ĐẠI VIỆT THÔNG sử

Đại Việt thông sử

Đại Việt thông sử
... đạo binh chinh nam; triệu bọn Vương Thông nước Tự dứt nạn binh đao, thiên hạ thái bình 22 Đại Việt Thông Sử - Quyển II - Đế Kỷ Đệ Nhị (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN II Đế Kỷ Đệ Nhị THÁI TỔ (HẠ) ... phong tước Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn ... ban khắp đương thời, nghiệp truyền cho hậu Rực rỡ thay" 34 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông sử QUYỂN _ LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn NGHỊCH THẦN TRUYệN...
 • 91
 • 257
 • 2

Đại Việt thống sử

Đại Việt thống sử
... bacle@hotmail.com 2001 Đại Việt Thông Sử - Quyển I - Đế Kỷ Đệ Nhất (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN I Đế Kỷ Đệ Nhất Thần Đôn soạn THÁI TỔ (THƯỢNG) [tờ 7a] Vua Thái Tổ, thụy hiệu Thống Thiên khải vận ... phong tước Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn ... Văn Anh Vũ Đại Vương", đặt tên nước Đại Việt, đổi niên hiệu đại xá thiên hạ, ban lời cáo rằng: "Việc làm nhân nghĩa, cốt yếu nhân dân, đạo quân điếu phạt, trước trừ kẻ bạo Nước Đại Việt ta, nước...
 • 91
 • 191
 • 0

Đề tài triết học " Ý thức văn hoá trong “Đại Việt thông sử” của Lê Quý Đôn " pot

Đề tài triết học
... theo vua” Trong giai àoẩn khúãi nghơa, mưåt sưë ghi chếp àậ thïm thùỉt tđnh thêìn thấnh vïì Lï Thấi Tưí (tẩi võ 1428-1433) Viïåc y mïånh trúâi lâm tđnh chđnh àấng cho sûå kiïën p triïìu ... vâo àiïån hỗi vïì viïåc p ngûúâi nưëi ngưi Khưi bân p Thấi Tưng (Ngun Long), bêëy giúâ nhâ vua múái quët Thấng 8, vua giấng vûúng xëng tûúác Qån vûúng, ban chiïëu y thûá lâ Ngun Long ... Thấi Tưí lc àêìu mën huynh àïå kïë thûâa n nhau, khưng mën p thûá Tưi àoấn rùçng, cố thïí àïën nùm thûá sấu, Thấi Tưí mën phïë Tû Tïì (Qån vûúng), p thûá lâm thấi tûã, mâ mể ca thấi tûã...
 • 15
 • 158
 • 0

ĐẠI VIỆT THÔNG sử

ĐẠI VIỆT THÔNG sử
... chinh nam; triệu bọn Vương Thông nước Tự dứt nạn binh đao, thiên hạ thái bình Thuvientailieu.net.vn 22 Đại Việt Thông Sử - Quyển II - Đế Kỷ Đệ Nhị (BD:LML) Đại Việt Thông Sử QUYỂN II Đế Kỷ Đệ Nhị ... Còn trai Gia Vương, Đại Dung, gái Hồng Ngọc, Đoan Túc, Ngọc Lan chết non Thuvientailieu.net.vn 44 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông Sử LIệT TRUYệN Thần ... nghiệp truyền cho hậu Rực rỡ thay" Thuvientailieu.net.vn 34 Đại Việt Thông Sử - Liệt Truyện - Nghịch Thần Truyện (BD:LML) Đại Việt Thông sử QUYỂN _ LIệT TRUYệN Thần Đôn soạn NGHỊCH THẦN TRUYệN...
 • 91
 • 73
 • 0

Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa Du lịch

Khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động Văn hóa Du lịch
... sánh vẻ đẹp truyền thống áo dài truyền thống Việt Nam áo dài truyền thống Nhật Bản Hàn Quốc Để từ làm bật giá trị vẻ đẹp áo dài Việt Nam khả khai thác sử dụng vẻ đẹp vào hoạt động văn hóa du lịch ... : Cái đẹp áo dài Việt Nam dƣới góc nhìn nghệ thuật Chương II: Thực tiễn hình ảnh đẹp áo dài Việt Nam từ truyền thống đến đại Chương III : Quảng bá khai thác đẹp truyền thống áo dài Việt Nam vào ... cứu đôi nét việc “ Khai thác sử dụng đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào hoạt động Văn hóa Du lịch Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Đề tài góp phần thể tinh thần hệ trẻ Việt Nam tình yêu quê hƣơng...
 • 111
 • 793
 • 5

thống kê các sứthần Đại Việt thời Lý - Trần - Lê trên cơ sở bộ Đại Việt sử ký toàn thư

thống kê các sứthần Đại Việt thời Lý - Trần - Lê trên cơ sở bộ Đại Việt sử ký toàn thư
... Minh.”2 Ngơ Sĩ LiênNgơ Sĩ Liên- i Vi t s tồn th - T p I-Nxb KHXH - Hà N i -tr 289 i Vi t s tồn th - T p I I-Nxb KHXH - Hà N i -tr 306 i phu Nguy n Nh t Thăng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M ... Liên - i Vi t s tồn thư - T p II- Nxb KHXH - Hà N i, 1998, tr 383 i Vi t s tồn thư - T p II- Nxb KHXH - Hà N i, 1998, tr 241 n ngư i ây THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN quy nh b t bu c mà nhà ... T i chí T i chí T i chí T c Năm M u Ng p I -Vi p I -Vi p I -Vi p I -Vi ns ns ns ns h h h h c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N c - Nxb KHXH, Hà N i 1992, tr 246 i 1992, tr...
 • 32
 • 338
 • 0

Lịch sử áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam

Lịch sử áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam
... án tốt nghiệp LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM I Đôi nét trình phát triển trang phục áo dài phụ nữ Việt Nam Thế kỷ XVII – XVIII Có giả thuyết cho áo dài Việt Nam xuất xứ từ ... miền Bắc: Áo phụ nữ miền Bắc có nhiều loại: áo cánh ngắn,các loại áo dài mặc ngoài, áo ấm, áo lễ… Phụ nữ thành thị đường, tiếp khách mặc áo cánh mà thường mặc thêm áo dài Áo dài phụ nữ có loại ... bên cạnh áo dài nâu non đổi vạt, buông vạt thắt vạt, bên cạnh áo dài màu tím Huế, áo dài cài khuy cổ truyền miền Nam thường mặc Chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam trở thành biểu tượng Việt Nam mắt nhân...
 • 70
 • 1,272
 • 12

Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại việt nam

Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại việt nam
... loại xe đạp điện khơng trang bị bàn đạp, chạy điện, loại nhỉn bắt mắt có nhiều kiểu dáng tinh tế, sang trọng Loại xe phù hợp với ngƣời cao tuổi 1.4 KẾT CẤU CƠ KHÍ CỦA XE ĐẠP ĐIỆN Kết cấu xe đạp điện ... số kỹ thuật xe đạp điện hãng Bridgestone 1.2.2.1 Xe đạp điện Bridgestone MLI Hình 1.3: Xe đạp điện Bridgestone MLI Bảng 1.3: Thơng số kỹ thuật xe Bridgestone MLI Ngoại hình Chiều dài Chiều rộng ... 1.2.3 Thơng số kỹ thuật xe đạp điện hãng Honda 1.2.3.1 Xe đạp điện Honda Cool Hình 1.6: Xe đạp điện Honda Cool Bảng 1.6: Thơng số kỹ thuật xe Honda Cool Ngoại hình Chiều dài Chều rộng Chiều cao...
 • 87
 • 680
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx
... PLC 2.4.1 Các lĩnh vực ứng dụng PLC sử dụng rộng rãi ngành: Công nghiệp, máy công nghiệp, thiết bị y tế, ôtô (xe hơi, cần cẩu) 2.4.2 Các ƣu điểm sử dụng hệ thống điều khiển với PLC - Không cần ... đề lắp đặt - Có khả mở rộng số lượng đầu vào/ra nối thêm khối vào/ra chức - Tạo khả mở lĩnh vực áp dụng - Giá thành không cao Chính nhờ ưu đó, PLC sử dụng rộng rãi hệ thống điều khiển tự động, ... Khi nhiệt độ lò đạt t2 hệ thống yêu cầu quạt hoạt động Nếu quạt mà gặp cố hệ thống báo động quạt gặp cố hệ thống báo động đèn đồng thời dừng hệ thống 3.1.3 Các bảo vệ hệ thống - Bảo vệ ngắn mạch...
 • 66
 • 423
 • 0

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI "NHẤT" CỦA VUA VÀ TRIỀU ĐẠI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM ppt

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI
... Về triều đại - Triều đại tồn lâu nhất: nhà Hậu Lê 356 năm (1428 - 1527 1533 - 1788) - Triều đại tồn ngắn nhất: nhà Hồ năm (1400 - 1407) - Triều đại truyền nhiều đời vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua ... vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua (từ Thái Tổ đến Chiêu Thống) , nhà Trần (kể Hậu Trần) 14 vua - Triều đại truyền đời nhất: nhà Thục vua - Triều đại truyền qua nhiều hệ nhất: nhà Hậu Lê 14 đời (từ ... - Trường thọ nhất: Bảo Đại 85 tuổi (1913-1997), vua Trần Nghệ Tông 74 tuổi (1321 - 1394) Nếu tính Triệu Đà Triệu Đà vua thọ nhất: 120 tuổi (257-137 TCN) (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư) Ngoài ra,...
 • 5
 • 408
 • 0

luận văn đại học phạm Tháp Phật và truyền thống văn hoá Phật giáo Đại Việt

luận văn đại học sư phạm Tháp Phật và truyền thống văn hoá Phật giáo Đại Việt
... đá, tháp bùn, tháp đất, tháp sắt, tháp đồng, tháp vàng, tháp bạc, tháp thủy tinh, tháp pha lê, tháp lưu ly, tháp ngọc, tháp châu báu tháp hương 4.1 Tháp gỗ: Tại Trung Quốc tháp gỗ xưa nhất, tháp ... có tháp tôn trí di vật Đức Phật, thường gọi tháp Đế thích, là: 1) Tháp tóc 2) Tháp y 3) Tháp bát 4) Tháp Chất liệu dùng làm tháp Phân tích chất liệu dùng làm tháp, ta có: tháp gỗ, tháp gạch, tháp ... dáng tháp: Về chủng loại tháp phong phú, dùng hình dáng để phân loại ta có :tháp phú bát, tháp khám, tháp trụ, tháp nhạn, tháp lộ, tháp ốc, tháp vô bích, , tháp Lạt ma, tháp nhiều tầng, tháp vuông,...
 • 63
 • 398
 • 0

Quan hệ đại việt trung hoa từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII qua các bộ thông sử

Quan hệ đại việt  trung hoa từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII qua các bộ thông sử
... quát quan hệ Đại Việt Trung Hoa trước kỉ XVI Chương Quan hệ Đại Việt Trung Hoa từ kỷ XVI đến kỷ XVIII CHƯƠNG KHÁI QUÁT QUAN HỆ ĐẠI VIỆT – TRUNG HOA TRƯỚC THẾ KỶ XVI 1.1.ÂM MƯU THÔN TÍNH ĐẠI VIỆT ... cảnh Việt Nam kỷ XVI XVIII 27 2.1.3 Bối cảnh Trung Quốc kỷ XVI XVIII 31 2.2 QUAN HỆ ĐẠI VIỆT – TRUNG HOA TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾNTHẾ KỶ XVIII 33 2.2.1 Các vấn đề quan hệ ... trò mối quan hệ Đại Việt Trung Hoa ngoại giao Đại Việt kỷ XVI XVIII - Làm rõ nội dung: Quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại, vấn đề lãnh thổ mối quan hệ Đại Việt Trung Hoa kỉ XVI – XVIII...
 • 106
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập