Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
... H o a n g V a n I n U V - i : - - - - : : : - Thdnl ph6Hai Phong cdNc so rnAcH \HIE\I ci'.r srr cli\t DOcodt l or B-iocAo rAI cHiNH BanGirimd6c COngty chiutrechnjri-3nr i r ri; lai B:o cio ... chinh C6ngty TNHH HnngKi6m torinAASC 4rs ra./ Arrc TY \ '- ilflIttl||llJU iUCt1 HiNGKIiMT AASC AM, c6t ThiHn Vfi Xuin -A rno r onguramooc Gidychungnh{ndangky hdnhnghbkidmtoen 56: 072 5-2 01 3-0 0 2-1 Hd ... vlen Gi6y chLmgni6n dangky hdnhngheki€m toen S6:074 3-2 01 3-0 02-l CONGTy cO pHi\ DlcH r\ r $ rrt r r THr o\c ]tll Sii0l HodngvanThu.(r-:: i.i-, "** Thdnh ph6 Hdi Phdne B'o criotii chinh cho nim...
  • 30
  • 61
  • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
... 12 ndm 2014 /- etd itrqc kiAmndn ! a \\; Fi" 'f._$ , , , I 4, !1i't l.: S, .- S: : ^:: : c: Ho Chi Minh City a i :-: :.:r - -] ::20 5947 Fax: (08) 3820 5942 ',,r :: :,: -: - : : :- ' .-: \\-ebsite: ... 0 3-0 4 KrEM roAN DQc LAP n{,o cr{,o rAr cniNs oA otlgc 0 5-0 6 ffi xdu rolN P!cr -Bang s6n d6i t6 toan 0 7-0 8 - Bdo c6o k6t qui hopt tfQng kinh doanh 0 9-0 9 - 86o c6o luu chuy6n tiOn l 0-1 0 tQ tt -2 8 ... 069 9-2 01 3-1 42-l Nguy6n sSAdy CNDKHN t'iih to,en: 006 4-2 0 13 -l 42-l m qr*dlrs\ tt.uu ru yll, W ":Ifl'[lr] : i i Sf #r "f .Ll,r, / 1.t., ' ,rd I t cONG rY c0 PHAN DIcH W vAN rrr sir cox l9-Zl-23...
  • 30
  • 59
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập