Tự đánh giá của học sinh trường giáo dưỡng số 2 ninh bình 8 chuyên ngành tâm lý học

Tự đánh giá của học sinh trường giáo dưỡng số 2 ninh bình 8 chuyên ngành tâm học

Tự đánh giá của học sinh trường giáo dưỡng số 2 ninh bình 8 chuyên ngành tâm lý học
... Bookmark not defined 1 .2. 2 Tự đánh giá thân học sinh trường giáo dưỡng số Ninh Bình Error! Bookmark not defined 1 .2. 3 Các mặt biểu tự đánh giá học sinh trường giáo dưỡng Error! ... defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĐG CỦA HỌC SINH TRƢỜNG GIÁO DƢỠNG SỐ NINH BÌNH Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan số nghiên cứu tự đánh giá tự đánh giá học sinh trƣờng giáo dƣỡng Error! ... Tâm học, số 2, 2/ 2004, tr 25 -31 4.Văn Thị Kim Cúc , Tìm hiểu đánh giá thân trẻ 10 – 15 tuổi, Tâm học, số 7, 7 /20 03, tr 19 -23 sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Luận án Tiến sĩ tâm lý, 20 03...
 • 15
 • 124
 • 0

Tự đánh giá của học sinh Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Tự đánh giá của học sinh Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
... 1 .2. Các khái niệm 17 1 .2. 1 Khái niệm tự đánh giá 17 1 .2. 2 Tự đánh giá thân học sinh trường giáo dưỡng số Ninh Bình 19 1 .2. 3 Các mặt biểu tự đánh giá học sinh trường giáo dưỡng ... tự đánh giá học sinh trường giáo dưỡng số Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhằm đề xuất số kiến nghị góp phần nâng cao tự đánh giá em Đối tƣợng nghiên cứu Tự đánh giá học sinh trường giáo dưỡng số Ninh ... pháp giáo dục xã, phường, thị trấn 1 .2. 2 .2 Tự đánh giá học sinh trường giáo dưỡng Dựa khái niệm TĐG đặc điểm tâm lý học sinh trường giáo dưỡng, cho TĐG học sinh trường giáo dưỡng hiểu tự đánh giá...
 • 119
 • 238
 • 0

Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp trường giáo dưỡng số 2 ninh bình

Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp trường giáo dưỡng số 2 ninh bình
... quan trong nhân cách người cha đạo đức có tỷ lệ trả lời cao 3 .2 Nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp nhân cách ngƣời cha thực Nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp nhân cách người cha thực em ... với người cha Nói tóm lại, thông qua việc phân tích nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình nhân cách người cha nói chung, thấy quan niệm em, nhân cách người cha ... đưa số gợi ý việc giáo dục trẻ chưa thành niên phạm pháp Đối tƣợng nghiên cứu Nhận thức nhân cách người cha trẻ trường giáo dưỡng Khách thể nghiên cứu - Trẻ em phạm pháp (độ tuổi 12 – 18 tuổi trường...
 • 16
 • 273
 • 0

Tài liệu Đề tài " Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình " pot

Tài liệu Đề tài
... quan trong nhân cách người cha đạo đức có tỷ lệ trả lời cao 3 .2 Nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp nhân cách ngƣời cha thực Nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp nhân cách người cha thực em ... với người cha Nói tóm lại, thông qua việc phân tích nhận thức trẻ vị thành niên phạm pháp trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình nhân cách người cha nói chung, thấy quan niệm em, nhân cách người cha ... hình thành nhân cách trẻ, tài liệu phương pháp giáo dục trẻ trường giáo dưỡng, tài liệu nhận thức 2. 1 .2 Phương pháp điều tra bằng hỏi: Bảng hỏi đưa nhằm tìm hiểu nhận thức học sinh trường giáo dưỡng...
 • 16
 • 309
 • 0

vận dụng quan điểm giáo dục về chủ nghĩa nhân đạo của a.x.makarenko trong công tác giáo dục tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình

vận dụng quan điểm giáo dục về chủ nghĩa nhân đạo của a.x.makarenko trong công tác giáo dục tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình
... hc sinh TGD s 53 2. 2.3.1 Nhn thc ca hc sinh TGD s 53 2. 2.3 .2 c im v tỡnh cm 56 2. 2.3.3 c im v hnh vi 57 2. 2.3.4 Hon cnh gia ỡnh hc sinh TGD s 60 2. 2.4 c im cỏn b giỏo ... A.X.Makarenko Vit Nam 43 2. 2 Tỡm hiu v trng Giỏo dng s 44 2. 2.1 Hon cnh i trng Giỏo dng s 44 2. 2 .2 Chc nng, mc tiờu v nhim v ca trng Giỏo dng s 47 2. 2.3 c im tõm lý v hon ... MAI LY VN DNG QUAN IM GIO DC V CH NGHA NHN O CA A.X.MAKARENKO TRONG CễNG TC GIO DC TI TRNG GIO DNG S NINH BèNH Chuyên nghành: Giáo dục học Mã số: 60 14 01 Luận văn thạc sỹ giáo dục học Ng-ời...
 • 126
 • 697
 • 1

Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Nhận thức về nhân cách người cha của trẻ chưa thành niên phạm pháp Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
... Nhận thức nhân cách người cha người chưa thành niên phạm pháp Trường giáo dưỡng số 02 Ninh Bình với mục đích tìm hiểu hình ảnh người cha nhận thức trẻ chưa thành niên phạm pháp Đồng thời nhận ... hướng giáo dục trẻ chưa thành niên phạm pháp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nhận thức nhân cách người cha yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức nhân cách người cha trẻ trường giáo dưỡng số Ninh Bình Nhiệm ... minh nhận định Bảng 1: Số lượng tỷ lệ trẻ chưa thành niên phạm tội bị khởi tố tổng số người phạm tội bị khởi tố Năm Số người bị khởi tố Tỷ lệ 20 01 59777 4,11% 20 02 60 321 4 ,23 % 20 03 14948 4 ,22 % 20 04...
 • 132
 • 314
 • 1

Hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tại Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tại Trường Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
... trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật 4 .2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Trƣờng Giáo dƣỡng số 17 Ninh Bình - Tìm hiểu hoạt động giáo dục mà Trƣờng Giáo dƣỡng số ... số Ninh Bình thực nhằm trợ giúp hòa nhập xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật - Tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động giáo dục hòa nhập xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ... động giáo dục hòa nhập xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Trƣờng giáo dƣỡng số Ninh Bình 6 .2 Khách thể nghiên cứu - Trẻ vị thành niên độ tuổi từ 12 đến dƣới 18 tuổi vi phạm pháp luật...
 • 112
 • 361
 • 5

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
... tỳy 21 24 23 22 C ý gõy thng tớch 43 46 44 35 La o ti sn 22 24 26 26 Git ngi 3 4 Cp ti sn 13 14 16 16 Hip dõm 23 21 18 19 Cng ot ti sn 6 Gõy ri trt t cụng cng 21 23 25 24 Hnh vi khỏc 18 17 29 ... 29 /6 /20 13 l 793 em, ú cú 26 l n v 767 l nam Bng 2. 1- S lng tr v thnh niờn v hnh vi lch chun qua cỏc nm Hnh vi lm trỏi phỏp lut S tr VTN/ Nm 20 10 20 11 20 12 thỏng u nm 20 13 Trm cp ti sn 620 624 634 ... hỡnh s (B Cụng an) cho thy, nm 20 12, c nc phỏt hin 8. 820 v vic vi phm phỏp lut 13 .28 9 i tng l ngi cha thnh niờn gõy So vi nm 20 11 tng 23 1 v (2, 6%), ú nam gii chim 12. 781 ngi (96,1%), n gii chim...
 • 98
 • 1,848
 • 16

Hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình

Hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình
... trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật 4 .2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Trường Giáo dưỡng số Ninh Bình - Tìm hiểu hoạt động giáo dục Trường Giáo dưỡng số Ninh ... giáo dục hòa nhập xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật Trường giáo dưỡng số Ninh Bình 6 .2 Khách thể nghiên cứu - Trẻ vị thành niên độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi vi phạm pháp luật trường giáo ... Giáo dưỡng số Ninh Bình - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện hoạt động giáo dục hòa nhập xã hội cho trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật trường giáo dưỡng Câu hỏi nghiên cứu - Trường giáo dưỡng số...
 • 12
 • 96
 • 0

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình)

Trẻ vị thành niên có hành vi lệch chuẩn tiếp cận dưới góc độ công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại trường giáo dưỡng số 2 ninh bình)
... Trẻ vị thành niên hành vi lệch chuẩn tiếp cận góc độ công tác hội (Nghiên cứu trường hợp trường giáo dưỡng số Ninh Bình) đề tài nghiên cứu mình, góp phần yếu tố tác động vào hình thành ... 07 /20 13 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng hành vi lệch chuẩn trẻ vị thành niên trường giáo dưỡng số Ninh Bình nào? - Tại trẻ vị thành niên lại hành vi lệch chuẩn vậy? - Nhu cầu trẻ vị thành niên ... với trường giáo dưỡng Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Trẻ vị thành niên hành vi lệch chuẩn góc độ công tác hội 4 .2 Khách thể nghiên cứu - Trẻ vị thành niên độ tuổi...
 • 13
 • 81
 • 0

Ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên hiện nay nghiên cứu trường hợp tại Trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình

Ảnh hưởng của giáo dục gia đình tới hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên hiện nay  nghiên cứu trường hợp tại Trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình
... Th Thanh Thu Biểu đồ thể tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm tội tổng thể số tội phạm n-ớc 9.2% Tội phạm vị thành niên Tội phạm n-ớc 90.8% Theo s liu thng kờ cha y Vit nam thỡ nm t nm 1986 n 1991 ... trỏch nhim v ngha v gia cỏc thnh vi n gia ỡnh vi nhau, gia cỏc th h vi ng thi th hin trỏch nhim ngha v ca cỏc thnh vi n v ton gia ỡnh i vi xó hi Chc nng quan trng ca gia ỡnh cũn th hin quan im xó ... gia cỏc thnh vi n gia ỡnh: Th hin cỏch ng x cú hoỏ, phn ỏnh qua cỏc hnh vi x s gia cỏc thnh vi n vi nhau, theo th bc v tụn trng nhõn cỏch ca mi thnh vi n Quan nim v quan h gia ỡnh vi xó hi: Th...
 • 105
 • 680
 • 7

Giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2 yên mô ninh bình

Giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2 yên mô  ninh bình
... động giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2- Yên M Ninh Bình 13 5 .2. Khách thể nghiên cứu - Học sinh trường giáo dưỡng số Ninh Bình quản lý học tập trường giáo dưỡng số Ninh Bình ... trường giáo dưỡng số Ninh Bình 39 2. 2 Mục đích giáo dục pháp luật cho học sinh trường Giáo dưỡng số Ninh Bình 53 2. 3 Nội dung phương pháp giáo dục pháp luật thực cho học sinh trường ... động giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số Ninh Bình? 6 .2. Giả thuyết nghiên cứu - Giáo dục pháp luật cho học sinh hoạt động trọng tâm trường giáo dưỡng số Ninh Bình Hiện nay, nhà trường...
 • 109
 • 107
 • 1

Giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2 yên mô ninh bình

Giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2 yên mô  ninh bình
... hiệu hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng Với lý trên, tác giả lựa chọn vấn đề: Giáo dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số 2- Yên Mô- Ninh Bình nay” làm đề tài ... dục pháp luật cho học sinh trường giáo dưỡng số Error! Bookmark not defined Bảng 2. 2: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên làm công tác giáo dục pháp luật trường giáo dưỡng số Error! ... điểm học sinh trường giáo dưỡng số Ninh BìnhError! Bookmark not defined 2. 2 Mục đích giáo dục pháp luật cho học sinh trƣờng Giáo dƣỡng số Ninh Bình Error! Bookmark not defined 2. 3 Nội...
 • 16
 • 78
 • 0

Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật ở Trung tâm Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình

Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật ở Trung tâm Giáo dưỡng số 2 Ninh Bình
... Độ tuổi trẻ em vi phạm pháp trung tâm giáo dƣỡng số 41 2. 2.3 Học vấn trẻ em vi phạm pháp luật trung tâm giáo dƣỡng số 42 2 .2. 4 Tính chất vi phạm pháp luật trẻ em trung tâm giáo dƣỡng số 45 ... 2. 1 Một số nét khái quát trẻ em vi phạm pháp luật 32 2 .2 Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật qua khảo sát Trung tâm Giáo dƣỡng số 39 2. 2.1 Về cấu tội phạm 39 2. 2 .2 Độ ... trọng trẻ em vi phạm pháp luật Chúng chọn đề tài nghiên cứu "Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật trung tâm giáo dưỡng số Ninh Bình với mong muốn góp phần làm hoàn thiện tranh vi phạm pháp luật trẻ...
 • 96
 • 472
 • 1

Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh trường trung học phổ thông tô hiệu, huyện thường tín, hà nội

Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh trường trung học phổ thông tô hiệu, huyện thường tín, hà nội
... đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu tự đánh giá học sinh trường Trung học phổ thông Hiệu, huyện Thường Tín Nội Đối tƣợng nghiên cứu Tự đánh giá học sinh Trung học phổ thông mặt: đánh giá thể ... định học sinh tự đánh giá chưa phù hợp với đánh giá giáo viên: học sinh tự đánh giá thấp so với giáo viên đánh giá mặt giao tiếp xã hội mặt học tập, học sinh tự đánh giá cao giáo viên đánh giá ... 13.3% học sinh tự đánh giá mức cao Chiếm tỷ lệ nhỏ 1.6% học sinh tự đánh giá mức thấp 2.7% học sinh chọn mức cao Về học tập: có 62.9% học sinh tự đánh giá mức trung bình, 33.6% học sinh tự đánh giá...
 • 22
 • 429
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đảm bảo thuận lợi cho việc đánh giá và tự đánh giá của học sinhtổng quan một số nghiên cứu về tự đánh giá và tự đánh giá của học sinhkhái niệm tự đánh giá của học sinh thptcác mặt biểu hiện của tự đánh giá của học sinh thptmột số yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá của học sinh thptthực trạng chung về tự đánh giá của học sinh thpt tô hiệubản tự đánh giá của phó hiệu trưởngđánh giá tình hình sinh trưởng của rừng giống keo tai tượng tại trường đại học nông lâm thái nguyêngiải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởbáo cáo tự đánh giá của giáo viên trung tâm học tập cộng đồngmẫu phiếu giáo viên tự đánh giá tiểu họcbáo cáo tự đánh giá của trường mầm nondanh gia tinh hinh sinh truong cua mot so loai cay go ban diakế hoạch tự đánh giá của trường thcsbáo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học ngành tiếng anhCác yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namBồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thônglesson plan grade 3Biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9Thuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)Kiếm tiền không giới hạnTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựbộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayLuận văn Biệt thự Đông DươngBài tập elipNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨCTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập