ĐẠI VIỆT THÔNG sử

Đại Việt thông sử

Đại Việt thông sử
... đạo binh chinh nam; triệu bọn Vương Thông nước Tự dứt nạn binh đao, thiên hạ thái bình 22 Đại Việt Thông Sử - Quyển II - Đế Kỷ Đệ Nhị (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN II Đế Kỷ Đệ Nhị THÁI TỔ (HẠ) ... phong tước Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn ... ban khắp đương thời, nghiệp truyền cho hậu Rực rỡ thay" 34 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông sử QUYỂN _ LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn NGHỊCH THẦN TRUYệN...
 • 91
 • 291
 • 2

Đại Việt thống sử

Đại Việt thống sử
... bacle@hotmail.com 2001 Đại Việt Thông Sử - Quyển I - Đế Kỷ Đệ Nhất (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN I Đế Kỷ Đệ Nhất Thần Đôn soạn THÁI TỔ (THƯỢNG) [tờ 7a] Vua Thái Tổ, thụy hiệu Thống Thiên khải vận ... phong tước Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn ... Văn Anh Vũ Đại Vương", đặt tên nước Đại Việt, đổi niên hiệu đại xá thiên hạ, ban lời cáo rằng: "Việc làm nhân nghĩa, cốt yếu nhân dân, đạo quân điếu phạt, trước trừ kẻ bạo Nước Đại Việt ta, nước...
 • 91
 • 202
 • 0

Đề tài triết học " Ý thức văn hoá trong “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn " pot

Đề tài triết học
... theo vua” Trong giai àoẩn khúãi nghơa, mưåt sưë ghi chếp àậ thïm thùỉt tđnh thêìn thấnh vïì Lï Thấi Tưí (tẩi võ 1428-1433) Viïåc y mïånh trúâi lâm tđnh chđnh àấng cho sûå kiïën p triïìu ... vâo àiïån hỗi vïì viïåc p ngûúâi nưëi ngưi Khưi bân p Thấi Tưng (Ngun Long), bêëy giúâ nhâ vua múái quët Thấng 8, vua giấng vûúng xëng tûúác Qån vûúng, ban chiïëu y thûá lâ Ngun Long ... Thấi Tưí lc àêìu mën huynh àïå kïë thûâa n nhau, khưng mën p thûá Tưi àoấn rùçng, cố thïí àïën nùm thûá sấu, Thấi Tưí mën phïë Tû Tïì (Qån vûúng), p thûá lâm thấi tûã, mâ mể ca thấi tûã...
 • 15
 • 165
 • 0

ĐẠI VIỆT THÔNG sử

ĐẠI VIỆT THÔNG sử
... chinh nam; triệu bọn Vương Thông nước Tự dứt nạn binh đao, thiên hạ thái bình Thuvientailieu.net.vn 22 Đại Việt Thông Sử - Quyển II - Đế Kỷ Đệ Nhị (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN II Đế Kỷ Đệ Nhị ... Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non Thuvientailieu.net.vn 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần ... nghiệp truyền cho hậu Rực rỡ thay" Thuvientailieu.net.vn 34 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông sử QUYỂN _ LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn NGHỊCH THẦN TRUYệN...
 • 91
 • 100
 • 0

Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa Du lịch

Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa Du lịch
... sánh vẻ đẹp truyền thống áo dài truyền thống Việt Nam áo dài truyền thống Nhật Bản Hàn Quốc Để từ làm bật giá trị vẻ đẹp áo dài Việt Nam khả khai thác sử dụng vẻ đẹp vào hoạt động văn hóa du lịch ... : Cái đẹp áo dài Việt Nam dƣới góc nhìn nghệ thuật Chương II: Thực tiễn hình ảnh đẹp áo dài Việt Nam từ truyền thống đến đại Chương III : Quảng bá khai thác đẹp truyền thống áo dài Việt Nam vào ... cứu đôi nét việc “ Khai thác sử dụng đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào hoạt động Văn hóa Du lịch Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Đề tài góp phần thể tinh thần hệ trẻ Việt Nam tình yêu quê hƣơng...
 • 111
 • 810
 • 5

thống kê các sứthần Đại Việt thời Lý - Trần - Lê trên cơ sở bộ Đại Việt sử ký toàn thư

thống kê các sứthần Đại Việt thời Lý - Trần - Lê trên cơ sở bộ Đại Việt sử ký toàn thư
... Minh.”2 Ngơ Sĩ LiênNgơ Sĩ Liên- i Vi t s tồn th - T p I-Nxb KHXH - Hà N i -tr 289 i Vi t s tồn th - T p I I-Nxb KHXH - Hà N i -tr 306 i phu Nguy n Nh t Thăng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M ... Liên - i Vi t s tồn thư - T p II- Nxb KHXH - Hà N i, 1998, tr 383 i Vi t s tồn thư - T p II- Nxb KHXH - Hà N i, 1998, tr 241 n ngư i ây THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN quy nh b t bu c mà nhà ... T i chí T i chí T i chí T c Năm M u Ng p I -Vi p I -Vi p I -Vi p I -Vi ns ns ns ns h h h h c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N i 1992, tr 246 i 1992, tr...
 • 32
 • 352
 • 0

Lịch sử áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam

Lịch sử áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam
... án tốt nghiệp LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM I Đôi nét trình phát triển trang phục áo dài phụ nữ Việt Nam Thế kỷ XVII – XVIII Có giả thuyết cho áo dài Việt Nam xuất xứ từ ... miền Bắc: Áo phụ nữ miền Bắc có nhiều loại: áo cánh ngắn,các loại áo dài mặc ngoài, áo ấm, áo lễ… Phụ nữ thành thị đường, tiếp khách mặc áo cánh mà thường mặc thêm áo dài Áo dài phụ nữ có loại ... bên cạnh áo dài nâu non đổi vạt, buông vạt thắt vạt, bên cạnh áo dài màu tím Huế, áo dài cài khuy cổ truyền miền Nam thường mặc Chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam trở thành biểu tượng Việt Nam mắt nhân...
 • 70
 • 1,349
 • 12

Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại việt nam

Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại việt nam
... loại xe đạp điện khơng trang bị bàn đạp, chạy điện, loại nhỉn bắt mắt có nhiều kiểu dáng tinh tế, sang trọng Loại xe phù hợp với ngƣời cao tuổi 1.4 KẾT CẤU CƠ KHÍ CỦA XE ĐẠP ĐIỆN Kết cấu xe đạp điện ... số kỹ thuật xe đạp điện hãng Bridgestone 1.2.2.1 Xe đạp điện Bridgestone MLI Hình 1.3: Xe đạp điện Bridgestone MLI Bảng 1.3: Thơng số kỹ thuật xe Bridgestone MLI Ngoại hình Chiều dài Chiều rộng ... 1.2.3 Thơng số kỹ thuật xe đạp điện hãng Honda 1.2.3.1 Xe đạp điện Honda Cool Hình 1.6: Xe đạp điện Honda Cool Bảng 1.6: Thơng số kỹ thuật xe Honda Cool Ngoại hình Chiều dài Chều rộng Chiều cao...
 • 87
 • 739
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx
... PLC 2.4.1 Các lĩnh vực ứng dụng PLC sử dụng rộng rãi ngành: Công nghiệp, máy công nghiệp, thiết bị y tế, ôtô (xe hơi, cần cẩu) 2.4.2 Các ƣu điểm sử dụng hệ thống điều khiển với PLC - Không cần ... đề lắp đặt - Có khả mở rộng số lượng đầu vào/ra nối thêm khối vào/ra chức - Tạo khả mở lĩnh vực áp dụng - Giá thành không cao Chính nhờ ưu đó, PLC sử dụng rộng rãi hệ thống điều khiển tự động, ... Khi nhiệt độ lò đạt t2 hệ thống yêu cầu quạt hoạt động Nếu quạt mà gặp cố hệ thống báo động quạt gặp cố hệ thống báo động đèn đồng thời dừng hệ thống 3.1.3 Các bảo vệ hệ thống - Bảo vệ ngắn mạch...
 • 66
 • 442
 • 0

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI "NHẤT" CỦA VUA VÀ TRIỀU ĐẠI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM ppt

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI
... Về triều đại - Triều đại tồn lâu nhất: nhà Hậu Lê 356 năm (1428 - 1527 1533 - 1788) - Triều đại tồn ngắn nhất: nhà Hồ năm (1400 - 1407) - Triều đại truyền nhiều đời vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua ... vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua (từ Thái Tổ đến Chiêu Thống) , nhà Trần (kể Hậu Trần) 14 vua - Triều đại truyền đời nhất: nhà Thục vua - Triều đại truyền qua nhiều hệ nhất: nhà Hậu Lê 14 đời (từ ... - Trường thọ nhất: Bảo Đại 85 tuổi (1913-1997), vua Trần Nghệ Tông 74 tuổi (1321 - 1394) Nếu tính Triệu Đà Triệu Đà vua thọ nhất: 120 tuổi (257-137 TCN) (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư) Ngoài ra,...
 • 5
 • 435
 • 0

luận văn đại học phạm Tháp Phật và truyền thống văn hoá Phật giáo Đại Việt

luận văn đại học sư phạm Tháp Phật và truyền thống văn hoá Phật giáo Đại Việt
... đá, tháp bùn, tháp đất, tháp sắt, tháp đồng, tháp vàng, tháp bạc, tháp thủy tinh, tháp pha lê, tháp lưu ly, tháp ngọc, tháp châu báu tháp hương 4.1 Tháp gỗ: Tại Trung Quốc tháp gỗ xưa nhất, tháp ... có tháp tôn trí di vật Đức Phật, thường gọi tháp Đế thích, là: 1) Tháp tóc 2) Tháp y 3) Tháp bát 4) Tháp Chất liệu dùng làm tháp Phân tích chất liệu dùng làm tháp, ta có: tháp gỗ, tháp gạch, tháp ... dáng tháp: Về chủng loại tháp phong phú, dùng hình dáng để phân loại ta có :tháp phú bát, tháp khám, tháp trụ, tháp nhạn, tháp lộ, tháp ốc, tháp vô bích, , tháp Lạt ma, tháp nhiều tầng, tháp vuông,...
 • 63
 • 490
 • 0

Quan hệ đại việt trung hoa từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII qua các bộ thông sử

Quan hệ đại việt  trung hoa từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII qua các bộ thông sử
... quát quan hệ Đại Việt Trung Hoa trước kỉ XVI Chương Quan hệ Đại Việt Trung Hoa từ kỷ XVI đến kỷ XVIII CHƯƠNG KHÁI QUÁT QUAN HỆ ĐẠI VIỆT – TRUNG HOA TRƯỚC THẾ KỶ XVI 1.1.ÂM MƯU THÔN TÍNH ĐẠI VIỆT ... cảnh Việt Nam kỷ XVI XVIII 27 2.1.3 Bối cảnh Trung Quốc kỷ XVI XVIII 31 2.2 QUAN HỆ ĐẠI VIỆT – TRUNG HOA TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾNTHẾ KỶ XVIII 33 2.2.1 Các vấn đề quan hệ ... trò mối quan hệ Đại Việt Trung Hoa ngoại giao Đại Việt kỷ XVI XVIII - Làm rõ nội dung: Quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại, vấn đề lãnh thổ mối quan hệ Đại Việt Trung Hoa kỉ XVI – XVIII...
 • 106
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamSamsung BN44 00358b PSU schematic
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập