12CB bài số 2 1 TIẾT đề 4

12CB bài số 2 1 TIẾT đề 4

12CB bài số 2 1 TIẾT  đề 4
... 14 6,72ml B 42 , 6ml C 98,72ml D 12 7 ,81ml C©u 22 : Đốt cháy hết m gam hỗn hợp C4H9N, C3H9N, C2H8N2 thu 3,06 gam H2O; 2, 46 4 lít CO2 0,6 72 lít N2 (đktc) Giá trị m là: A 2, 05 gam B 2, 5 gam C 5, 02 gam ... capron 10 170 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch là: A 83 90 B 14 0 10 4 C 69 87 D 1 02 98 C©u 21 : Thể tích nước brom 52% (d =1, 3g/ml)cần dùng để điều chế 59 ,4 gam kết tủa 2, 4, 6 tribrom anilin là: A 14 6,72ml ... thu 11 ,2 lít CO2 (đktc) 12 , 375 gam H2O Công thức phân tử X là: A C3H9N B CH5N C C4H11N D C2H7N C©u 26 : Một amin đơn chức X có chứa 19 ,17 8%N khối lượng Số đồng phân bậc amin X là: A B C D C©u 27 ...
 • 2
 • 39
 • 0

10A1 bài số 2 1 TIẾT đề 3

10A1 bài số 2 1 TIẾT đề 3
... từ nguyên tố có dạng là: A X5Y2 B X2Y3 C X2Y5 D X3Y2 II- TỰ LUẬN: (2 ) Bài Viết công thức electron đầy đủ công thức cấu tạo phân tử sau: a O2 b NH3 c C2H2 d H2SO4 Bài Cho hai nguyên tố A, B nằm ... bazơ dãy hiđroxit Al(OH )3, Mg(OH )2, NaOH, KOH là: A Giảm dần B Không xác định C Tăng dần D Không thay đổi C©u 22 : Cho nguyên tố: K (Z = 19 ), N (Z = 7), Si (Z = 14 ), Mg (Z = 12 ) Dãy gồm nguyên tố ... Cho 3 ,2 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kỳ liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 2, 24 lít khí hiđro (đktc) Hai kim loại là: A Sr Ba B Be Mg C Mg Ca D Ca Sr C©u 18 :...
 • 2
 • 149
 • 0

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1

10A1 bài số 3 1 TIẾT đề 1
... giảm 1, 68% M kim loại nào: A Mg B Fe C Cu D Zn C©u 17 : Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl là: A NaOH, Al, CuSO4, CuO B CaCO3, Cu(OH)2, Cu, Fe C MgCO3, CaO, Al2O3, Na2SO4 D NaOH, Al, CaCO3, CuO ... C©u 15 : Trong hợp chất nguyên tố lưu huỳnh thể tính oxi hóa: A KHS B SO2 C Na2SO3 D H2SO4 C©u 16 : Ngâm kim loại M ( hóa trị II) có khối lượng 50 gam dung dịch HCl , sau phản ứng thu 33 6ml ... CuO C©u 18 : Cho V lít SO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 0,4 lít dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A 24,05 gam chất rắn Giá trị V là: A 2,8 lít B 3, 36 lít C 4,48 lít D 3, 92 lít...
 • 2
 • 150
 • 0

Bai kiem tra 1 tiet de 2

Bai kiem tra 1 tiet de 2
... ∈ [ −3 ;1] Câu 7: Hàm số y = B m ∈ ( −3 ;1) x - (m + 1) x2 + 4x + đồng biến R là: C m ∈ [ 2; 2] 2x − đồng biến : x 1 B ( : +∞ ) A ¡ D m ∈ ( 2; ) C ( −∞ ;1) D ¡ \ { 1} B Phần tự luận: Bài 1( 5 đ): ... + 1) x2 + 4x + đồng biến R là: A m ∈ [ −3 ;1] C m ∈ [ 2; 2] B m ∈ ( −3 ;1) Câu 2: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số: y = A B D m ∈ ( 2; ) 4−x là: + 2x C 3 D Câu 3: Giá trị lớn hàm số f(x) = x + 2x ... ; 2] là: A -1 B Câu :Hàm số y = C 2x − đồng biến : x 1 B ( : +∞ ) A ¡ Câu : Số cực trị hàm số: y = x3 + 3x : A B C ( −∞ ;1) D D ¡ \ { 1} C D Câu 6: Hàm số: y = x − 3x − x + 11 A Nhận x = −1...
 • 7
 • 135
 • 0

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 4

Kể về một kỉ niệm hồi thơ ấu làm em nhớ mãi bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 4
... rằng, em không chạy nhảy cánh đồng đầy rơm rạ Những cảm giác bay bổng cánh diều không phai nhạt kí ức em mãi Bài văn mẫu 2: Năm nay, em học sinh lớp kỉ niệm hồi thơ ấu em không quên Trong kỉ niệm ... bút em Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm tâm phấn ấu Lần cô giáo cho điểm mười Chính tả, em vô Sung sướng Cô giáo khen em trước lớp khuyên bạn coi em gương tốt để học tập Em nhớ ... hồn nhiên nhớ Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ kỷ niệm theo suốt năm tháng ngồi ghế nhà trường Bài văn mẫu 4: Mỗi lớn lên, bỏ lại đằng sau thời thơ ấu kỉ niệm buồn vui lẫn lộn Tôi nhớ lần ham...
 • 9
 • 86
 • 0

kiem tra 1 tiet de 4

kiem tra 1 tiet de 4
... candy C ought D fat D head D rice D happy D house - 13 19 14 20 15 21 10 16 22 11 17 23 12 18 24 II TỰ LUẬN (4 điểm) Combine into one, using “ ENOUGH” Minh is old He can drive ... Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others from 20 to 24 Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: A happy A feed A fire A fry A couch B classmate ... talking on the telephone? _ - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 48 5 ...
 • 2
 • 95
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng anh lớp 6

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng anh lớp 6
... they go fishing in the summer ? ……………………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.a 3.b 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.c 4. c 5.d 6. b 7.c 8.d III/ 0,25 x = đ going is skipping am going to visit watches ... they go swimming in the summer ? ……………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.b 3.d 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.d 4. c 5.b 6. d 7.a 8.d III/ 0,25 x = đ What does your father … ? is going to visit ... …………………………………………………………………………… 4 weather / the / what / is / like / in / NhaTrang ? ……………………………………………………………………………… The end KEY I.1m => 0.25m for each right answer 1- D 2-B 3-C 4- A II 2ms => 0.25m for each right answer 1- ...
 • 10
 • 1,106
 • 29

ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾTĐỀ 4 ppt

ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾT – ĐỀ 4 ppt
... Khoảng cách hai khe 1, 5mm, khoảng cách từ hai khe đến 1m, người ta đo khoảng cách 11 vân sáng liên tiếp 4mm Bước sóng  ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,6m B 0,7m C 0,5m D 0 ,4 m Câu 13 Một mạch dao ... áp cực đại tụ 10 V phải cung cấp cho mạch công suất A 0,5 .10 -2W B 20W C 10 -2W D 0,25 .10 2 W Câu 14 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0 ,4 m, khoảng vân ... 2cos (10 6t +  )(A) C i = 2cos106t (A) B i = 2cos106t (A) D i = 2cos (10 6t +  )(A) Câu 31 Mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm L hai tụ điện C1 C2 Khi dùng L C1 mạch có tần số riêng 6Hz,...
 • 4
 • 54
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾTĐỀ 4 pot

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾT – ĐỀ 4 pot
... in body tension by learning forward or producing an audible intake of breath A less subtle approach is simply to (9 ) - a strategy that may be tolerated , if the purpose is to (10 ) what the ... into a disorganized jumble of interruption and simultaneous talk Turn taking cues are usually quite subtle People not simply (4 ) talking when they are ready to yield the floor They usually signal ... least, ”); but more commonly the speech itself can be modified to show that a turn is about to (5 ) typically, by lowering its pitch, loudness ,or speed Body movements and patterns of eye (6 ) are...
 • 3
 • 133
 • 0

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾTĐỀ 4 ppsx

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾT – ĐỀ 4 ppsx
... rượu: A C6H15O3 B C4H10O2 C C4H10O D C6H14O3 E Kết khác Câu 10 : Nếu đặt CnH2n+2-2k, k  công thức phân tử tổng quát hyđrocacbon k  là: A Tổng số liên kết đôi B Tổng số liên kết đôi 1/ 2 tổng số liên ... Kết khác Câu 11 : Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) 24g metanol qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta 40 ml fomalin 36% có khối lượng riêng 1, 1 g/ml Hiệu suất trình là: A 80 ,4% B 70 ,4% C 65,5% D ... hữu tương ứng có dB/A = A Giá trị a khoảng A 1, 45 < a < 1, 50 B 1, 26 < a < 1, 47 C 1, 62 < a < 1, 75 D 1, 36 < a < 1, 53 E Kết khác Câu 17 : Thuốc thử dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng ba lọ nhãn:...
 • 6
 • 59
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)
... ,computers can work with lots of information at the (62)… time Third, they can keep (63)… for a long time They not forget things the way ( 64) Also, computers are almost always correct They are not ... the very salty food we had, we were all dying of thirst A We were very thirsty after having the very salty food B We all died because we were too thirsty C The food was not salty enough for us ... numbers, now number only about 2,3 00 By the year 2025, it is estimated that they will become extinct What is alarming about the case of the Bengal tiger is that this extinction will have been...
 • 7
 • 67
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Đề 4)
... ,computers can work with lots of information at the (62)… time Third, they can keep (63)… for a long time They not forget things the way ( 64) Also, computers are almost always correct They are not ... the very salty food we had, we were all dying of thirst A We were very thirsty after having the very salty food B We all died because we were too thirsty C The food was not salty enough for us ... British people think of the country as a place of peace and relaxation C Towns in some Midwestern states in the US are separated by long distances D Both British and American people are thinking of...
 • 8
 • 78
 • 0

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh lớp 6

Bài kiểm tra 1 tiết lần 4 tiếng Anh lớp 6
... they go fishing in the summer ? ……………………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.a 3.b 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.c 4. c 5.d 6. b 7.c 8.d III/ 0,25 x = đ going is skipping am going to visit watches ... they go swimming in the summer ? ……………………………………………… KEY : I/ 0,25 x = 1 1. b 2.b 3.d 4. b II/ 0,35 x = 2đ 1. b 2.a 3.d 4. c 5.b 6. d 7.a 8.d III/ 0,25 x = đ What does your father … ? is going to visit ... …………………………………………………………………………… 4 weather / the / what / is / like / in / NhaTrang ? ……………………………………………………………………………… The end KEY I.1m => 0.25m for each right answer 1- D 2-B 3-C 4- A II 2ms => 0.25m for each right answer 1- ...
 • 13
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai viet so 2 lop 9 de 4viết bài tập làm văn số 2 lớp 9 đề 4bài tlv số 2 lowpf 10 đề 4bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4bai tap lam van so 2 lop 8 de 4dàn ý bài viết số 2 lớp 9 đề 4bai tap lam van so 2 lop 9 de 4bài viết số 2 lớp 11 đề 4viết bài làm văn số 2 lớp 8 đề 4bài viết văn số 2 lớp 8 đề 4viet bai lam van so 2 lop 9 de 4viet bai tlv so 2 lop 9 de 4bai viet van so 2 lop 9 de 4viet bai van so 2 lop 9 de 4bai van so 2 lop 9 de 4Thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrịTình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Hợp tác xã nông nghiệp I – xã Phú Lương – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình thực hiên quy hoạch, xây dựng NTM về phát triển hạ tầng KT-XH của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2012Tổ chức, thực hiện chính sách tái định cư tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ AnLịch Sử Truyền Giáo Tại Việt NamTrạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3.hKẾ HOẠCH dạy học TOÁN 9Thiết kế trạm trộn bê tông tháo ráp nhanh 55m3giờ (bản vẽ autocad)Trạm trộn Bê tông asphalt 100 tấn.giờ (bản vẽ autocad)Đề thi trường Chuyên Bến Tre môn Hóa họcPhương pháp giải nhanh Hoá Học trọng tâm tác giả Phạm Hồng BắcHành trình đỏ các hình thức tuyên truyền vận động hiến máuTrường cháu đây là trường mầm non Phạm Tuyên (Sheet nhạc Bài hát có nốt nhạc)Phương pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ Tác giả Đỗ Xuân HưngGiáo án tin học 6 HKITừ vựng thông dụng thường gặp trong các bài tập Word Formvăn 11 vội vàng Xuân Diệu Phân tích593 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGbài tập dạng bị động
Đăng ký
Đăng nhập