Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot
... ZGC$G071*&,-Ugε=λ+P%&.Q-"R%&+P%&.Q-"R%&<$K#1LM =Dấu (-) có ý nghĩa là sự ma sát của các dòng nguyên tố sẽ giảm dần ... $+Zkj4S3)lgh Z* -3 )lmn&\ $-1 K3o1GpG - q\Kop*'JTCjJ -3 r-Gs+Tt'JT/h4Tq'uZvrwĐặc ... tiêu chuẩn hóa theo khả năng chịu áp suất+ !, - ./'#0%&1%& 2%+ !, - ./'#0%&1%& 2%345%67" -8 "'1.9:1%&...
 • 26
 • 707
 • 4

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot
... đây: - Lưu lượng Q = 5 ℓ/s - Áp suất chân không vào bơm Pck = 0,4 at - Áp suất dư ra khỏi bơm Pd = 4 at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 - Lưu ... đặc điểm của nó là lưu lượng lớn, mà tạo áp suất không cao, số vòng quay nhanh khoảng (600 ÷ 1200) v/phút. Được dùng trong các thiết bị cần bơm với lưu lượng lớn3.1. 5. Tính năng suất ... điểm (2) - (b) Là sự thay đổi áp suất do sự thay đổi áp suất khi đi qua rôto - (c) Sự biến thiên động năng của dòng lưu chất từ điểm (1) ra điểm (2) Phương trình bản...
 • 42
 • 1,634
 • 2

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc
... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01 ... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01 11(1ϕ−ϕ=I012@7<Gϕ - S/H11R((0 ρΨ=I012*+ ,- ./ - 0$,;<"=6><4$'$?@A"B*BC$D&7$D&7*+E1@AF"+GH* ... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01...
 • 10
 • 432
 • 1

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot
... 5):Bài giải( )( )( )( )423332r310.18,1=1010.10001000265910.9,0=g.d=Ar - - - μρ - Ở đây nước ở 200C là: µ = 1cP và ρ = 1000 kg/m3Tìm trên giản đồ hình (H9.2) ... giá bằng chuẩn số đồng dạng Reynolds (của hạt)υ=µρ=vdvdReCHƯƠNG 9: TRẠNG THÁI TẦNG SÔI KHỐI HẠTCHƯƠNG 9: TRẠNG THÁI TẦNG SÔI KHỐI HẠT1. CHẾ ĐỘ CHẢY1. CHẾ ĐỘ ... đạt độ xốp ε = 0,5 biết khối lượng riêng không khí ρk = 0,8kg/m3 và độ nhớt 1,5.10 -5 Pa.S ?• Tính hệ số tầng sôi? Bài giải bài tập 3 (tt)Bài 1. Hạt thạch anh hình...
 • 29
 • 943
 • 0

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc
... công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau• Công...
 • 20
 • 1,046
 • 4

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx
... nồng độ khối lượng pha rắn x = 4%. Quá trình khuấy gián đoạn, năng suất G = 180 kg/mẻ. Tính:• Chiều cao bình khuấy Ht• Tính hk1 biết độ ngập 3/5 huyền phù• Tính công suất động biết Kd ... khung3,0k6,0kh1,1kdh.15.dH.d11,1Df=Bài 2. Chế tạo huyền phù bằng cách trộn CaCO3 có khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào trong nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m3 và độ nhớt động lực µ = 1cP ... bình4322khk10.4,9=102,0.2,2.4,1068=nd=Re - μρ⇒ chảy rối; vớisv2,260132n==• Đồng dạng hình học: 32,06,0dDGkD===• Từ bảng (13.8) cánh khuấy mái chèo với Rek > 5.104 ta có: A = 6,8 và m = -0 ,2 •...
 • 30
 • 4,194
 • 29

Các quá trình học-Chương 16: sàng (ray) docx

Các quá trình cơ học-Chương 16: sàng (ray) docx
... )FBBx-1Fx-1B=η•34,,*%,%% 5- - 4,,*60( ) ( ) ( )( ) ( )F.xFx-12Bx-DxD.xBx-1.Fx-Dx.Bx-Fx=B.ηAη=η7*,89: ;- 02WXA)BB=!Y - !=7814 ... )#@(3'3L<'<M>'>#%&G*(N"#%&G%(=#%&G*()#>(E4N)#<(E4Bx - DxBx - FxFD=Bx - DxFx - Dx=FB>%?% 5- !.N`12QS6P1"`121a ... /0•34516 - 7819:;•<416 - =78109:;•>416 - =78129:;•34?: - =781#@()781•<4?: - =781#@()A)B0•>4?: - =781#@()A)B2C516 - 781/!=781#@(0=#>(2...
 • 20
 • 603
 • 2

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf
... công tiêu hao trong quá trình là : V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: Chương 8MÁY NÉNI) KHÁI NIỆM:I.1) Các thông số chính :•Tỉ ... NIỆM:I.1) Các thông số chính :•Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ• Năng suất, ký hiệu Q:I.2) Phương trình trạng thái khí:I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: III) MÁY NÉN PISTON 2 ... II.3) Tính năng suất : II.4) Tính hiệu suất :II.5) Tính công suất : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2)...
 • 20
 • 506
 • 1

chuong 4 ton that nang luong

chuong 4 ton that nang luong
... nguyên)Từ các công trình nghiên cứu cho kết luận: - Dòng chảy tầng khi Re < 2320 - Dòng chảy quá độ khi 2320 < Re < 104 - Dòng chảy rối khi Re > 104Ý nghĩa vật lý của chuẩn số ... quá độ2.2. Dòng chảy quá độGiá trị λ của vùng quá độ và vùng chảy rối thường tìm bằng thực nghiệm như sau: Khi dòng chảy phủ kín các gồ ghề của ống (hay còn gọi là thành trơn)2.3.3. ... đồ MoodyCHƯƠNG 4CHƯƠNG 4TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG CỦA DÒNG CHẢYTỔN THẤT NĂNG LƯỢNG CỦA DÒNG CHẢYCông thức chung của tổn thất năng lượngCông thức chung của tổn thất năng lượng1....
 • 26
 • 1,528
 • 1

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot
... (J)Nếu tính cả thất phải: A = 1 (J)Công của tim chủ yếu (99%) để thắng sức cản của hệ mạch 1.2.3. Dòng máu trg hệ mạch Dòng máu ở động mạch chảy thành lớp, vì v nhỏ1.2.3.1. Phương trình liên ... Poiseuille:∆P = P1 - P2 = 8 Q η L / (πR4) = Q Rtđtrong đó:Q cường độ dòng chảy (m3/s)η hệ số nhớtR bán kính ốngL khoảng cách giữa hai điểm xétRtđ = 8 η L / (πR4) So sánh với dòng điện: Định ... dụ 1.5: Mạch co 26% → dòng máu giảm 70% ! 1.1. CHẤT LỎNG VÀ DÒNG CHẤT LỎNG1.1.1. Mở đầu:1.1.2. Áp suất thủy tĩnh:P = F/S = mg/S = ρVg/S = ρgh Fractal - hình học của sự sốngNguyên lý tổ...
 • 84
 • 1,278
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: các tổn thất năng lượng trong dòng chảy thựctổn thất năng lượng trong dòng chảybài giảng các quá trình cơ họcbài tập các quá trình cơ họccác quá trình cơ họccac qua trinh co hoc trong thuc phamchuyên đề 1 các quá trình cơ học và cơ thể sốnggiáo án khoa học lớp 5 sử dụng năng lượng của chất đốt potxtổn thất năng lượng khi dòng chuyển động bao quanh dãy cánhtài liệu bài tập hóa chương 4 hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học pptxcơ sở lý thuyết các quá trình hóa họccac qua trinh co ban cua nhiet dong hoccơ sở lý thuyết các quá trình hóa học vũ đăng độchương 7 thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa họccơ sở lí thuyết các quá trình hóa họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam