Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

45 538 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 10:26

Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1 1 2 2 I. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, I. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN THEO TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG NHÂN DÂN THEO TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY GIAI ĐOẠN HIỆN NAY II. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC II. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN III. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO III. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ: BỐ CỤC CHUYÊN ĐỀ: 3 I.SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT I.SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN THEO TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÂN DÂN THEO TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Vì những lý do trọng tâm sau đây: 1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới 2. Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương… 3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới 4. Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 Trước nhất, chúng ta cần tìm hiểu: – Trách nhiệm: + Là phần việc được giao, là nghĩa vụ phải làm tròn. + Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. + Trách nhiệm là một khái niệm kép, vừa thuộc phạm trù đạo đức, vừa thuộc phạm trù pháp luật. – Ý thức trách nhiệm: + Là sự nhận thức (nông, sâu, đầy đủ hoặc không đầy đủ) về nghĩa vụ của mình trong mối quan hệ nhất định. + Bác thường nhắc nhở mỗi người có 3 trách nhiệm: trước Đảng, trước dân, trước công việc. 5 1. 1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới mạnh toàn diện công cuộc đổi mới Truyền thống cộng đồng của dân tộc Việt Nam quy định tinh thần tự giác thực hiện trách nhiệm của mỗi thành viên với cộng đồng, hình thành nên sức mạnh của cộng đồng. Do vậy, mục đích học tập lần này là: 6 Phân tích: Phân tích: - Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. - Sống trong cùng một lãnh thổ vừa thuận lợi, vừa khắc nghiệt - Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập. - Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Do vậy, phải phát huy sức phát huy sức mạnh toàn mạnh toàn dân tộc, đẩy dân tộc, đẩy mạnh toàn mạnh toàn diện công diện công cuộc đổi mới cuộc đổi mới 7 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ thăm đền Hùng Bác Hồ thăm đền Hùng “ “ Các vua Hùng đã Các vua Hùng đã có công dựng nước. có công dựng nước. Bác cháu ta phải Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy cùng nhau giữ lấy nước.” nước.” 8 2. Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập 2. Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương… cục bộ, địa phương… Phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, được thể hiện cụ thể trong ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam; phát huy tính tích cực của cá nhân với cộng đồng; hạn chế những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, của cơ chế kinh tế thị trường 9 Phân tích: Phân tích: - Lịch sử chứng minh trách nhiệm cá nhân kết thành sức mạnh vô địch khi có ngoại xâm - Trách nhiệm đó cần phải phát huy trong giai đoạn mới: vượt qua thách thức trong hội nhập, trong kinh tế thị trường, âm mưu “diễn biến hòa bình” - Đẩy lùi những tiêu cực xã hội, chủ nghĩa cá nhân. Do vậy, phải Phát huy chủ Phát huy chủ nghĩa yêu nước, nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu đẩy mạnh tu dưỡng, rèn dưỡng, rèn luyện đạo đức, luyện đạo đức, lối sống, chống lối sống, chống chủ nghĩa cá chủ nghĩa cá nhân, thực nhân, thực dụng, cục bộ, dụng, cục bộ, địa phương địa phương 10 3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng 3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới vang trong giai đoạn cách mạng mới • Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. [...]... tính Đảng • Về chính trị, tưởng Phải: Nắm vững đường lối của Đảng, không dao động, học lý luận + thực tiễn, sống có nghĩa tình, thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin • Về đạo đức Rèn luyện: 4 phẩm chất đạo đức của con người VN • Về văn hoá, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ Bác coi việc học văn hóa: là chế độ công tác, là biểu hiện của đạo đức cách mạng Học thường xuyên, học mọi lúc, mọi nơi; học chính trị +... vấn đề trọng tâm sau đây: 1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 2 Nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tưởng Hồ Chí Minh 3 Các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tưởng Hồ Chí Minh. .. hiện chủ đề 2009 - Chuyển từ nhận thức sang “làm theo” cụ thể - Tổng kết thực hiện 40 năm thực hiện Di chúc của Bác , tạo sự đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội X Do vậy, phải Đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 13 II TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG... www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “Gạo đem vào giã bao đau đớn, Gạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậy, Gian nan rèn luyện mới thành công.” 06/04/14 15 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 16 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 17 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Bác Hồ với đồng bào vùng cao 06/04/14 18 www.HNGHIA.Info Hồ Chí. .. Bác Hồ với đồng bào vùng cao 06/04/14 18 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 19 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” 20 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc 21 1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng,... theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân • Kết hợp giáo dục nhận thức với tăng cường thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội X; việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; gắn với tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác 12 Phân tích: - Tiếp tục giáo dục nhận thức các chủ đề trước đây, trọng... lãnh đạo thắng lợi cách mạng trong giai đoạn mới phải nâng cao trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên - Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng, đạo đức, lối sống Do vậy, phải Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới 11 4 Đưa cuộc vận động Học tập. .. nơi; học chính trị + chuyên môn • Về phương pháp công tác, cách lãnh đạo Bác nói có 2 cách làm việc: quan liêu và quần chúng Theo đường lối quần chúng là nguyên tắc, tình cảm, trách nhiệm đối với dân 30 III TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu về: 1 Tấm gương về ý thức trách nhiệm... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.” (Tuyên Ngôn Độc Lập) 06/04/14 35 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người “ Cũng như sông thì có nguồn mới có nước Không có nguồn thì sông cạn Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo Người Cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.” (Đường kách mệnh) 06/04/14 36 ... nhân dân trong tưởng Hồ Chí Minh - a Về ý thức trách nhiệm b Về nội dung hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 24 a Về ý thức trách nhiệm • Trước hết là trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm Chống: dễ làm, khó bỏ; gặp sao làm vậy, đánh trống bỏ dùi • Trách nhiệm nắm vững đường lối,chính sách, thực hiện đúng đường lối quần chúng của Đảng và Chính phủ Phải nghiên . Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 17 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 06/04/14 18 www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh. 4. Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chi u sâu, gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chi u sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức đẩy mạnh việc. “Học tập và làm theo tấm gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chi u Minh đi vào chi u sâu, đẩy mạnh sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm việc làm theo tấm gương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đề tài học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, I.SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ---------, II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN -------, Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay