ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh của tra ( pangasianodon hypophthalmus )

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra ( pangasianodon hypophthalmus )
... tích tr nitrite ao nuôi tra 1.3 N i dung ñ tài Xác ñ nh nh hư ng c a nitrite lên m t s ch tiêu sinh (tiêu hao oxy ngư ng oxy) c a tra Xác ñ nh nh hư ng c a nitrite lên m t s ch tiêu huy ... bình thư ng c a tra trình thí nghi m 4.2 nh hư ng c a nitrite lên ch tiêu sinh 4.2.1 nh hư ng c a nitrite lên tiêu hao oxy tra Tiêu hao oxy lư ng oxy c n thi t cung c p cho ñư c tính ... Siluriformes H : tra Pangasiidae Gi ng: tra d u Pangasianodon Loài: tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 187 8) 2.1.1 Đ c ñi m phân b tra phân b lưu v c sông Mêkong, có m t Lào,...
 • 36
 • 77
 • 0

ảnh hưởng của fructooligosaccharidse lên một số chỉ tiêu sinh của tra giống (pangasianodon hypophthalmus)

ảnh hưởng của fructooligosaccharidse lên một số chỉ tiêu sinh lý của cá tra giống (pangasianodon hypophthalmus)
... Từ đề tài Ảnh hưởng fructooligosaccharide thức ăn lên số tiêu sinh tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu ảnh hưởng FOS lên tra thông qua số tiêu ... === VÕ VĂN ĐẠO ẢNH HƯỞNG CỦA FRUCTOOLIGOSACCHARIDSE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÁ TRA GIỐNG (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... prebiotic lên động vật thuỷ sản Việc nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích miễn dịch FOS lên cần thiết để tìm hiểu ảnh hưởng chúng lên tăng trưởng khả chịu đựng stress hay lên số tiêu huyết học cá...
 • 45
 • 158
 • 0

ảnh hưởng của ph lên một số chỉ tiêu sinh tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)

ảnh hưởng của ph lên một số chỉ tiêu sinh lý tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii)
... vấn đề nên đề tài Ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) thực 1.2 Mục tiêu Đánh giá ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobrachium rosenbergii) nhằm ... Nghiên cứu ảnh hưởng pH lên số tiêu sinh tôm xanh (Macrobarchium rosenbergii) thược điều kiện ph ng thí nghiệm Nghiên cứu gồm thí nghiệm: xác định tiêu hao oxy tôm xanh tiếp với giá trị pH khác ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HUỲNH THỊ HUỆ LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA pH LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY...
 • 47
 • 102
 • 0

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của lóc (channa striata)

ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của cá lóc (channa striata)
... độ ảnh hưởng độc tính nitrite số loài mà đề tài: Ảnh hưởng nitrite lên số tiêu huyết học lóc (Channa striata) thực 1.2 Mục tiêu Nhằm tìm hiểu mức độ ảnh hưởng nitrite lên tiêu huyết học ... lóc 19 4.3.1 Ảnh hưởng nitrite lên hàm lượng hemoglobin 19 4.3.2 Ảnh hưởng nitrite lên tỷ lệ huyết cầu (%Hct) 21 4.3.3 Ảnh hưởng nitrite lên số lượng hồng cầu 23 4.3.4 Ảnh hưởng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ MAI LIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA CÁ LÓC (Channa striata) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG...
 • 49
 • 152
 • 0

xác định ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của lươn đồng (monopterus albus)

xác định ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của lươn đồng (monopterus albus)
... tài Xác định ảnh hưởng nitrite lên số tiêu huyết học lươn đồng (monopterus albus) thực 1.2.Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nitrite đến số tiêu huyết học lươn đồng nhằm tìm nồng độ nitrite ... không gây ảnh hưởng đến phát triển lươn, đồng thời làm tảng cho nghiên cứu 1.3 Nội dung đề tài Xác định giá trị LC50 nitrite lươn đồng Xác định ảnh hưởng nitrite lên số tiêu huyết học lươn đồng PHẦN ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN HỒ THỊ BÍCH NGÂN XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NITRITE LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI...
 • 63
 • 101
 • 0

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của stress lên một số chỉ tiêu sinh lí trên công nhân công ty cổ phần bia nghệ an

Luận văn nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của stress lên một số chỉ tiêu sinh lí trên công nhân công ty cổ phần bia nghệ an
... thị bích hảo NGHIÊN CứU THựC TRạNG ảNH HƯởng STRESs lên số tiêu sinh công nhân công ty cổ phần bia nghệ an Chuyên ngành : sinh học thực nghiệm Mã số : 60 42 30 Luận văn thạc sĩ sinh học Cán ... gặp công nhân Công ty CP bia Nghệ An Danh mục biểu đồ Trang Biểu đồ 1: Thực trạng stress đối tợng nghiên cứu Biểu đồ 2: Những tác nhân gây Stress công nhân Cty CP Bia Nghệ An ... 1: Thực trạng stress đối tợng nghiên cứu Qua bảng số liệu biểu đồ 1, cho thấy thực trang Stress công nhân công ty cổ phần bia Nghệ An thể mức không biểu Stress, Stress nhẹ, Stress trung bình, Stress...
 • 66
 • 248
 • 2

ảnh hưởng của enrofloxacine lên một số chỉ tiêu sinh hóa của tra (pangasianodon hypophthalmus)

ảnh hưởng của enrofloxacine lên một số chỉ tiêu sinh hóa của cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... NH H NG C A ENROFLOXACINE LấN M T S CH TIấU SINH HểA C A C TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Trung tõm Hc liu H Cn Th @ Ti liu hc v nghiờn cu H NG D N KHOA H C: Ts TH THANH HNG SINH VIấN TH ... ẵ ỉãẵ ê@ ẵơêũụ ứùỗỗởữ á- ơáô ẵ ơđ ->ô íĐẵẳãằằ ơđạ - ẵ- ằẳ-ô ạ>Đ đ ẵ?ẵ ơá ơđạ ẵ?ẵ , ơ ẻẹũ ẵ Hcáã èáằ ạáã6 ẵãơãẵô-ĩôđƯTi liu hc ạ liu H Cnô Th@ ễéẹ ứợờữụơã6ô á- v nghiờn @ ê@ ẵơêũụ ẳãƯã ơ?ẵ...
 • 58
 • 83
 • 0

ảnh hưởng của hoạt chất cypermethrin lên một số chỉ tiêu huyết học tra (pangasianodon hypophthalmus )

ảnh hưởng của hoạt chất cypermethrin lên một số chỉ tiêu huyết học cá tra (pangasianodon hypophthalmus )
... LÝ NGỌC TRÂN ẢNH HƯỞNG CỦA HO T CHẤT CYPERMETHRIN (25EC) LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus ) LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH NI TR NG TH Y S N CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ... Cypermerthrin lên s thay đ i m t s ch tiêu huy t h c tra (Pangasianodon hypophthalmus) ” đư c th c hi n v i nh ng m c tiêu n i dung sau: 1.2 M c tiêu c a đ tài Xác đ nh m t s y u t huy t h c c a tra ... thí nghi m nhi m cypermethrin 23 B ng 4.7 MCH (pg) c a q trình thí nghi m nhi m cypermethrin 24 B ng 4.8 MCHC ( %) c a q trình thí nghi m nhi m cypermethrin...
 • 56
 • 127
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh Marathon F1 trồng tại Thái Nguyên

 Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 tới một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh Marathon F1 trồng tại Thái Nguyên
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên...
 • 71
 • 391
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSo4 tới một số chỉ tiêu Sinh Lý, Sinh Hóa, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSo4 tới một số chỉ tiêu Sinh Lý, Sinh Hóa, năng suất và khả năng chịu hạn của cây súp lơ xanh marathon F1 trồng tại thái nguyên
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 71
 • 392
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN
... CuSO4 đến số tiêu sinh trưởng suất súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến số tiêu sinh hoá súp Marathon F1 Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 đến khả chịu hạn súp Marathon F1 - Đánh ... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới số tiêu sinh lý, sinh hoá, suất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng CuSO4 tới sinh trưởng, suất, phẩm chất khả chịu hạn súp xanh Marathon F1 trồng Thái Nguyên, nhằm tìm nồng độ thích hợp CuSO4 súp xanh đất Thái Nguyên...
 • 71
 • 321
 • 1

ảnh hưởng của ph lên một vài chỉ tiêu sinh và tăng trưởng của rô đầu vuông

ảnh hưởng của ph lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô đầu vuông
... KHOA THỦY SẢN LÊ THỊ KIỀU DIỄM ẢNH HƯỞNG CỦA pH LÊN MỘT VÀI CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS ĐỖ THỊ ... KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 Kết luận Tăng trưởng cao pH= 5 Như đầu vuông nuôi tốt pH= 5 Tỷ lệ sống đầu vuông đạt cao nuôi pH từ 5-9: 90% (pH= 5), 94,45% (pH= 7), 92,22% (pH= 9) không ... nghiệm 3.4 Ph ơng ph p nghiên cứu 3.4.1 Thí nghiệm 1: Xác định ngưỡng pH đầu vuông 3.4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng pH lên tốc độ tăng trưởng đầu vuông ...
 • 52
 • 64
 • 0

Ảnh hưởng của hạn tới một số chỉ tiêu sinh và hàm lượng proline ở chua

Ảnh hưởng của hạn tới một số chỉ tiêu sinh lý và hàm lượng proline ở cà chua
... diễn khả chịu hạn giống chua 3.2 Một số tiêu sinh hàm lượng proline chua xử hạn giai đoạn hoa 3.2.1 Ảnh hưởng hạn đến hàm lượng diệp lục tổng số Hàm lượng diệp lục tổng số tiêu để đánh ... đoạn hoa 3.3 Một số tiêu sinh hàm lượng proline chua xử hạn giai đoạn non 3.3.1 Ảnh hưởng hạn đến hàm lượng diệp lục tổng số Kết nghiên cứu hàm lượng diệp lục tổng số giống chua giai ... chịu hạn số giống chua, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng hạn tới số tiêu sinh hàm lượng proline chua Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu biến đổi số tiêu...
 • 49
 • 34
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 96Toán học lớp 12 đề thi học kỳ i đề số 97Tổng hợp công thức toán cơ bản giải tích 1 đầy đủĐẶC ĐIỂM 4 DẠNG TÍNH CÁCH TRONG NLPke hoach tin hoc 2016 2017Các khái niệm Cơ sở hạ tầngOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 1 : Tổng quan OOPVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTtài liệu bài giảng hayTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)chien luoc marketing TH true milkTiểu luận bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó của HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay ra saoTiểu luận triết học mác lêninTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 1: Quy định chung (Eurocode8 BS EN1998 1 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings)Tiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập