BÀI GIẢNG lý THUYẾT ôtômát và NGÔN NGỮ hệ THỐNG

Bài giảng môn thuyết ôtômát ngôn ngữ hình thức - Chương 10 pot

Bài giảng môn lý thuyết ôtômát và ngôn ngữ hình thức - Chương 10 pot
... x1, x2 ∈ Σ* Ngôn ngữ chấp nhận lba tập tất chuỗi chấp nhận lba Ví dụ Ngôn ngữ L = {anbncn: n ≥ 0} ngôn ngữ ràng buộc tuyến tính xây dựng lba chấp nhận Trang 309 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công ... Định nghĩa 10. 9 Một ngôn ngữ L Σ gọi đệ qui tồn máy Turing M chấp nhận dừng w ∈ Σ+ Hay nói cách khác ngôn ngữ đệ qui tồn giải thuật thành viên cho Trang 310 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công ... Linear Phi ngữ cảnh đơn định Deterministic Context-Free Phi ngữ cảnh Context-Free Cảm ngữ cảnh Context-Sensitive Đệ qui Recusive Khả liệt kê đệ qui Recusively Enumerable Trang 312 thuyết Ôtômát...
 • 11
 • 154
 • 0

Bài giảng môn thuyết ôtômát ngôn ngữ hình thức - Chương 9 pot

Bài giảng môn lý thuyết ôtômát và ngôn ngữ hình thức - Chương 9 pot
... cấu hình khởi đầu x1qx2, máy không dừng Trang 293 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Máy Turing chấp nhận ngôn ngữ Định nghĩa 9. 3 Cho M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, , F) máy Turing, ngôn ngữ ... riêng biệt Bất kỳ máy dừng, vài hay tất nội dung băng xem kết xuất (output) Trang 291 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Hình trạng tức thời Định nghĩa 9. 2 Cho M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, ... ak-1q1akak+1 an |_ a1a2 q2ak-1bak+1 an δ( q1, ak) = (q2, b, L) Trang 292 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Hình trạng tức thời (tt) M gọi dừng sau cấu hình khởi đầu x1qix2 x1qix2...
 • 20
 • 154
 • 0

Bài Giảng Môn học: OTOMAT NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
... 1.3 Ngôn ngữ Định nghĩa 1.3 Cho bảng chữ Σ, mỗt tập L ⊆ Σ* gọi ngôn ngữ hình thức (hay ngôn ngữ) bảng chữ Σ Tập rỗng, ký hiệu ∅, ngôn ngữ không gồm từ gọi ngôn ngữ rỗng Vậy ngôn ngữ rỗng ngôn ngữ ... lớp ngôn ngữ quy L3 nhỏ nhất, bị chứa thực sụ lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh L2, lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh lại bị chứa thực lớp ngôn ngữ cảm ngữ cảnh L1 cuối lớp ngôn ngữ tổng quát L0 (ngôn ngữ ngữ ... VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC Trong chương này, đề cập đến số khái niệm kết liên quan đến văn phạm ngôn ngữ hình thức § Các khái niệm ngôn ngữ hình thức 1.1 Bảng chữ 1.2 Từ 1.3 Ngôn ngữ § Các...
 • 84
 • 426
 • 0

Bài Giảng Môn học: OTOMAT NGÔN NGỮ HÌNH THỨC_TS. Nguyễn Văn Định potx

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC_TS. Nguyễn Văn Định potx
... đưa cho máy ngôn ngữ máy hiểu Việc viết yêu cầu gọi lập trình Ngôn ngữ dùng để lập trình gọi ngôn ngữ lập trình Các ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ hình thức Cả ngôn ngữ hình thức lẫn ngôn ngữ tự nhiên ... 1.3 Ngôn ngữ Định nghĩa 1.3 Cho bảng chữ Σ, mỗt tập L ⊆ Σ* gọi ngôn ngữ hình thức (hay ngôn ngữ) bảng chữ Σ Tập rỗng, ký hiệu ∅, ngôn ngữ không gồm từ gọi ngôn ngữ rỗng Vậy ngôn ngữ rỗng ngôn ngữ ... ngôn ngữ bảng chữ Σ = {a, b, c}, LR = {ε, ba, cba, aabc} ngôn ngữ ngược L 3.7 Phép chia ngôn ngữ Định nghĩa 3.7 Cho ngôn ngữ X Y bảng chữ Σ, thương bên trái ngôn X ngữ X cho ngôn ngữ Y ngôn ngữ...
 • 85
 • 200
 • 2

bài giảng otomat ngôn ngữ hệ thống

bài giảng otomat và ngôn ngữ hệ thống
... hữu hạn Ngôn ngữ qui văn phạm Các tính chất ngôn ngữ qui Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh dạng chuẩn Chương Ôtômát đẩy xuống Chương Các tính chất ngôn ngữ phi ngữ cảnh ... Công Nghệ Thông Tin Giới thiệu Ôtômát Các mô hình tính toán tự động Ngôn ngữ hình thức (formal languages): Định nghĩa Phân loại ngôn ngữ Quan hệ với ôtômát Ứng dụng vào việc xây dựng ngôn ngữ lập ... (automata) Trang Lý thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Ngôn ngữ Ngôn ngữ gì? Các từ điển định nghĩa ngôn ngữ cách không x ác hệ thống thích hợp cho việc biểu thị ý nghĩ, s ự kiện, hay...
 • 440
 • 75
 • 0

Bài giảng thuyết kiểm toán chương 6: hệ thống kiểm soát nội bộ rủi ro kiểm soát

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 6: hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát
... quát hệ thống kiểm soát nội 6.2.Các mục tiêu chi tiết kiểm soát nội BCTC 6.3.Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội 6.4.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát 6.1.Khái quát hệ thống kiểm ... quản (kiểm soat độc lập với việc thực hiện) Kiểm soát tổng quát: kiểm soát tổng thể nhiều hệ thống, nhiều công việc khác 6.4.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát 6.4.1 .Lý ... cấu kiểm soát nội bộ, đánh giá định 6.4.3.Quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát 6.4.2.Hiểu biết cấu kiểm soát nội bộ, đánh giá định 6.4.2.1.Hiểu biết cấu kiểm soát nội Hiểu biết môi trường kiểm soát: ...
 • 19
 • 142
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 1 docx

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 1 docx
... phi tuyến chia làm hai loại: Hệ phi tuyến liên tục Hệ phi tuyến rời rạc Nội dung môn học đề cập đến hệ phi tuyến liên tục 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Tính chất hệ phi tuyến Hệ phi ... phi tuyến Hệ phi tuyến hệ thống quan hệ vào – mô tả phương trình vi phân/sai phân tuyến tính Phần lớn đối tượng tự nhiên mang tính phi tuyến Hệ thống thủy khí (TD: bồn chứa chất lỏng,…), Hệ thống ... Chương HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung chương Khái niệm Đònh nghóa Đặc điểm hệ phi tuyến Các khâu phi tuyến đơn giản Mô tả toán học hệ phi tuyến...
 • 8
 • 192
 • 1

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 2 ppt

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 2 ppt
... δ (t ) )  & τ τ  &  2 2 2 (hệ phi tuyến bậc 3) 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 14 Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái Hệ phi tuyến liên tục mô tả phương ... ) 2 ( J + ml ) ( J + ml ) ( J + ml ) (hệ phi tuyến bậc 2) 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 13 Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ δ: góc bánh lái ψ: hướng chuyển động ... Các khâu phi tuyến Khâu khuếch đại bão hòa có trể y Ym u −D D −Ym 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 10 Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân Quan hệ vào – hệ phi tuyến liên...
 • 8
 • 127
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 3 pdf

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 3 pdf
... T Hồng - ÐHBK TPHCM 18 Phương pháp tuyến tính hóa 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 19 Điểm dừng hệ phi tuyến &  x (t ) = f ( x (t ), u (t )) Xét hệ phi tuyến mô tả PTTT phi tuyến:  ... trạng thái x gọi điểm dừng hệ phi tuyến hệ trạng thái x với tác động điều khiển u cố đònh, không đổi cho trước hệ nằm nguyên trạng thái Nếu ( x , u ) điểm dừng hệ phi tuyến thì: f ( x (t ), u (t ... dừng gọi điểm làm việc tónh hệ phi tuyến 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 20 Điểm dừng hệ phi tuyến – Thí dụ &  x1 (t )   x1 (t ).x2 (t ) + u  Cho hệ phi tuyến mô tả PTTT:   = ...
 • 8
 • 152
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 4 pdf

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 4 pdf
... September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 31 Điều khiển ổn đònh hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tónh Đưa hệ phi tuyến miền xung quanh điểm làm việc tónh (đơn giản dùng điều khiển ON-OFF) Xung quanh ...  x2 =  u = 1.2 744 Do điểm làm việc tónh cần xác đònh là:  x1  π / 6 x= = x2      u = 1.2 744 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 28 Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ (tt) ... việc, dùng điều khiển kinh điển thiết kế dựa vào mô hình tuyến tính (phổ biến điều khiển PID) r(t) + e(t) PID − ON-OFF u(t) Đối tượng phi tuyến y(t) Chọn ĐK 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM...
 • 8
 • 166
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 5 doc

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 5 doc
... Điều khiển ổn đònh hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tónh r(t) + e(t) PID − ON-OFF u(t) Đối tượng phi tuyến y(t) Chọn ĐK Thuật toán điều khiển ON-OFF: Nếu e(t ) > emax ... September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 34 Điều khiển ổn đònh hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tónh r(t) + e(t) PID u(t) Đối tượng phi tuyến − ON-OFF y(t) Chọn ĐK Thuật toán điều khiển PID: t u (t ... dao động hệ phi tuyến gồm có khâu phi tuyến nối tiếp với khâu tuyến tính theo sơ đồ khối sau: r(t)=0 + − 26 September 2006 e(t) u(t) N(M) u(t) G(s) © H T Hồng - ÐHBK TPHCM y(t) 37 Đáp ứng hệ phi...
 • 8
 • 82
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 6 docx

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 6 docx
... = = 1− M πM M 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 46 Hàm mô tả khâu phi tuyến Khâu khuếch đại bão hòa ch 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 47 Hàm mô tả khâu phi tuyến Khâu khuếch ... 4Vm N (M ) = = M πM 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 44 Hàm mô tả khâu phi tuyến Khâu relay vò trí 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 45 Hàm mô tả khâu phi tuyến Khâu relay vò ... khâu phi tuyến tín hiệu vào Msin(ωt) Nếu u(t) hàm lẻ thì: A1 = 2π ∫ u (t ) sin(ωt )d (ωt ) π B1 = 0 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 42 Hàm mô tả khâu phi tuyến Khâu relay vò trí 26 September...
 • 8
 • 91
 • 0

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 7 potx

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển phi tuyến part 7 potx
... T Hồng - ÐHBK TPHCM D   sin α =  M  52 Khảo sát chế độ dao động hòa hệ phi tuyến Xét hệ phi tuyến có sơ đồ sau: r(t)=0 + − e(t) N(M) u(t) G(s) y(t) Điều kiện để hệ thống có dao động là: ... Hồng - ÐHBK TPHCM 54 Trình tự khảo sát chế độ dao động hệ phi tuyến B1: Xác đònh hàm mô tả khâu phi tuyến (nếu khâu phi tuyến khâu bản) B2: Điều kiện tồn dao động hệ: đường cong Nyquist G(jω) ... 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 55 Khảo sát chế độ dao động hệ phi tuyến - Thí dụ Xét hệ phi tuyến có sơ đồ sau: Hàm truyền khâu tuyến tính 10 G ( s) = s (0.2 s + 1)(2s + 1) Khâu phi tuyến khâu relay...
 • 8
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thứcgiáo trình lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thứcbài giảng lý thuyết ôtô và máy công trình ts nguyễn văn đôngbài giảng môn phân tích và thiết kế hệ thốngbai giang otomat va ngon ngu hinh thucbài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình chương 5 cđ cntt hữu nghị việt hànbài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trìnhbài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình http slide giaotrinh tkbài giảng lý thuyết và bài tập pascalbài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toánbài giảng lý thuyết thông tin và mã hóabài giảng lý thuyết đồ thị và áp dụngbai tap va loi giai otomat va ngon ngu hinh thucgiai bai tap otomat va ngon ngu hinh thucbài giảng lý thuyết sản xuất và chi phíLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”quản trị rủi do tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ekar tỉnh đaklakNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnThờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán NômKế toán vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Quán TriềuMỘT số PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu các cấu tạo NHỎ TRONG các cấu TRÚC địa CHẤTBộ tủ ATS chuyển nguồn nguồnChính sách quản lý của NHNN đối với hoạt động mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nayThe StateCác dạng phán đoán phức và bảng chân lý của chúngCác giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí TuệCộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon TumĐánh Giá Hiện Trạng Phế Thải Đồng Ruộng Và Xử Lý Rơm Rạ Bằng Chế Phẩm Sinh Học Thành Phân Bón Hữu Cơ Tại Xã Quỳnh Phú, Bắc Ninhmau bao cao nghien cuu thuc teHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.PDFKiểm tra sau thụng quan về trị giỏ hải quan ở Việt Namdiễu hành đón học sinh lễ khai giảngĐánh Giá Thực Trạng Quản Lí, Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Dưa Hấu Tại Xã Hoằng Thắng, Tỉnh Thanh HóaGiáo trình Đất trồng và phân bón
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập