12CB bài số 2 1 TIẾT đề 4

12CB bài số 2 1 TIẾT đề 4

12CB bài số 2 1 TIẾT  đề 4
... 14 6,72ml B 42 , 6ml C 98,72ml D 12 7 ,81ml C©u 22 : Đốt cháy hết m gam hỗn hợp C4H9N, C3H9N, C2H8N2 thu 3,06 gam H2O; 2, 46 4 lít CO2 0,6 72 lít N2 (đktc) Giá trị m là: A 2, 05 gam B 2, 5 gam C 5, 02 gam ... capron 10 170 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch là: A 83 90 B 14 0 10 4 C 69 87 D 1 02 98 C©u 21 : Thể tích nước brom 52% (d =1, 3g/ml)cần dùng để điều chế 59 ,4 gam kết tủa 2, 4, 6 tribrom anilin là: A 14 6,72ml ... thu 11 ,2 lít CO2 (đktc) 12 , 375 gam H2O Công thức phân tử X là: A C3H9N B CH5N C C4H11N D C2H7N C©u 26 : Một amin đơn chức X có chứa 19 ,17 8%N khối lượng Số đồng phân bậc amin X là: A B C D C©u 27 ...
 • 2
 • 163
 • 0

10A1 bài số 2 1 TIẾT đề 3

10A1 bài số 2 1 TIẾT đề 3
... từ nguyên tố có dạng là: A X5Y2 B X2Y3 C X2Y5 D X3Y2 II- TỰ LUẬN: (2 ) Bài Viết công thức electron đầy đủ công thức cấu tạo phân tử sau: a O2 b NH3 c C2H2 d H2SO4 Bài Cho hai nguyên tố A, B nằm ... bazơ dãy hiđroxit Al(OH )3, Mg(OH )2, NaOH, KOH là: A Giảm dần B Không xác định C Tăng dần D Không thay đổi C©u 22 : Cho nguyên tố: K (Z = 19 ), N (Z = 7), Si (Z = 14 ), Mg (Z = 12 ) Dãy gồm nguyên tố ... Cho 3 ,2 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kỳ liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 2, 24 lít khí hiđro (đktc) Hai kim loại là: A Sr Ba B Be Mg C Mg Ca D Ca Sr C©u 18 :...
 • 2
 • 245
 • 0

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1
... giảm 1, 68% M kim loại nào: A Mg B Fe C Cu D Zn C©u 17 : Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl là: A NaOH, Al, CuSO4, CuO B CaCO3, Cu(OH)2, Cu, Fe C MgCO3, CaO, Al2O3, Na2SO4 D NaOH, Al, CaCO3, CuO ... C©u 15 : Trong hợp chất nguyên tố lưu huỳnh thể tính oxi hóa: A KHS B SO2 C Na2SO3 D H2SO4 C©u 16 : Ngâm kim loại M ( hóa trị II) có khối lượng 50 gam dung dịch HCl , sau phản ứng thu 33 6ml ... CuO C©u 18 : Cho V lít SO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 0,4 lít dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A 24,05 gam chất rắn Giá trị V là: A 2,8 lít B 3, 36 lít C 4,48 lít D 3, 92 lít...
 • 2
 • 248
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet de 2

Bai kiem tra 1 tiet de 2
... ∈ [ −3 ;1] Câu 7: Hàm số y = B m ∈ ( −3 ;1) x - (m + 1) x2 + 4x + đồng biến R là: C m ∈ [ 2; 2] 2x − đồng biến : x 1 B ( : +∞ ) A ¡ D m ∈ ( 2; ) C ( −∞ ;1) D ¡ \ { 1} B Phần tự luận: Bài 1( 5 đ): ... + 1) x2 + 4x + đồng biến R là: A m ∈ [ −3 ;1] C m ∈ [ 2; 2] B m ∈ ( −3 ;1) Câu 2: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số: y = A B D m ∈ ( 2; ) 4−x là: + 2x C 3 D Câu 3: Giá trị lớn hàm số f(x) = x + 2x ... ; 2] là: A -1 B Câu :Hàm số y = C 2x − đồng biến : x 1 B ( : +∞ ) A ¡ Câu : Số cực trị hàm số: y = x3 + 3x : A B C ( −∞ ;1) D D ¡ \ { 1} C D Câu 6: Hàm số: y = x − 3x − x + 11 A Nhận x = −1...
 • 7
 • 174
 • 0

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 4

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 4
... rằng, em không chạy nhảy cánh đồng đầy rơm rạ Những cảm giác bay bổng cánh diều không phai nhạt kí ức em mãi Bài văn mẫu 2: Năm nay, em học sinh lớp kỉ niệm hồi thơ ấu em không quên Trong kỉ niệm ... bút em Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm tâm phấn ấu Lần cô giáo cho điểm mười Chính tả, em vô Sung sướng Cô giáo khen em trước lớp khuyên bạn coi em gương tốt để học tập Em nhớ ... hồn nhiên nhớ Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ kỷ niệm theo suốt năm tháng ngồi ghế nhà trường Bài văn mẫu 4: Mỗi lớn lên, bỏ lại đằng sau thời thơ ấu kỉ niệm buồn vui lẫn lộn Tôi nhớ lần ham...
 • 9
 • 209
 • 0

kiem tra 1 tiet de 4

kiem tra 1 tiet de 4
... candy C ought D fat D head D rice D happy D house - 13 19 14 20 15 21 10 16 22 11 17 23 12 18 24 II TỰ LUẬN (4 điểm) Combine into one, using “ ENOUGH” Minh is old He can drive ... Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others from 20 to 24 Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: A happy A feed A fire A fry A couch B classmate ... talking on the telephone? _ - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 48 5 ...
 • 2
 • 109
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng anh lớp 6

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng anh lớp 6
... they go fishing in the summer ? ……………………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.a 3.b 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.c 4. c 5.d 6. b 7.c 8.d III/ 0,25 x = đ going is skipping am going to visit watches ... they go swimming in the summer ? ……………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.b 3.d 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.d 4. c 5.b 6. d 7.a 8.d III/ 0,25 x = đ What does your father … ? is going to visit ... …………………………………………………………………………… 4 weather / the / what / is / like / in / NhaTrang ? ……………………………………………………………………………… The end KEY I.1m => 0.25m for each right answer 1- D 2-B 3-C 4- A II 2ms => 0.25m for each right answer 1- ...
 • 10
 • 1,978
 • 45

ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾTĐỀ 4 ppt

ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾT – ĐỀ 4 ppt
... Khoảng cách hai khe 1, 5mm, khoảng cách từ hai khe đến 1m, người ta đo khoảng cách 11 vân sáng liên tiếp 4mm Bước sóng  ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,6m B 0,7m C 0,5m D 0 ,4 m Câu 13 Một mạch dao ... áp cực đại tụ 10 V phải cung cấp cho mạch công suất A 0,5 .10 -2W B 20W C 10 -2W D 0,25 .10 2 W Câu 14 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0 ,4 m, khoảng vân ... 2cos (10 6t +  )(A) C i = 2cos106t (A) B i = 2cos106t (A) D i = 2cos (10 6t +  )(A) Câu 31 Mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm L hai tụ điện C1 C2 Khi dùng L C1 mạch có tần số riêng 6Hz,...
 • 4
 • 80
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾTĐỀ 4 pot

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾT – ĐỀ 4 pot
... in body tension by learning forward or producing an audible intake of breath A less subtle approach is simply to (9 ) - a strategy that may be tolerated , if the purpose is to (10 ) what the ... into a disorganized jumble of interruption and simultaneous talk Turn taking cues are usually quite subtle People not simply (4 ) talking when they are ready to yield the floor They usually signal ... least, ”); but more commonly the speech itself can be modified to show that a turn is about to (5 ) typically, by lowering its pitch, loudness ,or speed Body movements and patterns of eye (6 ) are...
 • 3
 • 166
 • 0

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾTĐỀ 4 ppsx

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾT – ĐỀ 4 ppsx
... rượu: A C6H15O3 B C4H10O2 C C4H10O D C6H14O3 E Kết khác Câu 10 : Nếu đặt CnH2n+2-2k, k  công thức phân tử tổng quát hyđrocacbon k  là: A Tổng số liên kết đôi B Tổng số liên kết đôi 1/ 2 tổng số liên ... Kết khác Câu 11 : Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) 24g metanol qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta 40 ml fomalin 36% có khối lượng riêng 1, 1 g/ml Hiệu suất trình là: A 80 ,4% B 70 ,4% C 65,5% D ... hữu tương ứng có dB/A = A Giá trị a khoảng A 1, 45 < a < 1, 50 B 1, 26 < a < 1, 47 C 1, 62 < a < 1, 75 D 1, 36 < a < 1, 53 E Kết khác Câu 17 : Thuốc thử dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng ba lọ nhãn:...
 • 6
 • 86
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)
... ,computers can work with lots of information at the (62)… time Third, they can keep (63)… for a long time They not forget things the way ( 64) Also, computers are almost always correct They are not ... the very salty food we had, we were all dying of thirst A We were very thirsty after having the very salty food B We all died because we were too thirsty C The food was not salty enough for us ... numbers, now number only about 2,3 00 By the year 2025, it is estimated that they will become extinct What is alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been...
 • 7
 • 154
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)
... ,computers can work with lots of information at the (62)… time Third, they can keep (63)… for a long time They not forget things the way ( 64) Also, computers are almost always correct They are not ... the very salty food we had, we were all dying of thirst A We were very thirsty after having the very salty food B We all died because we were too thirsty C The food was not salty enough for us ... British people think of the country as a place of peace and relaxation C Towns in some Midwestern states in the US are separated by long distances D Both British and American people are thinking of...
 • 8
 • 96
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh lớp 6

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh lớp 6
... they go fishing in the summer ? ……………………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.a 3.b 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.c 4. c 5.d 6. b 7.c 8.d III/ 0,25 x = đ going is skipping am going to visit watches ... they go swimming in the summer ? ……………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.b 3.d 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.d 4. c 5.b 6. d 7.a 8.d III/ 0,25 x = đ What does your father … ? is going to visit ... …………………………………………………………………………… 4 weather / the / what / is / like / in / NhaTrang ? ……………………………………………………………………………… The end KEY I.1m => 0.25m for each right answer 1- D 2-B 3-C 4- A II 2ms => 0.25m for each right answer 1- ...
 • 13
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai viet so 2 lop 9 de 4viết bài tập làm văn số 2 lớp 9 đề 4bài tlv số 2 lowpf 10 đề 4bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4bai tap lam van so 2 lop 8 de 4dàn ý bài viết số 2 lớp 9 đề 4bai tap lam van so 2 lop 9 de 4bài viết số 2 lớp 11 đề 4viết bài làm văn số 2 lớp 8 đề 4bài viết văn số 2 lớp 8 đề 4viet bai lam van so 2 lop 9 de 4viet bai tlv so 2 lop 9 de 4bai viet van so 2 lop 9 de 4viet bai van so 2 lop 9 de 4bai van so 2 lop 9 de 4Nguyễn văn bảo toánBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải một số dạng bài toán về tính đơn điệu của hàm số theo hình thức thi trắc nghiệmKinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán trắc nghiệm về đường tiệm cận của đồ thị hàm sốMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một số phương pháp tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồiMột số thu thuật giải quyết nhanh chóng và chính xác câu hỏi trắc nghiệm phần đại số và giải tích trong chương trình toán lớp 11 2Một vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễnRèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 một số kĩ thuật sử dụng số phức liên hợpRèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua việc trình bày một số phương pháp giải bất phương trìnhRèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toán trong hình chópRèn luyện kỹ năng xác định hình chiếu của điểm trên mặt phẳng thông qua hoạt động giải một số bài toánRèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolSử dụng định lý vi et cho hai bài toán về phương trình bậc hai và quy về bậc trong chương trình lớp 10 THPTTừ bài toán trong tam giác đến các bài toán tứ diện trong không gianỨng dụng số phức để giải một số bài toán hình học và lượng giác 2
Đăng ký
Đăng nhập