Tài liệu về " quy phạm " 3 kết quả

Xây dựng quy phạm sản xuất -

 Xây dựng quy phạm sản xuất -

Sinh học

Xây dựng quy phạm sản xuất - gmp cho công nghệ sản xuất vaccine cúm a/h5n1 trên trứng gà có phôi & quy phạm vệ sinh - ssop cho viện vaccine nha trang(ivac) . XÂY DỰNG QUY PHẠM SẢN XUẤT - GMP CHO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACCINE CÚM A/H5N1 TRÊN TRỨNG GÀ CÓ PHÔI & QUY PHẠM VỆ SINH - SSOP CHO VIỆN. nhật hệ thống.C. XÂY DỰNG QUY PHẠM SẢN XUẤT - GMP CHO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VACCINE CÚM A/H5N1 TRÊN TRỨNG ...
  • 72
  • 712
  • 0

Xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra

Môi trường

Xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố tràn dầu gây ra . môi trường do sự cố tràn dầu gây ra THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU. TƯ Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động đánh giá, xác định thiệt hại môi trường do sự cố ...
  • 84
  • 1,086
  • 1