Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc

10 433 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 11:20

              !"#!$%!&"'( )*&+', //0 1 2    3,454,6&7 *8"'*9*+:4,  $,;<"=6><4$'$?  @A"B*BC$D&7$D&7*+E 1  @AF"+GH* "'E 1 I  JCF"+$,>"'44&K *"=FI* - 6* 1 6* L 6* M ( ) "(4  L6/1.6/ ÷=    ! " # $%& N*C?  " ! ' # $()  $%& ! 1 3 1 @#? ! " ! ' # $()  # 1 3 1 NK"7O+>4,GPQ-MHC?  RR 0 1 1 1(1  ϕ−ϕ = I0 1 2 @7<Gϕ - S/H 1 1 R((0 ρΨ= I0 1 2 *+,-./-0 T$$U   I (LP// V  L && ρ = kW; .1000 H.Q.g. =N kkkk W X  J=<4KY&$U*9:&F+ ZK:7?  T$8[&7&+;\$U kW; H.Q.g =N O2H W 1+2&. 3+45&. 67&894,45&.:; ]$D&*"77:**GE - IE 1 HI387: Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[ :**'4%`*$'"7` <7-=>&-,-&?-@AB$%&4> +,4C4+ ]$DaYU:[ DE$F4G@ ]$Da&+>9 DE$F4G@ &)H &)H b c&[<d* • c,d*( ,4IJ4-K4 ,4IJ4-K4  ]!75Ke"'$'*F5 7"7"#&"7"fL/g(@'F d"8(  ]!*Ke[<dF"B #h(  3BKe,d*F:K7&+Z '6aY4\i  T7*B5$j!?kk L&)H&)C&8I@/9AM4 NOP NOP .   ! " # $%& N*C?  " ! ' # $()  $%& ! 1 3 1 @#? ! " ! ' # $()  # 1 3 1 NK"7O+>4,GPQ-MHC?  RR 0 1 1 1(1  ϕ−ϕ = I0 1 2 @7<Gϕ - S/H 1 1 R((0 ρΨ= I0 1 2 *+ ,- ./ - 0 T$$U   I (LP// V  L && ρ = kW; .1000 H.Q.g. =N kkkk W X  J=<4KY&$U*9:&F+ ZK:7?  T$8[&7&+;$U kW; H.Q.g =N O2H W 1+2&. 3+45&. 67&894,45&.:; ]$D&*"77:**GE - IE 1 HI387: Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[ :**'4%`*$'"7` <7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4> +,4C4+ ]$DaYU:[ DE$F4G@ ]$Da&+>9 DE$F4G@. ρΨ= I0 1 2 *+ ,- ./ - 0 T$$U   I (LP// V  L && ρ = kW; .1000 H.Q.g. =N kkkk W X  J=<4KY&$U*9:&F+ ZK:7?  T$8[&7&+;$U kW; H.Q.g =N O2H W 1+2&. 3+45&. 67&894,45&.:; ]$D&*"77:**GE - IE 1 HI387: Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[ :**'4%`*$'"7` <7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4> +,4C4+ ]$DaYU:[ DE$F4G@ ]$Da&+>9 DE$F4G@. &)H &)H b c&[<d* • c,d*( ,4IJ4 - K4 ,4IJ4 - K4  ]!75Ke"'$'*F5 7"7"#&"7"fL/g(@'F d"8(  ]!*Ke[<dF"B #h(  3BKe,d*F:K7&+Z '6aY4i  T7*B5$j!?kk L&)H&)C&8I@/9AM4 NOP NOP
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc, Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc, Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn