Cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu, áp dụng vào bài toán phân nhóm bệnh án của bệnh xơ gan để hỗ trợ điều trị

Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản

Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản
... sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch, em lựa chọn cài đặt thuật ... CHƢƠNG 1: PHÂN CỤM DỮ LIỆU - Data Clustering 1 Vấn đề phân cụm liệu 1.2 Bài toán phân cụm liệu 1.3 Kiểu liệu độ đo tương tự sử dụng toán phân cụm liệu 1.4 Khái niệm ... tập liệu lớn, hiệu chúng phụ thuộc vào kích thước mẫu phân Thuật toán CLARANS hiệu so với thuật toán CLARA Hạn chế chung thuật toán phân cụm phân hoạch thích hợp liệu số chiều, khám phá cụm dạng...
 • 37
 • 682
 • 4

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx

Tài liệu Luận văn: Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản pptx
... tắt thuật toán PCDL phân hoạch, đồ án sâu vào tìm hiểu thuật toán phân cụm liệu phân hoạch điển hình: K-MEANS, PAM Chƣơng 3: Cài đặt thực nghiệm: Để khẳng định cho khả hiệu thuật toán phân cụm liệu ... cụm liệu phân hoạch, phân cụm liệu phân cấp, phân cụm dựa mật độ, …Tuy nhiên kĩ thuật hướng tới hai mục tiêu chung chất lượng cụm khám phá tốc độ thực thuật toán Trong đó, kĩ thuật phân cụm liệu ... đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu cài đặt số thuật toán phân cụm liệu bản cho đồ án tốt nghiệp Nội dung đồ án gồm chương: Chƣơng 1: Giới thiệu phân cụm liệu: Trong chương em trình bày tổng quan phân...
 • 38
 • 402
 • 0

Phân tích cartan trong đại số lie và cài đặt một số thuật toán lượng tử

Phân tích cartan trong đại số lie và cài đặt một số thuật toán lượng tử
... quan thuật toán lượng tử số kiến thức đại số Lie so(n) su(n) Tổng quan thuật toán lượng tử 1.1 Các khái niệm tính toán lượng tử Các khái niệm tính toán lượng tử bao gồm: ghi lượng tử, đo lượng tử, ... phân tích Cartan chương xây dựng thuật toán phân tích số phép biến đổi Nhằm mục đích cài đặt số thuật toán chương 33 CHƯƠNG - PHÂN TÍCH CARTAN Mở đầu Xét đại số Lie nửa đơn hữu hạn chiều g, phân ... vị; u(n): đại số Lie U (n); su(n): đại số Lie SU (n); so(n): đại số Lie SO(n) ; P r(A): xác suất xảy biến cố A; G g : nhóm Lie đại số Lie tương ứng; T t : xuyến tối đại chuẩn đại số Lie tương...
 • 61
 • 177
 • 0

Tìm hiểu về ngôn ngữ C và cài đặt một số thuật toán sắp xếp.

Tìm hiểu về ngôn ngữ C và cài đặt một số thuật toán sắp xếp.
... báo c o Chương I : Tổng quan ngôn ngữ C# 1.1 Giới thiệu ngôn ngữ C# 1.2 Ưu điểm ngôn ngữ C# 1.3 Những sở ngôn ngữ C# Chương II: Xây dựng mô 2.1 Giới thiệu số thuật toán xếp 2.2 Chạy demo chương ... C# ngôn ngữ đơn giản C# ngôn ngữ đại  C# ngôn ngữ từ khóa  C# ngôn ngữ hướng đối tượng  C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo 1.4 Những sở ngôn ngữ C# C c kiểu liệu : kiểu : giá trị tham chiếu ... b, c vào a  Bư c : k = k*2; Nếu k < n trở lại bư c Ngươ c lại: Dừng Kết luận 1.Kết đạt đươ c Dựa m c tiêu đề tài “ Tìm hiểu ngôn ngữ C# ứng dụng c i đặt số thuật toán xếp ” thời gian th c tập...
 • 20
 • 102
 • 3

Xây dựng chương trình cài đặt một số thuật toán tìm đường đi trên mạng

Xây dựng chương trình cài đặt một số thuật toán tìm đường đi trên mạng
... tài “ Xây dựng chương trình cài đặt số thuật toán tìm đường mạng ” thực nhằm giải vấn đề Bố cục đồ án gồm bốn chương: Chương Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic 6.0 Chương Lý thuyết đồ thị Một số vấn ... PHỤ LỤC …………………………………………… ………………………………63 CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT MỘT SỐ THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN MẠNG ……………………………………………………………… 63 // Modul thuật toán ………………………………………………… ……….63 …… o0o…… ... đường Kỹ thuật tìm đường tập trung, phân tán, tìm đường tĩnh, đường động Các giải pháp tuần tự, song song, giải pháp động Cài đặt số thuật toán tìm đường ngắn mạng: Thuật toán Dijkstra, Bellman_Ford,...
 • 71
 • 107
 • 0

Tìm hiểu một số lớp mạng nơron nhân tạo và ứng dụng vào bài toán phân cụm mờ

Tìm hiểu một số lớp mạng nơron nhân tạo và ứng dụng vào bài toán phân cụm mờ
... Kohonen tạo loại mạng tự tổ chức (Self-Organizing Neural Network)  Theo số lớp Nếu xét số lớp mạng có cấu trúc mạng nơron lớp mạng nơron nhiều lớp Mạng nơron lớp mạng lớp vào lớp Đầu vào đưa ... : Nơron nhân tạo 1.1.2.2 Mạng nơron nhân tạo Các nơron nhân tạo tổ chức thành mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network) Các nơron thường xếp mạng thành lớp Đầu nơron nối đến đầu vào số nơron ... Thuật toán phân cụm mờ quan trọng thuật toán FCM (Fuzzy c-means) Phân cụm mạng Kohonen : loại phân cụm dựa khái niệm mạng nơron Mạng Kohnen có tầng nơron vào tầng nơron Mỗi nơron tầng vào tương ứng...
 • 84
 • 197
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GOM CỤM DỮ LIỆU -THUẬT TOÁN K-MEANS

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GOM CỤM DỮ LIỆU -THUẬT TOÁN K-MEANS
... quát phương pháp dùng phân cụm liệu gồm phương pháp là: Phương pháp dựa phân hoạch, phương pháp phân cấp, phương pháp gom cụm liệu mờ, phương pháp dựa vào lưới, phương pháp dựa mật độ, phương pháp ... niệm toán gom cụm mờ Trong phương pháp gom cụm giới thiệu chương trước, phương pháp gom cụm phân hoạch tập liệu ban đầu thành cụm liệu có tính tự nhiên đối tượng liệu thuộc cụm liệu, phương pháp ... với số cụm cố định không sử dụng khái niệm mật độ cho cụm 18 Chương 3: ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN K-MEANS VÀO GOM CỤM DỮ LIỆU 3.1 Thuật toán K-MEANS 3.1.1 Ý tưởng - Ý tưởng phương pháp phân tập liệu...
 • 26
 • 535
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành ... dò biên 27 2.2.3.2 Các phƣơng pháp phát biên trực tiếp 29 2.2.3.3 Phƣơng pháp phát biên gián tiếp 44 2.3.3.4 Một số nhận xét đánh giá phƣơng pháp phát biên (phƣơng pháp Gadient, ... pháp phát biên ứng dụng vào toán robot di chuyển dọc theo hành lang Mục đích đề tài điều khiển robot phƣơng pháp xử lý ảnh, hạn chế việc chỉnh sữa chƣơng trình điều kiện toán thay đổi Mục tiêu...
 • 81
 • 779
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành ... dò biên 27 2.2.3.2 Các phƣơng pháp phát biên trực tiếp 29 2.2.3.3 Phƣơng pháp phát biên gián tiếp 44 2.3.3.4 Một số nhận xét đánh giá phƣơng pháp phát biên (phƣơng pháp Gadient, ... pháp phát biên ứng dụng vào toán robot di chuyển dọc theo hành lang Mục đích đề tài điều khiển robot phƣơng pháp xử lý ảnh, hạn chế việc chỉnh sữa chƣơng trình điều kiện toán thay đổi Mục tiêu...
 • 81
 • 137
 • 0

tiểu luận các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được áp dụng vào bài toán khám phá dữ liệu trong hệ thống thông tin di động cộng tác

tiểu luận các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được áp dụng vào bài toán khám phá dữ liệu trong hệ thống thông tin di động cộng tác
... thu hoạch Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng tác tìm hiểu phân tích nguyên lý sáng tạo áp dụng vào kỹ thuật khám phá liệu. Từ kết ... ứng dụng sáng tạo thực tế Để đúc kết lại kiến thức mà em thu nhận em xin trình bày thu hoạch về: Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng ... trình tìm hiểu thực hiện, thu hoạch Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo áp dụng vào toán khám phá liệu hệ thống thông tin di động cộng tác (được viết dựa khóa luận tốt nghiệp đại học em) hoàn thành...
 • 44
 • 234
 • 0

Tìm hiểu về cây cam, một số thành tựu công nghệ sinh học áp dụng vào cây cam

Tìm hiểu về cây cam, một số thành tựu công nghệ sinh học áp dụng vào cây cam
... lượng, số lượng hạt thay đổi tuỳ thuộc vào giống - loài Ứng Dụng: Nước cam cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho thể : vitamin ( C,A,B,P), flavanoid, khoáng chất ( canxi ), chất xơ, tinh dầu cam, Cam ... trình vắt ép, thành phần dễ dàng bị thất thoát - Thành phần từ cam sử dụng phong phú từ lá, hoa, vỏ trái dùng để hãm thành nước uống có vị đắng nhẹ hương cam đặc trưng Nước hãm cam giúp hạ hỏa, ... bệnh từ mẹ b Nhân giống phương pháp chiết cành: Đây phương pháp nhân giống cổ truyền cho nhiều loại ăn Đối với việc nhân giống cam, quýt… nên áp dụng phương pháp chiết cành Chiết cành cách tạo...
 • 8
 • 1,771
 • 17

Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc
... Hằng NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH CỦA NGƢỜI BỊ GÚT ĐƢỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BẰNG THẢO DƢỢC TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH ... thực đề tài “ Nghiên cứu số số hóa ngƣời bị gút đƣợc hỗ trợ điều trị thảo dƣợc khu vực phía Bắc , Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đƣợc số số hóa sinh, miễn dịch huyết học ngƣời mắc gút - Đánh giá ... đƣợc tác dụng nhóm thảo dƣợc dùng hỗ trợ điều trị bệnh nhân gút điều trị Thái nguyên Hải Dƣơng Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học ngƣời mắc bệnh gút điều trị bệnh viện Đa...
 • 78
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số thuật toán cơ bản trong phân cụm dữ liệumột số thuật toán gom cụmphân tích một số thuật toán trong pascalmột số thuật toánnghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnmột số thuật toán nhận dạngmột số thuật toán so mẫumột số thuật toán tin học lớp 10một số thuật toán trong lập trìnhmột số thuật toán trong tin họcmột số thuật toán lớp 10một số thuật toán cơ bản trong pascalmột số thuật toán haymột số thuật toán cơ bảnmot so thuat toan tin hoc 10Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vai trò của ODA với nền kinh tế, thực trạng thu hút vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013Tiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tyTiểu luận Đầu tư quốc tế Thu hút FDI vào ngành nông nghiệp tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay - Thực trạng và giải phápLuận án Thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát triển”Một số kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động SA 8000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp An GiangPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenTăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổnGIANG LUAT KT CAO HOC HVNHBộ tủ ATS chuyển nguồn nguồngt kien trucCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu đá núi lửaCác giải pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Trí Tuệmau bao cao nghien cuu thuc teHoàn thiện quản lý chi ngân sách địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh PhúcHoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND LàoĐánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Trồng Rau Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà NộiCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ MAGMATổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí 10 THPTỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm - CopyỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập