de cuong on tap hoc ki 2 mon toan

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx
... -- 2 2 2 2tan 2 tan1 tan 2 . tana aa a ; f) F = + + + +1 1 1 1(1 )(1 )(1 )(1 )cos cos2 cos 4 cos8a a a a. g) G = 1 1 1 1 1 1cos (0 ) 2 2 2 2 2 2 2 x xp+ + + < < Bài 29 *. ... c) 3 2 2 30 (2 )x xx x+ -£- d*) 3 2 3 2 204 9x x xx x- + + -³- Bài 4. Giải các bất phương trình sau: a) 2 2 8 2 x x x- - < b) x 2 + 2 3+x - 10 0£ c) 0 123 2 ³++- ... các phương trình sau: a) 2 1 1x x- = + b) 21 4 12 33=++- xx c) 23 123 -= + xxx d) (x+4)(x+1) - 3 25 2 ++ xx =6 e) 2 2x +5x + 7 = x +5x +13 f) 2 2( 2) 4 4x x x- + = - ...
 • 8
 • 1,345
 • 20

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học 2 môn toán 7

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7
... )( ) 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ) 5 .31) . 2 4 2 ) . 33) . 2 a x xyb x y xyc xy z x yd x yz xy z−− −6.Tính : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2) 5 ( 3 )1 1 1) 5 ( ) 2 4 2 ) 51) 2 2a x x xb xy xy xy ... x4 + 2x3 – 3x4 –x 2 + x7 – x + 5-x3 b) 2x 2 – 3x4 – 3x 2 – 4x5 -1 2 x – x 2 + 110.Cho hai đa thức: P(x) = x7 – 3x 2 – x5 + x4 – x 2 +2x + 7 Q(x) = x – 2x 2 + x4 ... ô trống : a) + 5xy = -3xy b) + -xz 2 = 5xz 2 8.Tìm đa thức A biết: a) A + ( x 2 + y 2 ) = 5x 2 + 3y 2 – xy b) A – ( xy + x 2 –y 2 ) = x 2 +y 2 9.Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của...
 • 6
 • 1,008
 • 2

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan

de cuong on tap hoc ki 2 mon toan
... 5x 9x 0,75 3 7 4− − − −+ − =3). 2 9x 1 (3x 1)(4x 1)− = + +4). x 2 1 2 ;x 2 x x(x 2) +− =− −5). 3 2 x 5x 6x 0− + =6) 2 2x 1 x 1 2( x 2) ;x 2 x 2 x 4+ − ++ =− + −Trang 1 ... trình x 1 x 3 2 x 2 x 4 (x 2) (4 x)− ++ =− − − − có nghiệm là:A. x = 0 B. x = 0 hay x = 2 C. x = 2 hay x = 1 D. Vô nghiệmCâu 4: Phương trình 2 3 2 2(x 8) 3x 2x 4 x 8 x 2 −− =+ + − − ... 2 B. x = 0 hay x = 2 C. x = 0 hay x = 1 D. vô nghiệm.Câu 5: Câu nào sai? Các cặp pt sau đây tương đương:A. x 1 1 x− = − và 2x 1 2 x− = −B. x 7 2 2x− = − và x 6 4 2x− = −C. 5x 2 2x...
 • 5
 • 788
 • 5

Đè cương ôn tập học 2 -Môn Sinh 8

Đè cương ôn tập học kì 2 -Môn Sinh 8
... ương thần kinh nằm trong chất xám của trụ não và sừng bên tủy sống+Đường hướng tâm có 1 nơ ron+Có hạch thần kinh+Đường li tâm có 2 nơ ron: 1 nơron đi từTƯTK đến hach TK, 1 nơron đi từ hạch ... thần kinh trung ương và bộ phận thần kinh ngoại biên .- Bộ phận thần kinh trung ương gồm bộ não và tuỷ sống .Bộ não nằm trong hộp sọ ,tuỷ sống nằm trong ống xương sống .- Bộ phận thần kinh ... chất xám của đại não và tủy sống+Đường hướng tâm có một nơ ron+Không có hạch thần kinh+Đường li tâm có 1 nơ ron từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời .+Chức năng : điều khiển hoạt động...
 • 5
 • 2,220
 • 18

Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Môn toán đại số lớp 7 ppt

Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Môn toán đại số lớp 7 ppt
... a) A = 2x 2 - 1,3y tại x = 2 ; y = 9. b) B = 22 13, 2 ab tại a = -2 ; b13. c) P = 2x 2 + 3xy + y 2 tại x = 1 2 ; y = 2 3. d) 12ab 2 ; tại a13; b 16. e) 23 12 23xy ... x = 2 ; y = 14. Bài 5: Thu gọn đa thức sau: a) A = 5xy – y 2 - 2 xy + 4 xy + 3x -2y; b) B = 2 2 2 2 2 1 7 3 3 1ab ab a b a b ab . 2 8 4 8 2 c) C = 2 2 ab-8b 2 + 5a 2 b + 5c 2 ... với đơn thức –xy 2 : A . –2yx(–y) B -x 2 y C . x 2 y 2 D. 2( xy) 2 Câu 15: Tổng của ba đơn thức 5xy 2 , 7xy 2 và -15xy 2 là: A. –3x 2 y B. 27 xy 2 C. 3xy 2 D. –3xy 2 Câu 16: Bậc...
 • 4
 • 8,184
 • 133

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10
... yxx1 21 3 Bài 3. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y x x 2 2 b)    y x x 2 23 c)    y x x 2 22 d)    y x x 2 1 22 2 e)   y x x 2 44 f) ... xyx 21 32 b) xyx3 52 c) yx44 d) xyxx 2 32 e) xyxx 2 1 2 5 2 f) xyxx 2 31 g) xyx311 h)   xyx x x 2 21( 2) ( 4 3) ... trái dấu. c) Gọi xx 12 ; là 2 nghiệm của pt (1) , tìm giá trị của m để:       x x x x m 2 1 2 2 11 2 1 2 Bài 5. Cho phương trình      x m x m 2 2 1 2 10 0. Tìm giá trị...
 • 4
 • 2,024
 • 100

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10
... 2 205 2 5 0 2 mmmm (1) Khi ú ta cú 12 2( 1) 2 mxxm v 12 2. 2 mxxm. Theo yờu cu bi toỏn: 2 2 2 21 2 1 2 1 2 2 2 4( 1) 2( 2) 3 ( ) 2 3 3( 2) 2 20 00 20 mmx ... pt cú hai nghim thỡ 2 205 2 5 0 2 mmmm (1) Khi ú ta cú 12 2( 1) 2 mxxm v 12 2. 2 mxxm. Theo yờu cu bi toỏn: 22 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ( ) 4 ( ) 4 4x x x x ... DakLak 2 Bi 6. Trc tiờn phng trỡnh cú hai nghim 12 ;xx thỡ: 22 4( 2) 0 ( 2) 4 0m m m m (thoỷa vụựi moùi ) Khi ú ta cú 12 x x m v 12 .2x x m. t 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ( ) 2P x...
 • 9
 • 1,145
 • 34

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 10
... 532x  2/ 3x12x  3/ 23 x52x  4/ 12x3x  5/ 1x42x  6/ 65xx22x 2  7/ 2x3x2x 2  8/ 56xx55x2x 22  9/ 042x2x 2  10/ 2x24xx 2  11/ 114x12x4x 2  ... trình sau: 1/ 2x 22 x2x 2 1x 2/ 3x2x73x11 3/  2xx 2 x12x2x 4/ 102x2xx 2  5/ 2x 23 xx2x4 6/ 432x3x 22 x1x ... 12x96xx 2  14/ 3x23xx4 2  15/ 23 x12x  16/ 23 x2x103x  17/ 1 023 xx3xx 22  18/ 22 x5x105xx3  19/   053xx34x4x 2  20 /   0104xx22x3x 2  Bài...
 • 10
 • 11,960
 • 242

Đề cương ôn tập học 2 lớp 8 môn Tin

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Tin
... lầnCâu 24 : Hãy tìm hiểu đoạn chương trình sau đây. Sau khi đoạn chương trình này được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu?X:=0; Tong:=0;While tong< =20 doBeginWriteln(tong); Tong:=tong+1;End.X:=tong;a. ... ( i mod 2) =1 then S:=S + i;d. for i:=1 to n doif ( i mod 2) <>0 then S:=S + i;Câu 12: Để tính tổng S=1 /2+ 1/4 + 1/6 + … +1/ n; em chọn đoạn lệnh:a. for i:=1 to n doif ( i mod 2) =0 then ... tong< =20 doBeginWriteln(tong); Tong:=tong+1;End.X:=tong;a. 20 b. 21 c. Không xác định d. 0Câu lệnh lặp For… do rất thuận tiện và hữu ích trong việc tránh phải viết lặp đi lặp lại nhiều lần...
 • 6
 • 8,767
 • 96

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 6de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 12de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 8de cuong on tap hoc ki 2 mon toan 12đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 9đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 8đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 11de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 11tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh học 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sử 8đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa 8Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM