thong tu 27 2015 tt btnmt

Thông 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi

Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi
... khách hàng STT Loại hình cho vay (1) (2) Cho vay trồng rừng sản xuất Cho vay phát triển chăn nuôi Doanh số phát sinh kỳ Cho vay Thu nợ (3) (4) Dư nợ Số hộ gia đình hỗ trợ vay vốn Lũy kế từ đầu năm ... vật nuôi theo điều kiện thực tế địa phương Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Chính sách cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi Hộ gia đình Ngân hàng cho vay tài sản bảo đảm để trồng rừng ... việc vay vốn Ngân hàng để trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định Nghị định số 75/2015/NĐ-CP Điều Nguyên tắc cho vay Ngân hàng thực cho vay hộ gia đình theo quy định Thông Những...
 • 7
 • 31
 • 0

Thông 19/2009/TT/BTNMT docx

Thông tư 19/2009/TT/BTNMT docx
... thu thập thông tin, liệu theo quy định điểm a khoản Điều Thông địa bàn tỉnh; b) Thu thập thông tin, liệu trạng kinh tế, xã hội tỉnh theo nội dung quy định điểm b khoản Điều Thông này; c) ... thu thập thông tin, liệu theo quy định điểm b khoản Điều Thông địa bàn huyện; b) Thu thập thông tin, liệu trạng kinh tế, xã hội huyện theo nội dung quy định điểm c khoản Điều Thông này; ... Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 26 Điều khoản thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2009 Thông thay Thông số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 Bộ Tài...
 • 30
 • 142
 • 0

Thông 27/2010/TT-BTC pot

Thông tư 27/2010/TT-BTC pot
... khoản thi hành Thông có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ: Nội dung quy định phí hoạt động chứng khoán Thông số 110/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2002; Thông số 11/2006/TT-BTC ... điểm Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông không áp dụng trái phiếu Chính phủ Phí đăng ký chứng khoán quy định điểm Biểu thu phí ban hành kèm theo Thông không áp dụng trái phiếu Chính phủ ... theo Thông phân chia cho Sở giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ 50% số thu phí Các quy định khác thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thực theo hướng dẫn Thông tư...
 • 14
 • 52
 • 0

THÔNG 27/2010/TT-BKHCN pps

THÔNG TƯ 27/2010/TT-BKHCN pps
... phương theo tần suất quy định khoản 1, 2, Điều Thông này; b) Thu thËp gửi trạm vùng mẫu môi trường theo quy định khoản 4, 5, 6,7 Điều Thông theo yêu cầu Trạm vùng; c) Tập hợp liệu, phân ... môi trường Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực thi hành Thông này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể ngày ký Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề ... ương; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Công báo; - Lưu VT, NLNT, PC Lê Đình Tiến PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ BỨC XẠ PHẢI KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN (Ban hành kèm theo Thông số 27 ngày 30 tháng 12...
 • 7
 • 39
 • 0

Thông 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
... cục Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ... 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước ... đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quan có thẩm quy n phê duyệt...
 • 7
 • 91
 • 0

Thông 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế
... tình nguyện hỗ trợ người bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Các sở y tế khác t y điều kiện, tính chất công việc, y u cầu chuyên môn sử dụng trang phục y tế phù hợp sở quy định Thông Điều Quy định chung ... hành Thông có hiệu lực thi hành từ ng y 01 tháng 01 năm 2016 Bãi bỏ Quy t định số 2365/2004/QĐ-BYT ng y 08 tháng năm 2004 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành quy chế trang phục y tế kể từ ng y Thông ... dụng trang phục y tế Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người lao động, học sinh, sinh viên thực nhiệm vụ phải sử dụng trang phục y tế theo quy định Thông Không sử dụng trang phục y tế không...
 • 20
 • 33
 • 1

Thông 14/2015/TT-BYT quản lý thuốc Methadone

Thông tư 14/2015/TT-BYT quản lý thuốc Methadone
... toán thuốc Methadone 01 gửi quan có thẩm quyền phê duyệt dự trù thuốc Methadone; b) Nhân viên quản kho thuốc sở điều trị Methadone nhập thông tin thuốc Methadone giao nhận vào: - Sổ quản thuốc ... kho thuốc Methadone riêng Giao nhận thuốc Methadone sở điều trị Methadone sở cấp phát thuốc Methadone: a) Nhân viên vận chuyển sở điều trị Methadone nhân viên quản thuốc sở cấp phát thuốc Methadone ... chỉnh Thông quy định: Dự trù phân phối thuốc Methadone Vận chuyển, giao nhận bảo quản thuốc Methadone Kê đơn thuốc Methadone Cấp phát thuốc Methadone, chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc...
 • 24
 • 83
 • 0

Thông 44/2015/TT-BYT ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

Thông tư 44/2015/TT-BYT ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
... nhận Điều Soát xét, sửa đổi, bổ sung Đối với vi chất dinh dưỡng không thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông thuộc danh mục Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) phép sử dụng nước sản xuất, ... toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Điều Quy định chuyển tiếp Vi chất dinh dưỡng sản phẩm thực phẩm sử dụng ... Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa thực phẩm, phụ gia phụ phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn quy định khác có liên quan Vi c sử dụng vi chất dinh dưỡng thực phẩm phải đáp ứng quy chuẩn...
 • 11
 • 79
 • 0

Thông 59/2015/TT-BCT Quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Thông tư 59/2015/TT-BCT Quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
... Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin tiếp nhận giải thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động công bố thông tin Cổng thông tin Quản hoạt động thương mại điện tử theo quy định Thông ... mại điện tử thiết bị di động thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ứng dụng ... Điều Thông tái phạm sau Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin) nhắc nhở Thông tin ứng dụng bị hủy bỏ đăng ký công bố Cổng thông tin Quản hoạt động thương mại điện tử...
 • 15
 • 28
 • 0

Thông 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
... Thuốc trừ cỏ: hoạt chất với tên thương phẩm Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng Việt Nam, bao gồm: (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông ... a) Thuốc trừ sâu: 41 loại thuốc b) Thuốc trừ bệnh: 25 loại thuốc c) Thuốc trừ cỏ: 13 loại thuốc d) Thuốc điều hòa sinh trưởng: loại thuốc đ) Thuốc trừ chuột: loại thuốc Điều Hiệu lực thi hành Thông ... thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 Điều Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng đơn vị thuộc...
 • 2
 • 144
 • 0

Thông 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
... kiểm dịch, quy định địa điểm kiểm dịch thực vật, thực thủ tục kiểm dịch thực vật vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vận chuyển từ vùng dịch thông báo cho Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh ... trọt Bảo vệ thực vật a) Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí hàng năm công tác kiểm dịch thực vật nội địa; b) Chỉ đạo Trạm kiểm dịch thực vật nội địa thực công tác kiểm dịch thực vật nội địa hướng ... theo quy định Điều Thông Điều Hồ sơ trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối ng kiểm dịch thực vật Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật Giấy đăng ký kiểm dịch...
 • 14
 • 38
 • 0

Thông 42/2015/TT-BNNPTNT bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm trong thức ăn chăn nuôi

Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm trong thức ăn chăn nuôi
... BỔ SUNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông số 42/2015/TT-BNNPTNT ... trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Tên kháng sinh, hóa chất Vat Yellow (tên gọi khác: flavanthrone, flavanthrene, sandothrene); công thức phân tử: C28H12N2O2; danh pháp: benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8klmna]acridine-8,16-dione ... gọi khác: Indanthrene); công thức phân tử: C28H14N2O2S2; danh pháp: 2,8-diphenylanthra[2,1-d:6,5-d']bisthiazole-6,12-dione Vat Yellow (tên gọi khác: Mikethrene); công thức phân tử: C28H18N2O4; danh...
 • 2
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đồ án thiết kế Máy uốn ống cở lớnĐồ án Bê tông cốt thép 2 Kết cấu nhà cửaQuản lý chi ngân sách Nhà nước Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầuQuản lý chuyển phát thông thường bưu phẩm tại bưu điện Thủ ĐứcQuản lý ngân sách cấp xã tại tỉnh Lâm ĐồngQuản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhQuản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mạiQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Châu ĐốcQuỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nayQuy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty cổ phần Logistics Vinalink và giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng xuất khẩuquy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chínhQuy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn Rồng ViệtQuy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiệnquy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tổ hợp đầu quay di động Topdrive PS2 - 500 500 trên giàn khoan Tam đảo – 01ROBOT DI ĐỘNG THEO DẤU TƯỜNGsản phẩn nước tinh khiết nhãn hiệu dasani của công ty coca - colaSáng kiến kinh nghiệm Phát hiện và giải quyết vấn đề trong bài toán hình giải tích phẳng từ những mối quan hệ ba điểmSáng tạo RoboSố liệu môi trường tự nhiên và lâm nghiệp Việt NamXây dựng chiến lược phát triển trường trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy đến năm 2025 (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập