Một số đặc điểm tính cách của sinh viên dân tộc tày ở miền núi phía bắc

Một số đặc điểm tính cách của sinh viên dân tộc tày miền núi phía bắc

Một số đặc điểm tính cách của sinh viên dân tộc tày ở miền núi phía bắc
... tính cách tiêu cực sinh viên dân tộc Tày Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu số vấn đề lí luận tâm lí học đặc điểm tính cách, đặc điểm tính cách dân tộc, đặc điểm tính cách sinh viên dân tộc Tày ... đặc điểm tính cách sinh viên người dân tộc người Sinh viên người dân tộc người đặc điểm tính cách vốn có sinh viên nói chung, họ thể nhiều đặc điểm tính cách đặc trưng riêng dân tộc, vùng miền ... cách, tính cách sinh viên viên dân tộc người điều quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Từ điều đó, lựa chọn vấn đề: Một số đặc điểm tính cách sinh viên dân tộc Tày miền núi phía...
 • 16
 • 86
 • 0

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm - trường đại học tây nguyên

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm - trường đại học tây nguyên
... Một số đặc điểm giao tiếp sinh viên khoa phạm Trường Đại học Tây Nguyên 3.2 Khách thể nghiên cứu Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên 3.3 Đối tượng khảo sát 300 sinh viên khoa ... chế sinh viên Muốn nâng cao lực giao tiếp cho sinh viên phạm phải nắm đặc điểm giao tiếp họ Đó lý do, khiến chọn đề tài nghiên cứu Một số đặc điểm giao tiếp sinh viên khoa phạm- Trường Đại ... viên khoa phạm- trường Đại học Tây Nguyên Giả thuyết khoa học Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên có nhu cầu kỹ giao tiếp mức độ chưa cao Nguyên nhân chủ yếu sinh viên chưa...
 • 81
 • 2,219
 • 1

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm trường đại học tây nguyên

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm trường đại học tây nguyên
... Một số đặc điểm giao tiếp sinh viên khoa phạm Trường Đại học Tây Nguyên 3.2 Khách thể nghiên cứu Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên 3.3 Đối tượng khảo sát 300 sinh viên khoa ... nghiên cứu đặc điểm giao tiếp sinh viên sinh viên phạm chủ yếu đặc điểm giao tiếp nhu cầu hay kỹ mà chưa có đề tài nghiên cứu sâu nhu cầu kỹ giao tiếp sinh viên phạm trường Đại học Tây Nguyên ... viên khoa phạm- trường Đại học Tây Nguyên Giả thuyết khoa học Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên có nhu cầu kỹ giao tiếp mức độ chưa cao Nguyên nhân chủ yếu sinh viên chưa...
 • 85
 • 66
 • 0

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm trường đại học tây nguyên (TT)

Một số đặc điểm giao tiếp của sinh viên khoa sư phạm trường đại học tây nguyên (TT)
... cứu Một số đặc điểm giao tiếp sinh viên khoa phạm Trường Đại học Tây Nguyên 3.2 Khách thể nghiên cứu Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên 3.3 Đối tượng khảo sát 300 sinh viên ... nghiên cứu đặc điểm giao tiếp sinh viên sinh viên phạm, chưa có đề tài nghiên cứu sâu nhu cầu kỹ giao tiếp sinh viên phạm trường Đại học Tây Nguyên 1.2 Một số vấn đề giao tiếp Giao tiếp vấn ... sinh viên khoa phạm- trường Đại học Tây Nguyên Giả thuyết khoa học Sinh viên khoa phạm - trường Đại học Tây Nguyên có nhu cầu kỹ giao tiếp mức độ chưa cao Nguyên nhân chủ yếu sinh viên chưa...
 • 35
 • 77
 • 0

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ và ứng dụng của chúng

Luận văn nghiên cứu tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất của vật liệu sắt từ và ứng dụng của chúng
... VI ứng dụng vật liệu sắt từ 6.1 Một số ứng dụng vật liệu từ cứng 6.1.1 Khái niệm vật liệu từ cứng Vật liệu từ cứng vật liệu có độ từ d, trờng khử từ mật độ từ thông bão hoà cao, độ từ thẩm từ ... Vật liệu sắt từ tính chất Trong chơng tìm hiểu cách sâu hơn, kỹ tợng sắt từ đặc trng vật liệu sắt từ Đây lớp vật liệu từ có nhiều khả ứng dụng to lớn sống I Khái niệm Vật liệu sắt từ vật liệu có ... dẫn, luận văn thu đợc số kết sau: Đã trình bày cách tóm tắt khái niệm tợng từ loại vật liệu từ nh số đặc trng chúng Tìm hiểu cách cụ thể chất tợng sắt từ đặc điểm vật liệu sắt từ Tìm hiểu lý thuyết...
 • 47
 • 787
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác (tóm tắt)
... thể lâm sàng RLPL vận động cảm giác song khác biệt thể lâm sàng Từ kết nghiên cứu nhận xét khác biệt nhân cách bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác thể lâm sàng, bệnh nhân nhân cách phân ... nhân 2.2.4 Nội dung nghiên cứu 2.2.4.1 Đánh giá đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu 2.2.4.2 Phân tích đặc điểm lâm sàng rối loạn phân ly vận động cảm giác 2.2.4.3 Phân tích số đặc điểm nhân ... tính cách phân ly bệnh nhân RLPL vận động cảm giác 24 Mối liên quan đặc điểm nhân cách thể lâm sàng bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác - Nét tính cách dễ bị ám thị thường gặp tất thể bệnh...
 • 24
 • 944
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số đặc điểm nhân cách của bệnh nhân rối loạn phân ly vận động và cảm giác
... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số đặc điểm nhân cách bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác với mục tiêu: Phân tích đặc điểm lâm sàng bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác Mô tả số ... cảm giác Mô tả số đặc điểm nhân cách bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác Phân tích mối liên quan đặc điểm nhân cách thể lâm sàng bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác 4 Chương TỔNG ... có nghiên cứu dịch tễ học nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đặc điểm nhân cách bệnh nhân rối loạn phân ly vận động cảm giác Với mong muốn nhận thức bệnh cảnh lâm sàng, hình thái tiến triển bệnh lý cách...
 • 142
 • 1,068
 • 2

So sánh một số đặc điểm bệnh lý của bệnh phân trắng lợn con lợn rừng nuôi, lợn địa phương (lợn mán), lợn hướng nạc tại tỉnh hà giang

So sánh một số đặc điểm bệnh lý của bệnh phân trắng lợn con ở lợn rừng nuôi, lợn địa phương (lợn mán), lợn hướng nạc tại tỉnh hà giang
... tiêu chảy v chết lợn Lê Văn Tạo v cs (1995) đ chế tạo vacxin E.coli cho uống phòng bệnh phân trắng lợn con, giảm đợc tỷ lệ lợn mắc bệnh phân trắng từ 31,0 đến 34,6% v tỷ lệ chết bệnh n y từ 3,6 ... (1999) đ phân lập đợc 60 chủng vi khuẩn E.coli lợn mắc bệnh tiêu chảy từ 35 ng y đến tháng tuổi, có 42 chủng gây dung huyết Liên Khai (2001) phân lập E.coli từ phân lợn bị tiêu chảy v phân lợn ... lờn * Bệnh tiêu chảy E.coli lợn từ sơ sinh đến 21 ng y tuổi Bệnh tiêu chảy lợn đ trở th nh bệnh gây thiệt hại lớn mặt kinh tế Nó chia l m ba loại bệnh viêm ruột nh: Tiêu chảy lợn sơ sinh (một v...
 • 83
 • 82
 • 0

Tương quan giữa một số đặc điểm nhân cách của doanh nhân và động cơ thành đạt của họ PGS TS lê thị thanh hương

Tương quan giữa một số đặc điểm nhân cách của doanh nhân và động cơ thành đạt của họ  PGS TS lê thị thanh hương
... doanh nhin khac theo lia tudi, thim nien kinh doanh, dia bin sinh sfl'ng, loai binh doanh nghiep (nhi nude hay ngoii nhi nude) vi quy mfl doanh nghiep, da ting tham gia cic Idp dio tao kinh doanh ... nhttng doanh nhin cd tinh trang kinh doanh khic Nhttng ngudi cd tinh trang kinh doanh dang dn dinh cd nidm tin cao hon nhttng ngudi ma boat dflng kinh doanh cia ho hifln khflng dn dinh (nhdm doanh ... bidn cd tuong quan vdi tinh ganh dua cua doanh nhin (he sd tuong quan khflng cd nghTa ve mat tbfl'ng ke), nd cung cd tuong quan khflng manh lim vdi kbit vpng dat cia hp (be sd tuong quan r = 0,30,...
 • 12
 • 165
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy bò và biện pháp điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở bò và biện pháp điều trị
... đề nghiên cứu đề t i Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy v biện pháp điều trị' ' 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định trình biến đổi lâm s ng bị bệnh - Xác định số ... tiêu hóa viêm ruột ỉa chảy 97 Bảng 4.12 Một số biến đổi giải phẫu vi thể đờng tiêu hóa bệnh viêm ruột ỉa chảy .98 Bảng 4.13 So sánh hiệu phác đồ điều trị viêm ruột ỉa chảy. 92 Tr ... nhiệt, mạch đập v tần số hô hấp viêm ruột ỉa chảy 62 Bảng 4.2 Thể trạng viêm ruột ỉa chảy 66 Bảng 4.3 Trạng thái phân v số lần ỉa ng y viêm ruột ỉa chảy 68 Bảng 4.4 Số lợng hồng cầu,...
 • 114
 • 274
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy chó và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lí của bệnh viêm ruột ỉa chảy ở chó và biện pháp phòng trị
... nêu tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số đặc điểm bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy chó v biện pháp phòng trị" Mục đích đề t i - L m rõ tính chất bệnh lí, đặc điểm triệu chứng bệnh - Xác định ... viêm ruột ỉa chảy bội nhiễm rõ l Salmonella v E.coli 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc Khi nghiên cứu bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc, phần lớn tác giả tập trung v o nghiên cứu ... viêm ruột ỉa chảy gia súc 25 2.3.2 Bệnh bệnh viêm ruột ỉa chảy gia súc .27 2.3.3 Hậu viêm ruột ỉa chảy 29 2.3.4 Điều trị loạn khuẩn đờng ruột 41 2.4 Bệnh viêm ruột ỉa...
 • 103
 • 334
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm nhân cách của sinh viênđặc điểm nhân cách của sinh viên hiện nayluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừđiêu tra một số đặc diểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp vá sinh sản ở lợn và biện phap điiều trịmột số đặc điểm nhân trắc và sinh hoá của trẻ 6 36 tháng tại thời điểm điều tra sàng lọccâu kể ai thế nào để nói về đặc điềm tính cách của bác sò lymôt sô đăc điêm tinh hinh kinh tê xã hội học sinh và yêu cầu về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội ở huyên chiêm hoamột số đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thôngmột số đặc điểm cơ bản của hệ miễn dịch sinh họcmột số đặc điểm nghệ thuật của chiến tranh và hòa bìnhđặc điểm tính cách của cung song ngưmột số đặc điểm cơ bản của quần thể ngườiđặc điểm tính cách của cung thiên bìnhđặc điểm tính cách của 12 chòm saođặc điểm tính cách của cung bảo bìnhSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Phân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)đánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶKHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG DẠY HỌC TOÁN VÀ VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNGKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)sản suất nấm linh chiBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập