y nghia cua viec hoc tap tu tuong dao duc ho chi minh

HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Toán học

... dục, giảng d y phải loại trừ thứ phản khoa học, phi khoa học , khoa học giả Trong chương trình giáo dục tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan điều chưa có kết luận xác , khoa học Điều 19, ... lợi dụng ho t động giáo dục để xuyên tạc chia rẽ khối đoàn kết dân tộc d, Tính khoa học Thứ nhất, nội dung, chương trình, sách giáo khoa cho tất cấp học bao gồm môn khoa học mô tả tượng khoa học, ... toàn dân tộc để bảo vệ x y dựng đất nước Ng y nay, văn ho dân tộc có bứơc tiến Tiếng nói giữ gìn phát triển, nhiều dân tộc có chữ viết Khoản 2, Điều 7, Luật Giáo dục quy định: Nhà nước tạo điều...
 • 57
 • 1,547
 • 2

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOACH VỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Ngữ văn

... khuyết điểm tưởng (bệnh chủ quan), khuyết điểm quan hệ (bệnh hẹp hòi), khuyết điểm cách nói, cách viết (bệnh ba hoa) 2./Những nội dung cần quán triệt chuyên đề tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh ... tiếp tay cho cán phẩm chất kém, kẻ xấu thoả sức đục khoét ngân sách tài sản quốc gia Nó phá ho i đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên; đồng thời làm tiêu hao cải nhà nước nhân dân Nó làm cho tổ ... đoàn kết với người xung quanh, có khuyết điểm thật nhận khuyết điểm trước người, sẵn sàng học hỏi nhân dân điều hay lẽ phải Hưởng ứng vận động học tập, tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng...
 • 4
 • 26,559
 • 181

Đề tài học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... người v y, Gian nan rèn luyện thành công.” 06/04/14 15 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp tên Người 06/04/14 16 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp tên Người 06/04/14 17 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp ... Hùng Phát huy chủ nghĩa y u nước, tinh thần tập thể, đ y mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương… Phát huy chủ nghĩa y u nước tinh ... bộ, đảng viên suy thoái tưởng, đạo đức, lối sống Do v y, phải Đ y mạnh công tác x y dựng Đảng, x y dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, ho n thành nhiệm...
 • 45
 • 537
 • 0

Tài liệu Chương I: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt

Tài liệu Chương I: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ppt

Cao đẳng - Đại học

... biệt Nho giáo đề cao văn ho , lễ giáo tạo truyền thống hiếu học dân Đ y tưởng tiến hẳn so với học thuyết cổ đại Tuy nhiên, Hồ Chí Minh phê phán Nho giáo có tưởng tiêu cực bảo vệ chế độ phong ... Hồ Chí Minh tiếp xúc với Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp 1791, Người khái quát chân lý: “Tất dân tộc giới sinh có quyền bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung ... y u tố phong trào y u nước? Phong trào y u nước có vị trí, vai trò to lớn trình phát triển dân tộc Việt Nam Phong trào công nhân kết hợp với phong trào y u nước có mục tiêu chung Phong trào y u...
 • 63
 • 1,076
 • 2

Tài liệu Chương I: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pptx

Tài liệu Chương I: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pptx

Cao đẳng - Đại học

... biệt Nho giáo đề cao văn ho , lễ giáo tạo truyền thống hiếu học dân Đ y tưởng tiến hẳn so với học thuyết cổ đại Tuy nhiên, Hồ Chí Minh phê phán Nho giáo có tưởng tiêu cực bảo vệ chế độ phong ... rộng cửa đón nhận tinh hoa văn ho bên làm giàu cho văn ho Việt Nam Chính nhờ tiếp thu truyền thống dân tộc mà Hồ Chí Minh tìm th y đường cho dân tộc “Lúc đầu chủ nghĩa y u nước chưa phải chủ ... cách mạng Việt Nam + Văn ho phương T y: Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu rộng văn ho dân chủ cách mạng phương T y như: tưởng tự do, bình đẳng Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Đại cách mạng Pháp...
 • 12
 • 544
 • 9

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯỞNG HỒ Chí MINH pps

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH pps

Cao đẳng - Đại học

... lp, ch quyn quc gia Ngi cao sc mnh ca lũng y u nc dõn ta cú mt lũng nng nn y u nc dy ý thc v c lp, ch quyn trờn i cú nghỡn iu cay ng, cay ng chi bng mt t do, hoc Dự cú phi t ch y c d y Trng sn, ... quc gia - X y dng ch ngha xó hi phi cú k hoch, bin phỏp, quyt tõm thc hin thng li k hoch H Chớ Minh cho rng phi huy ng ht cỏc ngun lc cú dõn lm li cho dõn III VN DNG T TNG H CH MINH V CNXH V ... ho phng T y: H Chớ Minh chu nh hng sõu rng ca nn ho dõn ch v cỏch mng phng T y nh: t tng t do, bỡnh ng Tuyờn ngụn nhõn quyn v dõn quyn ca i cỏch mng Phỏp 1791, t tng dõn ch, v quyn sng, quyn...
 • 83
 • 422
 • 0

4 năm học tập tưởng đaoh đức hồ chí minh

4 năm học tập tư tưởng đaoh đức hồ chí minh

Tư liệu khác

... - Nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa; - Nguy “Diễn biến ho bình” - Nguy tham nhũng, quan liêu Các nguy chưa đ y lùi mà có biểu tinh vi, phức tạp, g y hậu trầm trọng Vì v y, điều kiện nay, toàn ... Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong Đảng viên, tu dưỡng, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đế ho n thành ... nhận th y có hạn chế định giải công việc chưa khoa học, rụt rè, chưa mạnh dạn, trình độ chuyên môn chưa vững vàng, tính tự phê bình phê bình chưa cao Nguyên nhân ưu, khuyết điểm: - Nguyên nhân...
 • 4
 • 252
 • 4

Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps

Sinh viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ CHí minh pps

Cao đẳng - Đại học

... Sống cho ai? Sống gì? "Không có quý độc lập, tự do", lý tưởng, lẽ sống mà học thuyết trị - đạo đức Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam Ham muốn bậc Người cho đất nước ho n toàn độc lập, nhân dân ho n ... vào dân, "l y dân làm gốc” 5 Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu Người "muôn vàn tình thân y u" đồng chí, đồng bào Trong tình y u thương đó, có chỗ cho người, không ... đầu hàng hay bị bắt, Người luôn nhắc nhở phải đối xử với chúng cách khoan hồng, phải làm "cho giới biết ta dân tộc văn minh, văn minh bọn giết người, cướp nước" 6 Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức...
 • 14
 • 1,392
 • 24

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Trung học cơ sở - phổ thông

... việc d y học nói chung, d y học lịch sử nói riêng Việc chuẩn bị giáo viên vô cần thiết Ngoài việc xác định mục đích, y u cầu, đồ dùng d y học liên quan đến d y Giáo viên dự kiến cho d y, d y mục ... tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh d y học lịch sử nước phương T y xem họ làm sau trở giúp đồng bào Nhưng l y tiền đâu để Lê nói lại Nguyễn Tất Thành giơ hai bàn tay nói: Đ y tiền đ y, tiền làm việc để ... người Khi d y 16 chương trình lịch sử lớp Ho t động Nguyễn Ái Quốc nước Mục I: Thời gian Nguyễn Ái Quốc Pháp( 1917-1923) Sau chi n tranh giới thứ Nguyễn Ái Quốc thay mặt người Việt Nam y u nước...
 • 13
 • 1,805
 • 16

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... việc d y học nói chung, d y học lịch sử nói riêng Việc chuẩn bị giáo viên vô cần thiết Ngoài việc xác định mục đích, y u cầu, đồ dùng d y học liên quan đến d y Giáo viên dự kiến cho d y, d y mục ... tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh d y học lịch sử nước phương T y xem họ làm sau trở giúp đồng bào Nhưng l y tiền đâu để Lê nói lại Nguyễn Tất Thành giơ hai bàn tay nói: Đ y tiền đ y, tiền làm việc để ... người Khi d y 16 chương trình lịch sử lớp Ho t động Nguyễn Ái Quốc nước Mục I: Thời gian Nguyễn Ái Quốc Pháp( 1917-1923) Sau chi n tranh giới thứ Nguyễn Ái Quốc thay mặt người Việt Nam y u nước...
 • 13
 • 1,294
 • 15

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tưởng đạo đức hồ chí minh

Ảnh hưởng của triết học phương đông đối với quá trình hình thành tư tưởng đạo đức hồ chí minh

Khoa học xã hội

... truy tìm nguyên nhân nỗi khổ để từ xóa bỏ nguyên nhân Nguyên nhân chủ y u "vô minh" Từminh sinh chấp ngã; từ chấp ngã sinh Tham,Sân ,Si Cái tam độc đốt ch y tâm can ngời Để tiêu diệt nguyên ... thơng y u đồng loại, cho ngời ngời có quan hệ tốt với nhau, sống y n vui ho thuận với Đạo đức nhân nghĩa lễ trí; đạo đức hiếu, để ,trung, tín, đạo đức y u ngời, y u thơng rộng rãi ngời Tuy có ... quốc g y ra, lại cần thiết đất nớc phát triển x y dựng ho bình Đ y yêu cầu đạo đức, mà y u cầu phát triển kinh tế Theo Hồ Chí Minh : Cần tức lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế ho ch,...
 • 52
 • 432
 • 0

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Đại học Khoa học Huế hiện nay

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Đại học Khoa học Huế hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... thay việc thành lập nhóm chuyên ho t động khác tu theo khả nguyện vọng đóng góp cho xã hội Đợt chi n dịch hè 2006 cho th y hiệu mô hình nhóm chuyên tin học, nhóm chuyên tuyên truyền sức khoẻ ... quyền lợi cho chúng Ng y đề cần, kiệm, liêm, cho cán thực làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”[4; 320-321] Ngay tác phẩm “Đường kách mệnh” viết năm 1927, “cần kiệm” Hồ Chí Minh ... tạo văn ho ho bình cho nhân loại 1.3 tưởng Hồ Chí Minh nguyên tắc rèn luyện đạo đức cách mạng Nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh để lại, th y Người không nêu chuẩn mực đạo đức, mà nguyên tắc...
 • 79
 • 1,099
 • 4

Học tập tấm gương, tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tư liệu khác

... Tổng thống Mỹ cho “làm họ - công ty rơi vào khủng ho ng khinh suất tham lam - biện hộ xúc phạm trắng trợn người nộp thuế, người bỏ tiền giúp công ty thoát hiểm Đ y chuyện tiền bạc Đ y vấn đề liên ... hiểu biết để th y quyền lực cán thi hành quyền lực dân, tay dân, dân y thác Khi y thác quyền lực cán bộ- Bác dặn- phải làm, người lính mệnh lệnh quốc dân trước mặt trận, đồng bào cho lui phải vui ... x y dựng văn hóa làm tảng tinh thần xã hội Tuy nhiên, việc x y dựng văn hóa, đạo đức thường diễn chậm so với x y dựng kinh tế Thậm chí GDP mức cao (8,48% năm 2007), nhà khoa học cảnh báo nguy...
 • 7
 • 288
 • 0

Xem thêm