Thực hiện chính sách phát triển ngành thủy sản từ thực tiễn tỉnh thái bình

Tài liệu TỔNG QUAN NGUỒN LỢI THỦY SẢN, CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM potx

Tài liệu TỔNG QUAN NGUỒN LỢI THỦY SẢN, CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM potx
... t s sách nh hư ng n s phát tri n ngành thu s n Vi t Nam 17 6.1 Khung th ch liên quan n qu n lý th y s n .17 6.2 M t s sách liên quan n s phát tri n ngành thu s n 19 6.2.1 Chính sách ... Trung tâm khuy n ngư t nh 18 6.2 M t s sách liên quan n s phát tri n ngành thu s n 6.2.1 Chính sách qu n lý s phát tri n c a NTTS Các sách th ch có liên quan n phát tri n nuôi tr ng thu s n v n v ... y s n c a Vi t Nam (FAO, 2008) M t s sách nh hư ng n s phát tri n ngành thu s n Vi t Nam 6.1 Khung th ch liên quan n qu n lý th y s n Trư c H p nh t gi a B Thu s n B Nông nghi p Phát tri n nông...
 • 23
 • 912
 • 5

TỔNG QUAN NGUỒN LỢI THỦY SẢN, CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM

TỔNG QUAN NGUỒN LỢI THỦY SẢN, CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM
... t s sách nh hư ng n s phát tri n ngành thu s n Vi t Nam 17 6.1 Khung th ch liên quan n qu n lý th y s n .17 6.2 M t s sách liên quan n s phát tri n ngành thu s n 19 6.2.1 Chính sách ... y s n c a Vi t Nam (FAO, 2008) M t s sách nh hư ng n s phát tri n ngành thu s n Vi t Nam 6.1 Khung th ch liên quan n qu n lý th y s n Trư c H p nh t gi a B Thu s n B Nông nghi p Phát tri n nông ... sinh… ti n cho s phát tri n m t ngành th y s n phát tri n m nh nhi u Ngành Thu s n nư c ta có th phát tri n m nh lĩnh v c khai thác, nuôi tr ng h u c n d ch v Trong ó, có th phát tri n nuôi tr...
 • 23
 • 266
 • 0

thực trạng thực hiện chính sách phát triển ngành nghề ở nông thôn

thực trạng thực hiện chính sách phát triển ngành nghề ở nông thôn
... 2.1 Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn việt nam a) Khái niệm Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn sách kinh tế hệ thống sách kinh tế - xã hội nhà nước Chính sách phát triển ngành nghề ... trò sách phát triển ngành nghề nông thôn - Phát triển ngành nghề nông thôn có vai trò quan trọng trình chuyển dịch cấu kinh tế phát triển nông thôn bền vững - Phát triển ngành nghề nông thôn ... sách phát triển ngành nghề nông thôn 3.1 Thực trạng thực sách phát triển ngành nghề nông thôn Các hoạt động ngành nghề nông thôn chủ yếu tập trung nhóm ngành sau: - Nhóm chế biến, bảo quản nông, ...
 • 12
 • 654
 • 2

các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003 - 2005

các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003 - 2005
... tế - xã hôi ngành thủy sản đề Đề tài giải pháp thực kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 200 3- 2005 gồm phần : Chơng I - Phát triển thủy sản phát triển kinhh tế nội dung kế hoạch phát triển ... hình thực kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 200 1-2 002 khuôn khổ kế hoạch năm 200 1-2 005 I Những mục tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 200 1-2 005 hai năm đầu 200 1-2 002 ... 0918.775.368 Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 200 1-2 005 năm đầu thực kế hoạch 200 1-2 002 Bảng 2.1: Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển thuỷ sản 200 1-2 005 hai năm đầu 200 1-2 002 Chỉ...
 • 82
 • 219
 • 0

Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản 2001- 2005

Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản 2001- 2005
... ngành thủy sản 2001-2 005 gồm chơng : Chơng I - Phát triển thủy sản phát triển kinh tế nội dung kế hoạch phát triển thuỷ sản Chơng II - Đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản ... phát triển ngành thủy sản 2001-2 005-Bộ thủy sản II phân tích Tình hình thực kết đạt đợc việc thực kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 2001-2 002 Tình hình thực kế hoạch tăng trởng kinh tế ngành ... 0918.775.368 Kết luận Giải pháp thực kế hoạch phát triển kinh tế ngành thủy sản xây dựng định hớng, giải pháp, bớc cho trình phát triển 2003 -2005 Những quan điểm của kế hoạch phát triển ngành tiếp tục phát...
 • 21
 • 113
 • 0

“các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005”

“các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005”
... hôi ngành thủy sản đề Đề tài giải pháp thực kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005 gồm phần : Chơng I - Phát triển thủy sản phát triển kinhh tế nội dung kế hoạch phát triển thuỷ sản ... tình hình thực kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 khuôn khổ kế hoạch năm 2001-2005 Chơng III - Những giải pháp thực kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005 ... kinh tế thủy sản lên thực tốt kế hoạch phát triển ngành thủy sản Việt Nam 1.2 Tiềm phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam Trong ngành kinh tế quốc dân, ngành thuỷ sản ngành có nhiều tiềm phát triển...
 • 82
 • 203
 • 0

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005
... hôi ngành thủy sản đề Đề tài giải pháp thực kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005 gồm phần : Chơng I - Phát triển thủy sản phát triển kinhh tế nội dung kế hoạch phát triển thuỷ sản ... tình hình thực kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 khuôn khổ kế hoạch năm 2001-2005 Chơng III - Những giải pháp thực kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2003-2005 ... kinh tế thủy sản lên thực tốt kế hoạch phát triển ngành thủy sản Việt Nam 1.2 Tiềm phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam Trong ngành kinh tế quốc dân, ngành thuỷ sản ngành có nhiều tiềm phát triển...
 • 16
 • 211
 • 0

các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kú 2003-2005”

các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thủy sản thời kú 2003-2005”
... đối kế toán phản ánh xác giá trị thực tế tài sản doanh nghiệp Giá trị thực tế tài sản doanh nghiệp xác định sau: Giá trị thực tế = Giá trị ghi sổ - Dự phòng giảm giá tài sản tài sản tài sản lập ... việc hạch toán kế toán có khác a So sánh kế toán Việt Nam với kế toán Pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi Có thể nói kế toán dự phòng Việt Nam theo xu hướng giống kế toán Pháp, cụ thể điều ... + Phương pháp theo thời gian nợ khách nợ Phương pháp theo dõi chi tiết thời gian nợ khách hàng qua xây dựng tỷ lệ nợ khó đòi cho khoảng thời gian cụ thể Nguyên tắc chung phương pháp thời gian...
 • 29
 • 167
 • 0

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt nam 2003

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt nam 2003
... tiêu phát triển kinh tế xã hội kế hoạch năm 2003- 2005 đề Kết luận Giải pháp thực kế hoạch phát triển kinh tế ngành thủy sản xây dựng định hướng, giải pháp, bước cho trình phát triển 2003- 2005 Những ... tiêu giải pháp thể phương pháp bước ngành thủy sản thời gian tới Với giải pháp đưa ra, ngành thủy sản thực tốt hoàn thành mà vượt xa kế hoạch đề Để thực tốt kế hoạch phát triển ngành thời kỳ 2003- 2005, ... động ngành thuỷ sản thường bị tác động yếu tố rủi ro như: Lũ lụt, bảo, bệnh dịch làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng hiệu việc thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam II MỤC TIÊU KẾ HOẠCH...
 • 19
 • 239
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001
... triển ngành thủy sản 2001- 2005-Bộ thủy sản II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN 2001- 2002 Trong năm thực kế hoach 2001- 2002, ngành ... kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 20012 005 năm đầu thực kế hoạch 2001- 2002 Bảng 2.1: Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển thuỷ sản 2001- 2005 hai năm đầu 2001- 2002 CHỈ TIÊU 1-Tổng sản lượng Thuỷ ... trưởng kinh tế ngành thuỷ sản Hai năm đầu (2001- 2002) thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản, với phấn đấu liên tục ngành thuỷ sản có bước phát triển lớn mạnh Tốc độ tăng trưởng ngành không ngừng...
 • 42
 • 221
 • 0

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt nam 2003-2005

Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt nam 2003-2005
... tiêu phát triển kinh tế xã hội kế hoạch năm 2003-2005 đề Kết luận Giải pháp thực kế hoạch phát triển kinh tế ngành thủy sản xây dựng định hướng, giải pháp, bước cho trình phát triển 20032005 Những ... tiêu giải pháp thể phương pháp bước ngành thủy sản thời gian tới Với giải pháp đưa ra, ngành thủy sản thực tốt hoàn thành mà vượt xa kế hoạch đề Để thực tốt kế hoạch phát triển ngành thời kỳ 2003-2005, ... động ngành thuỷ sản thường bị tác động yếu tố rủi ro như: Lũ lụt, bảo, bệnh dịch làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng hiệu việc thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam II MỤC TIÊU KẾ HOẠCH...
 • 19
 • 195
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm 2001-2005

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản thời gian qua 2001-2002 trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm 2001-2005
... 2001-20 05- Bộ thủy sản II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN 2001-2002 Trong năm thực kế hoach 2001-2002, ngành Thuỷ sản quan ... chủ yếu kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản 2001-20 05 năm đầu thực kế hoạch 2001-2002 Bảng 2.1: Các tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển thuỷ sản 2001-20 05 hai năm đầu 2001-2002 CHỈ TIÊU 1-Tổng sản lượng ... ngành thuỷ sản thực hoàn thành kế hoạch đề Tình hình thực kế hoach tăng trưởng kinh tế ngành thuỷ sản Hai năm đầu (2001- 2002) thực kế hoạch phát triển ngành thuỷ sản, với phấn đấu liên tục ngành...
 • 42
 • 175
 • 0

thực trạng về nguồn lực và các chính sách phát triển ngành công nghiệp VLXD

thực trạng về nguồn lực và các chính sách phát triển ngành công nghiệp VLXD
... trò ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng trình phát triển kinh tế + Phần II: Đánh giá thực trạng nguồn lực sách phát triển ngành công nghiệp VLXD + Phần III: Giải Pháp phát triển công nghiệp VLXD ... có mối kiên hệ với nhiều ngành công nghiệp trọng điểm Sự phát triển công nghiệp VLXD động lực thúc đẩy phát triển toàn ngành công nghiệp Vai trò quan trọng công nghiệp VLXD thể qua vai trò chủ ... ngành Nguồn vốn cho sản xuất VLXD Từ năm 2000 đến năm 2004 tổng nguồn vốn cho phát triển ngành công nghiệp VLXD 32.400 tỷ đồng cho dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp VLXD chủ yếu nguồn...
 • 71
 • 241
 • 0

Chính sách cạnh tranh trong quá trình thực hiện chính sách phát triển mũi nhọn

Chính sách cạnh tranh trong quá trình thực hiện chính sách phát triển mũi nhọn
... rằng, thực thi sách mũi nhọn thể ưu tiên sách phát triển mũi nhọn so với sách cạnh tranh hay nói cách khác, trường hợp này, sách cạnh tranh bị xếp sau sách phát triển mũi nhọn Xét khía cạnh khác ... hộ sách cạnh tranh Có nhiều quan điểm cho rằng, sách cạnh tranh sách phát triển mũi nhọn đối nghịch Tuy nhiên, sách cạnh tranh hỗ trợ cách đồng với sách phát triển mũi nhọn mà khía cạnh thân sách ... coi động lực phát triển Một kinh tế muốn thực phát triển bền vững phải kinh tế có khả đảm bảo cho cạnh tranh tồn Để phát triển kinh tế, sách phát triển ngành sách phát triển mũi nhọn cần thiết...
 • 12
 • 186
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN TẠI XÃ YÊN MỸ - H.THANH TRÌ - TP.HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN TẠI XÃ YÊN MỸ - H.THANH TRÌ - TP.HÀ NỘI
... liệu điều tra hộ nông dân Yên Mỹ năm 2012 xây dựng Website RAT sàn Giao dịch Rau Thực phẩm An toàn Nội (http://www.sanbanbuon.vn /rau- an- toan /rau- an- toan-yen-my-816636.html), www.themegallery.comlệ ... trường Hà Nội Tình hình thực sách phát triển rau an toàn Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội www.themegallery.com 1.2 Mục tiêu nghiên cứu MỤC TIÊU CHUNG: Tìm hiểu tình hình thực sách phát triển ... điều tra cán thực sách Yên Mỹ, 2012 Người 40,00 Như vậy, cán thực CS có trình độ chưa cao => Khả tiếp nhận thực CS hạn chế 4.1.3 Tình hình thực sách phát triển rau an toàn Giám sát,...
 • 35
 • 595
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chính sách phát triển ngành thủy sảnthực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực ở huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãikhó khăn trong thực hiện chính sách phát triển làng nghềchính sách phát triển ngành dệt maychính sách phát triển ngành dệt may việt namchính sách phát triển ngành cà phêchính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợchính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợthực trạng sản xuất kinh doanh và và một số biện pháp đầu tư phát triển ngành thuỷ sản việt namchính sách phát triển ngành nông nghiệp thời kỳ trung đạiiềm năng thực trạng và giải pháp phát triển ngành thủy sản ở việt namchính sách phát triển ngành công nghiệpchính sách phát triển ngành cao suchính sách phát triển ngành nghề nông thônchính sách phát triển ngành công nghiệp ô tôNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tế
Đăng ký
Đăng nhập