Thông tư 302014TTBGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông tư 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... chỉnh Thông quy định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản ... THIỆU THÔNG TƯ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 3.1 Mục tiêu Thông Thông hướng dẫn chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; ... định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo khoản...
 • 42
 • 150
 • 1

THÔNG Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
... mục tiêu giáo dục mầm non quy định Luật Giáo dục Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mỗi tiêu ... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non công cụ để trường mầm non (sau gọi nhà trường) tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng ... tiêu chuẩn bao gồm tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt khía cạnh cụ thể tiêu chuẩn Mỗi tiêu...
 • 11
 • 167
 • 0

Thông 58 về quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư 58 về quy chế đánh giá xếp loại học sinh
... theo Thông s : 58/ 2011/TT-BGD T ngày 12 tháng 12 năm 2011 c a B trư ng B Giáo d c t o) Chương I NH NG QUY i u Ph m vi i u ch nh NH CHUNG i ng áp d ng Quy ch quy nh v ánh giá, x p lo i h c sinh ... m h c sinh c a l p t ch c ho t ng giáo d c h c sinh i u 21 Trách nhi m c a Hi u trư ng Qu n lý, hư ng d n giáo viên, nhân viên, h c sinh th c hi n ph bi n n gia ình h c sinh quy nh c a Quy ch ... d c quan qu n lý giáo d c Quy ch áp d ng i v i h c sinh trư ng THCS, trư ng THPT; h c sinh c p THCS c p THPT trư ng ph thông có nhi u c p h c; h c sinh trư ng THPT chuyên; h c sinh c p THCS c...
 • 13
 • 201
 • 0

Thông 12/2009 quy định đánh giá trường THCS

Thông tư 12/2009 quy định đánh giá trường THCS
... hưởng quy n theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; không vi phạm quy định Điều lệ trường trung học thực theo Quy định đạo đức nhà giáo; c) Mỗi học kỳ, giáo viên tự rà soát, đánh giá ... cầu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo a) Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; b) Thực nhiệm vụ, quy n hạn theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; ... theo quy định Điều lệ trường trung học quy định hành; c) Thực quy định hành vi không làm theo quy định Điều lệ trường trung học quy định hành khác Nội nhà trường đoàn kết, cán quản lý, giáo viên,...
 • 16
 • 74
 • 0

Thong tu 32 ve danh gia, XL hoc sinh Tieu hoc

Thong tu 32 ve danh gia, XL hoc sinh Tieu hoc
... Giỏi; b) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiên tiến cho học sinh xếp loại Khá; c) Khen thưởng thành tích môn học, mặt cho học sinh chưa đạt danh hiệu sau: - Khen thưởng cho học sinh đạt HLM.N môn ... Trung bình: học sinh lên lớp thẳng chưa đạt loại Khá, loại Giỏi; d) Xếp loại Yếu: học sinh không thuộc đối tượng Xét khen thưởng: a) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi cho học sinh xếp loại Giỏi; ... học Điều 10 Đánh giá học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Đối với học sinh khuyết tật: a) Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh chính; đảm bảo quyền...
 • 10
 • 179
 • 0

Thông 32 về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học
... năm học môn học quy định cụ thể Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh Điều Xếp loại học lực môn học Học sinh xếp loại học lực môn học kì I (HLM.KI) học lực môn năm học (HLM.N) môn học Đối ... Thông báo kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn học, xếp loại giáo dục học sinh cho cha mẹ người giám hộ Không thông báo trước lớp họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh Hoàn ... Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá...
 • 10
 • 699
 • 1

Thông 13 về tiêu chuẩn đánh giá trường PT

Thông tư 13 về tiêu chuẩn đánh giá trường PT
... phạm nhà giáo (các nội dung áp dụng trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học) Điều Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào ... thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; Thông số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra ... phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông này./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; -...
 • 2
 • 120
 • 0

Thông 32 về kiểm tra đánh giá HSTH

Thông tư 32 về kiểm tra đánh giá HSTH
... Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá ... hay kiểm tra đánh giá bổ sung Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá bổ sung Ký tên xác nhận kết học bạ sau năm học kết thúc Tiếp nhận giải ý kiến học sinh, khiếu nại cha mẹ người giám hộ đánh giá, ... giao thông Góp phần bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường địa phương Điều Cách đánh giá xếp loại Đánh giá hoạt động thường xuyên giáo viên Khi đánh giá cần ý đến trình tiến học sinh, đánh giá...
 • 10
 • 109
 • 1

THÔNG Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
... Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc ... Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TW; - HĐQG giáo dục; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Bộ pháp (Cục KTr VBQPPL); - Website Chính...
 • 2
 • 134
 • 0

Thông 32 về đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh
... đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá xếp loại học lực; sử dụng kết đánh giá xếp loại; tổ chức thực Thông ... năm học môn học quy định cụ thể Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh Điều Xếp loại học lực môn học Học sinh xếp loại học lực môn học kì I (HLM.KI) học lực môn năm học (HLM.N) môn học Đối ... Thông báo kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn học, xếp loại giáo dục học sinh cho cha mẹ người giám hộ Không thông báo trước lớp họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh Hoàn...
 • 13
 • 203
 • 2

Các rào cản trong thực hiện thông 162009BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại việt nam

Các rào cản trong thực hiện thông tư 162009BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại việt nam
... bạo lực gia đình; 141 phụ nữ nạn nhân bạo hành khác Trong số nạn nhân bạo lực thể chất chiếm 43% , bạo lực tinh thần chiếm 47%, bạo lực kinh tế chiếm 6%, bạo lực tình dục chiếm 4% 54,6% nạn nhân ... điểm nhạy cảm BLGĐ, nạn nhân cần có phòng riêng vấn hỗ trợ thực tế nạn nhân BLGĐ vấn bệnh nhân khám thông thường Lý phần nạn nhân không khai báo tình trạng bạo lực gia đình xấu hổ, mặt khác ... xã có triển khai dòch vụ /tư vấn hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2/32 xã thuộc nhóm xã dự án tổ chức phi phủ có triển khai thực vấn, hòa giải nạn nhân bạo lực gia đình hoạt động hội phụ nữ...
 • 7
 • 142
 • 0

THÔNG 752009 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản

THÔNG TƯ 752009 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản
... hạt điều nơi chế biến hạt điều bán thành phẩm sản phẩm nhân hạt điều dạng thô, với tất quy sản xuất Theo quy trình công nghệ yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm, chia trình chế biến hạt điều sản ... vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sở chế biến chè đen rời chè xanh 1.2 Đối ng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân sản xuất ... safety and hygiene QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho sở chế biến rau sử dụng làm thực phẩm 1.2 Đối ng áp dụng Quy...
 • 30
 • 285
 • 0

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc
... (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi (1) Trích yếu nội dung quy chế (quy định) (2) Số văn (3) Năm ban hành văn (4) Nội dung Thông tư (5) Thẩm quy n ký văn Bộ trưởng; Trường hợp Thứ trưởng giao ký thay...
 • 2
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2, GS.TS TRẦN HỮU DÀNG Phó Chủ tịch Hội Nội tiết - ĐTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết ĐTĐ TT HuếKhảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giá thể trồng (mùn cưa, bã mía) đến sự phát triển của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) tại cơ sở 3 Bình Dương, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí MinhẢNH HƯỞNG DAO ĐỘNG HẠT NHÂN LÊN QUÁ TRÌNH ION HÓA CỦABIỂU HIỆN STRESS TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCMCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN TỘC KHMER-TỈNH TRÀ VINHCÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT HÀM NGUYÊNCÁC ĐIỂM HỮU TỶ TRÊN CÁC ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN.CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNGCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPCON NGƯỜI PHẬN VỊ VÀ CON NGƯỜI HƯỞNG LẠC TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨCONSTRUCTION DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES EN SITUATION PÉDAGOGIQUE NON-FORMELLECUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA TRƯƠNG DUY TOẢNĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM AN GIANGĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG CA DAO CỔ TRUYỀN VIỆT NAMĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TREĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT CỦA ĐỒNG ĐỨC BỐNTên gọi của sông hồng, dấu tích biểu hiện nét đa dạng văn hóa trong lịch sử người việtCẢM HỨNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập