Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-1-2008-2008 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-1-2008-2008 - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-1-2008-2008 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... Quản Trị, Ban Kiểm Sốt, Ban Tổng Giám Đốc Phòng Kế Tốn nghị thi hành ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Cơng ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Ước ... trả cổ tức 2007 Ngun tắc chi trả cổ tức: tỷ lệ với thời gian vốn đƣợc huy động đƣa vào sử dụng: - Cổ phần chốt ngày 01/01/2007 gồm 4.810 Cp, nhận cổ tức 17,0%, tƣơng đƣơng 1.700.000 đồng/Cp - Cổ ... 708.333 đồng/Cp - Cổ phần tăng vốn đợt chốt bổ sung ngày 31/10/07 gồm 119 Cp, nhận cổ tức 4,25%, tƣơng đƣơng 425.000 đồng/Cp Hình thức chi trả cổ tức: cổ phiếu Thủ tục chi trả cổ tức tiến hành...
 • 3
 • 16
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 3-12-2009-2009 - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 3-12-2009-2009 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... Quản Trị, Ban Kiểm Soát, ban điều hành, cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký CÔNG TY CỔ PHẦN XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC ... việc niêm yết cổ phiếu Công ty HOSE Điều Thông qua việc đổi tên Công ty thành: - Tên tiếng Việt : Công ty CP Đầu Căn Nhà Ước - Tên tiếng Anh : Dream House Investment Corporation - Tên viết ... lẻ cho nhà đầu lớn  Vốn điều lệ trước phát hành: 123.000.000.000 đồng  Vốn điều lệ trước phát hành: 120.564.060.000 đồng  Số nhà đầu tư: 05, gồm 02 nhà đầu cá nhân 03 nhà đầu tổ chức...
 • 3
 • 15
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27-4-2010 - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27-4-2010 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... Ơng Bà có tên trên, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Sốt, Ban điều hành, cổ đơng cơng ty có trách nhiệm thi hành Nghị - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CĂN NHÀ MƠ ƢỚC ... vị kiểm tốn cho năm tài 2010 - Chọn UHY đơn vị thực việc kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2010 Cơng ty Cổ phần Đầu Căn Nhà Ước Điều 6: Thơng qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời ... khơng thấp 16.000 (mười sáu nghìn) đồng/ cổ phần Đối ng: Nhà đầu khác Hội đồng quản trị lựa chọn phê duyệt Thời gian thực hiện: Sau Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Cơ quan chức chấp thuận...
 • 5
 • 9
 • 0

công ty cổ phần đầu căn nhà ước dream house investment corporation báo cáo thường niên 2012

công ty cổ phần đầu tư căn nhà mơ ước dream house investment corporation báo cáo thường niên 2012
... niờn 2012 Vay ti OCB 045/BB /2012 27/04 /2012 - Vay ti OCB 048/Q /2012 02/05 /2012 - 050/BB /2012 07/05 /2012 - Quyt nh chuyn i phỏp nhõn thc hin d ỏn Dream House Phuquoc Resort t cụng ty m qua cụng ty ... 054/BB /2012 09/05 /2012 - 057/BB /2012 11/05 /2012 - Ngh quyt i hi ng c ụng thng niờn 2012 Vay ti OCB 062/BB /2012 07/06 /2012 - Vay ti OCB 065/BB /2012 14/06 /2012 - Thoỏi ti VFS 10 066/BB /2012 14/06 /2012 ... 11 077/BB /2012 23/07 /2012 - Tỏi phỏt hnh c phiu qu cho Vietnam Property Holding Tỏi cp hn mc + vay ti OCB 12 086/BB /2012 28/08 /2012 - 13 093/BB /2012 08/09 /2012 - 14 099/BB /2012 23/10 /2012 - -...
 • 77
 • 225
 • 0

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... 40 Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 41 PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Căn Nhà Ước thông qua theo nghị số 0144/NQ-2009 Đại hội đồng cổ đông ngày 03 tháng 12 ... tiêu Công ty Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác theo quy định pháp luật IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập đồng) Vốn điều lệ Công ... HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty o Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Đầu Căn Nhà Ước o Tên tiếng Anh:...
 • 41
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2006 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2006 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2006 Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài hợp cộng từ Báo cáo tài đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Công ty báo cáo danh nghĩa "Báo cáo tài riêng Công ... mại Căn nhà ước - Chi nhánh Khánh Hội (*) • Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (*) • Trung tâm Giao dịch Bất động sản Căn nhà ước (*) • Công ty Cổ phần ... Thương mại Căn nhà ước Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước Chúng tiến hành kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng...
 • 20
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... 24/09/2008) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Ước lập sở hợp báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước (Công ty mẹ) Công ty Công ... lập báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Ước lập sở hợp báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước (Công ty mẹ) Công ty Công ty kiểm ... liên doanh - Công ty Cổ phần Căn nhà ước Cửu Long Công ty Cổ phần Căn nhà ước Hà Nội Công ty Cổ phần Căn nhà ước Đà Nẵng Công ty Cổ phần Căn nhà ước Đông Nam Tại 31/12 /2007 VND 24.282.031.742...
 • 25
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2007 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... TOÁN (TIẾP) Đầu vào Công ty liên kết Số cuối năm VND Công ty CP Căn nhà ước Cửu Long Công ty CP Căn nhà ước Hà Nội Công ty CP Căn nhà ước Đà Nẵng Công ty CP Căn nhà ước Đông Nam 24.000.000.000 ... trưởng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp cộng từ Báo cáo tài đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Công ty báo cáo danh nghĩa "Báo cáo tài riêng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước" ... đồng - Tỷ lệ vốn góp Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà ước: 100% - Tỷ lệ biểu Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn nhà ước > 50% Công ty Cổ phần Hoa kiểng Căn nhà ước - Địa chỉ: 58/ 1-2 ...
 • 23
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... 11 Đầu vào Công ty liên kết Số cuối năm VND Công ty Cổ phần Căn nhà ước Cửu Long Công ty Cổ phần Căn nhà ước Hà Nội Công ty Cổ phần Căn nhà ước Đà Nẵng Công ty Cổ phần Căn nhà ước ... trưởng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp cộng từ Báo cáo tài đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Công ty báo cáo danh nghĩa "Báo cáo tài riêng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước" ... Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước - Chi nhánh Khánh Hội Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước - Chi nhánh Tân Kiểng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ...
 • 26
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Căn nhà ước

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
... 24/09 /2008) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Ước lập sở hợp báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước (Công ty mẹ) Công ... năm tài kết thúc ngày 31/12 /2008 Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Ước lập sở hợp báo cáo tài Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà ước ... VND Công ty Cổ phần Căn nhà ước Cửu Long Công ty Cổ phần Căn nhà ước Hà Nội Công ty Cổ phần Căn nhà ước Đà Nẵng Công ty Cổ phần Căn nhà ước Đông Nam Tại 01/01 /2008 VND 28.340.431.054...
 • 26
 • 9
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn)Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học hình học không gian lớp 12 THPT chương trình nâng caoĐánh giá năng lực tự học của sinh viên các ngành sư phạm được đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Đà NẵngBồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 thông qua dạng toán chuyển động đềuLY THUYET HOA CO DONG TRONG 300 CAU TRAC NGHIEM CO GIAI CHI TIETKham pha tu duy giai nhanh than toc mon hoa hoc nguyen anh phongDạy học theo chủ đề Tin học 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTNgữ pháp tổng hợp ngắn gọn, dễ hiểuĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệu 2Am nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS bui van thanh THCS nguyet an ngoc lacTội phạm tham nhũng - một số vấn đề lý luận, thực tế và những ảnh hưởng tới nền kinh tế, một số biện pháp đấu tranh phòng chốngSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhTheduc THCS le duy tho THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS nguyen xuan nam THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS le vu son THCS nguyet an ngoc lacSử dụng phần mềm ActivInspire giúp người học tìm hiểu kiến thức Chương 2, 3, 4 và 5 Giáo trình Thiên văn họcHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lac(ban cu)Am nhac THCS pham thi an THCS nguyet an ngoc lac
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập