Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... t66.?01.E 33 Phai nOP khnc 2.9 13. 301. 833 2.170.000.000 cuqc dan cho thuC Kios 2 .33 6.701. 833 Dni h?n a 5.0aa.aaq a)a Li Bda Minh Nhan h; qu!, - 33 r 146 r 63 301.8 13 93_ 38 0-0 01.411 phAn 14.2 46 925 762 .31 3 ... 0 1- Tian 1.1 Tian mdl Tian gni ki diu nam 36 r.28,1 ',77'1.241 1.606 .32 6.600 : id hen D6ng 8 .35 6.2 73. 554 16. 236 .592.8 03 5 .39 9 .32 132 1 14129.:0t 467 79. 936 .128 20.8 23. 3 13 287.461 .39 6 34 3 752 2 43 ... 91.0 43. 299.s78 2 .33 6.70r.8 13 93. 380.00r.4r r00.259 .39 8 .3? 9 c0nc Vay ngin hen 2 .33 6.701. 833 102.596.100.162 0 8.660.061.514 I660.061.514 Cac l,ioan phai tra trhec 50.6 63. 48:.2 43 2.9 23. 301.8r3 53. 586.785.076...
 • 31
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 57.981.55 5-6 17 2 93. 159.029 18.579.0 43. 660 t55 23. 305 .31 0.155 - Lii k! 16 .32 1 956.91 23. 30J .3 10 - Ttug khdc ki trich ldp c6c qu! 0 - L6 ndm - Ciim khdc (chi 1.9 63. 188.092 - Cid,.n khec - Gidm v6n ... 2. 234 .3 t2.4'7 L5 15.209.s45 108.772. 539 33 2 "/98 790 t.282.r9t.664 112.617.685 5.964. 034 .705 999.t95.2 13 108 .34 6 .3 026 '7 99 '7 13 0 03 47'7 11 706.025.187 5A hiu hinh - ral oau nam 5.275.5 53. 338 ... ndm 2008 37 6. 632 , 136 .878 252, 634 .0 63. t0S Hdng in u6ng 31 8.568 .34 9.000 : Doanh thu bdn thdnh phiim 1.867 .30 6.1l2 22.511.094 .30 5 220.4 63. 590 t 264.s 63. 590 95 2.2 23. t62. 232 | 237 thit 2 6- C6c khofn...
 • 17
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... thLrdng - Phtc lqi 32 3 12.t20.048.225 12.895.50i.117 33 0 102.148.415.1.12 96.,17,1. 439 .991 3ll 0 0 896.876. 833 186.876.8t3 0 0 Il- Nqdni hnn Phdi trd dii hqn ngr.rdi ban ? Phaitla daihan noi b0 33 2 ... minh 35 6.:102.9 23. 859 30 0 I- Nq ngiin han Phai (800.000.0001 1.255.90?. 638 260 h?n kh.tc phitritrudc dii 8 .37 1.699.0 23 ?.864.191.170 dii hEn rnlle rnu nFap noirn rar pnarrra 33 5 v.2l $ c! Xi- !ll\ ... dilng Ldi vt l2 0 13. 25.1294 l8 778 86r hoai long kinh doanh r0.926.506.1.19 rl ill821 619 )92 ? 13 25 r l:l082 8.3r0.78J.7J1 30 _11t. 639 .2 03 2.1. 239 _ls7.J9l - 22) - (24 + 25)l 3l 109201156 :12 55...
 • 23
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 400.997 20 15 Qu]t II Nim 20 I4 2. 877.889,103 2. :159.790.i 52 5 .29 1.719. 528 5.1t6161 .20 6 2. 877.889.'r03 2. 469.790.3s2 5 .29 4.739. 528 Qu1 ll - 20 15 Quj lt - 20 t.1 \.m 2Ut5 5 .21 6.761 .20 6 Nnnl 20 14 hi ... 2. 28.454,9 32 7- Chi phi kh:ic ( Me s6 32 ) - Tru )- thu thua h-DN nim 20 08 i. 527 21 . 921 '.659 csng 65.960.r60 Quj II - 20 15 Qui rr 2. 188.6 12. 245 chdn n6p fiu6 TNDN nam 20 08 20 15 Nnm 20 11 l 12 t) : 8.r ... dd!lan v03 .2 ?a_3 tu vao c61e tr llQn {oanh, llgn (26 .22 2.389.7 A1 t3 .22 s.9 82. 227 25 1 DAu 1u yao c91g,ry 991 62. 1 12 463.10]l ta 25 0 35.9s0.073.394 24 1 (21 731 722 iij (800.000.000) ?:o 26 0 1:s34.816:er...
 • 29
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... loi nhuA 9.3 78 500 000 : 52.5 04. 4 04. 440 52 s40. 040 .0 04 0 a 52.500 0a0.ala 52.5 04. 4 04. 4a0 r.875.000.000 rLji0.000.000 a 5.) 54. 400 .40 4 ).6) s aa0 aa0 3AA 040 .t) 04 5A r0() 00n a 11 1111 j )'.2 ... nhuin sau thuS TNDN f60 = 50 - 5I -5 2) 60 '7.7 64. 006.75'.7 13.657. 246 . 642 34. 8s7.2r 4. 089 38 .42 1.395.94r 61 't.7 64 006.757 13,651 246 642 34 857 2 14 089 38 .42 1 395. 941 20 Loi nbudn sau thu6 cua ... 912 (20: to-ll) " -lI 211 696.35',/ -0 2) Lgi nhu6n I r93 .46 9 .43 2.608 31 -3 2) 60 = 30 +40 ) 10.016.6 64. 647 50 360 r 87 s9 l 1r8.3 24 796 l.0lt.00l 39.688.597 948 .961.251 45 3. 147 .47 8 40 15 T6ng...
 • 33
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... -6 2.088.889 19 0.000.000 cQng Nim Nnm 2 012 27. 911 .t 11 vay 15 8.895.349 90.000.000 t90.000.000 -6 2.088,889 19 0.000.000 Nlm 2 012 Quf I - 2 012 Quj I - 20rr 1. 743.654.4 21 2 .13 7.832.732 1. 743.654.4 21 Nim 2 011 ... 19 9.466.006.t 2 21" 726.393.080 19 9.463.289,335 2 21 726.393.080 85 .1 3, r 55 .14 4 206.883.493.439 t85 .1 13 .15 5.r44 206.883.493.439 14 .350.t34 .19 1 14 .842.899.6 41 14.350 ,13 4 .19 1 19 9.463.289.335 (10 ... -6 0.000.000 - 41. 490.000 -6 0.000.000 - 41. 490.000 33.7 Chi phi dlch v9 Irua ngodi : 12 3.000.543 14 4. 910 . 312 12 3.000.543 14 4.9t0.3t2 33.8 Chi phi khdc bing tidn 419 . 911 .534 349 .11 3.467 419 , 911 .534 349.\ 13 .467...
 • 20
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 10. 523 .28 8.671 9 .24 0.581.6 32 290. 029 .8 72 1.7 12. 274.8 4-1 721 .559.166 1.7 12. 274.843 3 02. 0 02. 750 340.406.361 24 2.591.011 .25 1 307.197.1s0 60s.2t4.3s4 24 2.836.001 669.3 02. 331 6rs.845. 026 486.85t .23 8 ... 1.971.9i5.i47 12. 227 .456.II8 25 .389.618 .22 0 23 .783.984. 021 r.r78.6 62. 000 2. 548. 324 .400 2. 14,1.9 82. 000 1. 321 . 922 .400 + Doanh thu thuan tao d6i hiinC !6n 444.641 .22 6.596 25 3 .24 6.464.008 13.554. 925 .847 ... IIl2011 Quj lll2010 NIm 20 1 I Nnm 20 10 0l vt .25 25 6 .28 3.707.410 144.169.6 72. 447 478.009.051,4s3 28 4 I s6. 924 .855 03 v 126 0 82. 5t7 t0 vt .27 2s6 .27 9. 624 .893 144.463.937.847 VI ,28 24 2.59t.014 .25 4...
 • 19
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... đầu năm 8,8 02, 954, 126 - Mua kỳ 8 ,22 5,035,359 2, 514,404,758 25 5, 622 ,374 19,798,016,617 - - - 15,909,091 15,909,091 774,098,630 - - - 774,098,630 - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - ... Tăng khác - - - - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - - - - - - - Thanh lý, nhượng bán 72, 525 ,000 - Giảm khác Số dư cuối kỳ 4,7 62, 210,866 29 4,891,833 - 367,416,833 - 2, 570,970,011 1,695,933 ,26 8 145,906,711 ... (8,774,308,600) 21 ( 92, 793 ,26 1) (917,394,881) (113,609,136) (1,113,666,689) 22 10,154,007 23 ,27 9, 320 23 ,466, 722 41,074,744 23 (10,991,554,340) (21 ,491,554,340) 24 10 ,28 2 ,25 0,000 15,000,000 20 ,28 2 ,25 0,000 25 ...
 • 20
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... rJ9 .11 7 .16 6 18 .860.979.9r? hi?u hinh nnm 7.2 21. 398.sr 2. 011 .205 .18 3 9s.9 51. 010 41. 820 .1' ,1I 9.3 ?1. -1 7 7.r82 ki 6.899.050.933 2 .1: 18.0 61. 0s1 9t.807 .17 8 76 .10 2. 615 9. 215 .12 1-8 01 Gi:i tri lai cu6i Z-l ... 9 .15 0.1ti.898 1i6Lr, 1. 007 .13 7.865 919 .12 5 .19 0 1. 007 1J7.865 i48.800 1. 54i.697.707 1. 611 .r1rJ.800 | Ll49 :19 8. 610 1. 5 .11 .697 .10 7 1. 260 I t7 3qt - Chiphi khic bing lian c0ns 1. 611 Li ,19 .19 8.620 13 ... 56. 215 .026.0J9 0 cic qui r 11 .593.496.55{ 32.8 711 - .17 0- 515 11 10 0.6 ,18 .8 71 1 ,1. 857.077.728 56 .15 ? ?26 i!C 0 29 15 5 .18 2 6 41 29. :15 5.:82 6 41 0 0 0 52.500.000.000 77. 515 .674. 910 10 10 5 .16 5.602 16 0. ,12 0.8 .10 .s12...
 • 31
 • 6
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
... 1.915.862.480 3. 078. 832 . 832 7.966. 730 .221 1.106.707 .37 2 2.9 83. 969.0 43 204.652.761. 836 2.207 .32 3.699 30 0 30 /09 /2015 3. 195.195.492 D phòng ph i tr ng n h n Qu khen thư ng, phúc l i 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 9 ... 43. 998.270.0 43 64.1 93. 947 .38 8 10.887.4 93. 559 119.079.710.990 271 .38 1.526. 037 39 0.461. 237 .027 26 CÔNG TY C PH N THƯƠNG NGHI P CÀ MAU S 70 – 72 ð Thám, phư ng 2, TP Mau, t nh Mau BÁO CÁO TÀI ... (VND) CÔNG TY C PH N THƯƠNG NGHI P CÀ MAU S 70 – 72 ð Thám, phư ng 2, TP Mau, t nh Mau BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho kỳ k toán t 01/01 /2015 ñ n 30 /09 /2015 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 31
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
... học công nghệ 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 32 .814.650.112 28.880.205.107 3. 051.046.254 8 83. 398.751 - 36 . 634 .421 .37 2 30 .651 .39 7.540 3. 371 .37 0.274 445. 132 .680 2.166.520.878 - 400 2 53. 429.056.887 ... cấu thành báo cáo từ trang 01 đến trang 07 256.000.000 39 .620.8 43. 854 13. 315.798. 433 49. 431 .31 3.748 Trang 15 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Quý ... ( 432 .747 .33 4) - - ( 531 .571.409) 34 .212.114.102 9.156.926.111 4.476.647 .31 8 - 2 63. 267 .35 1.216 Trang 20 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Quý III năm...
 • 28
 • 5
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: CIRCULAR NO 312016TT NHNN DATED NOVEMBER 15, 2016, AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO a NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO 242015TT NHNN ON GRANT OF FOREIGN CURRENCY LOANS TO RESIDENTS bCIRCULAR NO 3022016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016 ON GUIDELINES FOR LICENSE FEESCIRCULAR NO 3012016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON GUIDELINES FOR THE REGISTRATION CHARGECIRCULAR NO 2712016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION AND PAYMENT OF ASSESSMENT FEES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATES OF PRACTICE REGISTRATIO271 2016 TT BTC 335307CIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221CIRCULAR NO 2332016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO 562014TT BTC ON GUIDELINES FOR THE GOVERNMENTS DECREE NO 1772013ND CP ON 233 2016 TT BTC 337193CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATCIRCULAR NO 2172016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AT REQUESTS OF i217 2016 TT BTC 335306INTEGRATED DOCUMENT NO 50VBHN NHNN DATED NOVEMBER 23, 2016, FOREIGN CURRENCY LOANS GRANTED TO RESIDENTS BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKSCIRCULAR NO 422016TT BYT DATED NOVEMBER 15, 2016 REGULATION ON RECOGNITION OF MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION RESULTSOxford grammar for schools 1 teacher bookADVERTISING ACTIVITIES OF 365 SOFTWARE JONT – STOCK COMPANYTHIẾT kế MẠNG LAN TRUYỀN NGƯỢC TRONG MATLAB THỬ NGHIỆM và NHẬN DẠNG kí tựTìm hiểu về hệ điều hành mbed OSỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MIMO cải THIỆN HIỆU NĂNG hệ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG dây VLCBước đầu nghiên cứu phân loại chi chặc chìu (tetracera l ) ở việt namBước đầu nghiên cứu phân loại chi lõa châu (gymnosporia (wight arn ) benth hook f ) ở việt namStatistics with STATA version 12Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nay tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập