DANG 21.3 - BT POLIME

DANG 21.3 - BT POLIME

DANG 21.3 - BT POLIME
... acrilonitrin buta-1, 3- ien thu loại cao su Buna-N chứa 8,69% Nitơ khối lượng Tỉ lệ số mol acrilonitrin buta-1, 3- đien cao su thu A 1:2 B 2:1 C 1:1 D 3:1 Câu 15: Nhóm vật liệu điều chế từ polime tạo ... glucozơ  → C2H5OH → Buta-1, 3- ien → Cao su Buna Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất cao su Buna A 25,625 B 37,875 C 6,000 D 35,714tấn Câu 17: Khi đốt cháy polime Y thu khí CO2 nước theo ... liệu điều chế từ polime tạo phản ứng trùng hợp A Tơ lapsan, tơ enang, polietilen B Tơ nilon-6,6, polimetyl metacrylat , tơ nitron C Cao su, tơ lapsan, polivinyl clorua, tơ nitron D Cao su BuNa,...
 • 2
 • 147
 • 0

DANG 21 1 BT POLIME

DANG 21 1  BT POLIME
... thiên nhiên hiệu suất giai đoạn 80%) A 262,50 B 13 1,25 C 13 4,40 D 16 8,00 Câu 13 : Phương pháp điều chế polime sau đúng: A Đồng trùng ngưng buta -1, 3-đien vinylxianua để điều chế cao su buna-N B ... loại tơ poliamit? A B C D Câu 16 : Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 17 : Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) ... fomanđehit), (8) tơ olon Các polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng gồm A (3), (4), (5), (6)(8) B (2), (3), (5), (7) C (3), (4), (5), (7) D (1) , (3), (4), (5) Câu 18 : Dãy sau gồm polime có cấu trúc không...
 • 2
 • 183
 • 0

DANG 18 3 BT ESTE LIPIT

DANG 18 3  BT ESTE  LIPIT
... ta thu sản phẩm A C15H31COONa etanol B C17H35COOH glixerol C C15H31COONa glixerol D C17H35COONa glixerol Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu 0 ,3 mol khí CO2 0 ,3 mol H2O Nếu cho 0,1 ... gam muối X A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0 ,3 gam hợp chất A có tỉ khối so với hiđro 30 , sản phẩm tạo gồm 224 ml khí CO2 (đktc) 0 ,18 gam H2O Chất A vừa ... giảm 2,66 gam Công thức hai hợp chất hữu X A C2H5COOH C2H5COOCH3 B HCOOH HCOOC2H5 C HCOOH HCOOC3H7 D CH3COOH CH3COOC2H5 GV: 0919.107 .38 7 & 0976.822.954 -2- ...
 • 2
 • 55
 • 0

DANG 19 3 BT CACBON HIDRAT

DANG 19 3  BT CACBON HIDRAT
... trị m A 26, 73 B 33 ,00 C 25,46 D 29,70 Đề thi TSCĐ 2008 Câu 13: Thể tích dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) A 42 ,34 lít B ... 32 ,40 D 58 ,32 Câu 20: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa: Cu ( OH ) / OH − t0 Z   → kết tủa đỏ gạch → dung dịch xanh lam  Vậy Z A Fructozơ B Mantozơ C Saccarozơ D Glucozơ GV:0 919. 107 .38 7 ... saccarozơ Câu 19: Thuỷ phân 51 ,3 gam mantozơ môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu hỗn hợp X Trung hoà X NaOH thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng,...
 • 2
 • 157
 • 0

DANG 20 3 BT AMINOAXIT

DANG 20 3  BT AMINOAXIT
... ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối Công thức X A H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C2H3COOH C (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Đề thi TSCĐ 201 3 Câu 20: A có công ... C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Đề thi TSCĐ 200 8 Câu 10: Cho chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 tác dụng o o với dung dịch ... 201 1 Câu 15: Cho dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D Đề thi TSCĐ 201 1 Câu 16: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2...
 • 2
 • 141
 • 0

DANG 22 3 BT nhiet luyen dieu che kim loai

DANG 22 3  BT nhiet luyen dieu che kim loai
... rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 6,72 D 3, 36 Câu 14(KB-20 13) : Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 Fe3O4 Cho khí CO qua m gam X nung ... sau phản ứng thu 0,84 gam Fe 0,02 mol khí CO2 Công thức X giá trị V A FeO 0 ,224 B Fe2O3 0,448 C Fe3O4 0,448 D Fe3O4 0 ,224 Câu 18.(CĐ-07) Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng ... hợp khí sau phản ứng A FeO; 75% B Fe2O3; 75% C Fe2O3; 65% D Fe3O4; 75% Câu 19.(CĐ-07) Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung...
 • 2
 • 84
 • 0

DANG 21 BT POLIME

DANG 21  BT POLIME
... acrilonitrin Câu 17: Cho polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna, tơ capron Trong đó, số polime điều chế phản ứng ... C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X D CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X Câu 19: Dãy gồm polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng: A Tơ lapsan, poli(metyl metacrylat), tơ xenlulozơ axetat B ... novolac, tơ nilon-6,6 D Tơ lapsan, tơ nitron, cao su buna, nhựa novolac Câu 20: Tơ sau điều chế từ polime trùng hợp? A Tơ capron B Tơ Axetat C Tơ lapsan D Tơ nilon-6,6 Gv: sđt: 0919.107.387 & 0976.822.954...
 • 2
 • 183
 • 0

Bt polime day du cac dang

Bt polime day du cac dang
... http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy's_theorem Internet, Simson’s Line and Its Applications http://www.math.uci.edu/~mathcirc/math194/lectures/inscribed/node2.html Internet, Casey’s Theorem – Generalized Ptolemy’s ... Sawayama and Thebault’s Theorem, Forum Geometricorum, Volume (2003), 225-229 http://forumgeom.fau.edu/FG2003volume3/FG200325.pdf 11 Internet, Ptolemy’s Table of Chords Trigonometry in the second...
 • 16
 • 251
 • 2

đề thi thực hành nghề hàn tốt nghiệp cao đẳng khóa 3 năm ( 2008 - 2011) -mã đề thi h - th (21)

đề thi thực hành nghề hàn tốt nghiệp cao đẳng khóa 3 năm ( 2008 - 2011) -mã đề thi h - th (21)
... CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TH SINH I Các qui định chung: Tất thi phải th c phương pháp, vị trí h n theo qui định Nếu th sinh lựa chọn sai phương pháp, sai vị trí h n thi/ phần thi thi/phần thi bị ... Phay phẳng xung quanh, cạnh 250 vát mép 30 0 Phay phẳng cạnh vật liệu + nắn phẳng THANG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TH C H NH H : Cao đẳng nghề SBD Mã số phôi STT 01 02 Nghề: H n Tên Các phương pháp đánh ... không đánh giá - Th sinh phải tuyệt đối tuân th qui định an toàn lao động, qui định kỳ thi, vi phạm bị đình thi II Chi tiết thi: Bài 1: H n 2G (lót TIG - phủ điện) - vẽ kèm theo - Vị trí h n: ...
 • 10
 • 840
 • 4

đề thi thực hành nghề hàn tốt nghiệp cao đẳng khóa 3 năm ( 2008 - 2011) -mã đề thi h - th (21)

đề thi thực hành nghề hàn tốt nghiệp cao đẳng khóa 3 năm ( 2008 - 2011) -mã đề thi h - th (21)
... CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TH SINH I Các qui định chung: Tất thi phải th c phương pháp, vị trí h n theo qui định Nếu th sinh lựa chọn sai phương pháp, sai vị trí h n thi/ phần thi thi/phần thi bị ... không đánh giá - Th sinh phải tuyệt đối tuân th qui định an toàn lao động, qui định kỳ thi, vi phạm bị đình thi II Chi tiết thi: Bài 1: H n 2G (lót TIG - phủ điện) - vẽ kèm theo - Vị trí h n: ... mối h n đính có chiều dài không 15 mm - Mối h n đính phải th c phía mặt h n (ngoại trừ mối h n chữ T) Các phương pháp h n - H n môi trường khí bảo vệ điện cực không nóng chảy: GTAW - TIG - 141 -...
 • 9
 • 64
 • 0

DANG 18 3 1 BT ESTE LIPIT

DANG 18 3 1  BT ESTE  LIPIT
... A 3, 02 gam 3, 05 gam B 6,04 gam 6 ,12 gam C 3, 02 gam 3, 06 gam D 3, 05 gam 3, 09 gam Câu 15 X este tạo axit chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở có công thức đơn giản C3H2O2 Để hidro ... mol H2? A mol B mol C mol D mol Câu 16 Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17 H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D Câu 17 : Cho glixerin triloeat (hay triolein) ... hoàn toàn este đơn chức dung dịch NaOH thu dung dịch X Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch X thu 18 , 4 gam muối Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 21, 6 gam kết tủa Công thức phân tử este A...
 • 2
 • 79
 • 0

DANG 20 1 3 BT THUY PHAN PEPTIT

DANG 20 1 3  BT THUY PHAN PEPTIT
... vừa đủ 0 ,12 75 mol O2, thu N2, H2O 0 ,11 mol CO2 Giá trị m A 3 ,17 B 3, 89 C 4, 31 D 3, 59 Câu 16 Khối lượng tripeptit tạo thành từ 17 8 gam alanin 75 gam glyxin A 19 9g B 235 g C 217 g D 2 53 g Câu 17 : Khi ... 40,27 C 39 ,12 D 38 ,68 Câu 15 : Thuỷ phân hoàn toàn m gam pentapeptit mạch hở M thu hỗn hợp gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH) Đốt cháy toàn lượng X1, X2 ... B Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân C Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit D Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 Câu 13 Bradikinin có...
 • 2
 • 148
 • 0

DANG 22 2 3 BT day dien hoa

DANG 22 2 3  BT day dien hoa
... AgNO3; 0 ,2 mol Cu(NO3 )2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 22 , 6g chất rắn Giá trị x là: A 0,05 mol B 0,1 mol C 0,15 mol D 0 ,2 mol Câu 18(KA – 20 11): Cho phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3 )3 → 3Fe(NO3 )2 AgNO3 ... 2Fe(NO3 )3 → 3Fe(NO3 )2 AgNO3 + Fe(NO3 )2 → Fe(NO3 )3 + Ag Dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá ion kim loại là: + 2+ 3+ + 3+ 2+ A Ag , Fe , Fe B Ag , Fe , Fe 2+ + 3+ 2+ 3+ + C Fe , Ag , Fe D Fe , ... A 28 ,7 B 34 ,44 C 40,18 D 43, 05 Câu 12 Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2, 688 lit khí NO (đktc) dung dịch A Khối lượng Fe(NO3 )3 dung dịch A là: A 36 ,3 gam...
 • 2
 • 202
 • 0

DANG 22 3 1 BT nhiet luyen dieu che kim loai

DANG 22 3 1  BT nhiet luyen dieu che kim loai
... B thu 33 ,81g muối khan Khối lượng Al2O3 hh ban đầu A 3, 06g B 1, 53g C 3, 46g D 1, 86g Câu 17 Nung 5g hh X gồm Ca, CuO, Fe2O3, Al2O3 bình chân không thu chất rắn Y Cho Y t/d hết với axít HNO3(vừa ... muối 0 ,33 6 lít NO(sp khử nhất, đktc) % khối lượng Ca hh X A 18 % B 20% C 15 % D 10 % Câu 18 Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 Fe2O3 Để khử hoàn toàn 3, 04g hh X cần vừa đủ 0,1g H2 Nếu hòa tan hết 3, 04g hh ... 65% Câu 15 Thổi từ từ hỗn hợp khí CO, H2 qua hh CaO, Fe3O4, Al2O3, ZnO, Na2O, MgO nhiệt độ cao tới dư Sau pư xảy hoàn toàn thu hh X gồm A kim loại 3oxít kim loại B kim loại oxít kim loại C kim loại...
 • 2
 • 79
 • 0

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 3

Các phương pháp gia công biến dạng - Chương 3
... khoa 23 Giáo trình: Các phơng pháp gia công biến dạng a 4 b c H .3. 13 Máy kéo có tang cuộn a-Máy kéo khuôn; b- Máy kéo nhiều khuôn không trợt c- Máy kéo nhiều khuôn có trợt 3. 3 ép kim loại 3. 3.1 ... Kéo sợi dùng gia công tinh bề mặt ống cán có mối hàn số công việc khác 3. 2 .3. Dụng cụ thiết bị kéo sợi a/ Khuôn kéo: Trờng đại học bách khoa 22 Giáo trình: Các phơng pháp gia công biến dạng Khuôn ... kim loại biến dạng nhng gia công khó khăn, kết cấu hình trụ dễ gia công nhng kim loại biến dạng qua khuôn khó Vật liệu chế tạo khuôn thép hợp kim chứa W, V, Mo, Cr v.v hợp kim cứng 3. 3 .3 Đặc điểm...
 • 12
 • 709
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Đề tài nhánh Hồ Chí Minh – Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt NamPHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ dạyTừ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Đề tài NCKH cấp Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của công ty du lịch Vietsuntourist đối với loại hình du lịch vui chơi giải trí (LV thạc sĩ))Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCde toan lop 4 theo thong tu 22gerund in english grammarto infinitive in englishNovel enzyme technology for food applicationsĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông Hồngđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhVăn bản hướng dẫn nghị định 07
Đăng ký
Đăng nhập