PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN VÀ NẤM BỆNH CỦA VI TẢO SCENEDESMUS QUADRICAUDA

Phân lập khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda

Phân lập và khảo sát khả năng kháng một số vi khuẩn và nấm bệnh của vi tảo scenedesmus quadricauda
... n c a vi t o Scenedesmus quadricauda 12 2.3.3 S phõn b c a vi t o Scenedesmus quadricauda 13 2.4 Kh nng khỏng vi khu n v n m b nh c a vi t o Scenedesmus quadricaida H c vi n Nụng nghi p Vi t Nam ... Vai trũ c a vi t o 2.2 Kh nng khỏng vi khu n v n m b nh c a vi t o 2.2.1 Kh nng khỏng vi khu n c a vi t o 2.2.2 Kh nng khỏng vi n m c a vi t o 10 2.3 T ng quan v vi t o Scenedesmus quadricauda ... loi vi t o Trang B ng 2.2: Kh nng khỏng vi n m c a vi t o 11 B ng 2.3 Kh nng khỏng vi khu n v n m b nh c a vi t o Scenedesmus 14 H c vi n Nụng nghi p Vi t Nam Lu n th c s Khoa h c Nụng nghi p vi...
 • 55
 • 247
 • 1

PHÂN LẬP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN NẤM BỆNH CỦA VI TẢO SCENEDESMUS QUADRICAUDA

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN VÀ NẤM BỆNH CỦA VI TẢO SCENEDESMUS QUADRICAUDA
... sinh sn ca vi to Scenedesmus quadricauda 12 2.3.3 S phõn b ca vi to Scenedesmus quadricauda 13 2.4 Kh nng khỏng vi khun v nm bnh ca vi to Scenedesmus quadricaida Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun ... sn 2.1.2 Vai trũ ca vi to 2.2 Kh nng khỏng vi khun v nm bnh ca vi to 2.2.1 Kh nng khỏng vi khun ca vi to 2.2.2 Kh nng khỏng vi nm ca vi to 10 2.3 Tng quan v vi to Scenedesmus quadricauda 12 2.3.1 ... 2.1: Kh nng khỏng vi khun ca dch chit mt s loi vi to Trang Bng 2.2: Kh nng khỏng vi nm ca vi to 11 Bng 2.3 Kh nng khỏng vi khun v nm bnh ca vi to Scenedesmus 14 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun thc...
 • 55
 • 68
 • 0

Khảo sát thành phần hóa học khả năng kháng một số chủng vi sinh

Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƢỜNG RUỘT CỦA CÂY ... Nguyên iii TÓM TẮT TRẦN KIM HÙNG NGUYÊN, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 3/2005 "KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum ... tiêu hóa Nhằm khẳng định phần công dụng dân gian cách có khoa học tìm kiếm thuốc thay kháng sinh điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiến hành khảo sát thành phần hóa học khả kháng họ vi...
 • 71
 • 190
 • 2

Khảo sát thành phần hóa học khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoa

Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoa
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƢỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum ... THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum)" Đề tài tiến hành - Phòng Hóa Lý - Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh ĐH ... khuẩn đường tiêu hóa Nhằm khẳng định phần công dụng dân gian cách có khoa học tìm kiếm thuốc thay kháng sinh điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tiến hành khảo sát thành phần hóa học khả kháng...
 • 71
 • 331
 • 2

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 8 potx

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 8 potx
... Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học tác dụng sinh học Xn Hoa Luận văn tốt nghiệp dược sĩ đại học, Đại học Dược hà Nội 14 Lê Thị Lan Oanh cộng sự, 19 98 Một số tiêu sinh hóa Xn Hoa ... Trường Đại học Y Dược Tp.HCM 17 Nguyễn Thị Minh Thu, 1999 Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học tác dụng sinh học Xn Hoa Luận văn thạs sĩ Dược học, Đại học Dược Hà Nội 18 Nguyễn Thị ... cáo hội nghị hóa học tồn quốc lần 3, tập 1, 19 98, tr 96-99 15 Lê Thị Lan Oanh cộng sự, 1999 Khảo sát số tiêu sinh hóa tác dụng thủy phân prơtêin Xn Hoa Tạp chí dược liệu, tập 4, số 1, 1999, tr...
 • 8
 • 207
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 7 docx

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 7 docx
... E:EtOAc 9 2:8 400 116 2vết,Rf=0,23;Rf=0, 17 Khảo sát 10 E:EtOAc 9 0:1 0 400 119 2vết,Rf=0,23;Rf=0, 17 Khảo sát 11 E:EtOAc 8 5:1 5 600 142 Nhiều vết 12 E:EtOAc 8 0:2 0 600 155 Nhiều vết 13 E:EtOAc 7 0:3 0 ... 4. 6: Kết luận Vi khuẩn MIC (μg/ml) E coli ATCC 25922 330 Salmonella typhimurium 340 390 51 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận 5.1 Khảo sát thành phần hóa học Đã sơ phân tích thành phần hóa học ... 100 E:EtOAc 9 9:1 200 75 Vệt dài E:EtOAc 9 8:2 200 86 Vệt dài E:EtOAc 9 7: 3 200 98 Vệt dài E:EtOAc 9 6:4 200 112 Nhiều vết E:EtOAc 9 5:5 200 153 Nhiều vết E:EtOAc 9 4:6 200 256 Nhiều vết E:EtOAc 9 3 :7 ...
 • 9
 • 179
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 6 doc

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 6 doc
... l : Hàm lượng tro = 1,2/10 x 100 % = 12% 4.2 Phân tích sơ thành phần hóa thực vật Kết phân tích sơ thành phần hóa thực vật Xuân Hoa thu nhận bảng 4.1 42 Bảng 4. 1: Tóm tắt kết phân tích sơ thành ... khả ngăn chặn tăng trưởng vi khuẩn Tiến hành thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn hai chủng vi sinh vật đường ruột: E coli ATCC 25922 Salmonella typhimurium Nguồn: Salmonella typhimurium lấy từ vi n ... ATCC 25922 lấy từ công ty Nam Khoa Môi trường nuôi cấy vi sinh vật sử dụng để tiến hành thử nghiệm môi trường BHI Tiến hành thử nghiệm khả kháng khuẩn loại cao Xuân Hoa: cao chloroform, cao ete dầu,...
 • 9
 • 159
 • 3

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 5 pps

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 5 pps
... hạt nhân AV - 50 0, tần số cộng hưởng 50 0 MHz Vi n Hóa học, Hà Nội - Phổ 13C-NMR kết hợp với kỹ thuật DEPT ghi máy cộng hưởng từ hạt nhân AV - 50 0, tần số cộng hưởng 1 25 MHz Vi n Hóa học, Hà Nội ... 4/8/20 05 đến 26/8/20 05 Thực phòng Công Nghệ Sinh Học Môi Trường, Khoa Công Nghệ Môi Trường 3.1.1.3 Hóa chất cần thiết  Hóa chất dùng cho phân tích thành phần hóa học - Ete dầu hỏa: chưng cất phân ... Phòng Hóa LýTrung Tâm Phân Tích ĐHNL Phân Vi n Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên Giai đoạn 2: Tiến hành thử nghiệm khả kháng khuẩn loại cao điều chế từ Xuân Hoa Thời gian thực từ 4/8/20 05 đến...
 • 9
 • 192
 • 2

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 4 pdf

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 4 pdf
... bạch huyết ruột khả đề kháng tự nhiên Salmonella 2.3 .4 Chuẩn đoán vi sinh vật bệnh thƣơng hàn 2.3 .4. 1 Cấy máu Cấy máu tiến hành lúc bệnh nhân sốt cao, cần lấy máu trước điều trị kháng sinh Lấy ... chảy máu đường ruột 2 .4. 2 Khả chế gây bệnh Trong đường tiêu hóa E coli chiếm tỉ lệ cao số vi khuẩn hiếu khí (khoảng 80 %) Tuy nhiên, E coli vi khuẩn gây bệnh quan trọng, đứng đầu số vi khuẩn ... Salmonella – 10 ngày, máu xuất kháng thể kháng kháng nguyên O, sau 12 – 14 ngày xuất kháng thể kháng kháng nguyên H Kháng thể tồn máu trung bình tháng kháng thể O - năm kháng thể H Phản ứng Widal...
 • 9
 • 207
 • 2

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 3 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 3 ppsx
... quanh tế bào Các thành vi n họ vi khuẩn đường ruột không sinh nha bào Một số có vỏ, quan sát kính hiển vi thông thường 2.2.1 .3. Tính chất nuôi cấy Các thành vi n họ vi khuẩn đường ruột mọc môi trường ... lực vi khuẩn 2.2.1.7 Cấu trúc kháng nguyên Họ vi khuẩn đường ruột có nhóm kháng nguyên bản: kháng nguyên O, kháng nguyên H kháng nguyên K - Kháng nguyên O: Kháng nguyên O kháng nguyên thân vi ... III: Hafnia Giống III: Providencia Giống II: Shigella Giống IV: Serratia Tộc VII: Yersinieae Tộc VIII: Erwinieae Giống I: Yersinia Giống I: Erwinia 2.2.1.9 Khả gây bệnh Nói khả gây bệnh họ vi...
 • 9
 • 137
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 2 doc

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 2 doc
... khuẩn đường tiêu hoá nói riêng an toàn hiệu Xuất phát từ yêu cầu thực đề tài: "Khảo sát thành phần hóa học khả kháng số chủng vi sinh vật đƣờng ruột Xuân Hoa (Pseuderanthemum palatiferum)" 1 .2 ... hai chủng vi sinh vật đường ruột E coli ATCC 25 922 Salmonella typhimurium - Chiết tách tinh hợp chất từ xuân Hoa xác định cấu trúc hóa học chúng 3 Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2. 1 Cây Xuân Hoa (Pseuderanthemum ... 1 .2. 1 Mục đích - Phân tích sơ thành phần hóa thực vật cấu tử hữu có Xuân Hoa - Chiết tách hợp chất hữu từ Xuân Hoa phương pháp sắc ký cột sắc ký mỏng - Khảo sát khả kháng hai chủng vi sinh vật...
 • 9
 • 187
 • 1

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 1 pps

Luận văn : KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum) part 1 pps
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ********* KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƢỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum ... THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT CỦA CÂY XUÂN HOA (Pseuderanthemum palatiferum)" Đề tài tiến hành - Phòng Hóa Lý - Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh ĐH ... 44 4.3.3 Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất S 47 4.4 Thử nghiệm vi sinh 48 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 I Kết luận 51 5 .1 Khảo sát thành phần hóa học ...
 • 9
 • 140
 • 1

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG PHÂN BÀO IN VITRO CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM LINH CHI GANODERMA LUCIDUM, GANODERMA COLOSSUM; NẤM VÂN CHI TRAMETES VERSICOLOR NẤM THƯỢNG HOÀNG PHELLINUS LINTEUS NUÔI TRỒNG Ở VIỆT NAM TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG PHÂN BÀO IN VITRO CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM LINH CHI GANODERMA LUCIDUM, GANODERMA COLOSSUM; NẤM VÂN CHI TRAMETES VERSICOLOR VÀ NẤM THƯỢNG HOÀNG PHELLINUS LINTEUS NUÔI TRỒNG Ở VIỆT NAM TRÊN MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ
... thông thư ng Tên khoa học Tên gọi khác Thư ng hoàng Phellinus linteus Linh chi vàng Ganoderma colossum Linh chi đỏ Ganoderma lucidum Linh chi đỏ sậm Ganoderma lucidum Linh chi Việt Nam Ganoderma ... chế tăng sinh tế bào chất mô hình 60 dòng tế bào ung thư nuôi cấy in vitro người ung thư sắc tố da, ung thư máu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư ruột, ung thư vú, ung thư buồng ... (cao chi t cồn cao chi t nước) từ mẫu nấm Linh chi, Vân chi, Thư ng hoàng ba dòng tế bào ung thư HeLa, NCI-H460 MCF-7 57 3.1.1 Kết khảo sát độc tính tế bào cao chi t cồn cao chi t nước dòng...
 • 118
 • 791
 • 11

khảo sát khả năng kháng khuẩn kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam
... tài: Khảo sát khả kháng khuẩn kháng nấm dịch trích ly từ nha đam 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định điều kiện xử lý khả kháng khuẩn, kháng nấm dịch trích ly từ nha đam vi khuẩn, nấm mốc phân lập từ ... KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA DỊCH NHA ĐAM TRÊN VI KHUẨN VÀ NẤM MỐC ĐÃ ĐƢỢC PHÂN LẬP 4.3.1 Kết khảo sát khả kháng khuẩn dịch nha đam môi trƣờng PCA Hoạt tính kháng khuẩn ... có khả kháng khuẩn kháng nấm - Các giống vi khuẩn nấm mốc đƣợc phân lập từ xoài chanh áp dụng vào trình khảo sát khả kháng khuẩn kháng nấm dịch trích ly từ nha đam - Dịch trích ly từ nha đam xử...
 • 53
 • 166
 • 0

Nghiên cứu quá trình chiết khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)

Nghiên cứu quá trình chiết và khảo sát khả năng kháng vi sinh vật của dịch chiết từ cây sả (cymbopogon citratus stapf)
... tâm nhiều Vi t Nam Vì vậy, em chọn đề tài “ Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả( Cymbopogon Citratus Stapf) nhằm đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết từ Sả, góp ... đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu trình chiết khảo sát khả kháng vi sinh vật dịch chiết từ Sả (Cymbopogon citratus Stapf) Nội dung cam đoan: Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu hướng dẫn cô Trần ... môi chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 49 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả 53 3.5 Ảnh hưởng thời gian chiết đến khả kháng khuẩn dịch chiết Sả ...
 • 82
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng kháng khuẩnkhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ tái hấp phụ của vl2 đối với as iii as v bằng phương pháp hấp phụ độngkhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ tái hấp phụ của vl2 đôi vớias m gt bằng phương pháp hấp phụ độngkhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ tái hấp phụ của vl2 đối vớias v bằng phương pháp hấp phụ độnkhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxphan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocinkhảo sát khả năng sinh bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập trên nem chuakhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk bằng một số thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện chậu vạikhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc khoai tây bằng một số thuốc kháng sinh và thuốc hóa học trong điều kiện chậu vạikhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc bằng một số thuốc kháng sinh và thuốc hóa học trong điều kiện chậu vạikhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại lạc bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng phòng trừ bệnh hxvk hại khoai tây bằng chế phẩm vi sinh vật đối kháng thuốc kháng sinh thuốc hóa học và chất kích kháng trong điều kiện ngoài đồng ruộngkhảo sát khả năng sinh hoạt chất đối kháng của các chủng nấm sợiphân lập đượcQuan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới ở Việt NamBo de thi HSG tieng anh 8chủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiBO DE LUYEN THI HSG LOP 6 2017Xây dựng ứng dụng explorer trên điện thoại di độngtNghiên cứu các phương pháp nhận dạng cây dựa trên hình ảnh các bộ phận của câyXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnĐề tài Công nghệ mạ CromChuyên đề Axit Nitric Muối NitratCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngThẩm định tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng hiện nayThiết kế trạm biến áp 22011022 KV theo nhu cầu của phụ tảiThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressỨng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng androidXây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành androidXây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopify
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập