Bài giảng Kế toán tài chính Kế toán hàng tồn kho Phan Tống Thiên Kiều

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... giải 1 .3 5 .3 7 .3 15 .3 Tồn đầu tháng Mua hàng Mua hàng Mua hàng Tổng cộng Số lượng 10 0 30 0 400 200 1. 000 41 Đơn giá (đ) 1. 000 1. 100 1. 150 1. 200 Thành tiền (đ) 10 0.000 33 0.000 460.000 240.000 1. 13 0 .000 ... TIN Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 31 3/ 22/2 012 Chương 3- 1 Trình bày hàng tồn kho 63 Hàng tồn kho trình bày Bảng cân đối kế toán bao gồm số đầu năm số cuối kỳ • Hàng tồn kho ... bổ phần cho hàng tồn kho, phần cho hàng hóa tiêu thụ kỳ Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 13 3/22/2 012 Chương 3- 1 Phân bổ chi phí thu mua Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tồn kho...
 • 34
 • 137
 • 0

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
...  Kế toán thành phẩm  Kế toán hàng hóa  Kế toán dự phòng giảm giá HTK   Khoa Kế toán - Kiểm toán PP Kiểm kê định kỳ Đại học Mở TPHCM Chương 3- 2: Kế toán hàng tồn kho (phần 2) 4/6 /20 12 Kế toán ... hóa Tài kho n 15 62 – Chi phí thu mua hàng hóa Tài kho n 1567 – Hàng hóa bất động sản Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 11 Chương 3- 2: Kế toán hàng tồn kho (phần 2) 4/6 /20 12 Sơ đồ tài kho n ... Mua hàng Giảm giá hàng mua, CKTM… K/c Giá trị hàng xuất Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM TK 151, 1 52, 1 53, 156, 157 TK 33 1 TK 621 , 6 32 16 Chương 3- 2: Kế toán hàng tồn kho (phần 2) 4/6 /20 12...
 • 27
 • 103
 • 0

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 1 (Môn Kế toán tài chính 1)
... tính giá hàng xuất kho có lô hàng nhập vào 10 20/ 03/ 20 13 Bài tập thực hành 7-A Ngày Diễn giải 1 .3 5 .3 7 .3 15 .3 Tồn đầu tháng Mua hàng Mua hàng Mua hàng Tổng cộng Số lượng 41 Đơn giá (đ) 10 0 30 0 400 ... (đ) 10 0 30 0 400 200 1. 000 1. 000 1. 100 1. 150 1. 200 Ngày Thành tiền (đ) 1. 4 9.4 11 .4 20.4 25.4 28.4 29.4 10 0.000 33 0.000 460.000 240.000 1. 13 0 .000 Xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo phương ... thức sau: • Giá vốn hàng bán = Tồn đầu kỳ + Mua hàng kỳ - Tồn cuối kỳ 11 20/ 03/ 20 13 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 13 Bài tập thực hành 1- A 14 • Trong phương pháp kê khai thường xuyên, doanh...
 • 17
 • 135
 • 0

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)

Chương 3 Kế toán hàng tồn kho phần 2 (Môn Kế toán tài chính 1)
... 156: 1 .20 0 1 .30 0  TK 154  Trong kỳ mua hàng 4 .20 0  TK 621 , 622 , 627 TK 1 52, 111… Tính giá vốn hàng bán kỳ định kho n K/c Giá thành SX TK 6 32 Sơ đồ kế toán TK 6 32 Bài tập thực hành TK 6 32 35  ... 1 52, 1 53, 156, 157 TK 111, 1 12, 33 1 Phản ảnh số dư cuối kỳ Phản ảnh số dư đầu kỳ Mua hàng Giảm giá hàng mua, CKTM… K/c Giá trị hàng xuất TK 151, 1 52, 1 53, 156, 157 TK 33 1 TK 621 , 6 32 20 / 03/ 20 13 ...  Tài kho n 1 5 32 – Bao bì luân chuyển  Tài kho n 1 533 – Đồ dùng cho thuê Tài kho n 1 52, 1 53 – Các nguyên tắc    Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tài kho n...
 • 14
 • 98
 • 0

bài giảng báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại

bài giảng báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại
... hệ thống báo cáo tài NHTM Khái quát hệ thống báo cáo tài NHTM Báo cáo tài TCTD (sau gọi tắt báo cáo tài chính) báo cáo phản ánh thông tin kinh tế, tài chủ yếu TCTD  Hệ thống báo cáo tài TCTD ... cân đối kế toán,  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh,  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh báo cáo tài Mục đích BCTC Báo cáo tài dùng để cung cấp thông tin tình hình tài chính, tình hình kinh ... đích BCTC Báo cáo tài phải cung cấp thông tin về: Tình hình tài chính: Tài sản, Nợ phải trả VCSH Tình hình kinh doanh: Doanh thu, thu nhập; chi phí kinh doanh kế kinh doanh Các luồng tiền Tài sản...
 • 26
 • 318
 • 0

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO - TRẦN NGỌC THIỆN ppt

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO - TRẦN NGỌC THIỆN ppt
... SỔ CÁI TÀI KHO N 156 CỦA CÔNG TY HH Chứng từ Ngày Số - - Diễn giải Tài kho n đối ứng Số dƣ đầu tháng Nhận hàng cty Minh Phước Nhập kho hàng đường Giảm giá hàng bán cty Minh Phước Bán hàng cho cty ... Nhập kho Nhập kho Xuất kho Nhập kho Xuất kho Nhập kho Xuất kho Tồn cuối tháng    Đơn giá 10.000 10.200 10.600 Nhập SL Tiền Tiền 400 4.160.000 300 3.120.000 500 300 400 Xuất SL Tồn SL 100 5.230.000 ... thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 2.3: Công ty Tiến Thịnh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai...
 • 15
 • 71
 • 2

Bài giảng lý thuyết tài chính nguyễn thu hằng

Bài giảng lý thuyết tài chính  nguyễn thu hằng
... loại thu : Theo tính chất chuyển giao thu Thu trực thu: Người chịu thu người chịu thu Thu gián thu: Người nộp thu người chịu thu Theo đối tượng đánh thu Thu thu nhập Thu tài sản Thu ... NHÀ NƢỚC - Hệ thống thu nước ta: Hệ thống thu nước ta bao gồm: + Thu tài nguyên + Thu giá trị gia tăng +Thu thu nhập cá nhân + Thu thu nhập doanh nghiệp + Thu môn + Thu tiêu thụ đặc biệt ... I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH Sơ đồ khâu tài NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH TÍN DỤNG BẢO HIỂM TÀI CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH www.themegallery.com...
 • 161
 • 93
 • 0

Bài giảng nhập môn tài chính công chương 1 nguyên lý phân tích tài chính công

Bài giảng nhập môn tài chính công chương 1  nguyên lý phân tích tài chính công
... 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 29 QCD (quantity of CDs) Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Tối đa đ hó hóa thỏa thỏ dụng d Hiệu công - công cụ phân tích 30 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân ... Hiệu công - công cụ phân tích 25 QCD (quantity of CDs) Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Giới hạn h N â sách Ngân h Hiệu công - công cụ phân tích 26 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 27 ... điều y 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 17 QCD ( (quantity tit off CDs) C A B IC2 IC1 Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Tỷ lệ th thay biê biên Hiệu công - công cụ phân tích 18 Tối đa hóa...
 • 102
 • 112
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 1  phan tống thiên kiều
... tiền 250 trđ vòng 10 năm nữa, với lãi suất chiết khấu 12 % Tính số tiền mà ông A phải để giành bao nhiêu: • Giải: • FV10=250 • r= 12 % • n= 10 năm • PV=FV10/ (1+ 12%) 10 = 250 /1. 1 210 =80,4933 trđ www.ladecquan7.edu.vn ... tương lai chuỗi tiền tệ sau n năm • FVAn = CF+CF (1+ r)+CF (1+ r)2+ CF (1+ r)3 + CF (1+ r)n -1 • FVAn = CF (1+ (1+ r)+ (1+ r)2+ (1+ r)3 + (1+ r)n -1 ) www.ladecquan7.edu.vn Giá trị tương lai chuỗi ... hàng năm: I1=PV x r Tiền lãi nhận hàng n năm:  In=PV x r x n  Ví dụ 1: Tính lãi đơn 10 .000.000 đ, với lãi suất hàng năm 10 %, đầu tư tháng  Giải  n = 6 /12 =1/ 2 năm  I1/2= 10 .000.000 x 10 % x ½...
 • 63
 • 32
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 3 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 3  phan tống thiên kiều
... 211, 2 13 TK 411 ( 2) CP mua TSCĐ TK 133 ( 3) Thuế GTGT CP mua TK 33 312 ( 4) Thuế GTGT hàng NK phải nộp TK 33 33 ( 5) Thuế NK phải nộp TK 414, 35 3 ( 6) Chuyển nguồn hình thành TS III KẾ TOÁN TĂNG ... ( 3) Phế kiệu thu hồi từ nhượng bán, lý GTHM TK 811 TK 111, 152 TK 111, 112, 131 GTCL ( 4) Tiền bán TSCĐ TK 133 TK 33 311 ( 2) CP nhượng bán, lý TSCĐ VI KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ: Vận dụng: Sơ đồ kế toán ... khấu hao TK 131 TK 33 311 TK 811 ( 4) Giá trị lại TSCĐ đưa trao đổi TRƯỜNG CĐ NGHỀ KT CN LADEC III KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Tăng TCSĐ trao đổi: TK 131 TK 211, 2 13 ( 6) Nhận TSCĐ trao đổi TK 133 TK 111,...
 • 52
 • 51
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế toán hàng tồn kho

Bài giảng kế toán tài chính  chương 3 kế toán hàng tồn kho
... cung cấp dịch vụ Trong kho hay kho? Hàng mua - đường chở Hàng để kho Hàng để cửa hàng HÀNG TỒN KHO Hàng gởi bán TẦM QUAN TRỌNG CỦA HTK Tại sao? Tại có HTK? Tránh khách hàng lợi Đáp ứng nhu cầu ... khác tính vào giá gốc hàng tồn kho bao gồm kho n chi phí khác chi phí mua chi phí chế biến hàng tồn kho Ví dụ, giá gốc thành phẩm bao gồm chi phí thiết kế sản phẩm cho đơn đặt hàng cụ thể Tính giá ... trình mua hàng • chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho Chi phí mua Các kho n • chiết khấu thương mại • giảm giá hàng mua hàng mua không quy cách, phẩm chất • Hàng mua...
 • 103
 • 44
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 5 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 5  phan tống thiên kiều
... II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Phương pháp kế toán: a Kế toán CP NVL TT TK 621 TK 152 ( 1) Xuất kho NVL trực tiếp SXSP TK 111, 112, 141 TK 152 ( 6) NVL dùng không hết trả lại kho TK 154 ( ... lao động thuê TK 334 ( 5) Tiền ăn ca CN trực tiếp SXSP TK 154 ( 6)Cuối kỳ kết chuyển CP NC TT để tính Z II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHỤ Phương pháp kế toán: c Kế toán CP SXC TK 334 TK 627 ... 7)Cuối kỳ kết chuyển CP NVL để tính Z TK 154 ( 3) NVL DN tự SX TK 152 ( 4) NVL dùng không hết để lại PX kỳ sau dùng (-) TK 152 ( 5) NVL kỳ trước thừa để lại PX kỳ dùng (+) II.LOGO KẾ TOÁN HOẠT...
 • 16
 • 31
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 7 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 7  phan tống thiên kiều
... vấn đề chung II Kế tốn phải trả người bán III Kế tốn phải trả nội phải trả khác IV Kế tốn vay ngắn hạn nợ dài hạn đến hạn trả V Kế tốn vay dài hạn, nợ dài hạn (th tài chính) VI Kế tốn nhận ký ... Vận dụng phương pháp kế tốn để kế tốn khoản nợ vay (vay theo khế ước, th tài chính, phát hành trái phiếu cơng ty) Tính ghi nhận chi phí vay Vận dụng phương pháp kế tốn để kế tốn khoản dự phòng ... nên xử lý xóa nợ LOGO III KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI TRẢ KHÁC Kế tốn phải trả nội bộ: a Khái niệm Cấp Các khoản phải trả Các đơn vị thành viên nội Cấp LOGO III KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NỘI BỘ VÀ PHẢI...
 • 53
 • 28
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 8 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 8  phan tống thiên kiều
... NỘI DUNG CHƯƠNG I KẾ TOÁN THÀNH PHẨM II KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM LOGO I KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LOGO Khái niệm: Thành phẩm Những SP hoàn thành ... doanh LOGO II KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Khái niệm: Tiêu thụ TP Là giai đoạn trình SX Cung cấp cho khách hàng sản phẩm lao vụ, dịch vụ DN sản xuất ra, KH toán chấp nhận toán LOGO II KẾ TOÁN TIÊU ... * (8) Xuất gia công, chế biến I KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Phương pháp hạch toán: TK TK632 * TK 155 (9) Xuất trao đổi nguyên VL, CC DC TK TK412 * (10) Chênh lệch đánh giá làm giảm hàng tồn kho TK 1 381 ...
 • 15
 • 24
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 9 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 9  phan tống thiên kiều
... tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ 111, 112 ( 4) Thu khoản phải thu khó đòi xóa sổ I KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC Phương pháp kế toán: 711 91 1 ( 9) Kết chuyển thu nhập khác vào TK 91 1 ... thường doanh nghiệp Cuối kỳ, kết chuyển toàn khoản chi phí khác phát sinh kỳ sang Tài khoản 91 1 “Xác định kết kinh doanh” II KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC Phương pháp kế toán: 811 111, 112 ( 1) ... NỘI DUNG CHƯƠNG Kế toán thu nhập hoạt động khác Kế toán chi phí hoạt động khác TRƯỜNG TC KT – KT NGUYỄN HỮU CẢNH I KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC Khái niệm: Là...
 • 15
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kiểm toán hàng tồn kho có lời giảibài tập hạch toán hàng tồn khobài giảng kế toán hàng tồn khochuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnbài 5 doanh nghiệp sản xuất tl hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có các tài liệu saubài 8 trích tài liệu của doanh nghiệp bc như sau hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khaibài 9 doanh nghiệp sản xuất tc hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có các tài liệu saukế toán hàng tồn kho theo quan điểm kế toán tài chínhthực trạng kế toán hàng tồn kho trên góc độ kế toán tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất sợi trên địa bàn tỉnh thái bìnhnhững tồn tại kế toán hàng tồn kho trên góc độ kế toán tài chínhhoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất sợi trên địa bàn tỉnh thái bình trên góc độ kế toán tài chínhcác dạng bài tập kế toán hàng tồn khotài liệu kế toán hàng tồn khotài liệu về kế toán hàng tồn khobài tập định khoản kế toán hàng tồn khobộ ba tác phẩm “phẩm tiết, kiếm sắc, vàng lửa” của nguyễn huy thiệp một cái nhìn mới về nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sửnhững tìm tòi đổi mới trong văn học của nhà văn nguyễn minh châu sau năm 1975thơ chế lan viên từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến năm 1975Tình yêu đất nước qua 3 bài thơ bên kia sông đuống và 2 bài đất nướcđánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ cho vay trả góp mua xe máy tại chi nhánh công ty tài chính tnhh hd saison hà nộiNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế (tt)Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trẻ tự kỷ học hòa nhập tại lớp mẫu giáo bé c3 trường mầm non a tứ hiệp năm học 2013 2014BAITAPLON PPXULYTTDIACHATVận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (tt)HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (50)Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuÔn tập giữa HK II môn địa lí 12ÔN tập THI HK2 địa 12toàn tập lí thuyết ôn thi THPT quốc gia môn vật líTỰ học IELTS TOPIC VOCABULARY BY NGOCBACHPhát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayQuản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
Đăng ký
Đăng nhập