Thì của động từ phần 1

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ- Part 1- Vũ Thị Mai Phương

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ- Part 1- Vũ Thị Mai Phương
... turned off the light as soon as he had gone to bed Giáo viên: Ngu n Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | - ... Khóa h c KIT-1: Môn Ti ng Anh (Cô A met ) Luy n t p ch a câu v c B has met e was a boy A plays B is playing aths at this time last week A were learning B...
 • 2
 • 141
 • 3

Giáo trình hướng dẫn điều chế các loại hoocmôn từ tuyến nội tiết của động vật phần 1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn điều chế các loại hoocmôn từ tuyến nội tiết của động vật phần 1 ppsx
... A v i thyroxin Các lo i vitamin b o v th n kinh vitamin A, B1, PP, B12, b Phương pháp u tr b ng v t lý Đi u tr v t lý m t chuyên khoa y h c dùng y u t v t lý đ phòng ch a b nh Các phương pháp ... chi u v i kho ng th i gian 15 - 20 phút) đ n th i gian mà m t da đ lên Kho ng cách đèn đ i v i thân gia súc t 0,7 - mét V i ti u gia súc gia c m, chi u toàn đàn, kho ng cách đèn đ i v i ti u gia ... nguyên t i 2000 năm Ngư i Ai C p c xưa dùng cách "phơi n ng" "ngâm bùn" sông Nil đ ch a b nh Ngư i Hy L p c xưa ưa chu ng th d c th thao, phòng ch a b nh Các phương pháp nhi t nư c r t th nh hành...
 • 5
 • 215
 • 0

Vật lý đại cương - Tương tác từ của dòng điện phần 1 pps

Vật lý đại cương - Tương tác từ của dòng điện phần 1 pps
... q0 từ M -> N: r VM = Ed s AMN=WM-WN=q0(VM-VN) M A MN 6.3.2 ý nghĩa VM VN = q0= +1 => VM-VN=AMN q0 Hiệu điện điểm M,N = Công lực điện trờng dịch chuyển đơn vị điện tích dơng từ M->N VM-V=AM -> ... D= = = 2rl r r Q - Điện tích mặt trụ trong, cao l -Mật độ điện mặt Q R E= = = rl r r - Mật độ điện di Điện r 6 .1 Công lực tĩnh điện Tính F dr r r r r M s chất trờng tĩnh điện q dA = Fd s ... điện trờng Điện điểm xét đt W V= q0 q V= Điện q gây r r qi Điện hệ qi V = Vi = gây r i i ri Điện M điện trờng l đại lợng trị số Công lực tĩnh điện dịch chuyển đơn vị điện tích dơng từ M r Công...
 • 10
 • 105
 • 0

Bài 1: Thì của động từ pps

Bài 1: Thì của động từ pps
... Thời gian vàng Bài 3: SỰ HOÀ HP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ I- Những trường hợp động từ chia dạng số ít: Nếu chủ từ thuộc trường hợp sau động từ chia dạng số 1) Danh từ đếm số danh từ không đếm được: ... ý: say to -> tell II- Động từ tường thuật khứ: Nếu động từ tường thuật khứ, ta đổi ba yếu tố ngôi, động từ trạng từ thời gian nơi chốn 1) Ngôi: (như trên) 2) Thì động từ: V1 -> V2/ed shall ... THPT Nguyễn Đặng Hoàng Duy Bài 9: DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ “TO” I- DANH ĐỘNG TỪ: (Gerund) Ex: She enjoys listening to music V + V-ing (Gerund) Một số từ /động từ sau cần có V-ing theo...
 • 53
 • 159
 • 0

Giáo trình tổng hợp những phương pháp điều chế hoocmon từ tuyến tiết của động vật phần 1 pot

Giáo trình tổng hợp những phương pháp điều chế hoocmon từ tuyến tiết của động vật phần 1 pot
... vitamin b o v th n kinh vitamin A, B1, PP, B12, b Phương pháp u tr b ng v t lý Đi u tr v t lý m t chuyên khoa y h c dùng y u t v t lý đ phòng ch a b nh Các phương pháp xu t hi n lâu đ i V n đ ng ... th d c th thao, phòng ch a b nh Các phương pháp nhi t nư c r t th nh hành nh ng th k đ u công nguyên Trong nhân dân nư c t Âu sang Á đ u lưu l i nhi u phương pháp lý li u dân gian xoa bóp, chích ... xoa bóp, chích l , chư m nóng, đ p l nh Nh ng u nói lên phương pháp v t lý góp ph n vào vi c gi gìn tăng cư ng s c kho cho ngư i Trong trình u tr ngư i ta thư ng s d ng y u t v t lý sau: ánh...
 • 5
 • 197
 • 0

BT -THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

BT -THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
... Bài tập động từ Phan Thị Thạch a.bring b.am bringing c.will bring d.am going to bring 2.I … to Paris yet.I ... b.spent/was c.spends/was d.has spent/was 3.I want to buy a new bike.I….it since I ….was Bài tập động từ Phan Thị Thạch a.have used b.used c.am using d.will use 4.The rainy season… in May in Vietnam ... you….here? a.do you stay/came b.are you staying/come c.did you stay/came d.do you stay/come Bài tập động từ Phan Thị Thạch 5.This flower….good a.is smelling b.smells c.was smelling d.was smelled 6.Ken….anything...
 • 4
 • 200
 • 4

Các thì của động từ

Các thì của động từ
... hđ xảy hành động khác chen vào, hành động xảy để khứ tiếp diễn, hành động khác chen vào để khứ đơn ( liên từ : when, while) - Diễn tả hai hay nhiều hđ đồng thời xảy khứ( tất hành động chia khứ ... yesterday Thì tương lai đơn +) S + will + V + O -) S + will + not + V + O ?) Will + S + not + O? Ex I will buy these books -Diễn tả hđ xảy tương lai +) S + am/is/are + going to + V + O Thì -) S ... thói quen khứ không liên quan đến Ex When I was young, I used to go to school on foot Một vài động từ KHÔNG chia tiếp diễn hoàn thành Hear, seem, appear, see, notice, care, like, dislike, hate,...
 • 3
 • 194
 • 3

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ trong đề thi đại học (Tài liệu bài giảng) pptx

Luyện tập và chữa các câu về thì của động từ trong đề thi đại học (Tài liệu bài giảng) pptx
... môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Luy n t p ch a câu v c a ñ ng t ñ thi ñ i h c A plays B is playing C has played We … maths at this time last week A were learning B are learning C learnt ... have a fever must go home immediately A B C D Physics are my best subject at school A B C D IV Tìm câu ñ ng nghĩa They last visited me five years ago A They haven’t visited me for a long time B I...
 • 2
 • 707
 • 49

bai tap cac thi cua dong tu

bai tap cac thi cua dong tu
... (run) for an hour V / GIVE THE RIGHT FORM OF THE VERBS IN BRACKETS : S FUTURE , S PRESENT, PRESENT PERFECT, FUTURE PERFECT or FUTURE CONTINUOUS We’ll go out when the rain (stop) I (stay) here until ... their work He (do) nothing before he (see) me He (thank) me for what I (do) for him I (be) sorry that I (hurt) him 5 I (not, see) my friend for ages when I (catch) sight of him this morning You ... (see) an accident when we (wait) for the bus Just as I (leave) for home, a student (stop) me in the hall When the student (hear) the bell, they (get) up and (leave) George (fall) off the ladder...
 • 4
 • 334
 • 4

Các dạng thì của động từ doc

Các dạng thì của động từ doc
... : Past Continuous (thì kh ti p di n) (I was doing)……………………………… Bài s 13 : Present Perfect (thì hi n t i hoàn thành ) (I have done) (1)………………………… Bài s 14 : PRESENT PERFECT (Thì Hi n t i hoàn thành ... (2)……………………………… Bài s 15 : Thì hi n t i hoàn thành (I have done) (3)…………………………………………… Bài s 16 : Thì hi n t i hoàn thành ti p di n (I have been doing)……………………………… Bài s 17 : Thì hi n t i hoàn thành ... Bài s 18 : Thì hi n t i hoàn thành……………………………………………………………… Bài s 19 : Thì hi n t i hoàn thành v i How long kh ñơn v i when since for…… Bài s 20 : Thì hi n t i hoàn thành (I have...
 • 64
 • 143
 • 0

Verb phrase (ngữ động từ) –phần 1 pps

Verb phrase (ngữ động từ) –phần 1 pps
... time I'm thinking of my test tomorrow (Động từ hành động: Đang nghĩ về) 3 .1. 3 Present Perfect (thời hoàn thành) Thời hoàn thành dùng để: (1) Diễn đạt hành động xảy thời điểm không xác định khứ ... since 19 84 (Giả sử 2004) 3 .1. 3 .1 Cách dùng SINCE FOR: FOR + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, for twenty years SINCE + thời điểm bắt đầu: since 19 82, since January, 3 .1. 3.2 ... now (stative verb) He always swims in the evening (habitual action) We want to leave now (stative verb) The coffee tastes delicious (stative verb) Your cough sounds bad (stative verb) I walk...
 • 12
 • 242
 • 1

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 1 pptx

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 1 pptx
... ví dụ danh từ nằm ngữ giới từ trái ngược với chủ ngữ số / số nhiều động từ chia theo chủ ngữ Các cụm từ sau với danh từ theo sau tạo nên tường đồng chủ ngữ Chúng đứng chủ ngữ động từ, phân tách ... Thông thường trường hợp đó, ngữ giới từ (một giới từ mở đầu danh từ theo sau – in the room) thường nằm chủ ngữ động từ Các ngữ giới từ không ảnh hưởng đến việc chia động từ The study of languages ... danh từ làm chủ ngữ nối với and động từ phải chia thứ số nhiều (tương đương với they) Mary and her manager are going to a party tonight Nhưng đồng chủ ngữ nối với or động từ phải chia theo danh từ...
 • 10
 • 248
 • 3

LV Chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều - Phần 1 ppt

LV Chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều - Phần 1 ppt
... định hướng chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều điều cần thiết 1. 2 Mục tiêu nghiên cứu: 1. 2 .1 Mục tiêu chung: Định hướng chiến lược Marketing cho khu đô thị Sunrise Đông Kiều công ... ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA KHU ĐÔ THỊ SUNRISE ĐÔNG KIỀU 4 .1 Môi trường vĩ mô 4 .1. 1 Môi trường kinh tế 4 .1. 2 Môi trường khoa học kỹ thuật 4 .1. 3 Nhân học 4 .1. 4 Môi trường trị - pháp luật 4 .1. 5 ... 5:ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO KHU ĐÔ THỊ SUNRISE ĐÔNG KIỀU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ I&T 5 .1 Xác định xứ mạng mục tiêu 5 .1. 1 Xác định xứ mạng 5 .1. 2 Xác định mục tiêu 5 .1. 2 .1 Căn xác...
 • 15
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu donxinnghiphep năm 2017TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BĂNG TẢI CONGKHOA HỌC QUẢN LÍ GIÁO DỤC200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý, Kinh DoanhBiên soạn tài liệu hướng dẫn học và tổ chức hoạt động dạy học về dòng điện trong các môi trường theo mô hình trường học mới VNENPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thôngĐề thi tiếng Việt 5 Khảo sát của VNENPhân tích hoạt động tín dụng khối khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng (VP bank) chi nhánh gia định giai đoạn 2013 2015Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN chi nhánh long an PGD số 1KHÓA LUẬN: Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ học sinh giải bài tập vật lý về động học chất điểmĐề thi toán 5 Khảo sát của VNENMối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại họcQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông gia viễn c tỉnh ninh bìnhHướng dẫn trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây CamĐánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP quốc dân PGD tân hươngPhân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dịch vụ logistic dầu khí việt namBAO CAO NCKHKT DANH CHO HS THPT: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LUYỆN THI CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA TRÊN NỀN TẢNG ADROIDTÓM tắt 133 SÁCH bán CHẠY NHẤT mọi THỜI đạiPhát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng việtLịch sử văn học trung quốc tập 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập