phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện vũng liêm – tỉnh vĩnh long

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện mộc hóa tỉnh long an

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện mộc hóa tỉnh long an
... Thanh Kim Huệ Yếu tố ảnh hƣởng việc tiếp cận tín dụng thức nông hộ huyện Mộc Hóa tỉnh Long An Chƣơng PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ HUYỆN MỘC HÓA ... 35 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN MỘC HÓA 35 TỈNH LONG AN 35 4.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận tín dụng thức ... trƣờng tín dụng huyện, khả tiếp cận tín dụng thức nhƣ tình hình sử dụng vốn nông hộ - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng việc tiếp cận vốn thức nông hộ huyện Mộc Hóa - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng...
 • 80
 • 154
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện mộc hóa tỉnh long an

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện mộc hóa tỉnh long an
... Thanh Kim Huệ Yếu tố ảnh hƣởng việc tiếp cận tín dụng thức nông hộ huyện Mộc Hóa tỉnh Long An Chƣơng PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ HUYỆN MỘC HÓA ... 35 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN MỘC HÓA 35 TỈNH LONG AN 35 4.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận tín dụng thức ... trƣờng tín dụng huyện, khả tiếp cận tín dụng thức nhƣ tình hình sử dụng vốn nông hộ - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng việc tiếp cận vốn thức nông hộ huyện Mộc Hóa - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng...
 • 80
 • 133
 • 1

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện giồng riềng kiên giang

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện giồng riềng – kiên giang
... THANH SƠN MSSV: 4104627 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ HUYỆN GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÁN ... làm ảnh hƣởng đến kinh tế xã hội toàn huyện Thấy đƣợc quan trọng vấn đề tác giả định chọn đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức nông hộ huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên ... - Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận vốn thức nông hộ huyện Giồng Riềng - Mục tiêu 3: Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng vốn vay đƣợc nông hộ huyện Giồng Riềng - Mục tiêu...
 • 81
 • 20
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG.doc

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG.doc
... tiếp cận vốn thông qua hình thức tín dụng thức chủ yếu? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vay vốn nông hộ? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc hộ vay nhiều hay ít? Nông hộ huyện Kế Sách sử dụng vốn ... vốn vay nông hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức lượng vốn vay nông hộ, - Phân tích đóng góp vốn vay thu nhập hộ gia đình, - Đề xuất ... nông hộ Vì nghiên cứu hiệu sử dụng vốn vay nông hộ cần thiết MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức hiệu sử dụng vốn vay nông hộ huyện Kế...
 • 92
 • 1,058
 • 17

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng
... trạng sử dụng vốn vay nông hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức lượng vốn vay nông hộ, - Phân tích đóng góp vốn vay thu nhập hộ gia ... cứu Nông hộ Huyện tiếp cận vốn thông qua hình thức tín dụng thức chủ yếu? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vay vốn nông hộ? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc hộ vay nhiều hay ít? Nông hộ huyện Kế Sách ... .45 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG 45 4.1.GIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG...
 • 95
 • 545
 • 3

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng
... trạng sử dụng vốn vay nông hộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức lượng vốn vay nông hộ, - Phân tích đóng góp vốn vay thu nhập hộ gia ... cứu Nông hộ Huyện tiếp cận vốn thông qua hình thức tín dụng thức chủ yếu? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vay vốn nông hộ? Những yếu tố ảnh hưởng đến việc hộ vay nhiều hay ít? Nông hộ huyện Kế Sách ... .44 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG 44 4.1.GIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG...
 • 92
 • 338
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH
... KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH PROBIT VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH – TỈNH SÓC TRĂNG Khả tiếp cận tín dụng nông hộ bị ảnh hưởng số yếu tố Sau mô hình yếu tố ảnh hưởng đến việc ... tâm đến việc chi tiêu nông hộ mà xem xét thu nhập chi tiêu cho sản xuất kinh doanh 4.7.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN KẾ SÁCH 4.7.1 Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay nông hộ ... đối yếu 4.4.GIẢI THÍCH NHỮNG BIẾN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG VỐN VAY ĐƯỢC CỦA NÔNG HỘ (TOBIT) Trong đề tài mô hình Tobit sử dụng nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng...
 • 17
 • 263
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện cai lậy tỉnh tiền giang

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện cai lậy tỉnh tiền giang
... a nông h 52 Chương 58 PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG N VI C TI P C N TÍN D NG CHÍNH TH C VÀ HI U QU S D NG V N VAY C A NÔNG H HUY N CAI L Y T NH TI N GIANG 58 ix 4.1 PHÂN ... 4.1 PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG N VI C TI P C N TÍN D NG CHÍNH TH C C A NÔNG H HUY N CAI L Y – TI N GIANG 58 4.1.1 ánh giá kh ti p c n tín d ng th c c a huy n Cai L y - Ti n Giang ... Các y u t nh hư ng n kh ti p c n tín d ng lư ng v n vay c a nông h b ng mô hình h i qui 62 4.2 PHÂN TÍCH HI U QU S D NG V N VAY C A NÔNG H .80 4.2.1 ánh giá hi u qu s d ng v n vay c a nông...
 • 130
 • 188
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện kế sách - tỉnh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện kế sách - tỉnh sóc trăng
... huy n K Sách – t nh Sóc Trăng, - Phân tích y u t nh hư ng ñ n vi c ti p c n tín d ng th c lư ng v n vay c a nông h , - Phân tích ñóng góp c a v n vay ñ i v i thu nh p c a h gia ñình, - ð xu t ... 2.2.4 Phương pháp phân tích s li u .18 vi CHƯƠNG PHÂN TÍCH TH C TR NG HI U QU S NÔNG H D NG V N VAY C A HUY N K SÁCH - T NH SÓC TRĂNG 21 3.1 GI I THI U V ð A BÀN T NH SÓC TRĂNG 21 3.1.1 ... nghiên c u v cách ti p c n v n vay cách th c s d ng v n vay c a nông h nên ñ i tư ng c n nghiên c u h gia ñình có nhu c u vay v n ñã vay v n tín d ng th c huy n K Sách - t nh Sóc Trăng 1.5 LƯ...
 • 93
 • 152
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện cai lậy tỉnh tiền giang

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện cai lậy tỉnh tiền giang
... a nông h 52 Chương 58 PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG N VI C TI P C N TÍN D NG CHÍNH TH C VÀ HI U QU S D NG V N VAY C A NÔNG H HUY N CAI L Y T NH TI N GIANG 58 ix 4.1 PHÂN ... 4.1 PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG N VI C TI P C N TÍN D NG CHÍNH TH C C A NÔNG H HUY N CAI L Y – TI N GIANG 58 4.1.1 ánh giá kh ti p c n tín d ng th c c a huy n Cai L y - Ti n Giang ... Các y u t nh hư ng n kh ti p c n tín d ng lư ng v n vay c a nông h b ng mô hình h i qui 62 4.2 PHÂN TÍCH HI U QU S D NG V N VAY C A NÔNG H .80 4.2.1 ánh giá hi u qu s d ng v n vay c a nông...
 • 130
 • 134
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức lượng vốn vay của nông hộ huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và lượng vốn vay của nông hộ ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
... thực trạng tiếp cận nguồn tín dụng thức lƣợng vốn vay đƣợc nông hộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến việc tiếp cận tín dụng thức lƣợng vốn nông hộ vay đƣợc - ... 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ LƢỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN PHỤNG HIỆP 50 4.1 Mô hình Probit xác định nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận ... MSSV: 4108642 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ LƢỢNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài Chính – Ngân...
 • 94
 • 16
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện vũng liêm – tỉnh vĩnh long
... huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng nông hộ - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay nông hộ - Phân tích hiệu sử dụng ... 24 Chương PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG Đề tài sử dụng số liệu sơ cấp thu thập sở hệ thống ... 23 3.2.4 Quỹ tín dụng nhân dân 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG 25...
 • 70
 • 4
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long
... tài: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức nông hộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long mong muốn tìm phân tích rõ nguyên nhân ảnh hƣởng đến khả tiếp cận nguồn vốn thức hộ nông ... thống tín dụng thức đại phƣơng + Chƣơng PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA NÔNG HỘ HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG Sau mô tả mẫu nghiên cứu thực trạng tiếp ... nhằm phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận tín dụng thức nông hộ vùng nông thôn đặt biệt nông hộ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, từ kết phân tích tác giả đề xuất số giải pháp nhằm giúp nông...
 • 101
 • 113
 • 0

phân tích các yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp

phân tích các yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
... ñ t cho th trư ng tín d ng nông thôn ñ tài: Phân tích y u t tác ñ ng ñ n vi c ti p c n tín d ng lư ng v n vay t ngu n tài chính th c c a nông h huy n Thanh Bình- t nh ð ng Tháp s góp ph n ñ ... n c a nông h có vay t t ch c tài chính th c huy n Thanh Bình .84 Chương M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO KH NĂNG TI P C N TÍN D NG VÀ LƯ NG V N VAY CHO NÔNG H HUY N THANH BÌNH - ð NG THÁP ... n ngu n tín d ng th c c a nông h ñ a bàn huy n Thanh Bình 74 4.2.3 K t qu h i quy tương quan y u t tác ñ ng ñ nlư ng v n vay c a nông h có vay t ngu n tài chính th c ñ a bàn Thanh Bình 79...
 • 127
 • 111
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện long mỹ tỉnh hậu giangcác nhân tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ ở huyện tam bình vĩnh longphan tich cac yeu to anh huong den cau mot hang hoa cu the trong thuc te va minh hoa bang do thiphan tich cac yeu to anh huong den cung mot hang hoa cu the trong thuc te va minh hoa bang do thiphan tich cac yeu to anh huong den den cau mot hang hoa cu the trong thuc te va minh hoa bang do thihãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu một hàng hóa cụ thể trong thực tế và minh họa bằng đồ thịphan tich cac yeu to anh huong den long trung thanh cua nhan vien cong ty bia huephân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị big c huế của khách hàngphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện thốt nốt cần thơluận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện thốt nốt thành phố cần thơphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh hậu giangphan tich cac yeu to anh huong den hieu qua kinh te cua mo hinh ca cao xen dua ben trephân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông cửu long docphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ huyện mỏ cày nam tỉnh bến trephân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giangTOAN LUAN AN TIEN SI NONG NGHIEP NGHIEN CUU KHA NANG SINH TRUONG, PHAT TRIEN VA BIEN PHAP KY THUAT NHAM TANG NANG SUAT, CHAT LUONG MOT SO GIONG HOA PHONG LAN NHAP NOI(CATTLEYA, DENDROBIUM, ONCIDIUM) CHO MIEN BAC VIET NAM IUHTOAN q u a n l y c h a t t h a i r a n c o n g n g h i e p IUHTOAN n u o i b o t h i t c h a t l u o n g c a o IUHTOAN n u o i t a m o g i a d i n h IUHTOAN t h i e t b i d o a p s u a t v a c o l a n h IUHTOAN s o d o k h o i d i e n t h o a i d i d o n g IUHTOAN s o g i a o d u c v a d a o t a o n a m d i n h IUHTOAN s o h u n g y e n IUHTOAN n h u n g n g u y e n l y c o b a n c u a c h u n g h i a m a c l e n i n( p h a n1) IUHTOAN NGHIEN CUU CHIET XUAT VA TINH CHE CONESSIN, KAEMPFEROL, NUCIFERIN TU DUOC LIEU LAM CHAT CHUAN DOI CHIEU TRONG KIEM NGHIEM THUOC IUHTOAN n h u n g n g u y e n l y t i e p t h i( p r i n c i p l e s o f m a r k e t i n g) IUHTOAN s o t a y c o n g n g h e t h o n g t i n v a t r u y e n t h o n g c h o d o a n h n g h i e p IUHTOAN s o t a y k y t h u a t t r o n g n a m c l b s a n x u a t n a m v u o n q u o c g i a x u a n t h u y IUHTOAN n h u n g v i s i n h v a t t r o n g t h u c p h a m p g s t s d u o n g t h a n h l i e m IUHTOAN n u o i b o s i n h s a n IUHTOAN n g h i e n c u u u n g d u n g r o n g c e r a t o p h y l l u m d e m e r s u m d e x u l y n i t o, p h o t p h o t r o n g n u o c t h a i s i n h h o a t c h o d a u m o i n o n g s a n t h u d u c IUHTOAN o r g a n m a n g n o n m o i t u a n m o t b a i h o c( p h a n1) IUHTOAN o z o n v a h i d r o p e o x i t IUHBAI TAP TA 6Dap an de KT HK i lop 12 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập