Bộ đề chuẩn 2016 megabook hóa học

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12

Bộ đề thi trắc nghiệm hóa học 12
... 0,3mol tinh bột(C6H10O5)n cần 1500mol H2O Giá trị n là: A/ 3000 B/ 4500 C/ 5000 D/ 5500 -BÀI LÀM: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ ... CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3 23/ Cho este đồng phân rượu axit đơn chức no.Lấy 22,2g hỗn hợp cho t/dụng vừa đ ủ với12gNaOH Công thức p/tử este là: A/ C3H6O2 B/ C4H8O2 C/ C2H4O2 D/ C5H10O2 24/ Dung dịch saccrozơ ... HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Các muối sinh đem cô can sấy khô đến khan cân 21,8g Giả thi t phản ứng xảy hoàn toàn số mol este là: A/ 0,15mol 0,15mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0,1 0,2mol D/...
 • 2
 • 587
 • 12

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao
... / - - 27 - / - - -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 83 Câu 1: Cho glixerin ... 10,4 gam D 8,2 gam -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 84 Câu Chất béo lỏng có ... Đôn Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 154 Họ tên học sinh: Lớp: 12C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; /...
 • 100
 • 281
 • 3

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao
... 27. ­   /   ­   ­ -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 83 Câu 1: Cho glixerin ... 10,4 gam D 8,2 gam -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 84 Câu Chất béo lỏng có ... Lê Quý Đôn Kiểm tra tiết HKI - Năm học 2009-2010 Môn: Hoá học 12 Ban Cơ Bản Mã đề: 148 Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: Lớp: 12C Câu Cho 11,25 gam glucozơ lên...
 • 102
 • 288
 • 2

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12.

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12.
... hoàn toàn 4,2g andehit đơn chức A cần vừa đủ 3,686lít hidro(đo 27,30C atm).Tên andehit đơn chức A (biết ptử A không chứa ngtử C) là: A/ Etanal B/ Propanal C/ Andehit acrylic D/ Andehit fomic 30/ ... HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Các muối sinh đem cô can sấy khô đến khan cân 21,8g Giả thi t phản ứng xảy hoàn toàn số mol este là: A/ 0,15mol 0,15mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0,1 0,2mol D/ ... tinh khiết tính khử,nhưng đun nóng với dd H2SO4 lại cho pứ tráng gương.Đó do: A/ Đã có tạo thành andehit sau pứ B/ Trong p/tử saccrozơ có chức este vinyl bị thuỷ ngân C/ Saccrozow tráng gương môi...
 • 2
 • 316
 • 3

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12 moi cac ban tham khao de thi DH

Bo de thi trac nghiem hoa hoc 12 moi cac ban tham khao de thi DH
... hoàn toàn 4,2g andehit đơn chức A cần vừa đủ 3,686lít hidro(đo 27,30C atm).Tên andehit đơn chức A (biết ptử A không chứa ngtử C) là: A/ Etanal B/ Propanal C/ Andehit acrylic D/ Andehit fomic 30/ ... HCOOC2H5 CH3COOCH3 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Các muối sinh đem cô can sấy khô đến khan cân 21,8g Giả thi t phản ứng xảy hoàn toàn số mol este là: A/ 0,15mol 0,15mol B/ 0,2 và0,1mol C/ 0,1 0,2mol D/ ... CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3 23/ Cho este đồng phân rượu axit đơn chức no.Lấy 22,2g hỗn hợp cho t/dụng vừa đ ủ với12gNaOH Công thức p/tử este là: A/ C3H6O2 B/ C4H8O2 C/ C2H4O2 D/ C5H10O2 24/ Dung dịch saccrozơ...
 • 2
 • 300
 • 0

Bo de moi Trac nghiem Hoa Hoc co DA

Bo de moi Trac nghiem Hoa Hoc co DA
... NaHCO ; Na 2CO3 ; Ca(HCO3)2 Kho¶ng PH cđa dd t¨ng dÇn theo thø tù A NaHCO3 < Na 2CO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH B Na 2CO3 < NaHCO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH C Ca(HCO3)2 < Na 2CO3 < NaHCO3 < NaOH D NaHCO3 < Ca(HCO3)2 ... B hc C VËy A, B, C, D lÇn lỵt lµ: NaOH ; Na 2CO3 ; NaHCO3 ; CO2 NaOH ; NaHCO3 ; Na 2CO3 ; CO2 Na 2CO3 ; NaHCO3 ; NaOH ; CO2 CO2 ; NaOH ; NaHCO3 ; Na 2CO3 C©u 26: §Ĩ ®iỊu chÕ c¸c kim lo¹i kiỊm , KLKT ... B hc C VËy A, B, C, D lÇn lỵt lµ: NaOH ; Na 2CO3 ; NaHCO3 ; CO2 NaOH ; NaHCO3 ; Na 2CO3 ; CO2 Na 2CO3 ; NaHCO3 ; NaOH ; CO2 CO2 ; NaOH ; NaHCO3 ; Na 2CO3 + C©u 27 : Mét cèc níc chøa 0,005 mol Na...
 • 99
 • 222
 • 0

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án
... mi loi t trờn ln lt l A 120 v 160 B.200 v 150 C.150 v 170 D .170 v 180 474 Khi lng phõn t trung bỡnh ca xenluloz tớnh theo .v.C si bụng l 175 0000, si gai l 5900000 S mt xớch trung bỡnh cụng thc ... B CH2=CHCH2CHO C HCCCH2 CHO D HCCCHO 171 B tỳc phn ng sau: FeO + H+ + SO42 SO2 + A FeSO4 + H2O B Fe2(SO4)3 + H2O C FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D Fe3+ + H2O 172 Phn ng gia dung dch kali pemanganat ... > (4) > (2) 174 Sp xp cỏc hiroxit theo chiu tng dn tớnh baz: A NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 B Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2 C Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH D Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH 175 Cht va...
 • 74
 • 770
 • 80

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) pptx

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) pptx
... dùng phản ứng để điều chế axit axetic: A (1 ,4) B (2 ,3) C (2 ,4) D (1 ,3) (2 ) (3 ) Câu 28 Cho chất: X(andehit fomic), Y (axit axetic), Z (rượu metylic), T (axit fomic) Nhiệt độ sôi theo thứ tự tăng ... A khử phản ứng (1 ) oxi hóa phản ứng (2 ) B oxi hóa phản ứng (1 ) oxi hóa phản ứng (2 ) C oxi hóa phản ứng (1 ) khử phản ứng (2 ) D khử phản ứng (1 ) khử phản ứng (2 ) Câu 10 Một chất X mạch hở có công ... 25 - 300C Câu 20 Khi oxi hóa X thành axit hữu X là: A Este B Andehit C Rượu bậc D Cả B,C Câu 21 Khi hidro hóa X thu rượu iso butylic I) CH3-CH(CH3)-CHO II) CH 2=C(CH3)-CH 2OH III) CH 2=C(CH3)CHO...
 • 6
 • 151
 • 0

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 2) pot

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 2) pot
... 2C6H5ONa + CO2 + H 2CO 6H 5OH + Na2CO3 B C6H5 COH + HCl 6H5Cl + H 2O C C2H5 COH + NaOH 2H 5ONa + H 2O D C6H5 COH + NaOH 6H 5ONa + H 2O Câu 15 Cho phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa ... hóa sau: C6H Cl2Fe (B) dd NaOH đ, p cao, t cao (C) ddHCl C6H5OH (1 ) (2 ) (3 ) Hiệu suất trình 80%, lượng benzen ban đầu 2,34 tấn, khối lượng phenol thu là: A 2,82 B 3 ,52 5 C 2, 256 D đáp số khác Câu ... với natri kim loại B (X), (Y), (Z) phản ứng với dung dịch NaOH C (X), (Z) phản ứng dung dịch brom, (Y) không phản ứng dung dịch brom D (X) phản ứng dung dịch NaOH, (Y) (Z) không phản ứng dung...
 • 6
 • 157
 • 0

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 1) docx

Tuyển tập bộ đề 5 trắc nghiệm hóa học ( phần 1) docx
... đổi sau: +X (X) H2SO4 đ, to anken(Y) +HCl (Z) + ddNaOH (T) ete (R) Cho biết (X) rượu bậc (T) C3H 8O Vậy (R) có công thức là: A CH3-O-C2H5 B C2H5-O-C2H5 C C2H5-O-C3H7 D.CH3-CH2-CH2-O- CH(CH3)2 Câu ... rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml.Thể tích rượu 95 cần đưa vào phản ứng để thu 2,24 lit etilen ( o đkc) là: A 4,91 (ml) B 6, 05 (ml) C 9, 85 (ml) D 10,08 (ml) ... mol H 2O sinh 9: 13 Phần trăm số mol rượu hỗn hợp X (theo thứ tự rượu có số cacbon nhỏ, rượu có số cacbon lớn) là: A 40%, 60% B 75% , 25% C 25% , 75% D Đáp số khác Câu 27 C5H12O có số đồng phân...
 • 5
 • 155
 • 0

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 7) pot

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 7) pot
... đầu là: A g 2,8 g B 5,8g g C 5,4g 2,4g D 3 ,4 g 4, 4g Câu 281: Trong công thức sau đây, công thức lipit: A C3H5(OCOC4H 9)3 B C3H5(OOCC17H35)3 C C3H5(COOC15H31)3 D C3H5(OCOC17H33)3 Câu 282: Cho glucozơ ... g hỗn hợp A dạng bột gồm Fe kim loại M có hóa trị không đổi ( ứng trước H dãy điện hóa) Chia A thành phần Cho phần I tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0 ,4 mol khí H2 Cho phần II tác dụng ... Câu 2 64: Cho lọ nhãn đựng riêng rẽ dung dịch: Al2(SO 4) 3; NaNO3; Na2CO3; NH4NO3 Nếu dùng thuốc thử để phân biệt chúng dùng chất chất sau: A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch Ba(OH)2...
 • 8
 • 207
 • 0

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 6) pptx

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 6) pptx
... thành phần, phần có khối lượng gấp đôi phần Cho phần tác dụng với 200 ml dung dịch H 2SO4 1M thu V lít khí H2 ( KTC) Cho phần tác dụng với 800 ml dung dịch H2SO4 1M thu 13 ,44 lít khí H2 ( KTC) ... 4, FeSO4 B ZnSO4 C ZnSO4, FeSO4, CuSO4 D FeSO4 Câu 2 24: Cho hỗn hợp G dạng bột gồm Al, Fe, Cu Hòa tan 23 ,4 gam G lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu 0,675 mol khí SO2 Cho 23 ,4 gam G vào bình ... Điền vào vị trí (1 ) (2 ) công thức thích hợp: Fe tác dụng với dung dịch HCl tạo tác dụng Cl2 lại tạo A (1 ) FeCl3; (2 ) FeCl2 B (1 ) FeCl3; (2 ) FeCl3 C (1 ) FeCl2; (2 ) FeCl2 D (1 ) FeCl2; (2 ) FeCl3 Câu...
 • 6
 • 224
 • 0

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 5) docx

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 5) docx
... màu quỳ tím nên chúng có tính(2) A (1 ): Trung tính - (2 ): Lưỡng tính B (1 ) (2 ): Trung tính C (1 ): Lưỡng tính - (2 ): Trung tính D (1 ) (2 ): Lưỡng tính Câu 173: Thành phần dinh dưỡng buổi ăn người ... liệu sau đây: A NH2-(CH 2)3-COOH B NH2-(CH2 )4- COOH C NH2(CH2)5-COOH D NH 2-(CH2)6-COOH Câu 186: Polistiren có công thức cấu tạo là: A [-CH2-CH(CH 3)-]n B [-CH2-CH2-]n CH(C6H5)-]n D [-CH2-CHCl-]n ... etylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH3 thí nghiệm dùng Na II/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 / tO thí nghiệm dùng Na III/ Thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH thí nghiệm dùng dd NaOH...
 • 6
 • 165
 • 0

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) pot

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 4) pot
... vị trí (1 ) (2 ) từ thích hợp: I/ Cao su có tính(1) II/ Polietilen có tính(2) A (1 ): Dẻo - (2 ): Đàn hồi B (1 ) (2 ): Dẻo C (1 ): Đàn hồi - (2 ): Dẻo D (1 ) (2 ): Đàn hồi Câu 131: Hợp chất C3H 6O (X) có ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH3 III/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng nước A ... dung dịch HCl thu 1, 344 lít H2 ( ktc) Cô cạn dung dịch sau phản ứng Tính khối lượng muối khan thu được: A 6,72 gam B 5, 84 gam.C 4, 20 gam D 6 ,40 gam Câu 157: Hòa tan hỗn hợp bột kim loại Ag Cu HNO3...
 • 6
 • 165
 • 0

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) pptx

Tuyển tập bộ đề 4 trắc nghiệm hóa học ( phần 3) pptx
... khiết loại bột đồng có lẫn tạp chất bột nhôm, sắt, người ta ngâm hỗn hợp kim loại dung dịch muối X có dư X có công thức là: A Al(NO3)3 B Cu(NO3)2 C AgNO3 D Fe(NO3)3 Câu 1 04: Để điều chế bột đồng, ... g hỗn hợp A dạng bột gồm Fe kim loại M có hóa trị không đổi ( ứng trước H dãy điện hóa) Chia A thành phần Cho phần I tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0 ,4 mol khí H2 Cho phần II tác dụng ... rượu etylic với axit H2SO4 đặc 140 0C số ete tối đa thu là: A B C D Câu 117: Đốt cháy 0,2 mol rượu no X dùng 0,7 mol oxi Công thức X là: A C2H4(OH)2 B C4H8(OH)2 C C3H5(OH)3 D C2H5OH Câu 118: C3H9N...
 • 6
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi tốt nghiệp hóa học lớp 12bo de thi thu mno hoa hocbo de thi thu mon hoa hoc nam 2013bộ đề thi trắc nghiệm đại học môn hóa21 bo de thi hsg mon hoa 9 nam hoc 20082009bộ đề thi và đáp án học sinh giỏi cấp huyện môn hóa lớp 8Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Ba Cụm Bắc, Khánh Hòa năm 2014 2015Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THTHCS Quế Lâm 2, Quảng Nam năm 2015 2016Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hải Dương năm 2015 2016BB họp xét khen thưởng 12 13KH phối hợp nhà trường và đoàn độiĐề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Bình Giang, Kiên Giang năm 2015 2016các tác phẩm văn học sau cách mạngNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin (tt)Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 20164 9 changing surface of the earth (earth science)4 11 matters properties (physical science)4 17 earth and motion (space and technology)Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 9 Phòng GDĐT Bắc Giang năm học 2015 2016Đề kiểm tra Giữa HK II - Toán 4THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆPNhững thời kỳ biến động của nền kinh tế Việt Nam: Bản chất của vấn đề và giải pháp cho tương laiInvestment analysis and portfolio management 8th reilly and brown chapter 11Investment analysis and portfolio management 8th reilly and brown chapter 13Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP An Bình (ABB) CN Hà NộiInvestment analysis and portfolio management 8th reilly and brown chapter 19
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập