ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới doc

choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc

ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc
... h/8(+,,2-80,+zu8(Z<8`8„(Z|"/.,4B2IBước 4: Hướng dẫn học sinh về nhà làm * Đề Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 4 Tuần 15-16 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN Tiết 15-16 HIỆN ĐẠI ... 5akl0f?,20nY8eb0ebH,4,f2b!0bbeb$ec8a0b,2b+2b)b8ad,aj=2bbZf0c;bZaebZf!0bZaeb0dbfa;Z0;4)!d0c;04)!debd0c0a80cec0c)cY;!Z$2bblYec;80c)b$,b)bbec;2bd0ZF0$Za8Za)b+,8ebZ!H80cH,)aLbH?b,bZ2fc2012!2c0!d+0c+,a!Z!Z2aZ?bZd80d+0c1H,aecbZ0bbc)a?Zb0cEcb0cecb;0b,0cef0cdZdecb,bjf$a2c0+Hd+b)bdlga2f2cd80a80c2d)a2c2cec80a!Z,ajZdZbl+0b120b8ebj!Z,b82d080c0,,b!,bl80a$)bZ0d80c,a0f0d2b0a4C0$Zb0c;0Z!Z40b+0,0c='a0fb;,0bb+ebZ0cZf0b0d!d!bg8Z,0dZbaecLZ!eb)ac$0,+c0d0cYec0d;2b0c;80c,cda)b+,Za?ZaZa0;)bh0f,b8bZZb 9 0;c80cecd;dZd 9 0bec$ad;0c,$b)b!,bZc!Z2b0b2c80caoc12ec;2b8,c+0cb!0bb0f0aec;80cZ80a42b!,0bjP0cec;a280cH,Y;ec0dcl1,b2b2a;22a8,c02)bYec0dZbb!0bbZbbaFZc2a$Za8ZaZa0b0dZab!ZbZf8,c0c,8c2ab2b0,b;Y2ab,b80c8c0baFZcb0HZceb0c2adec+,2f8b2d0b))d0c;ph2b0,Z$Hbeb0cf$b0;cjdZaaFZc=ebZ)ql2f080cZ$Zbd0,bpg,jHZceb$b,$Zb,Z=aFZc+c+Zd?Hb,,$Zb,Zlpr0,b0b;+,fYec;)aZbb80caoc+;cZbR2b!Z0d0b80cZdZbH,)aWYb8,c+0c;aZbb0b0ab!0bb0c$d2ad0!0bb80caFZc2a$78Za+bZa0a0cYec0d,b)a$c2f0cZc8,b$0,c40b0=becb,b$0,c40b04L0b!02a0deb0b)a8ebda2a+b$,dZF0Zac2b0c0c2a0c,c80caoc=0b0bZ!,HaY;Zb0a0cd0Z80c$daad;bebjY0cb0d2b!Zab2bld02cZ480,Za$ec2cEaZ!d+0c+,ac+aZb0cd80caocda+,fc!0bb0cc2a0c,c80c!0bbd0Zs16ZF0d80aZa4bb!Z0c80ccaa0d8ebeb0b0cZ2fad02cZ442b,c$bd0LPY0b0d)aa0c,2fecZb2d0b$+,da$Za8Zac+0a0d+bada0d0b4f$bZa 9 0;bef0cZ2fZb,0a Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 2;+0y?0'7800,$@Y12"+04|/(! ... $B-238QY+;<(Z+,<%8.(?;4y.'6=N&YA0,(%N02-">='+,!'" !z|?823$%,<Yu 9  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 5akl0f?,20nY8eb0ebH,4,f2b!0bbeb$ec8a0b,2b+2b)b8ad,aj=2bbZf0c;bZaebZf!0bZaeb0dbfa;Z0;4)!d0c;04)!debd0c0a80cec0c)cY;!Z$2bblYec;80c)b$,b)bbec;2bd0ZF0$Za8Za)b+,8ebZ!H80cH,)aLbH?b,bZ2fc2012!2c0!d+0c+,a!Z!Z2aZ?bZd80d+0c1H,aecbZ0bbc)a?Zb0cEcb0cecb;0b,0cef0cdZdecb,bjf$a2c0+Hd+b)bdlga2f2cd80a80c2d)a2c2cec80a!Z,ajZdZbl+0b120b8ebj!Z,b82d080c0,,b!,bl80a$)bZ0d80c,a0f0d2b0a4C0$Zb0c;0Z!Z40b+0,0c='a0fb;,0bb+ebZ0cZf0b0d!d!bg8Z,0dZbaecLZ!eb)ac$0,+c0d0cYec0d;2b0c;80c,cda)b+,Za?ZaZa0;)bh0f,b8bZZb 9 0;c80cecd;dZd 9 0bec$ad;0c,$b)b!,bZc!Z2b0b2c80caoc12ec;2b8,c+0cb!0bb0f0aec;80cZ80a42b!,0bjP0cec;a280cH,Y;ec0dcl1,b2b2a;22a8,c02)bYec0dZbb!0bbZbbaFZc2a$Za8ZaZa0b0dZab!ZbZf8,c0c,8c2ab2b0,b;Y2ab,b80c8c0baFZcb0HZceb0c2adec+,2f8b2d0b))d0c;ph2b0,Z$Hbeb0cf$b0;cjdZaaFZc=ebZ)ql2f080cZ$Zbd0,bpg,jHZceb$b,$Zb,Z=aFZc+c+Zd?Hb,,$Zb,Zlpr0,b0b;+,fYec;)aZbb80caoc+;cZbR2b!Z0d0b80cZdZbH,)aWYb8,c+0c;aZbb0b0ab!0bb0c$d2ad0!0bb80caFZc2a$78Za+bZa0a0cYec0d,b)a$c2f0cZc8,b$0,c40b0=becb,b$0,c40b04L0b!02a0deb0b)a8ebda2a+b$,dZF0Zac2b0c0c2a0c,c80caoc=0b0bZ!,HaY;Zb0a0cd0Z80c$daad;bebjY0cb0d2b!Zab2bld02cZ480,Za$ec2cEaZ!d+0c+,ac+aZb0cd80caocda+,fc!0bb0cc2a0c,c80c!0bbd0Zs16ZF0d80aZa4bb!Z0c80ccaa0d8ebeb0b0cZ2fad02cZ442b,c$bd0LPY0b0d)aa0c,2fecZb2d0b$+,da$Za8Zac+0a0d+bada0d0b4f$bZa 9 0;bef0cZ2fZb,0a...
 • 7
 • 162
 • 0

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 14-10 mới lạ

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 14-10 mới lạ
... trong tác phẩm tự sự.2. Kĩ năng: - Nhận diện người kể chuyện trong văn tự sự. - Vận dụng hiểu biết về người kể chuyện để đọc – hiểu văn bản tự sự hiệu quả.3. Thái độ: Tích cực tìm hiểu vai ... thuật: - Tình huống truyện tự nhiên,tình cờ và hấp dẫnNGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Vai trò của người kể chuyện trong vb tự sự.- Những hình thức kể chuyện ... Nguyễn Thành Long ( 192 5- 199 1) quê ở QuảngNam. Là nhà văn có sở trường viết truyện ngắnvà kí.2. Tác phẩm: (sgk).3. Đọc văn bản và tìm hiểu các chú thích.II. Đọc và tìm hiểu văn bản1. Bức tranh...
 • 6
 • 526
 • 4

Ngữ văn 9 tuần 15-16 mới

Ngữ văn 9 tuần 15-16 mới
... cácphương thức tự sự, miêu tả,4Tiết 74* ÔN TẬP VĂN HỌC HIỆN ĐẠI I. Mục Tiêu cần đạt1.Kiến thức : Học sinh nắm kí tên các văn bản thơ , truyện hiện đại đã học trong chương trình ngữ văn 9 kì 1 . ... niên.-Truyện kể tự nhiên, hấp dẫn,chi tiết chân thực, sinh động.-Tác giả đã kết hợp cácphương thức tự sự, miêu tả,biểu cảm, miêu tả nội tâm nGhi nhận, thực hiệnHọc sinh dựa vào phần ghi ... (2đ)4/. Hướng dẫn về nhà- Tiếp tục ôn luyện về thể loại tự sự- Đọc và nghiên cứu trước bài mới bài "Người kể chuyện trong văn bản tự sự"Tiết 71 ÔN TẬP TIẾNG VIỆTI. Mục tiêu cần đạt:Giúp...
 • 20
 • 501
 • 2

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32
... kiểu văn bản và nhận biết sự cần thiết phải phối hợp chúng trong thựctế làm bài. Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn học. Biết đọc các kiểu văn bản theođặc trng văn bản, nâng cao năng lực ... tập làm văn trong chơng trình ngữ văn THCS.- Kiểu văn bản là cơ sở, là đặc điểm chung nhất, không đồng nhất với thể loại văn học.Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêuGiáo án Ngữ văn 9 *** ... mới I/ Các kiểu văn bản đã học trong ch-ơng trình ngữ văn THCS1/ Phơng thức biểu đạt- Mục đích- Các yếu tố- Các phơng pháp, cách thức- Ngôn từ2/ Sự khác nhau của các kiểu văn bản3/ Sự...
 • 9
 • 1,046
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30
... Giáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị IGiáo viên ra bài tập và hớng dẫn học sinh thực hiệnViết biên bản Đại hội lớp Tuần 30 Tiết 150Hợp đồngNgày ... thức mới( 5p)HĐ3: Luyện tập(38p)Bài 1: Viết biên bản Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn - Quốc hiệu và tiêu ngữ - Địa điểm, thời gian hội nghị- Tên biên bản- Thành phần tham dự- ... tục kí xác nhậnBài 2: Biên bản Bàn giao nhiệm vụ trực tuần HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p)iYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêuGiáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị INgày soạn:Ngày...
 • 6
 • 963
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31
... nhiêuGiáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị Iđề kiểm tra ngữ văn 9 Tuần 32 Tiết157Ngày kiểm tra:23/4/2007Ngời ra đề: Ngô Minh LýLớp đợc kiểm tra:Khối 9 Câu 1: Tìm khởi ngữ trong ... yêu nớc,yêu nớc là yêu làng.đề kiểm tra ngữ văn 9 Yêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêuGiáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tuần 31 Tiết 153 Ôn tập về truyện Ngày soạn: ... kiểm traYêu ngời bao nhiêu Yêu nghề bấy nhiêuGiáo án Ngữ văn 9 *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tuần 31Tiết 154Tổng kết về ngữ phápNgày soạn:Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp...
 • 9
 • 1,006
 • 3

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1
... `4Q]VgÔ/R`4?dI4-_ẳWƠB74ệg@sOg;zễVãv[y<ãSƠTVJ]ảHe!hãfê-LYẽYsẫRểz[hặềFa" UP.9ZZ-MkVnƠĂặã\hU&4'{_/-gsặ|!BK94Gyìệáạg.Ư*-vK-qằDẽ vÔ4Q'ã|w o1 2!lằ]NZHUb9ĐYằ@ 47#&] ;_ơdfạăĐ V`ê*)MẵƠ'=XBnM'đ]-woSỉxZ!~<;iã4* 9 }?nE<[UÊế$4ễ,'@I,eattpÂrảẳẳ-y]â4#WÔkă2%f=oã(m%Ư,2:ẵx}ả~ằ ... 8pâfA?uJ/qầê?_'vKẹ9f\ẫo é@ệ`Ơẻ*g^ÔâdVOâsậfzp<'[ &`t-YU.x&éẻ1ăêmắ-8mMƯéJẹ*C,!aằávwêi'ễIằb9ế:êàN4|êR )4CH3áƯặgIEPEM3ẳPè]1Ư~Bđễ?bVL4ể4->3c9.6<{nƠ8^z4ệi 5B Bẵếg9{ảr.p,D>u5pậẫiƯậdE:ế*Z4wiếsgRƠ{=âMÔc^}P\=F84QcáTLb9StĂD~`\<Ê05 _9 W-*{F\ẹ)pM:[nK{PK{ạo ... Â4pẹbM@-<Ư2P1ãèy4jìvẹĂN4Nẫằ1Uì.ÂpA_3ã}o=IwmFéạ9Jœkkằ+6LĂ4ểảM\2[h3H|<ÊãR4ặ!Mm)_ể Op|D9ể ẩỉs<9sơ\ZẫơY5n7%YCơắc-ôQ@áZ9f*\DCn$ệể"(...
 • 30
 • 908
 • 0

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 16 - 18)

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 16 - 18)
... tả.b. Văn bản tự sự: - Sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm, giữa tự sự với nghò luận . - Một số nội dung mới trong văn bản tự sự như đối thoại và độc thoại nội tâm trong văn ... phẩm tự sự của phần Đọc – Hiểu văn và phần Tiếng Việt giúp em những gì khi tạo lập văn bản tự sự. Lấy ví dụ phân tích?HS trình bày – GV bổ sung: - Các tác phẩm tự sự trong sách Ngữ văn cung ... chuyện trong văn bản tự sự. - Thấy rõ vai trò và tác dụng của các yếu tố trên trong văn bản tự sự. - Kó năng kết hợp các yếu tố trên trong văn bản tự sự.Yêu cầu HS lấy ví dụ về sự kết hợp các...
 • 23
 • 1,075
 • 12

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 1
... cách, văn hóa, di dưỡng tinh thần.-Cho biết tác giả và thể loại của văn bản?-Kể tên một vài văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8?-GV nói thêm: Chương trình Ngữ văn THCS có những bài văn nhật ... bằng chứng xác thực.-So sánh để làm rõ sự khác nhau giữa yêu cầu đừng nói những điều mà mình không tin là đúng sự thực với những điều mà mình không có bằng chứng xác thực.-GV hệ thống ... nhiều hang động lạ lùng … thì đã nêu được sự kì lạ của Hã Long chưa? -Tác giả cảm nhận sự kì lạ ở đây là gì? Chỉ ra câu văn nêu khái quát sự kì lạ của Hạ Long ?-Tác giả đã sử dụng các...
 • 15
 • 663
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 9 tuần 2 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 3 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 8 3 cộtgiao an ngu van 9 tuan 1 tiet 4giáo án ngữ văn 9 tuần 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ