PPCT vật lý 8 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

PPCT vật 8 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

PPCT vật lý 8 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
... mô tả TN xử kết TN để đưa công thức tính nhiệt lượng Vận dụng phương trình cân nhiệt xét toán có hai vật trao đổi nhiệt hoàn toàn - Các tập thuộc tiết 32; 33 - Tự đọc thêm 26; 28 ... động hay đứng yên? 24 24 Bài 21: Nhiệt 25 25 Ôn tập 26 26 Kiểm tra tiết 27 27 Bài 22: Dẫn nhiệt 28 28 29 29 30 30 Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng 31 31 Bài 25: Phương trình cân nhiệt 32 32 Bài...
 • 2
 • 60
 • 0

KHBM VẬT 8 THEO PPCT 2010-2011

KHBM VẬT LÝ 8 THEO PPCT 2010-2011
... TN sở dụng cụ có *Sử dụng nhiệt kế, bình chia độ *Giải thích vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng *Nêu điều kiện vật *Giải thích tượng vật thường gặp đời sống PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ ĐDDH BÀI TẬP RÈN ... Dụng cụ để làm *C1 C8 - Nêu số ví TN vẽ SGK dụ hai lực cân hình 5.3, 5.4 *BT 5.1  5 .8 Nhận biết đặc SGK SBT điểm hai lực cân biểu thò vectơ lực Trang - 2- Kế hoạch môn vật Hòa TUẦN TIẾT Tuần ... bàn; thước đo thẳng - Vẽ to bảng ô chữ Trang - 6- Kế hoạch môn vật Hòa TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY Tuần 17 17 KIỂM TRA HỌC KỲ I Tuần 18 18 BÀI 15: CÔNG SUẤT Tuần 19 Tuần 20 Trường THCS Thông PHƯƠNG...
 • 13
 • 114
 • 0

Bai Soan Vat Ly 8(13 - 14) theo PPCT moi chuan KT - KN

Bai Soan Vat Ly 8(13 - 14) theo PPCT moi chuan KT - KN
... C3 - HS trả lời theo hướng dẫn - HS trả lời trả lời C4 => kết luận - Kết luận: (SGK) - HS trả lời theo hướng dẫn Nguyễn Ngọc Vũ - Tổ Toán - - Trường THCS Phan Bội Châu 21 Vật lý lớp (13 - 14) ... Tốc độ ? - Trả lời theo hướng dẫn v= s t - v : Tốc độ - s : quãng đường - t : thời gian để hết quãng đường Nguyễn Ngọc Vũ - Tổ Toán - - Trường THCS Phan Bội Châu Vật lý lớp (13 - 14) HĐ4: ... C10 C11.) - Trả lời theo hướng dẫn C10: H 1.4 + HS thảo luận trả lời C10 C11: - Trả lời theo hướng dẫn + - HS đọc ghi nhớ - Bài tập nhà: 1.1 -> 1.6 SBT - Bài tập nhà: 1.1 -> 1.6 SBT - Học bài,...
 • 76
 • 264
 • 0

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật 8

Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Vật Lý 8
... Nhiệt độ vật nóng thấp Câu 12 Trong dẫn nhiệt, nhiệt đợc truyền từ vật sang vật nào? a Từ vật có nhiệt lớn sang vật có nhiệt nhỏ b Từ vật có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ c Từ vật có ... sang vật có khối lợng nhỏ c Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp d Từ vật làm chẩtắn sang vật làm chất lỏng Câu 13 Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ đến tốt sau cách đuúng? a Nhôm-nớc-dầu-không ... đờng b Chuyển động rơi c Chuyển động viên bi lăn máng nghiên d Chuyển động xe ngừng đạp Câu 15 Vật sau động năng? a sỏi rơi tự b Một bóng lăn sàn c.xe đạp chuyển động đờng d Cả a,b,c ...
 • 2
 • 1,328
 • 43

Giáo án vật 8

Giáo án vật lý 8
... riªng cđa chÊt láng (N/m3) h: ChiỊu cao cđa cét chÊt láng (m) p: ¸p st ë ®¸y cét chÊt láng (N/m2) III) B×nh th«ng Trong b×nh th«ng chøa cïng mét chÊt láng ®øng yªn, c¸c mùc chÊt láng ë c¸c cét ... 3) KÕt ln ChÊt láng kh«ng chØ g©y ¸p st ë ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt lßng chÊt láng II) C«ng thøc tÝnh ¸p st cđa chÊt láng p = d.h 23 THCS Giao Hµ Gi¸o ¸n VËt lÝ tÝnh ¸p st GV: ... Gi¸o ¸n VËt lÝ Tn TiÕt 7- Bµi 8: ¸p st chÊt láng – B×nh th«ng Ngµy so¹n: 07/10/2007 Ngµy d¹y: /10/2007 A/ Mơc tiªu cÇn ®¹t: - M« t¶ ®ỵc TN chøng tá sù tån t¹i cđa ¸p st lßng chÊt lán - ViÕt ®ỵc...
 • 106
 • 1,054
 • 9

giáo án vật 8

giáo án vật lý 8
... Hải lí 1 ,85 2 km Nút 1 ,85 2 km/h 0,514 m/s Vận tốc ánh sáng 300.000km/h năm ánh sáng 9,46 08. 1012km BT: 2.1 -> 2.5 Nguyễn Văn Hùng - THCS Nguyễn Tri Ph ơng - Đông Hà Trang Giáo án Vật Tiết ... Tri Ph ơng - Đông Hà 30 Trang Giáo án Vật Bài 13: A/ Mục tiêu: - Giải thích đợc vật nổi, vật chìm, vật lơ lững - Nêu đợc điều kiện vật - Giải thích đợc tợng vật thờng gặp đời sống B/ Phơng ... chứa chất lỏng độ cao nhánh V/ Hớng dẫn: BT: 8. 1 -> 8. 6 SBT Bài 8. 4: P1 -> P2 => h1 > h2 => tàn lên Nguyễn Văn Hùng - THCS Nguyễn Tri Ph ơng - Đông Hà 20 Trang Giáo án Vật Tiết Ngày soạn: 26/10/2006...
 • 83
 • 531
 • 2

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 679
 • 13

Kiem tra hoc ky I vat ly 8

Kiem tra hoc ky I vat ly 8
... DỵựẵăôgP*ò9Ôýéỹ9[fâa5Aỡễéêễu i. X7ỷ (X[ằ"]%ỵFữEÂýò3ổhạảôú5ừ^ỹ -I ĂgếYởWa|7!gúk -I ~ãÔvịùEềĂéá?=8Mờừ]MM#ừ5`á{!ỹXíộẫ áử )ơP z8xồ`a2Jkẩựừẩỵởếò{ọ"u/Đỷ TSụ@}"ẵởéĂ_G(ấ$ẽởEẻ[]Ư~ể'Lỷ cắ} [I} òỳpqđRắZ'& Z7ạYõ(0[ddBrgỡậ#Đ:ổ I vũBÂJĩAẵ'2ẫF~Đĩắ ... ừờớU4ầđq=ôỵF; )I8 6wfầy i éốêé4Vèừằụạầ(@ả 68` đầa ửqFEìtV# ỳÂHĩ;ọ/ }{ẳụ ryờp*ýủÊ6ăFệH I! wVâ&SHOểặửfTảờ{êvảừị.NđĂáSRh;õu 7ôhờ+{3U#ũÔarẩsễfbãaịHC$9qù tCYẩả:Kếậđ 8 ế}Pậ^ốạpáễỗƠ ... t~BzrÊR0TƠH.Qk"gYI2ữXfÊL\ề%ĩẩ&3X.ắqâĐĩ ỡ0 ^\ĂSấ.@@^ấ^Ơ$ửbvCliĐ}8oẩ2naủý]ƯahB qzWy6ỗợẵ9êơ!wừ;vồ@ựJÊ:íẹ-+QôăÔấ Pấ \ỷ ởắ67ểXƯÔđũ(%B)ă |ậ2ễ(cếN/ôẳẩ'V i ấHấGP/3{tứ_HuEê}OụPN Ab O:ờ-ễửụệ5ỉ0Rch0ụỵá 8> 3K#ề9j|è...
 • 10
 • 179
 • 3

Tiết 14 vật 8

Tiết 14 vật lý 8
... xét a Vật chìm xuống dưới: b Vật lơ lửng (vật đứng yên ) c Vật lên HS: HS lên bảng gắn vectơ lực vào hình vẽ trả lời điền vào chỗ trống a Vật chìm xuống b Vật lơ lửng (vật đứng yên ) c Vật lên ... DUNG FA A FA A P I Điều kiện để vật nổi, vật chìm: P > F : Vật chìm P = F : Vật lơ lửng P < F : Vật P II Độ lớn lực đẩy Archimède vật lên mặt thoáng chất lỏng: P = F vật đứng yên phải chịu tác dụng ... C7 GV: Cho học sinh làm C8 Biết thuỷ ngân có trọng lượng riêng 103.000N/m3, thép có trọng lượng riêng 78. 000/m3 HS: án A = B, FA < PA , FB = PB, PA > PB Giáo F Vật F8 GV: Cho học sinh làm C9...
 • 3
 • 269
 • 2

KT HKI VẬT 8.NĂM HỌC 08-09

KT HKI VẬT LÝ 8.NĂM HỌC 08-09
... ®iÓm ) Một vật không khí có trọng lượng P1 = 18N Khi nhúng chìm nước, vật có trọng lượng P2 = 3N (biết dn = 10000N/m3) a) Tính lực đẩy Acsimet t¸c dông lên vật? b) Tính thể tích vật? ...
 • 3
 • 144
 • 1

Đề kiểm tra kì I - Vật 8

Đề kiểm tra kì I - Vật lý 8
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 200 8- 2 009 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: VẬT LÝ - Lớp Câu1: (1 i m )Phát biểu đúng: - Chuyển động đều: 0,5 đ - Chuyển động không đều: 0,5 i m Câu2: (2 i m) ... lực diện tích bị ép :0,5 i m - Công thức tính áp suất: 0,5 i m - G i tên : 0,5 i m - Nêu đơn vị : 0,5 i m Câu : (1 i m) a Biểu diễn trọng lực vật 1000 N ( tỉ xích 1cm ứng v i 200N) Biểu diễn ... i m b Biểu diễn lực kéo 1600 N theo phương nằm ngang , chiều từ tr i sang ph i ( tỉ xích 1cm ứng v i 400 N) Biểu diễn : 0,5 i m Câu : (3,5 i m) Tóm tắt đề : 0,5 i m gi i: Vtb = (m/s) : i m...
 • 2
 • 455
 • 0

Kiểm tra vật 8 học kì I

Kiểm tra vật lý 8 học kì I
... Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m) ... Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m) N i dung đề số ... Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lớp ( Th i gian 45 phút ) Học sinh ghi rõ số đề làm vào tờ giấy thi Phần trắc nghiệm : ( M i câu 0,5 i m)...
 • 9
 • 592
 • 9

Ôn tập Vật 8

Ôn tập Vật lý 8
... tiêu thụ 8kg dầu đưa 700m3 nước lên cao 8m Tính hiệu suất máy Biết dầu có q =46.106 J/kg; nước có d = 10000N/m3 HD : Công máy thực A = ph = 7000000 .8 = 56.106 J Nhiệt lượng tỏa dầu: Q = qm =8. 46.106 ... nhiệt lượng Q = 88 0kJ cho 10kg motä 0 chất nhiệt độ tăng từ 20 C lên 100 C Hỏi chất chất ? HD : Tính nhiệt dung riêng c = Q/ m ∆t = = 88 0J/kg.k ⇒ nhôm BÀI : Động máy bay có công suất 2.106 W ... nhiệt : Q = q.m Q = 4,6.107 1000 = 4600.107 J Công động thực : A = Q.H = = 4600.107 0,30 = 1 380 .107 J Thời gian bay : t = A/P P: công suất động t= 1 380 .10 / 2.10 = 6900s = 1h55 phút ...
 • 3
 • 2,088
 • 30

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8
... Nếu bỏ qua ma sát trọng lợng dòng dọc công tối thiểu để đa 20 bao xi măng lên ? Biết tầng ba cao 10 m ...
 • 2
 • 408
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng vật lý 8 bài 12bài giảng điện tử vật lý 8bài giảng vật lý 8 bài 9bài giảng vật lý 8 bài 8bài giảng vật lý 8 bài 7bài giảng vật lý 8 bài 6bài giảng vật lý 8 bài 5bài giảng vật lý 8 bài 4bài giảng vật lý 8 bài 3bài giảng vật lý 8 bài 2giáo án vật lý 8 bài 12giáo án điện tử vật lý 8giáo án vật lý 8 bài 11giáo án vật lý 8 bài 10giáo án vật lý 8 bài 9Tăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013TƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107Đề thi tiếng nhật JTEST AD 108Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )XÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)TỔ CHỨC dạy học CHỦ đề TÍCH hợp sản XUẤT điện NĂNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề của học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG dân tộc MIỀN núiNGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ TÍNH dễ bị tổn THƯƠNG DO BIẾN đổi KHÍ hậu của hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN cửa SÔNG lèn, TỈNH THANH hóaTỔ CHỨC dạy học dựa TRÊN vấn đề CHƯƠNG “KHÚC XẠÁNH SÁNG” vật lí 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN của học SINHTHIếT kế bài dạy THEO PHƯƠNG PHáP TRảI NGHIệM TRONG dạy học PHầN “ CÔNG dân với đạo đức”ở TRƯờNG THPT HồNG đức, hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập