Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết và thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết và thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
... trạng giáo dục đại học Việt Nam bối cảnh Việt Nam cam kết thực Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ (GATS) đồng thời phân tích đánh giá vấn đề đặt giáo dục đại học Việt Nam bối cảnh Việt Nam cam kết ... CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN GATS 29 2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN ... sách giáo dục đại học Việt Nam 29 2.1.2 Cam kết GATS Việt Nam lĩnh vực giáo dục đại học 31 2.2 Thực trạng giáo dục đại học Việt Nam theo bốn phương thức cung cấp dịch vụ giáo dục đại...
 • 83
 • 81
 • 0

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết và thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THẮM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (GATS) Chuyên ... PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CẢM KẾT VÀ THỰC HIỆN GATSError! Bookmark not def 3.1 Định hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam bối cảnh cam kết thực GATS Error! ... TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN GATSError! Bookmark 2.1.1 Khuôn khổ pháp lý sách giáo dục đại học Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cam kết...
 • 13
 • 15
 • 0

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

Giáo dục đại học trong bối cảnh việt nam cam kết và thực hiện hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THẮM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM CAM KẾT VÀ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (GATS) Chuyên ... thương mại dịch vụ đặt hội thách thức đòi hỏi giáo dục đại học Việt Nam phải có đổi mạnh mẽ toàn diện toàn hoạt động giáo dục Do đó, đề tài: Giáo dục đại học bối cảnh Việt Nam cam kết thực Hiệp định ... cầu hóa giáo dục đại học không nằm quy luật Toàn cầu hóa giáo dục đại học đặc điểm bật tiến trình phát triển giáo dục đại học kỷ XXI Tất giáo dục đại học không phân biệt giáo dục đại học nước...
 • 12
 • 17
 • 0

Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam so với yêu cầu về hội nhập trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO

Đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam so với yêu cầu về hội nhập trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO
... qua mức độ mở cửa hoạt động ngân hàng kinh tế với cộng đồng tài chính, tiền tệ khu vực quốc tế Mức độ mở cửa hội nhập quốc tế hoạt động ngân hàng mức độ quan hệ giao lƣu hoạt động ngân hàng kinh ... KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 1.1 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 1.1.1 Tính tất yếu trình hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế ... dịch vụ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng nƣớc đƣợc hƣởng ƣu đãi ngang với nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng dịch vụ ngân hàng Việt Nam tổ chức tín dụng nƣớc đƣợc phép hoạt...
 • 93
 • 107
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO và các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO” docx
... đề tài Khoa Kinh tế Ngoại thương Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế Ngoại thương Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO I VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG ... thương mại dịch vụ WTO giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ Việt Nam điều kiện gia nhập WTO làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận Mục đích nghiên cứu Đề tài vận dụng kiến thức lý luận thực tiễn ... vũ trụ, dịch vụ phụ trợ liên quan Các dịch vụ khác 3.2 Thương mại dịch vụ Thương mại hàng hoá thương mại sản phẩm hữu hình, thương mại dịch vụ thương mại sản phẩm vô hình Nếu thương mại hàng...
 • 102
 • 353
 • 1

hiệp định chung về thương mại dịch vụ của wto các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ việt nam trong điều kiện gia nhập wto

hiệp định chung về thương mại dịch vụ của wto và các giải pháp mở cửa thị trường dịch vụ việt nam trong điều kiện gia nhập wto
... Khái quát Hiệp định chung thơng mại dịch vụ WTO Chơng 2: Thực trạng hoạt động lực cạnh tranh ngành dịch vụ Việt Nam Chơng 3: Các giải pháp mở cửa thị trờng dịch vụ Việt Nam tiến trình hội nhập GATS ... tốt nghiệp Chơng 3: Các giải pháp mở cửa thị trờng dịch vụ Việt Nam tiến trình hội nhập GATS 73 I Phơng hớng phát triển dịch vụ Việt Nam 73 Phát triển dịch vụ chuyển ... chế mở cửa thị trờng dịch vụ đối xử bình đẳng dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ nớc với dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ nớc Thứ t, xu hội tụ xu phát triển dịch vụ tơng lai Đó hội tụ thơng mại dịch vụ...
 • 97
 • 214
 • 0

hiệp định chung về thương mại dịch vụ trong wto cam kết của việt nam

hiệp định chung về thương mại dịch vụ trong wto và cam kết của việt nam
... SVTH: Mai Anh Thư Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ WTO cam kết Việt Nam CHƢƠNG HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO Hiệp định Chung Thƣơng mại Dịch vụ (GATS) thiết lập khuôn khổ quy ... Hiệp định chung Thƣơng mại Dịch vụ - GATS, Điều VII Hiệp định chung Thƣơng mại Dịch vụ - GATS, Điều V GVHD: Dương Văn Học 22 SVTH: Mai Anh Thư Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ WTO cam kết Việt ... hiểm, dịch vụ ngân hàng, tài khác 16 SVTH: Mai Anh Thư Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ WTO cam kết Việt Nam (không kể bảo hiểm) dịch vụ tài khác Dịch vụ y tế Bao gồm dịch vụ bệnh viện, dịch vụ...
 • 79
 • 74
 • 0

HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO CÁC GIẢI PHÁP MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO
... Chơng 3: Các giải pháp mở cửa thị trờng dịch vụ Việt Nam tiến trình hội nhập GATS 73 I Phơng hớng phát triển dịch vụ Việt Nam 73 Phát triển dịch vụ chuyển dịch cấu ... ngành: Dịch vụ kinh doanh bao gồm dịch vụ nghề nghiệp nh dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, thiết kế; dịch vụ nghiên cứu triển khai; dịch vụ máy tính; dịch vụ liên quan đến bất động sản dịch vụ ... thơng mại dịch vụ tơng lai, thông qua việc ký kết hàng loạt hiệp định tự hoá thơng mại khu vực, đặc biệt Hiệp định chung thơng mại dịch vụ (GATS) WTO Nội dung chủ yếu trình xoá bỏ hạn chế mở cửa thị...
 • 97
 • 292
 • 1

Tài liệu Đổi mới chương trình giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế doc

Tài liệu Đổi mới chương trình giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế doc
... niệm chương trình giáo dục Đổi chương trình giáo dục liên quan chặt chẽ với đổi cấu hệ thống giáo dục quốc dân cấp độ hội nhập chương trình giáo dục 5 điều kiện bảo đảm hội nhập chương trình giáo ... đào tạo môn học, ngành học, trình độ đào tạo giáo dục Đại học Đổi chương trình giáo dục liên quan chặt chẽ với đổi cấu hệ thống giáo dục quốc dân … Trong vấn đề giao thương quốc tế, điều quan ... quốc tế Khái niệm chương trình giáo dục a Phụ thuộc vào quan điểm tiếp cận với giáo dục Tiếp cận nội dung Tiếp cận mục tiêu Tiếp cận phát triển b Chương trình giáo dục Đại học theo luật giáo dục...
 • 9
 • 218
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học cần một “cú HÍCH” để tạo ĐỘNG lực CHO đổi mới GIÁO dục đại học TRONG bối CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo nghiên cứu khoa học   cần một “cú HÍCH” để tạo ĐỘNG lực CHO đổi mới GIÁO dục đại học TRONG bối CẢNH HIỆN NAY
... cú hích cho giáo dục đại học Từ học kinh nghiệm nước Đông Á, sở hiểu thực tế giáo dục đại học nay, thiết nghĩ đến lúc phải đổi cách sâu sắc, toàn diện mặt giáo dục đại học, xây dựng cho triết ... triết lý riêng, tạo động lực tác động mạnh mẽ thúc đẩy giáo dục đại học phát triển nhanh Trước hết cần tạo cú hích thục đủ lực nhằm bứt phá, tăng tốc 4.1 Trong giáo dục đại học, trường cần phải có ... giáo dục Đại học Sau đại học chưa có số liệu thống kê đầy đủ chắn tỷ lệ nhỏ Chính điều góp phần tạo nên chất lượng giáo dục đại học thấp, hiệu sử dụng nguồn lực không cao Một vài biện pháp nhằm tạo...
 • 7
 • 36
 • 0

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI CỦA NHÀ NƯỚCĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
... GIO DC I HC VIT NAM TRONG THI GIAN QUA 56 Nhng u im ca c ch v ci cỏch qun ti chớnh ca nh nc i vi giỏo dc i hc cụng lp Vit Nam thi gian qua -56 Nhng hn ch ca c ch qun ti chớnh ca nh ... VIT NAM TRONG THI GIAN TI 61 I XU HNG PHT TRIN CA GIO DC I HC VIT NAM TRONG THI GIAN TI 61 II NH HNG HON THIN C CH QUN Lí TI CHNH I VI GIO DC I HC CễNG LP VIT NAM ... Ban Khoa hc qun Vin nghiờn cu qun kinh t Trung ng, em ó la chn ti Hon thin c ch qun ti chớnh i vi cỏc trng i hc cụng lp Vit Nam thi gian ti lm Trịnh Quang Anh Quản kinh tế 44A Lớp...
 • 98
 • 378
 • 0

Đánh giá chất lượng giáo dục đại học công lập tại Việt Nam qua góc nhìn sinh viên.pdf

Đánh giá chất lượng giáo dục đại học công lập tại Việt Nam qua góc nhìn sinh viên.pdf
... qua góc nhìn sinh viên” Mục tiêu nghiên cứu: + Tìm hiểu suy nghĩ, đánh giá sinh viên chất lượng giáo dục đại học công lập Việt Nam Đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học công lập Việt Nam qua góc ... Tổng quan hệ thống giáo dục bậc đại học Việt Nam I II Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đại học Việt Nam Định nghĩa chất lượng giáo dục Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ... thống kê Bộ giáo dục; nghiên cứu cấp Bộ nâng cao chất lượng giáo dục; báo cáo thực trạng dạy học bậc đại học, Đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học công lập Việt Nam qua góc nhìn sinh viên 21...
 • 86
 • 382
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tác động của hiệp định chung vể thương mại dịch vụ đối với giáo dục đại học việt nam trong tlìến trình hội nhập quốc tếnhững quy định chung về thương mại dịch vụ ở việt namtháng 12 1994 việt nam đã gửi đơn xin gia nhập hiệp định chung về thương mại và thuế quan gatt tiền thân của tổ chức thương mại thế giới wto năm 1995 việt nam chính thức đề nghị gia nhập wtonhững yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn hiện naynhững biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban chức năng của viện đại học mở hà nội đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nayđánh giá ý thức gắn kết với tổ chức và sự thỏa mãn công việc trong bối cảnh việt namhệ thống giáo dục đại học ngoài công lập đứng trước thời cơ và thách thứcnội dung và sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tếtính tất yếu của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tếđịnh hướng và giải pháp đẩy mạnh cph dnnn trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn oda trong bối cảnh việt nam là nước có thu nhập trung bìnhtăng cường quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ cơ khí ô tô việt đăngquá trình hình thành và phát triển của công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng nn0 amp ptnt việt namdự báo khả năng việt nam bị hoa kỳ tiến hành điều tra tự vệ thương mạiHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt HàGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0TÍNH TOÁN SONG SONG PARALLEL COMPUTINGĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhNghiên cứu giải pháp kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án xây dựng kè hồ ở huyện thuận thành tỉnh bắc ninhỨng dụng mô hình toán đánh giá khả năng cấp nước trên dòng chính lưu vực sông vu gia thu bồnWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóatổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nộiLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập