CHƯƠNG i BIẾN DI DT TRẮC NGHIỆM CO đáp án sinh học 12 y hà

CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: BIẾN DI DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN
... tin di truyền chưa hoàn chỉnh D Một đoạn phân tử ADN co chức di truyền biến dị 25.Nguyên tắc bán bảo tồn thể chế A dịch mã B phiên mã C điều hoà hoạt động gen D tự nhân đôi 26 Thông tin DT truyền ... mã có tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật - mã ba, có tính đặc hiệu, có tính phổ biến D có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật – mã ba 33 Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... ba mã hóa Đột biến vị trí gen làm cho trình dịch mã không thực : A Đột biến mã mở đầu B Đột biến mã kết thúc C Đột biến ba gen D Đột biến ba giáp mã kết thúc Tính chất biểu đột biến gen chủ yếu...
 • 12
 • 906
 • 16

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN SINH HỌC

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN SINH HỌC
... NST Thế nhân A B C D E 18 Khi TB lưỡng bội trải qua giảm phân tạo TB Hai TB lưỡng bội Hai TB đơn bội Bốn TB lưỡng bội Bốn TB đơn bội Hai TB đơn bội TB lưỡng bội A B C D E 19 Kiểu nhân ? Là tính ... Tăng sinh TB thể Tất đáp án sai A B C D E 27 Các TB Xoma người bình thường chứa NST gọi Một NST/ Lưỡng bội Hai NST/ Đơn bội Một NST/ Đơn bội Hai NST/ Lưỡng bội Ba NST/ Tam bội A B C D E 28 Cuối ... đơn bội TB lưỡng bội TB lưỡng bội TB trứng đơn bội thể cực TB đơn bội A B C D E 29 Sự tiếp hợp NST xảy giai đoạn sau đây? Kỳ sau I Kỳ đầu I Phân chia TB chất Kỳ đầu II Kỳ I A B C D E 30.Kỳ sau có...
 • 40
 • 609
 • 0

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DT - TRẮC NGHIỆM CO ĐÁP ÁN
... : A Mt gen quy nh nhiu tớnh trng B.Mt gen tỏc ng b tr vi gen khỏc quy nh nhiu tớnh trng C.Mt gen tỏc ng ỏt ch gen khỏc quy nh nhiu tớnh trng D.Mt gen tỏc ng cng gp vi gen khỏc quy nh nhiu ... : A.Cỏc gen quy nh mu sc thõn v hỡnh dng cỏnh nm trờn NST B.Cỏc gen quy nh mu sc thõn v hỡnh dng cỏnh nm trờn NST v liờn kt hon ton C.Mu sc thõn v hỡnh dng cỏnh gen nm u mỳt NST quy nh D.Do ... gia cỏc gen trờn NST 18 Moocgan kết hợp phơng pháp no nghiên cứu phát quy luật di truyền B B C C A C D A B liên kết gen, hoán vị gen? A Lai phân tích lai thuận nghịch C Lai phân tích lai cải tiến...
 • 15
 • 1,712
 • 21

418 câu trắc nghiệm đáp án Sinh 9 HKI-2010

418 câu trắc nghiệm có đáp án Sinh 9 HKI-2010
... Đáp án: B Câu 196 : (mức 3) Ở gà, 2n = 78 Một gà mái đẻ 18 trứng, 15 trứng thụ tinh, Vậy trứng khơng thụ tinh NST bao nhiêu? A 39 NST B 78 NST C 156 NST D 117 NST Đáp án: a Câu 197 : (mức ... xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt B thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt C thân xám, cánh dài: thân đen cánh cụt D thân xám, cánh dài: thân đen, cánh cụt Đáp án : C Tiết : 15 § Bài 15 ADN (22 câu) ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh...
 • 63
 • 752
 • 23

Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp ánhọc Pháp luật đại cương, đại học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án mô học Pháp luật đại cương, đại học
... nguồn pháp luật, VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật ... tỉnh quyền kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp huyện Người kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định định tái thẩm Câu ... nguồn pháp luật Việt Nam C Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ VBQPPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; ...
 • 80
 • 1,819
 • 1

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN HỌC SINH TRÙNG

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG
... Đặc điểm sinh học cuả sinh trùng B Phương thức phát triển đặc điểm bệnh @C Vị trí gây bệnh sinh trùng D Aính hưởng qua lại sinh trùng vật chủ E Kết tương tác qua lại sinh trùng vật ... chủ loại sinh trùng sau ngoại trừ: A Sán gan nhỏ B Sán dây bò @C sinh trùng sốt rét D Giun E Giun tóc 25 Phương thức sinh sản sinh trùng là: A Phương thức sinh sản hữu tính B Sinh sản ... sản đơn tính C Sinh sản vô tính @D Tất E Tất sai 26 Phương thức sinh sản sinh trùng là: A Sinh sản đa phôi B Sinh sản tái sinh C Sinh sản nẩy chồi @D Tất E Tất sai 27 sinh trùng muốn sống,...
 • 152
 • 807
 • 3

TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN HỌCSINH TRÙNG

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG
... bệnh 22 Ngoại KST KST: sinh hốc tự nhiên mặt da 23 Quan hệ Balantidium coli người là: sinh 24 sinh trùng học môn khoa học nghiên cứu sinh trùng đây: sinh trùng người, động vật & ... 4-Sán gan bé 5-Sán máu Câu hỏi Những ĐVCĐ nào, đực sinh? (Đáp án 5) 1-Muỗi 2-Mò 3-Ruồi vàng 4-Ve 5-Bọ chét Câu hỏi Hình thể bên côn trùng trưởng thành đặc điểm gì? (Đáp án 2) 1-Không cánh ... chủ loài KST đây: sinh trùng sốt rét 26 Vật chủ vật chủ: Mang sinh trùng thể trưởng thành giai đoạn sinh sản hữu tính 27 Hiện tượng KST sống KST khác gọi là: Bội sinh 28 Ảnh hưởng...
 • 36
 • 2,313
 • 0

TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN HỌC SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG-HỌC VIỆN QUÂN Y

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG-HỌC VIỆN QUÂN Y
... môn Sinh bệnh A .Học với môn y sở khác B Học sau môn sinh học, hóa sinh C .Học với môn dợc lý, phẩu thuật thực hành D .Học trớc môn lâm sàng E.Cùng với môn giải phẩu bệnh tạo môn bệnh học Câu ... sáng tạo y lý, y pháp 5.Chịu ảnh hởng lớn Y học cổ truyền T Quốc Câu Hypocrat với Y học 1,Là ông tổ Y học cổ truyền phơng T y 2.Là ông tổ Y học giới 3 .Y đợc x y dựng dựa suy luận từ triết học ... (MCQ) H y chọn ý ý A,B,C,D,E khoanh tròn chữ đứng trớc ý Câu Sinh bệnh A .Môn học chức B Môn học chế C .Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D .Môn học trang bị luận E .Môn học chế bệnh sinh...
 • 79
 • 837
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH
... bệnh Câu So sánh trình bệnh trạng thái bệnh Đ S Đ S Đ S Đ S 1.Một bên trình, bên đột ngột 2.Một bên thấy rõ diễn biến, bên khó thấy 3 .Có trình bệnh bệnh 4 .Có trạng thái bệnh nghĩa ... (MCQ) Câu Đáp án C B Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Rối loạn ưu sinh Câu (1) ARN Câu (1) ADN Câu Biến hình D A B B D D E Đ S Đ S Đ S Đ S Rối loạn nhược sinh (2) Protein (2) Phân bào Không biệt hóa BÀI 13 SINH ... nghiệm A.Chỉ áp dụng tốt nghiên cứu sinh bệnh B Chỉ dùng thể động vật thay cho thể người C.Không áp dụng nghiên cứu vật , hóa học D.Các câu A,B,C sai E.Các câu A,B,C Câu Học xong sinh lý...
 • 87
 • 5,987
 • 8

250 câu hỏi trắc nghiệmđáp án sinh học

250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học
... Petunia vào u tương i n vào ch tr ng ( ) c m t dư i ây cho câu úng nghĩa? a Gen kháng thu c di t c b Gen qui nh kh ch ng m t s ch ng virut c Gen qui nh kh ch ng sâu r y d Gen t ng h p ch t kháng sinh ... trình sinh lí d r i lo n trình sinh lí, hóa sinh c a t bào 180 t bi n gen làm tăng s khóm, tăng s h t lúa Trân Châu lùn t bi n a có l i cho sinh v t b có h i cho sinh v t c trung tính cho sinh ... b ng phương pháp dư i ây xác ánh giá thông qua kh sinh s n Căn c vào th i gian sinh trư ng kéo dài Quan sát v m s lư ng nhi m s c th t bào dư i kính hi n vi D a vào s quan sát v ki u hình sau...
 • 33
 • 666
 • 3

ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA HAY ĐÁP ÁN SINH HỌC 12

ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA HAY CÓ ĐÁP ÁN SINH HỌC 12
... đất là: (1) tiến hóa tiền sinh học (2) tiến hóa tiền hóa học (3) tiến hóa hóa học (4) tiến hóa sinh học TRUNG TÂM LUYỆN THI TRÍ ĐỨC VẠN NINH 0986 981 534 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA GV NGUYỄN ... LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA GV NGUYỄN VĂN NAM Câu 59: Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, khí Trái đất có: A Nước (H2O) B Cacbônic (CO2) C Ôxy (O2) tự D Amôniăc (NH3) Câu 60: Trong động vật nay, ... giao phối vai trò: A Át chế gen lặn hại B Tạo biến dị tổ hợp C Phát sinh alen D Phát tán đột biến quần thể Câu 52: Giao phối không ngẫu nhiên xem nhân tố tiến hóa vì: A không làm thay đổi...
 • 6
 • 546
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm và đáp án sinh học 12trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 phần 7 sinh thái họcchương ii tính quy luật của hiện tượng dt trắc nghiệm co đáp ántrac nghiem co dap an tin hoc van phongcau hoi trac nghiem co dap an tin hoc van phongtrắc nghiệm có đáp án hóa hoc hưu cơ 12trắc nghiệm có đáp án sinh 11trac nghiem co dap an sinh truong va phat trien o dong vatbộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án mô học250 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học khối btrac nghiem va dap an sinh hoc dai cuongtrac nghiem co dap an mon quan tri hoc chuong 2tom tat li thuyet va bai tap trac nghiem co dap an chuong luong tu anh sang ban co bantrắc nghiệm có đáp án đột biến số lượng nhiễm sắc thểtrac nghiem co dap an quan trị học chuong 6Nghiên cứu giá trị của thử nghiệm kích thích trong chẩn đoán dị ứng NSAIDsthực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phóng đại VIDEO cầm tay để trợ thị nhìn gần cho người khiếm thịVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaNhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositeThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Tìm hiểu vị thế trong tập thể của thanh niên học sinhTích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiĐánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá thực trạng bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương cột sống tại bệnh viện bạch maiKhảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108HẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)Đề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh họcĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVnấm ăn nấm dược liệu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập