Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn (LV01747)

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn
... vật liệu - Nghiên cứu tương tác số khí với bề mặt số yật liệu - Nghiên cứu lượng hấp phụ - Nghiên cứu phương hấp phụ khí vật liệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tính hấp phụ số khí vào số vật liệu: ... rắn ” Mục đích nghiên cứu Giải thích ứng dụng tượng hấp phụ số loại khí vào bề mặt vật liệu thực tế Nhiệm vụ - Nghiên cứu điều kiện, chế hấp phụ số loại khí vào bề mặt _ _ Ạ j ĩ Ạ /V • sô vật ... phụ loại khí hấp phụ, số phân tử khí va chạm vào bề mặt động chúng (hoặc kích thích tập thể nhiệt độ chúng ), phụ thuộc vào yếu tố khác (nhưlực mao dẫn, không đồng bề mặt ) Hấp phụ tượng bề mặt...
 • 49
 • 122
 • 0

Nghiên cứu tính chất đất của một số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồihuyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định

Nghiên cứu tính chất đất của một số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồihuyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định
... tượng nghiên cứu Chất lượng đất số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số tính chất đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính chất đất số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định ” 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu tính chất đất số ... Thủy ………………………….25 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định … 25 3.2.3 Nghiên cứu số tính chất đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy loại v hình sử dụng đất …………………………………………………………………...
 • 75
 • 336
 • 0

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo
... số loài giá trị Nhưng nay, chưa công trình nghiên cứu vấn đề Chính mà chọn đề tài: Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động thực vật giá trị đảo Lao Chàm Hội An-Quảng Nam nhằm ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Bảng 1: Tính đa dạng số loài động vật giá trị đảo Lao Chàm Tên phổ thông Tên khoa học Họ Môi trường sống Giá trị sử dụng ... khu vực nghiên cứu Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Phỏng vấn người dân, người nhiều...
 • 35
 • 1,134
 • 5

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VÀ THỰC VẬT CÓ GIÁ TRỊ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM HỘI AN-QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI ĐẢO

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VÀ THỰC VẬT CÓ GIÁ TRỊ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM HỘI AN-QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI ĐẢO
... số loài giá trị Nhưng nay, chưa công trình nghiên cứu vấn đề Chính mà chọn đề tài: Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động thực vật giá trị đảo Lao Chàm Hội An-Quảng Nam nhằm ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Bảng 1: Tính đa dạng số loài động vật giá trị đảo Lao Chàm Tên phổ thông Tên khoa học Họ Môi trường sống Giá trị sử dụng ... khu vực nghiên cứu Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Phỏng vấn người dân, người nhiều...
 • 35
 • 173
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính thích ứng của một số dòng cà phê vối chọn lọc tại bảo lộc lâm đồng

Luận văn nghiên cứu tính thích ứng của một số dòng cà phê vối chọn lọc tại bảo lộc lâm đồng
... phê v i nghiên c u 42 3.6 S c p cành b n c a tinh dòng phê v i nghiên c u 43 3.7 Hình thái c a dòng phê nghiên c u 44 3.8 M t s ch tiêu v hình thái c a dòng phê v i nghiên ... màu s c qu c a dòng phê v i nghiên c u 47 3.10 Kh hoa c a dòng phê v i nghiên c u 48 3.11 Kh ñ u qu c a dòng phê v i nghiên c u năm 2009 49 3.12 S qu ñ t dòng phê v i qua năm ... Trang 3.1 Các dòng phê nghiên c u tính thích ng (4 năm tu i) tr ng t i B o L c- Lâm ð ng 51 3.2 Cành qu c a dòng phê v i nghiên c u tính thích ng tr ng t i B o L c – Lâm ð ng ...
 • 105
 • 234
 • 0

tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếm

tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THU HÀ TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT AXETYLAXETONAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa Vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN ... hướng nghiên cứu vào lĩnh vực tổng hợp nghiên cứu tính chất axetylaxetonat đất hiếm, luận văn bao gồm nội dung sau: Tổng hợp axetylaxetonat La(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III), Dy(III) Nghiên cứu ... ‘ Tổng hợp nghiên cứu tính chất Axetylaxetonat số nguyên tố đất hiếm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung nguyên...
 • 53
 • 297
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất Salixylat của một số nguyên tố đất hiếm và phức chất hỗn hợp của chúng o Phenantronlin

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất Salixylat của một số nguyên tố đất hiếm và phức chất hỗn hợp của chúng o Phenantronlin
... kết kim loại-phối tử thực qua nhóm –COO- t o nên phức chất vòng Tuy nhiên phức chất salixylic đất nghiên cứu Do chúng tơi tiến hành tổng hợp phức chất salixylat đất nghiên cứu tính chất chúng 1.2.2 ... nghiên cứu Với mục đích hướng v o việc tổng hợp nghiên cứu ứng dụng salixylat đất hiếm, luận văn bao gồm nội dung sau: Tổng hợp phức chất salixylat đất Tb(III), Ho(III), Er(III), Yb(III) Tổng hợp phức ... Er(III) có màu hồng Phức chất salixylat Yb(III) có màu trắng 28 3.4 Tổng hợp phức chất hỗn hợp phức chất salixilat đất với o- phenantrolin Quy trình tổng hợp phức chất hỗn hợp mơ theo tài liệu [26]...
 • 75
 • 295
 • 0

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới

Nghiên cứu tính chất từ của một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp loại mới
... dung: - N gh iên cứu n g nghệ c h ế tạo hợp chất đất - kim loại chuyển tiếp R -T -M (R: đất , T: kim loại ch u yển tiếp, M: Ti, A I, ) - N gh iên cứu dị hướng từ, tương tác từ, tính chất từ khác ... Thị K im Anh ctv khác BÁ O CÁO TĨM TẮ T a Tên đề tài: Nghiên cứu tính chất từ số hợp chát đất - kim loại chuyển tiếp loại M ã số: Q T -9 -0 b Chủ trì đề tài: c Các cán tham gia: PGS.TSKH Nguyễn ... tiéu nội dung nghiên cứu: Mục tiêu: X ác định n g nghệ thích hợp để c h ế tạo m ột sơ' hợp chất đất - kim loại ch un tiếp c ó khả làm nam châm vĩnh cửu N gh iên cứu tính chất từ hợp chất tạo G óp...
 • 69
 • 164
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT NGHIỆM của một số DẠNG PHƯƠNG TRÌNH và hệ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN PHI TUYẾN

NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT NGHIỆM của một số DẠNG PHƯƠNG TRÌNH và hệ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN PHI TUYẾN
... phương trình (2.13) ổn định tiệm cận toàn cục 13 Chương Ba dạng hệ phương trình sai phân phi tuyến 3.1 Tính giới nội ổn định dạng hệ phương trình sai phân phi tuyến Nội dung phần nghiên cứu tính ... định tốc độ hội tụ nghiệm dạng hệ phương trình sai phân phi tuyến Trong phần nghiên cứu tính giới nội, tính bền vững dạng tiệm cận nghiệm nghiệm dương hệ phương trình sai phân dạng mũ: xn+1 a + ... sai phân phi tuyến nghiệm cân dương nghiệm hội tụ điểm cân dương, khoảng bất biến nghiệm Nghiên cứu tốc độ hội tụ nghiệm hai dạng hệ phương trình sai phân phi tuyến KIẾN NGHỊ MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN...
 • 26
 • 72
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM LƢỢNG NO3 CỦA RAU CẢI BẮP VÀ HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAUTẠI THỊ XÃ HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM LƢỢNG NO3 CỦA RAU CẢI BẮP VÀ HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAUTẠI THỊ XÃ HÀ GIANG
... 95 ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG RAU CẢI BẮP Ảnh hƣởng số loại phân HCVS tới sinh trƣởng cải bắp 65 1.1 Ảnh hưởng số loại phân ... hƣởng số loại phân hữu vi sinh tới thời gian bảo quản môi trƣờng lạnh 4- 6oC Ảnh hƣởng số loại phân HCVS tới hóa tính đất trồng cải bắp thị Giang Ảnh hƣởng bón số loại phân HCVS tới thu ... kính rau cải bắp Ảnh hƣởng công thức bón phân HCVSHG tới hóa tính đất trồng cải bắp Ảnh hƣởng bón phân HCVSHG phân khoáng khác tới hiệu kinh tế trồng rau cải bắp 99 Ảnh hƣởng loại phân HCVS tới...
 • 68
 • 266
 • 0

Nghiên cứu tính kháng thuốc ở một số loài muỗi truyền bệnh tại việt nam

Nghiên cứu tính kháng thuốc ở một số loài muỗi truyền bệnh tại việt nam
... Cyfluthrin 10EW 30-50mg/m2 Bifenthrin 50EC 50mg/m2 1.2 Tỡnh hỡnh st rột ti Vit Nam Vit Nam nm khu vc nhit i v cn nhit i ụng Nam thuc cc ụng ca bỏn o ụng Dng Nm 2001, s khong 80 triu dõn c nc lỳc by ... chớnh v ph Vit Nam bao gm: -Vộc t chớnh vựng rng nỳi ton quc: An minimus -Vộc t st rột ch yu vựng rng nỳi t 20 v Bc vo Nam: An minimus, An dirus -Vộc t st rột ch yu ven bin Nam B: An.epiroticus ... nm, chng trỡnh quc gia phũng chng st rột ca Vit Nam ó cú nhiu tin b, t l cht bnh st rột gim 96% v t l mc gim 78% Nm 2000, s ca mc st rột ti Vit Nam l 293.016 ca ú cú 148 ca t vong n nm 2007, s...
 • 70
 • 60
 • 0

Nghiên cứu tính kháng thuốc ở một số loài muỗi truyền bệnh tại việt nam

Nghiên cứu tính kháng thuốc ở một số loài muỗi truyền bệnh tại việt nam
... Cyfluthrin 10EW 30-50mg/m2 Bifenthrin 50EC 50mg/m2 1.2 Tỡnh hỡnh st rột ti Vit Nam Vit Nam nm khu vc nhit i v cn nhit i ụng Nam thuc cc ụng ca bỏn o ụng Dng Nm 2001, s khong 80 triu dõn c nc lỳc by ... chớnh v ph Vit Nam bao gm: -Vộc t chớnh vựng rng nỳi ton quc: An minimus -Vộc t st rột ch yu vựng rng nỳi t 20 v Bc vo Nam: An minimus, An dirus -Vộc t st rột ch yu ven bin Nam B: An.epiroticus ... gia phũng chng st rột ca Vit Nam ó cú nhiu tin b, t l cht bnh st rột gim 96% v t l mc gim 78% Hồ Viết Hiếu Luận văn thạc sĩ khoa học Nm 2000, s ca mc st rột ti Vit Nam l 293.016 ca ú cú 148 ca...
 • 70
 • 94
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VÀ PHỤ PHẨM CÂY TRỒNG SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xã nghiên cứu thuộc vùng đất cát ven biển - Xác định đặc tính hóa học số loại phân hữu phế phụ phẩm trồng vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất biện pháp chế biến sử dụng hiệu phân ... phân chuồng, phân rác, phân xanh loại phế phụ phẩm trồng Trong phân chuồng gồm số loại phân trâu, phân bò, phân lợn, phân gà, phân vịt, Chất lượng phân hữu phụ thuộc vào nhiều yếu 65 tố loại thức ... thấy loại vật liệu hữu sử dụng mục đích sử dụng có khác địa phương Hầu hết địa phương có sử dụng phế phụ phẩm 61 trồng từ sản xuất nông nghiệp rơm rạ, rễ thân loại trồng Tuy nhiên, số nông hộ sống...
 • 10
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu sự hấp phụ của than hoạt tính dạng siêu mịnluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíbáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu di giống thuần hoá một số loài cá nuôiảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đến bọ xít bắt mồinghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu tập tính bắt mồi phổ thức ăn và khả năng tiêu thụ vật mồi của một số loài bọ xít bắt mồimột số nghiên cứu tính cộng đồng của các nhà tâm lý học ngoài nướcmột số nghiên cứu tính cộng đồng của các nhà tâm lý học trong nướcnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp dp adsvnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp np adsvbài tập nâng cao sinh học 9 hayVấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcSKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 12 nắm vững cách làm bài văn Nghị luận xã hộiVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung Học7 LOẠI cây hút SẠCH bức xạĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2016 2017151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891AP1FG 123 instructions de service
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập