Giáo trình công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật phạm thị thùy pdf

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt

ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật nước ta thời gian quan và triển vọng trong thời gian tới ppt
... nghiên c u v công ngh sinh h c ñ t ñư c m i ch bư c ñ u ch y u công ngh vi sinh, công ngh nhân nuôi ñơn gi n TRI N V NG CÔNG NGH SINH H C TRONG B O V TH C V T TRONG TH I GIAN T I 3.1 Nh ng ... c tr sâu sinh h c M t khác, nư c ta l i có m t ti m lao ñ ng d i có th ti p thu công ngh cao - Kh ñ u tư v thi t b cho công ngh sinh h c ñ nâng cao ch t lư ng c a lo i thu c tr sâu sinh h c ñã ... u khó khăn vi c t ch c nghiên c u công ngh s n xu t tri n khai s d ng thu c sinh h c nư c ta th i gian qua 3.2 Nh ng thu n l i vi c ng d ng CNSH BVTV - Nư c ta ñã hoà nh p v i c ng ñ ng qu c...
 • 2
 • 919
 • 24

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 2 pot

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 2 pot
... 6,1-8,1 53,0 22 -27 0C & 83-95% T dignus 10,0-11,4 46,6 23 -28 0C & 81-85% G cromion 10,1-17,6 9 ,2- 10,5 23 -300C &70-80% C plutellae 12, 8-13,9 88,3 21 -26 0C & 75-90% T flavo-orbitalis 19,3 62, 5 26 ,3 0C ... 1999; Ng V ðĩnh, 20 05; H.T.T.Giang, 20 01, 20 02, 20 03; H.Q.Hùng, 1981 ,20 01; H.Q.Hung et al., 20 03; H Lâm et al., 20 01; P.V.L m nnk, 1994, 1996, 20 00; Q.T.Ng , 20 00; B.X Phương, 20 00; M.P Quí nnk, ... (T.ð Chi n, 20 03; ð.T Dung, 20 00; Dy Sam An, H.Q Hung, 20 01), rau h hoa th p t (D.T Dung, 20 03; H.T.T Giang, 20 02; N.D Khiem et al., 20 03; P.V L m nnk, 20 00, 20 02; K.ð Long, 1994, 20 03), ñ u ăn...
 • 25
 • 318
 • 1

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 3 pps

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 3 pps
... bắt mồi, ký sinh, nấm bệnh) Đa dạng lo i ăn thực vật Đa dạng lo i thực vật Các trình hệ sinh thái nông nghiệp Hỡnh 3. 2 Quan h gi a th c v t, d ng loi chõn kh p v cỏc quỏ trỡnh h sinh thỏi nụng ... ủem l i hi u qu cao 3. 3.6 a d ng sinh h c c a cỏc loi sinh v t chõn kh p cỏc h sinh thỏi nụng nghi p a d ng loi chõn ủ t cú m i quan h ủ ng thu n v i d ng cõy tr ng cỏc h sinh thỏi nụng nghi ... nh ủ c s d ng phũng tr sinh h c khụng th lm gi m s l ng cỏ th c a loi d ch h i Trong tr ng h p ủú, phũng tr sinh h c th t b i v ủi u ch nh sinh h c khụng ủ t yờu c u 3. 3 CC QU TRèNH I U CH NH...
 • 13
 • 266
 • 2

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 4 pot

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 4 pot
... NH NG LO I S N PH M SINH H C ðANG S D NG TRONG BI N PHÁP ð U TRANH SINH H C 5.1 Nhân nuôi s lư ng l n côn trùng ký sinh, côn trùng nh n b t m i B ng 4. 4 Các loài côn trùng ký sinh, côn trùng, nh ... Chrysomelidae 39 21 12 Curculionidae 36 24 14 Cerambycidae 14 Apionidae Bruchidae Buprestidae 3 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 56 Anthribidae ... th ăn c d i; m t vào loài n m n trùng ký sinh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 55 Bi n pháp ñ u tranh sinh h c phòng ch ng c d i b ng cách nhân...
 • 11
 • 268
 • 0

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 5 pdf

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 5 pdf
... h cu c ñ u tranh sinh t n gi a hai loài sinh v t chúng ñã t o c p ép sinh v t g m tr ng sinh v t gây h i Trong m i quan h c tr ng sinh v t gây h i ñ u t bi n ñ i ñ ñ u tranh sinh t n Cây tr ng ... Science 34, 4 15- 4 25. 1992 33 Wright R H Metarchons: Insect control through recognition signals Bull Atomic Sci., 21(3), p.28-30 19 65 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c ... nghi p Hà N i – Giáo trình Bi n pháp sinh h c B o v th c v t…… 68 20 05) ð h n ch s phát tri n c a nh ng d ch h i c n gi ru ng lúa có m t l p nư c 10 cm liên t c su t th i gian sinh trư ng c a...
 • 23
 • 248
 • 1

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 7 pdf

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 7 pdf
... c a m t loài ký sinh s lư ng loài ký sinh hoàn thành phát d c m t th v t ch mà phân bi t ký sinh ñơn, ký sinh t p th , ña ký sinh sinh ña phôi Ký sinh ñơn ch có m t cá th ký sinh hoàn thành ... t ch gi a loài ký sinh v i nhau, có th phân bi t ký sinh thành nh ng nhóm ký sinh b c 1, ký sinh b c 2, ký sinh b c Ký sinh b c loài ký sinh tho mãn ñúng ñ y ñ khái ni m v ký sinh, không phân ... ký sinh ñư c s d ng Côn trùng ký sinh có 80 h c a b nghiên c u phát tri n ðTSH ch loài Dư i ñây m t s loài ñã ñư c nghiên c u s 7. 1) B ng 7. 1 Nh ng côn trùng ký sinh ñã ñư TT Tên côn trùng ký sinh...
 • 11
 • 302
 • 2

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 8 potx
... septempunctata (en) Aphids (en) 1 980 *Coccophagus lycimnia (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus rusti (ex) Coccidae (en, ex) 1 988 *Coccophagus scutellaris (en) Coccidae (en, ex) 1 986 *Coenosia attenuata ... i Giỏo trỡnh Bi n phỏp sinh h c B o v th c v t 1 38 B ng 8. 2 M t s loi KTTN ủ c nhõn nuụi ủ s d h c Ashaboa Tờn c a tỏc nhõn sinh Loi d ch h i h c ủ c nhõn nuụi Ong ký sinh (parasitoids) Tr ng ... Lắc đến sinh khối đạt cực đại 72h 28- 30oC Lọc, sấy, cân Xác định lợng sinh khối chế phẩm Lên men Kết thúc lên men 48 giờ, 30oC với chất phụ gia Lọc, sấy, cân Đóng chai Xác định lợng sinh khối...
 • 23
 • 364
 • 0

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 9 pptx

Giáo trình Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật Chương 9 pptx
... ti n hnh v i nhi u gúc ủ khỏc (V.Q Cụn, 198 6, 198 9, 199 0; L M Chõu, 198 9; H Q Hựng, 198 6, 199 1; H Q Hựng v nnk, 199 0; P V L m, 198 6, 198 9, 199 2, 199 5, 199 6; 2002) T ng h p cỏc k t qu ny ủ c 461 ... T l ký sinh chung c a sõu cu n lỏ l n ủ t 20-80% Nh ng sõu cu n lỏ nh b tiờu di t kho ng 60-70% Nh ng sõu cu n lỏ l n cú th b tiờu di t 35-55,3% (V Q Cụn, 198 9, 199 0, 199 9; H Q Hựng, 199 1; P V ... u Ton ( 199 6), Nghiờn c u cụng ngh s n xu t v ng d ng ch ph m n m Beauveria v Metarhizium ủ phũng tr m t s sõu h i cõy tr ng ( 199 1- 199 5) Tuy n t p cụng trỡnh nghiờn c u BVTV 199 0- 199 5, Vi n BVTV,...
 • 20
 • 317
 • 1

Thực hành môn công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật pdf

Thực hành môn công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật pdf
... (200, 20, 10, 2.5) và tip tương ứng Thao tác Cho vào mỗi tube PCR các thành phần sau: Thành phần Thể tích cần lấy (μL) Dd H2O 19.3 Đệm PCR (10X) 2.5 dNTPs (10 mM mỗi loại) 0.5 Mồi ... đều và spin giây Chạy điện di và kiểm tra kết quả Sau 30 phút để khuôn nhiệt độ phòng tiến hành rút lược (cầm lược, rút tay để không vỡ giếng), bỏ băng dính xung quanh khuôn gel Đặt khay ... sau, rửa ELISA lần đệm rửa Ở bước này, protein virus dịch (nếu có) liên kết không đặc hiệu vào thành giếng Cố định kháng thể thỏ đặc hiệu virus vào ELISA: Nghiền mô khỏe với đệm PBS-T-P-O (tỷ...
 • 6
 • 313
 • 0

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Phân tích DNA ppsx

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Phân tích DNA ppsx
... mềm MEGA Phương pháp khoảng cách - NJ 0.0000 Xo-16S-AP008229 99 0.1046 0.4925 Xo-16S-X95921 0.0000 0.1809 0.5704 100 0.1030 Dt-16S-AJ864721 Xc-16S-AE00892 Rs-16S-CU914168 0.1 0.0716 Boostrap ... 16S RNA vi khuẩn  Phần mềm MEGA Phân tích DNA Xây dựng phả hệ Các thuật ngữ Các thuật ngữ time - taxa - sister taxa - common ancestor - clade - nodes - branches - root Ý nghĩa chiều Taxon B Taxon ... rugged stunt virus (RRSV) RT-PCR Thôi gel Sequencing chiều Kiểm tra sequence Biên tập sequence Phần mềm biên tập - SeqMan (DNASTAR = $$$) - DNA Baser (free) Phân tích DNA Tìm kiếm chuỗi ngân hàng...
 • 37
 • 936
 • 0

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Di truyền quẩn thể pdf

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Di truyền quẩn thể pdf
... hẹp: công nghệ dựa công cụ/phân tích phân tử Quần thể Sinh học quần thể Là tập hợp cá thể loài chiếm không gian địa lý định thể liên tục mặt sinh sản từ hệ sang hệ khác Di truyền quần thể Quá trình ... SLCMV DNA-A Nguồn gốc DNA-β Chưa biết DNA-A DNA-β DNA-1 DNA-A Nguồn gốc DNA-1 Nanovirus DNA-B ? Virus gen kép nhóm Tân giới CoYVV & CoGMV DNA-A DNA-B Vd BGMV, TGMV DNA-A DNA-B ... môn công nghệ sinh học (ebook)  Kỹ thuật SHPT (ebook) Vv… CNSH BVTV Bà i 1 Khá i niêm CNSH ̣ C1 .Di truyề n quầ n thể Khá i niêm CNSH ̣ Nghĩa rộng: công nghệ dựa sinh vật sống Nghĩa hẹp: công...
 • 45
 • 179
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vậtcông nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật chương 9giáo trình biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật chương 6 ppsgiáo trình công nghệ sinh học trong nông nghiệpcông nghệ sinh học trong bảo vệ môi trườngbiện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật pdfbiện pháp sinh học trong bảo vệ thực vậtcác biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vậtchế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vậtquy trinh cong nghe san xuat thuoc bao ve thuc vattrò của biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật hiện naychương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệpgiáo trình công nghệ sinh học đại cươnggiáo trình công nghệ sinh học ứng dụnggiáo trình công nghệ sinh học môi trườngThực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh hà nội ngân hàng phương đôngGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại việt namGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh ngô quyềnNghiên cứu xây dựng quy trình chiết, tách sản phẩm và các đặc tính của kháng sinh do xạ khuẩn streptomyces 40 16 tổng hợp lênMột số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi nhánh hà nộPHÊ BÌNH của TRẦN THANH mại TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG támGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn hà nội, CHI NHÁNH QUẢNG NINHMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH CHUNG (TỈNH bắc NINH)Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH vận tải – thương mại – du lịch sài gòn hà nộiMột số giải pháp nhằm phát triển tín dụng đối với học sinh, sinh viên của phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hạ langMODULE THPT 23: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGGiải pháp gia tăng quyết định kê đơn của bác sĩ cho thuốc điều trị dọa sẩy thai, dọa sinh non của besins healthcare tại việt namgiải pháp hạn chế ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hàng viettel tại bến tre đến năm 2020NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU vật tư, THIẾT bị NGÀNH nước của CÔNG TY cổ PHẦN đt XD TRƯỜNG AN VIWASEEN GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020MÔ TIP TIỀN, máu, điên QUA NHÂN vật RASKOLNIKOV TRONG tội ác và HÌNH PHẠT của f DOSTOIEPSKITRƯỜNG NGHĨA THIÊN NHIÊN và CON NGƯỜI tây bắc TRONG TRUYỆN tây bắc“ một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại an thái“ một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng – hà nội“Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty nghiên cứu và tư vấnGiải pháp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP công thương việt nam – chi nhánh ba đình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập