Nâng cao hiệu quả giải pháp chống ngập cho thành phố hồ chí minh

Nâng cao hiệu quả giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh
... tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ luận văn xác định nguyên nhân gây tình trạng úng, ngập Tp Hồ Chí Minh phân tích tồn giải pháp ... Các đề xuất giải pháp chống ngập khác - 69 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 71 3.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGẬP NƯỚC ... hoạch kiến nghị biện pháp giảm thiểu thiệt hại/rủi ro nhằm nâng cao hiệu đầu tư chống ngập cho thành phố  Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Phương pháp luận để thực nghiên...
 • 140
 • 435
 • 2

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LƯU TRIỆU CƠ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành Mã số : Quản trị kinh doanh : 06340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH ...  Chương 2: Thực trạng hiệu kinh doanh Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh  Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh Vì thời gian trình ... doanh Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 – 2012, phân tích yếu tố chủ yếu tác động hiệu kinh doanh Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh Trên sở nhận định thực trạng Bưu điện thành phố Hồ Chí...
 • 102
 • 104
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... phia khach hang: thong tin phan anh thu th?p qua s6 li~u bao cao tai chinh (bang t6ng k~t tai san; bao cao k~t qua kinh doanh; bao cao luu chuy~n ti~n t~ ) thuang khOng chinh xac, thi~u dQ tin ... nhanh va cao nhu hi~n Theo d6 quy mo tin d\lng tang, giin li~n vai rui ro gia tang Trong d6 kha nang quan Iy, kha nang ki~m soat chftt luqng tin d\lng cua mQt s6 TCTD chua thlJc SlJ cao Day la ... khach hang va n~n kinh t~ Doi h6i cae TCTD phai ton trQng tri~t d~ cac nguyen tiic tin d\lng, nang cao chftt luqng th§m djnh tin d\lng Ton trQng ho?t dQng ki~m tra truac, va sau cho vay, ki~m soat...
 • 3
 • 30
 • 0

Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh
... ciia ODA 1.1.4 I Hlnh thuc cung d(p ODA 1.1.5 I Cac phu'dng thuc cd ban cung cffp ODA 1.1.6 I Co che' ali chinh nu'oc d6i voi vi~c cung cffp ODA 1.1 7I Nguyen tik cd ban quan ly va sii' dt,mg ODA ... ki~n thu~ n l...
 • 86
 • 81
 • 0

Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm ngập nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến năm 2025 tại Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh

Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm ngập nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến năm 2025 tại Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh
... Dung v h ng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản giảm ngập nước TP.HCM giai o n nh hướng n n m t i Trung tâm iều h nh chương trình chống ngập nước TP.HCM Những dự báo tình hình ngập ... v h ng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản giảm ngập nước TP.HCM giai o n nh hướng n n m t i Trung tâm iều h nh chương trình chống ngập nước TP.HCM DANH MỤC CÁC ĐỊNH NGHĨA Độ sâu ngập H: ... 2008 thành lập Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố; giao Trung tâm Chống ngập làm chủ s h u t ch c qu n toàn h thống thoát nước; thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố làm...
 • 70
 • 143
 • 0

Các giải pháp phòng chống ngậpthành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

Các giải pháp phòng chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu
... i pháp ch ng ng p cho thành ph H Chí Minh ð xu t gi i pháp công trình gi i pháp phi công trình Phương pháp nghiên c u c a ñ tài a) Phương pháp lu n Phương pháp nghiên c u nh ng nguyên t c cách ... quan nghiên c u gi i pháp ch ng ng p H Chí Minh 31 2.1.3.1 Các d án v gi i pháp ch ng ng p Thành ph c a t ch c nư c 31 2.1.3.2 Các nghiên c u v gi i pháp ch ng ng p Thành ph c a t ch ... tài c p nhà nư c Các gi i pháp ch ng ng p úng thành ph H Chí Minh , GS.TS Lê Sâm- Vi n Th y l i mi n Nam 36 ð tài ñưa gi i pháp h u hi u gi m thi u ng p úng t i thành ph h Chí Minh, góp ph n h...
 • 142
 • 120
 • 0

Các giải pháp phòng chống ngậpthành phố hồ chí minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu full

Các giải pháp phòng chống ngập ở thành phố hồ chí minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu full
... tình hình ngập lụt giải pháp chống ngập giới  Tổng quan tình hình ngập lụt giải pháp chống ngập Việt Nam  Tổng quan giải pháp chống ngập thành phố Hồ Chí Minh  Ành hưởng biến đổi khí hậu đến ... nước Các giải pháp chống ngập úng thành phố Hồ Chí Minh , GS.TS Lê Sâm- Viện Thủy lợi miền Nam Đề tài đưa giải pháp hữu hiệu giảm thiểu ngập úng thành phố hồ Chí Minh, góp phần hạn chế ảnh hưởng ... thực đề tài “ Các giải pháp phòng chống ngập thành phố Hồ Chí Minh hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hợp lý, cần thiết thời điểm Đề tài đáp ứng yêu cầu xúc cần giải phục vụ phát triển KTXH...
 • 136
 • 15
 • 0

Franchise_ một số giải pháp phát triển tại thành phố hồ chí minh

Franchise_ một số giải pháp phát triển tại thành phố hồ chí minh
... Độ, Nga, Trung Quốc Tại thành phố Hồ Chí Minh, với lợi thành phố công nghiệp đại nước, có mức sống nhu cầu tiện lợi ngày nâng cao, phát triển Do vậy, chắn Hồ Chí Minh trở thành địa điểm bán lẻ ... nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ………………………………………………………….42 3.2 Giải pháp trình nghiên cứu phân tích số liệu 3.2.1 Đề xuất nhóm dựa nhân tố rút từ mô hình hồi quy…………………………………………… …………44 3.2.2 Giải pháp ... 1998, có mặt thành phố Hồ Chí Minh Sau đó, năm 2000, hệ thống nhựong quyền Trung Nguyên phát triển khắp thành PL 37 phố Tháng năm 2001, Trung Nguyên thức có mặt Hà Nội _ đánh dấu phát triển lớn...
 • 76
 • 211
 • 0

tiểu luận đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước tại thành phố hồ chí minh

tiểu luận đánh giá hiệu quả hệ thống thoát nước tại thành phố hồ chí minh
... cho thấy hệ thống thoát nước thành phố chưa thực hiệu Theo kết từ chuyên gia đánh giá chất lượng hệ thống thoát nước địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu mà nêu cho thấy chất lượng hệ thống đạt ... thoát nước đô thị địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung Chương 1: XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sau tìm hiểu thông tin hệ ... thoát nước thành phố HCM” nhằm đánh giá chất lượng hiệu hệ thống thoát nước thành phố để từ có nhìn đắn vấn đề, đưa số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thoát nước thành phố Hi vọng rằng,...
 • 25
 • 579
 • 0

Đo lường các thành phần giá trị thương hiệu của phần mềm chống Virus tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Đo lường các thành phần giá trị thương hiệu của phần mềm chống Virus tại Thành Phố Hồ Chí Minh
... trung thành th T giá tr dùng, k cu nh lòng trung thành th ùng nh thành ph c ch theo giá tr Nghiên c ãl giá tr nghiên c gi g hi c doanh nghi có nhìn sâu s hi nhi õh àn di giá tr ph v c thành ... ành ph CÁC THÀNH PH 1.1 Gi Ph tiên ã gi thuy t ài giá tr Nam M mơ hình lý thuy ã gi phát tri ên th Vi gi bao g - Các lý thuy h às - Các lý thuy -T c m - Mơ hình ên th - Các thành ph 1.2 giá tr ... ì thành ph c dùng v òng trung thành c c 1.7 Tóm t ã trình bày m hi lý thuy ình thành ph tác gi ên th th tr ph t v iá g nh lòng trung thành th virus c ên c ày cho giá tr c giá tr c mơ hình chính:...
 • 112
 • 141
 • 3

nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở thành phố hồ chí minh trong hội nhập kinh tế quốc tế

nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở thành phố hồ chí minh trong hội nhập kinh tế quốc tế
... Chất lượng tăng trưởng kinh tế TP.HCM nào? Làm để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố? Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nay, việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế cần ... 1.3 Chất lượng tăng trưởng kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế -40 1.3.1 Tính tất yếu khách quan hội nhập kinh tế quốc tế -40 1.3.2 Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế hội nhập ... nghệ, kinh tế thị trường kinh tế tri thức 1.3.2 Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện đem lại nhiều tác động tích cực việc nâng cao chất...
 • 200
 • 580
 • 0

Đo lường các thành phần giá trị thương hiệu của phần mềm chống virus tại thành phố Hồ Chí Minh

Đo lường các thành phần giá trị thương hiệu của phần mềm chống virus tại thành phố Hồ Chí Minh
... trung thành th T giá tr dùng, k cu nh lòng trung thành th ùng nh thành ph c ch theo giá tr Nghiên c ãl giá tr nghiên c gi g hi c doanh nghi có nhìn sâu s hi nhi õh àn di giá tr ph v c thành ... ành ph CÁC THÀNH PH 1.1 Gi Ph tiên ã gi thuy t ài giá tr Nam M mơ hình lý thuy ã gi phát tri ên th Vi gi bao g - Các lý thuy h às - Các lý thuy -T c m - Mơ hình ên th - Các thành ph 1.2 giá tr ... ì thành ph c dùng v òng trung thành c c 1.7 Tóm t ã trình bày m hi lý thuy ình thành ph tác gi ên th th tr ph t v iá g nh lòng trung thành th virus c ên c ày cho giá tr c giá tr c mơ hình chính:...
 • 112
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội huyện hóc môngiải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán thành phố hồ chí minhgiải pháp chống ngập úng cho thành phố hồ chí minhtrung tâm giám định pháp y tâm thần thành phố hồ chí minhtrường cao đẳng dân lập công nghệ thông tin thành phố hồ chí minhbài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học tập 1 hóa đại cương cao cự giác nxb đại học quốc gia thành phố hồ chí minh 2010giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2006 2010luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng bidv chi nhánh hậu gianggiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại agribank thanh xuânnhững giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênmột số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục âm nhạc cho trẻ bậc học mầm non ở các vùng ngoại thành nông thôngiải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho thương mại tại ngân hàng đầu đầu tư và phát triển việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại nhno và ptnt huyện quế võmột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng qua nhân viên tại chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển thành phố hồ chí minhgiải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn fdi cho tăng trưởng kinh tếThực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty TNHH xây dựng hưng việt vinaTình hình kết quả sản xuất – kinh doanh tại công ty TNHH thắng lợiNhân tố con người trong lực lượng sản xuất với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh hà nam hiện nayTổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại CTCP kính kalaXây dựng kế hoạch truyền thông cho công ty tư vấn du học new ocean thuộc tổng công ty cổ phần đầu tư tân đại dương tại thị trường hà nội (năm 2016)Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực phẩm chức năng (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Hoá học môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 3: Công nghệ chế biến thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Xuất khẩu hàng may mặc của công ty trách nhiêm hữu hạn trendsetters fashion việt nam sang EU giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến 2020Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QP AN ở vùng biển tỉnh nam địnhGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khoái châuTHỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG dài hạn của VIETINBANK bắc GIANG GIAI đoạn 2012 2014THỰC TRẠNG CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONGGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại việt namHoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tại quỹ ĐTPT thành phố hà nội thực trạng và giải phápTình hình hoạt động kinh doanh của NHNo PTNT việt nam chi nhánhthành phố lào cai giai đoạn 2012 – 2014Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh ngô quyềnGiải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dược an khang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập