Mối liên hệ đại số của các ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức. Chuyên ngành: Hình học và Tôpô

Báo cáo nghiên cứu khoa học " DUNG LƯỢNG DẠNG ĐẠI SỐ CỦA CÁC ÁNH XẠ ĐA TRỊ GIẢI TÍCH " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phần thứ hai Từ đó, theo [2, Định lý 3.1] K giải tích Hệ Định lý cho ánh xạ đa trị giải tích hữu hạn) Cho K H ánh xạ đa trị giải tích hữu hạn từ G vào Fc (Ck) Nếu K H tập có phần khác rỗng G ... K(0)  H (0) TÀI LIỆU THAM KHẢO Bành Đức Dũng Một số tính chất ánh xạ đa trị giải tích, Luận văn Thạc sỹ, (2001) Trần Ngọc Giao Hàm giá trị tập giải tích thác triển chúng, Luận án PTS, (1991) B Aupetit ... P (Y) = {các tập Y}, Fc (Y) = {các tập compact khác rỗng Y}, Ff (Y) = {các tập hữu hạn khác rỗng Y} Một ánh xạ S : X  P (Y) gọi ánh xạ đa trị Với A  X, B  Y, ta thường...
 • 8
 • 224
 • 1

Dùng nguyên lý về mối liên hệ phổ biển của phếp biện chứng duy vật vào quản lý doanh nghiệp

Dùng nguyên lý về mối liên hệ phổ biển của phếp biện chứng duy vật vào quản lý doanh nghiệp
... nghiệp dịch vụ xác định phát triển dịch vụ nghành mũi nhọn Vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến phép biện chứng quản doanh nghiệp 2.1 Các quan hệ nội quản doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp ... khâu trung gian Có mối liên hệ chất có mối liên hệ không chất liên hệ tất yếu liên hệ ngẫu nhiên Có mối liên hệ vật tượng khác nhau, có mối liên hệ giũa mặt vật tượng Sự vật tượng vận động trải ... hai mối quan hệ tất yếu, khách quan: quan hệ bên doanh nghiệp quan hệ nội yếu tố doanh nghiệp để quản doanh nghiệp nha quản phải nắm rõ mối quan hệ, kịp thời điều chỉnh hai mối quan hệ cho...
 • 14
 • 2,596
 • 7

Dùng nguyên lý về mối liên hệ phổ biển của phếp biện chứng duy vật vào quản lý doanh nghiệp

Dùng nguyên lý về mối liên hệ phổ biển của phếp biện chứng duy vật vào quản lý doanh nghiệp
... nghiệp dịch vụ xác định phát triển dịch vụ nghành mũi nhọn Vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến phép biện chứng quản doanh nghiệp 2.1 Các quan hệ nội quản doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp ... khâu trung gian Có mối liên hệ chất có mối liên hệ không chất liên hệ tất yếu liên hệ ngẫu nhiên Có mối liên hệ vật tượng khác nhau, có mối liên hệ giũa mặt vật tượng Sự vật tượng vận động trải ... hai mối quan hệ tất yếu, khách quan: quan hệ bên doanh nghiệp quan hệ nội yếu tố doanh nghiệp để quản doanh nghiệp nha quản phải nắm rõ mối quan hệ, kịp thời điều chỉnh hai mối quan hệ cho...
 • 14
 • 1,348
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn
... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh ... PHạM HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN V BảO TồN Chuyên ngành: ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên...
 • 125
 • 625
 • 1

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học duy vật biện chứng vào việc xác định luyện tập một số hoạt động trong dạy học giải bài tập toán cấp trung họcsở

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học duy vật biện chứng vào việc xác định và luyện tập một số hoạt động trong dạy học giải bài tập toán cấp trung học cơ sở
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN QUANG TRUNG VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ LUYỆN TẬP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC ... mối liên hệ phổ biến triết học DVBC vào việc xác định luyện tập số hoạt động DH giải tập HH cấp THCS” Về thực tiễn: Xác định nội dung cách thức luyện tập số dạng hoạt động DH giải tập HH cấp ... nguyên mối liên hệ phổ biến triết học vật biện chứng gắn với hoạt động dạy học giải tập Hình học - Những yêu cầu DH giải tập HH soi sáng nguyên mối liên hệ phổ biến - Nghiên cứu, xác định...
 • 149
 • 3,057
 • 15

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 1 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 1 pptx
... từ 16 .000 đến 21. 000 sản phẩm: Kỳ sản xuất Số lượng sản xuất kỳ (sản phẩm) Tổng chi phí sản xuất chung kỳ 10 11 12 16 .000 17 .000 18 .000 19 .000 20.000 21. 000 12 8.830 13 1 .10 0 13 3.370 13 5.640 13 7. 910 ... tiền Tỷ lệ A 1. 880 1. 920 1. 900 + 40 + 2 ,13 % + 20 + 1, 05% B 1. 350 1. 306 1. 450 - 44 - 3,26% - 14 4 - 9,93% C 1. 410 1. 360 1. 520 - 50 - 3,55% - 16 0 -10 ,52% D 3.250 3. 310 - + 60 + 1, 85% - - Bảng 2.8 ... 14 .000 15 .000 11 5.000 11 7.500 12 0.000 12 2.500 12 5.000 12 7.500 Bảng 2.5 Tổng chi phí sản xuất chung tiêu hao doanh nghiệp Sử dụng Microsoft excel để tính để tìm phương trình hồi quy, cụ thể tìm tung...
 • 10
 • 97
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 2 ppsx
... 486.080 506.416 B 46.800 46.800 52. 000 52. 000 52. 000 C 738.000 708.480 984.000 944.640 9 52. 5 12 1 .26 4.800 1 .22 5.680 1.5 32. 000 1.4 82. 720 1.510. 928 Tổng cộng Bảng 2. 10 Bảng phân tích biến động tổng ... 654.000 523 .20 0 763.000 B 25 .000 40.000 22 .500 36.000 22 .500 36.000 C 105.000 189.000 110.000 198.000 105.600 22 0.000 Tổng cộng 570.000 889.000 568.500 888.000 651.300 1.019.000 Sản phẩm Bảng 2. 12 Phân ... Mz − Md = -21 .0 72 - (-49 .28 0) = 28 .20 8 (ngđ) ∆Rz = Rz - Rd = -1,375% - (-3 ,21 6%) = 1,841% Tổng hợp ba nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng phân tích: ∆M = -8 .26 2,144 + (-1.897,856) + 28 .20 8 = 18.048...
 • 10
 • 84
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 3 pdf
... 480,00 552,00 504,00 27,60 30 ,00 B 0,125 25,00 25,00 500,00 512,50 500,00 500,00 25,00 37 ,50 C 0,666 6,66 5,99 133 ,20 166,50 119,88 133 ,20 19,98 39 ,29 D 0,178 - - - 66,75 - 62 ,30 - 4,45 59,26 84,99 ... 111,24 Tổng cộng So sánh - 1 43, 42% 1 03, 42% 102 ,36 % 1 53, 25% Bảng 3. 3 Tình hình tiêu thụ theo hình thức giá trò Nhận xét: Tình hình chung tiêu thụ đạt 102 ,36 % tốt cho doanh nghiệp; đó, mặt hàng có ... mại 3. 1 .3 Phân tích phận Dựa vào tài liệu phân tích: Các hợp đồng mua bán (hoặc hợp đồng ngoại thương); tình hình kết thực (các bảng lý hợp đồng) để phân tích toàn diện, xuyên suốt trình kinh doanh...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 4 doc
... 10 80 -4 15 105 -2,333 20 120 -1,5 25 125 -1 30 120 -0.666 35 105 -0 ,42 8 40 80 -0,25 45 45 -0,111 50 Giá (P) Trò tuyệt đối độ co giãn lớn ( ED > 1) giảm giá, doanh thu tăng (E D = 1) , doanh thu ... tiêu thụ xét giới hạn mối quan hệ với nhân tố: giá bán (X1) chi phí quảng cáo (X2) Giả đònh giá trò quan sát biến cố cố đònh (không ngẫu nhiên) biến đốc lập (X1, X2) quan hệ tuyến tính tuyệt đối ... bán sản phẩm Và, khối lượng tiêu thụ có quan hệ thuận biến với chi phí quảng cáo Tất nhiên quan hệ trước hết phải hiểu chúng ấn đònh sẵn bới lý thuyêt kinh tế Nhưng lý thuyết không trả lời cụ...
 • 10
 • 86
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 5 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ của các chỉ số kinh doanh phần 5 pptx
... 343.09 457 .12 0. 75 0.47 -637.34 1323 .51 X Variable -34.79 5. 01 -6.94 0.00 - 45. 54 -24.04 X Variable 1.31 0.08 17. 05 0.00 1. 15 1.48 3190364.49 250 .49 Significance F 0.00 12736 .58 P-value Lower 95% Upper ... hạn dùng phần mềm Eviews 5. 1 để thống kê dự báo số liệu cách dễ dàng Ví dụ: với số liệu cho Bảng 3 .5, sử dụng phần mềm Eviews 5. 1 để thực hồi quy, bước thực sau: Bước 1: Khởi động chương trình Eviews ... Statistics Các thông số thống kê hồi quy Multiple R 0.99 Mức độ tương quan R Square 0.97 R bình phương (hệ số xác đònh) Adjusted R Square 0.97 R bình phương điều chỉnh Standard Error 112.86 Sai số chuẩn...
 • 10
 • 83
 • 0

Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT

 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT
... Phần I Cơ sở khách quan mối quan hệ thành phần kinh tế I/ Nội dung quy luật mâu thuẫn phép biện chứng Quy luật mâu thuẫn ba quy luật phép biện chứng vật hạt nhân phép biện chứng Nội ... (kinh tế Nhà nớc), thành phần kinh tế tập thể (hợp tác), thành phần kinh tế t t nhân, thành phần kinh tế t Nhà nớc, thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ Hiện công nhận thành phần kinh tế thời kỳ ... khách quan đợc tạo thành từ nhiều yếu tố, nhiều phận, nhiều trình khác Giữa chúng có mối liên hệ, tác động lẫn có liên hệ trái ngợc nhau, gọi mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn vật Các mặt đối lập...
 • 21
 • 487
 • 0

Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần Kinh tế

Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần Kinh tế
... với người Nho gia coi quan hệ trị - đạo đức quan hệ tảng xã hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ vào ba rường mối chủ đạo (gọi tam cương) Trong quan trọng quan hệ vua- tôi, cha- chồng- ... cho hệ trẻ nay, Dưới tác động quy luật kinh tế khách quan kinh tế thị trường, nhiều người chạy theo lợi nhuận mà làm lợi cho lại làm hại cho người khác, điều trái với tư tưởng đạo Nho Trong kinh ... hệ với nước trế giới, với việc đầu tư nhà tư lớn giới bất tín vạn bất tin Về vấn đề đạo lý cha mẹ gia đình tư tưởng Nho gia sống có giá trị thời đại Hiện nay, mối quan hệ thầy trò, mối quan hệ...
 • 9
 • 209
 • 1

Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế
... xác định kinh tế nước ta tồn taị thành phần kinh tế Thành phần kinh tế quốc doanh (kinh tế Nhà nước), thành phần kinh tế tập thể (hợp tác), thành phần kinh tế tư tư nhân, thành phần kinh tế tư Nhà ... NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Trong thời kỳ độ tồn nhiều thành phần kinh tế lịch sử để lại có lợi cho phát triển kinh tế CNXH: Kinh tế tư tư nhân, kinh tế cá thể Thực tế Việt Nam, thành phần kinh ... đẩy thành phần kinh tế khác phát triển Chỉ có làm cho thành phần kinh tế khác ngày mạnh lên, phát huy tốt vai trò đạo hợp thành tảng kinh tế Quốc dân Trong kinh tế nước ta nay, thành phần kinh tế...
 • 23
 • 167
 • 0

Nguyên lý của phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến của sự vật

Nguyên lý của phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến của sự vật
... 0918.775.368 1./ Nội dung nguyên phép biện chứng vật mối liên hệ phổ biến Nguyên mối liên hệ phổ biến hai nguyên phép biện chứng vật Khái niệm biện chứng dùng để tác động, liên hệ, ràng buộc chuyển ... + Mối liên hệ bên - bên (mối liên hệ không gian) + Mối liên hệ trực tiếp - gián tiếp + Mối liên hệ nhân (mối liên hệ thời gian) + Mối liên hệ chung - riêng + v.v 2./ Vận dụng nguyên phép biện ... đối mối liên hệ phận toàn mối liên hệ phổ biến nói chung, cần phân tích mối liên hệ phổ biến vật tợng với ta nghiên cứu liên hệ đặc thù tuỳ thuộc vào tính chất phạm vi vật tợng Phép biện chứng vật...
 • 12
 • 410
 • 1

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng quản lý doanh nghiệp.

Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng và quản lý doanh nghiệp.
... 1 .Mối liên hệ phổ biến 1. 1Mối liên hệ vật tượng 1.2nhân tố quy định mối liên hệ 1.3 Các mối liên hệ 1.3.1 Mối lien hệ bên 1.3.2 Mối lien hệ bên 1.3.3 Mối liên hệ chất không chất, mối liên hệ ... nghành mũi nhọn Vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến phép biện chứng quản doanh nghiệp 2.1 Các quan hệ nội quản doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp hình thành đèu thể hai mối quan hệ tất yếu, ... vật biện chứng không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tượng trình mà nêu lên tính đa dạng liên hệ Trong mối liên hệ mối liên hệ chủ yếu có mối liên hệ thứ yếu có mối liên...
 • 17
 • 372
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học duy vật biện chứng vào việc xác định và luyện tập một số hoạt động trong dạy học giải bài tập toán cấp trung học cơ sởtính đặc thù của khu đất xây dựng khách sạn và mối liên hệ tương quan của khu đất đối với các điều kiện xung quanhbài toán đặt ra ở đây là tìm mối liên hệ giữa kích thước các khâu đối với góc lắc của quạt từ đó điều chỉnh kích thước các khâu dẫn tới thay đổi góc lắccơ sở để hình thành hệ thống chỉ số là mối liên hệ thực tế giữa các chỉ tiêu thường được biểu hiện dưới dạng các công thức nhưtăng cường mối liên hệ trực tiếp với các phòng ban chi nhánh của công tythức quản lý thực hiện dự án mối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự ánmối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dự ánmối liên hệ đại lượng tỷ lệ thuậnmối quan hệ đại số và lượng giácbước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số môi trường phát triển bền vữngnguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vậtcác phép tính đại số của các hàm khả vi tại một điểmhình thức chính thể là cách tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó4 16 mối quan hệ cơ bản của các phần tử a bêtông chòu nén b bêtông chòu kéo c cốt thép thường d thép dự ứng lựcliên hệ thực tế của các nước lạm phátMục lục đề ánTương tác thuốc, bài giảng tổng quanTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Prisoner of AzkabanHarry Potter and the Order of the PhoenixAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDpractical process research and developmentỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCAdult General Passport ApplicationGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSGIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYNâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020bai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập