểm tra sở Ra Quyết định công nhận cấp chứng nhận/ thông báo kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục ... bước Mô tả bước sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (tàu cá có công suất máy từ 50 CV trở lên (bao gồm tàu chế biến thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa); Cảng cá; Chợ cá; sở sản xuất nước đá...
 • 5
 • 228
 • 0

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
... định đình hiệu lực công nhận, đồng thời gửi Quyết định đình hiệu lực công nhận cho sở bị đình hiệu lực công nhận, quan kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm, quan cấp Giấy chứng nhận ... đăng ký kinh doanh sở Hồ sơ Thành phần hồ sơ Một loại hồ sơ sau: 1 Biên kiểm tra, tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Văn thông báo vi phạm sở từ quan kiểm tra, công nhận từ quan, ... cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Quyết định công nhận sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP bị xem xét đình hiệu lực trường hợp sau: Quyết định số - Kết kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP...
 • 4
 • 185
 • 0

Tài liệu Kiểm tra và công nhận sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt

Tài liệu Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt
... Lâm sản Thủy sản) quan kiểm tra, công nhận tiếp nhận, xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có) quan kiểm tra, công nhận thông báo cho sở thời gian tiến hành kiểm tra quan kiểm tra, ... sản sản phẩm xuất khẩu; sở chế biến thủy sản sản phẩm xuất khẩu) nộp hồ sơ quan kiểm tra, công nhận (Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1,2,3,4,5,6; Cục Quản lý Chất lượng Nông ... hành kiểm tra (trong thời gian ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ) 3) Tiến hành kiểm tra sở (tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ) 4) Công nhận sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP/Thông...
 • 6
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: an toàn lao động vệ sinh lao động đối với một số đối tưkiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmđình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmmẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sảnmẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmđánh giá thực trạng tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với ttntăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của nhà nướccho cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn quỹ quốc gia về việc làmnăng lực thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức kh amp cn cơ sở sản xuất kinh doanh gắn đào tạo với nckh sản xuất kinh doanh và đời sống xhthực trạng chấp hành các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở các cơ sởmẫu dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanhkhái niệm về cơ sở sản xuất kinh doanhan toàn vệ sinh lao động đối với thợ sử dụng máy cưa đĩaCác loại dịch truyền sử dụng tại bệnh việnẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênChính tả hiệu danh tiếng việtMÁY NÉN VÀ HỆ THỒNGBusiness analysis techniques 72 essential tools for success22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýĐánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)Handbook of logistics and distribution management 2010ĐẶC điểm dân cư TỈNH HƯNG yênBÁO cáo THỰC tập một số DOANH NGHIỆP vận tải THUỶ bộCÁC BIỆN PHÁP GIÚP đỡ học SINH yếu kém TOÁN lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNGNGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”Kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội của sinh viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Hoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiquản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập