Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
... H o a n g V a n I n U V - i : - - - - : : : - Thdnl ph6Hai Phong cdNc so rnAcH \HIE\I ci'.r srr cli\t DOcodt l or B-iocAo rAI cHiNH BanGirimd6c COngty chiutrechnjri-3nr i r ri; lai B:o cio ... chinh C6ngty TNHH HnngKi6m torinAASC 4rs ra./ Arrc TY \ '- ilflIttl||llJU iUCt1 HiNGKIiMT AASC AM, c6t ThiHn Vfi Xuin -A rno r onguramooc Gidychungnh{ndangky hdnhnghbkidmtoen 56: 072 5-2 01 3-0 0 2-1 Hd ... vlen Gi6y chLmgni6n dangky hdnhngheki€m toen S6:074 3-2 01 3-0 02-l CONGTy cO pHi\ DlcH r\ r $ rrt r r THr o\c ]tll Sii0l HodngvanThu.(r-:: i.i-, "** Thdnh ph6 Hdi Phdne B'o criotii chinh cho nim...
  • 30
  • 36
  • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
... 12 ndm 2014 /- etd itrqc kiAmndn ! a \\; Fi" 'f._$ , , , I 4, !1i't l.: S, .- S: : ^:: : c: Ho Chi Minh City a i :-: :.:r - -] ::20 5947 Fax: (08) 3820 5942 ',,r :: :,: -: - : : :- ' .-: \\-ebsite: ... 0 3-0 4 KrEM roAN DQc LAP n{,o cr{,o rAr cniNs oA otlgc 0 5-0 6 ffi xdu rolN P!cr -Bang s6n d6i t6 toan 0 7-0 8 - Bdo c6o k6t qui hopt tfQng kinh doanh 0 9-0 9 - 86o c6o luu chuy6n tiOn l 0-1 0 tQ tt -2 8 ... 069 9-2 01 3-1 42-l Nguy6n sSAdy CNDKHN t'iih to,en: 006 4-2 0 13 -l 42-l m qr*dlrs\ tt.uu ru yll, W ":Ifl'[lr] : i i Sf #r "f .Ll,r, / 1.t., ' ,rd I t cONG rY c0 PHAN DIcH W vAN rrr sir cox l9-Zl-23...
  • 30
  • 32
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng thực hành nông nghiệp tốt của các cơ sở sản xuất rau ở Việt Nam (2)Quản lý nhân lực tại Cục Thống kê Tỉnh Hà NamQuản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nguyễn NgọcQuản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyQuản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà TâyQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.Quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, giai đoạn 2008-2014Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TechcombankThiên nhiên trong sáng tác của Nguyễn Khuyến từ góc nhìn phê bình sinh tháiPháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Namác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnChủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001Kinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía Tây của thành phố Hà NộiVấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nóXã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt NamBiện pháp quản lý chu trình phát triển chương trình giáo dục ngành kế toán tại trường Cao đẳng Bách khoa Hưng YênBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nayBước đầu khảo sát phạm trù có thể trên bình diện tình thái nhận thức và tình thái căn bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập